onsdag 29 december 2010


När det gäller kommunens driftskostnader så har vi idag ett stort problem. Vimmerby kommun gör årligen av med cirka 40 miljoner mer är "snittkommunen" i landet. Våra kärnverksamheter gör ett underskott på cirka 20 miljoner i jämförelse mot budget och har gjort så i flera år. Kort kan man säga att alla nämnder/förvaltningar måste ner i kostnadsnivå. Under tidig höst fick varje nämnd/förvaltning veta inom vilken ekonomisk ram respektive verksamhet ska rymmas inom år 2011.

Som kommunchef har jag ansvar för en egen förvaltning som kallas KSF (kommunstyrelseförvaltningen). För KSF:s del handlar det om krav på en effektivisering med minst 3,3 miljoner. Inom förvaltningen arbetar 71 personer, varav cirka 33 är verksamma vid Lärcenter och integrationsavdelningen. Övriga medarbetare finns på olika avdelningar på stadshuset - ekonomi, personal, kansli, IT, näringsliv, MEX, (mark och exploatering)/juristfunktion/överförmyndarverksamhet och planavdelningen. De flesta medarbetare som arbetar på dessa avdelningar har en så kallad internservicefunktion. Uppdraget är att serva den kommunala organisationen som har sitt uppdrag direkt mot kommuninvånarna till exempel brukare inom äldreomsorgen, elever inom skolan eller det lokala näringslivet som har behov av olika typer av insatser.

Effektiviseringsunderlaget till kommunstyrelsen innefattar förslag på effektiviseringar i tjänster – åtta medarbetare berörs.
Kommunstyrelsen ska också göra en prioritering av medlemskap och projekt där kommunstyrelsen ingår. En annan del av underlaget handlar om förslag på förändrad organisation.

Jag har regelbundna träffar med kommunens förvaltningschefer och vet därför att våra nämnder/förvaltningar det vill säga omsorg, teknik- och service, social, barn- och ungdom, kultur- och fritid, miljö och räddningstjänsten på liknande sätt planerar för att vidta nödvändiga åtgärder. Trots detta som just nu känns tungt måste vi blicka framåt… andra kommuner har klarat denna omställning och det finns ingenting som talar för att inte Vimmerby kommun också ska göra det!
Just nu diskuterar vi mycket kring vår handlingsberedskap vid krissituationer. Ledningen planerar för ett övningstillfälle i januari. I början av februari kommer hela landet att vara med i en samverkans- och kärnkraftsövning. Syftet är att utveckla vår förmåga att hantera både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser av en kärnteknisk olycka som drabbar stora delar av samhället.

Under tidig vår planeras för en webbaserad medarbetarenkät. Vi har fått möjlighet att använda oss av samma enkät som Hultsfreds kommun genomfört under hösten 2010. Eftersom vi själva äger statistikprogrammet som behandlar och sammanställer resultatet så blir det kostnadsmässigt en riktig "budgetvariant". Frågeområdena gäller områden som delaktighet, arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald, ledarskap och kompetensutveckling och löner. Enkäten efterfrågar även en helhetsbedömning. Jag hoppas att alla medarbetare tar sig tid att svara så vi får en svarsfrekvens som gör det möjligt för oss att jobba med resultatet. Jag vill att vi ska jobba för att vi ska bli en attraktiv arbetsgivare! Det är viktigt att man som anställd ska trivas. Samtidigt är det här ett sätt att få material till hur vi ska marknadsföra oss för att locka till oss nya kompetenta medarbetare.

Jag tar gärna emot goda exempel som kan lyftas fram inom vår organisation. Det kan handla om olika arbetsgrupper eller individuella prestationer– Skicka gärna information till mig!

Detta nyhetsbrevs positiva nyhet: Den 1 november fick Tina Olofsson från Vimmerby motta utmärkelsen - Årets HR-lärare. Under året har kollegor, chefer och elever kunnat nominera personer till titeln Årets HR-lärare. Tidningen Restaurangvärlden mottog ett 60-tal namn. Av dessa valde tidningen ut tio personer.

När juryn hade gjort sitt val stod det klart att Tina Olofsson vunnit med motiveringen:

"En engagerad och pedagogisk lärare som lyckas förena gedigen branschkunskap med humor, lyhördhet och ett varmt förhållningssätt i sin undervisning. Hon ger av sig själv och vinner förtroende och respekt bland både elever och kolleger."

Jag vill även lyfta fram vår hemtjänstpersonal som gör ett fantastiskt jobb dessa vinterdagar. Ert uppdrag det vill säga att ge insatser till brukare som har behov av hemtjänstinsatser sköter ni oavsett vägförhållanden och tidpunkt på dygnet.

Jag vill passa på att tacka våra uppdragsgivare för den gångna mandatperioden och välkomna de förtroendevalda som nu ska representera kommuninvånarna i Vimmerby kommun. Jag tror att jag kan lova både politiker, chefer, medarbetare och kommuninvånare att det är en händelserik och utvecklingsinriktad mandatperiod vi har framför oss!

Jag vill passa på och önska er alla en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År!