fredag 29 april 2011

Den här är första veckan på länge som inte varit överfull med möten. Jag har hunnit med att ta och få kontakt med olika myndigheter/personer som annars är svåra att nå.

Det jag lagt stort fokus på den här veckan är frågeställningar kring kommunens myndighetsutövning. En svår roll som kräver mycket av de personer som innehar den typen av tjänst. Under alla år jag jobbat med dessa frågor så har det blivit allt mer klart för mig att vi som kommun måste kunna förklara så mottagaren förstår vad vi menar. För att använda KASAM så måste det vi förmedlar bli begripligt och hanterbart. Det som också är viktigt är att man alltid ska kunna förvänta sig ett gott bemötande och en god serviceanda.

Internt har jag haft möten kring näringslivsutvecklingen i kommunen. Jag har också haft samverkansmöte  med kommunstyrelseförvaltningens FÖSAM (samverkansgrupp). Där diskuterade vi mycket om ev konsekvenser om kommunstyrelsen kommer att föreslå kommunfullmäktige att söka medlemskap i IT-SAM:s kommunalförbund.

Idag har kommunens "nya ledningsgrupp" haft sitt första möte. Micael Glennfalk var med och pratade om erfarenheter från kommuner där man lyckats med sitt effektiviseringsarbete och där man anpassat verksamheten efter vad ekonomin tillåter. Ledningsgruppen består av kommunens förvaltningschefer (som jobbar mot en egen nämnd) samt ekonomichef, personalchef och kanslichef.

Trevlig Valborg! (Vår räddningschef uppmanade oss att vara försiktiga med eldandet!)

onsdag 20 april 2011

Jag började måndagen med ett verksamhetsbesök. Enhetschefer inom området Funktionshinder, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster har sin bas i samma byggnad som Träningshuset i Vimmerby. Jag har tidigare undrat hur lokalerna ser ut och blev positivt överraskad. Jag gick en rundvandring med chefen för den kommunala hälso- och sjukvården och träffade många pigga och glada medarbetare!
Jag träffade även VD:n för ALV för första gången i måndags. Vi hade ett intressant samtal om upplevelser av den kommunala organisationen, förväntningar och om den stora äran i att bli utsedd till Årets chef i landet m m.

Kommunstyrelsen hade sammanträde under tisdagen och ett 30-tal ärenden avhandlades. En hel del viktiga frågor fanns på ärendelistan. De flesta större frågor var inte beslutsärenden utan informations- eller diskussionsärenden. Många av dem kommer sannolikt ha stor påverkan på sikt. Kommunstyrelsen började med ett besök från IT-SAM. Det var VD:n och kommunalråden i Kinda och Åtvidaberg som berättade om deras "resa" sedan samverkan startade inom IT-området, år 2005. Andra aktuella frågor just nu är budget och avtalspensioner. Den senare är enligt min uppfattning en historia med besk eftersmak!
Det är inte bara inom IT-området vi diskuterar samverkan med andra kommuner. Vi har nu inlett diskussioner med Hultsfreds kommun om en samverkan inom miljöområdet. Jag och min kollega i Hultsfred har fått i uppdrag av våra respektive politiker att utreda hur ett eventuellt avtal kan se ut.

Kinda kommun har nominerats till Sverige kvalitetskommun! Jag blir inte ett dugg förvånad. Där har ett långsiktigt systematiskt utvecklingsarbete bedrivits under många år. Jag slutade arbeta där i årsskiftet 2006-2007. Redan då fanns en struktur som jag vet håller än i dag och som sedan har vidareutvecklats. Tidigare vinnare har respekt med sig, Botkyrka, Umeå, Lomma och Stockholm. Kinda konkurrerar nu med Kungsbacka, Nacka, Uddevalla och Östersund. Bara att bli nominerad är ju mycket ärofullt och häftigt!

Jag vill önska er alla en riktigt skön påskhelg!

söndag 17 april 2011

Den här veckan har jag fått information om att Vimmerby kommun är utvald att delta i ett nationellt projekt som kallas "Smaka på Sverige". Hushållningssällskapet håller i trådarna och har nu beviljats pengar från Jordbruksverket. Resan kommer att ha ett antal stopp i Sverige och då bl a i Vimmerby. TV 4 planerar att sända från Vimmerby onsdag till lördag, vecka 29. Jag återkommer när jag har mer information.

Det här veckan har Micael Glennfalk, Jan Henriksson och jag varit i Västervik och pratat regionfrågor och andra samverkansfrågor med representanter från kommunerna i norra Kalmar län. Regionfrågan blir allt mer viktig för varje vecka som går.

Veckan har också präglats av frågor kring barn och ungdomar. Vår folkhälsosamordnare har informerat mig om hur varje nämnd nu ska göra ett "Barnbokslut". Varje verksamhetsområde ska utifrån ett antal frågeställningar beskriva hur hur man tagit hänsyn till barnperspektivet när man tex fattat olika beslut. I fredags var jag dessutom med på Frammisgalan i Idrottshallen. Jag kom tyvärr lite sent så jag missade en del av förmiddagen som handlade om gymnasiet. På eftermidddagen var jag med när det var grundskolans tur. Jag fick sitta med vid elevrådets bord och jag tycker att det var riktigt spännande. Vi pratade om bemötande, möjligheter till stöd i skolan och delaktighet. Många politiker och tjänstemän var på plats. Tack till alla medverkande som gjorde den här galan möjlig! Det krävs mycket planering och stora arbetsinsatser för att genomföra den här typen av evenemang. Jag är mycket glad över att den drivkraften finns inom vår organisation. Genom att ställa frågor och att eleverna fick hålla upp blå eller röd lapp beroende på om man håller med om påståendet eller inte, kan man få en ganska snabb ögonblicksbild var vi har våra kritiska punkter.

Orsaken till att jag kom lite sent berodde på att vi hade besök av MSB (Myndigheten för samhällsberedskap). Vi gick igenom vad kommunala ledningsplatser ska ha för utrustning. Det verkar som vi kan få en hel del statliga bidag till hjälp när vi nu ska planera för att förbättra vår situation efter MSB:s rekommendationer.

Torsdag förmiddag var jag på Rådhuset för att prata destinationsarbete. Birgitta Bergkvist som är VD gjorde en dragning om vad man har kommit fram till när man bl a gjort djupintervjuer om vilken uppfattning som råder och samlat på sig en massa fakta om vårt nuläge i Vimmerby. Min reflektion är att redovisningen till stora delar skulle kunna handla om Vimmerby kommun som arbetsplats. Det handlar om att vi måste öka våra omvärldbilder och verkligen jobba med de "mjuka frågorna" d v s jobba på att omgivningen ska känna tillit och förtroende för det det jobb vi utför. Det här är inget man kan skriva ner i en policy eller i en riktlinje. Förtroende måste förtjänas och är sedan en färskvara, där man aldrig kan slå sig till ro!

En positiv nyhet till! Den 31 mars tog länsstyrelsen i Kalmar län beslut om att bevilja bidrag med högst
392 000 kronor till Vimmerby kommun för det lokala vattenvårdsprojektet - VA-planering. Bra gjort vår Ekolog, Björn Holm som fixat det!


fredag 8 april 2011

Budgetdialoger m m

Tiden rusar fram. Nu är det fredag igen! Den här veckan har varit fylld med sammanträden varje dag från morgon till kväll. Kommunstyrelsen hade sammanträde i tisdags och 35 ärenden avhandlades.
På plan- och byggområdet händer det mycket just nu. Ny lagstiftning gäller fr o m maj och kraven på tillsyn ökar. Till detta ska läggas ett nationellt förslag om ny taxa inom området. Förslag finns även vad gäller förändring i planhantering och plankostnadsavtal där vi i dag hanterar frågan annorlunda om vi jämför med våra grannkommuner. Sammanfattningsvis kan sägas att det finns många frågor som nu ska diskuteras vidare inom politiken eftersom samtliga dessa ärenden återremitterades för vidare utredning.

Onsdag, torsdag och fredag har kommunstyrelsen haft budgetdialoger med samtliga nämnder. Respektive förvaltningschef och nämndspresidie har redogjort för sitt uppdrag och sina förslag på eventuella kostnadsminskningar. Direktiven till cheferna var att "vända på alla stenar". Jag upplever att förvaltningscheferna har tagit detta uppdrag på stort allvar. Det har verkligen inte varit tröttsamt en minut dessa dagar. Vilken bredd det finns inom den kommunala verksamheten! Vi har stora och viktiga uppdrag där vi ska möta och svara upp mot behoven hos våra kommuninvånare. Kommunstyrelsen har visat ett stort engagemang. Vi har även under dessa dagar kommit in på en mängd kvalitetsfrågor och värdegrundsfrågor (HUR-frågor) som jag tror är viktiga för vår fortsatta utveckling. Man kan tro att det skulle vara en tung och dyster stämning med tanke på vårt ekonomiska läge. Istället tycker jag att stämningen genomsyrats av en vilja till förändring och framtidstro! Förvaltningscheferna har tagit fram ett mycket bra arbetsmaterial som nu kan användas i fortsatta politiska diskussioner. I mitten av maj får vi veta vad ramen blir för respektive nämnd.

Veckan har också präglats av många diskussioner om samverkanslösningar inom olika områden över kommungränserna. Jag tror att dessa diskussioner kommer att öka framöver. Jag är mycket glad över mina goda kontakter med grannkommunerna i norr och söder.

fredag 1 april 2011

Den här veckan har handlat om kommunfullmäktige, ALMA-pris, budgetarbete, lönesamtal, möten och åter möten.

Vintern 2009 gick jag en ledarskapsutbildning inom Försvarshögskolan som heter Indirekt ledarskap -IL. Utbildningen handlar om att öka medvetenheten kring hur du ska bli framgångsrik att leda inom organisationer som består av flera led. Modellen bygger på forskning kring hur du når ut med tex mål och budskap utan att du själv som ledare har en direkt kontakt med alla anställda. Ett medvetet strategiskt ledarskap leder till tillit i organisationen som är en förutsättning för att bli en framgångsrik organisation som håller över tid. Jag och min kurskamrat bokade in ett utbildningstillfälle med min dåvarande ledningsgrupp i Hultsfred. Under våren 2010 sökte jag jobbet i Vimmerby. En av mina förutsättningar för att tacka Ja var att jag fick möjlighet att genomföra den inplanerade utbildningen med min gamla ledningsgrupp. Utbildningen genomfördes i oktober 2010 under övervakning av en examinator från Försvarshögskolan. Förvaltningschefen som fått jobbet efter mig var med och jag fick därmed vad jag tror, en unik möjlighet att lämna över min bild av hur "vår gemensamma resa" varit under 3,5 år. Detta i en miljö där ledningsgruppen var med och kunde komplettera mina bilder, helt transparant och öppet. Vi började vår gemensamma resa med ett underskott på 12 miljoner, inga långsiktiga planer och medarbetare som var klart missnöjda med oss som arbetsgivare. Till det kan läggas att jag efter några månader fick klart för mig att även brukarna/kommuninvånarna var gravt missnöjda med våra insatser!  
Inom ramen för utbildningen ingår ett uppföljningstillfälle. Under torsdagskvällen återsamlades jag därför med min gamla ledningsgrupp. Vardagen inom den organisationen har fortsatt att utvecklas i samma anda. Att få haft förmånen att följa dessa ledare under deras utveckling är stort. Det har handlat om stöd men också av många smärtsamma konfrontationer som sedan resulterat i både individuell och organisatorisk utveckling. Att höra hur de finslipar och hur de som ledning agerar för att ytterligare utvecklas kändes idag nästan overkligt!  Sedan utbildningen i oktober hade ledningsgruppen genomfört "sin hemläxa". Det handlar om en massa genomförda intervjuer där ledningen går ut och ställer frågor om man verkligen når ut med sina avsikter. Ledningen har fått ut budskapet om att det är "kommuninvånarens/ brukarens fokus som är i fokus"  Grunden ligger i att föra ut ett budskap som säger att det vi gör ska vara hanterbart, begripligt och meningsfullt för dom vi finns till för. Medarbetarna återger i intervjusvaren en bild av att man känner att det finns eget handlingsutrymme. Nöjdhet finns även med kompentensutveckling och närvarande chefer. Till detta ska läggas att organisationen levererar ett överskott på 9 miljoner mot budget och har betydligt nöjdare medarbetare och brukare. Vid sista mättillfället hamnade man på en knapp medelplats i landet men min magkänsla säger att Hultsfreds kommun kommer att avancera när det gäller nationella jämförelser i brukarnöjdhet! Nu har jag gjort min sista insats i den ledningsgruppen och jag önskar dom alla ett fortsatt varmt lycka till!

Åter till min nya verklighet. Det är här i Vimmerby som jag finns nu. Det är absolut inget val jag ångrar! I maj börjar jag min "nya resa" med ledningsgruppen i Vimmerby. Det finns inget som talar för att det ska bli enkelt den här gången heller. Det är det aldrig! Men med dessa bilder på näthinnan är jag dock övertygad om att det ska gå bra!