fredag 27 maj 2011

Ännu en arbetsvecka avklarad. Den har varit händelserik!

Företagsfrukost:
I måndags var det företagsfrukost på Fredensborgs Herrgård. Ett 60-tal personer fanns på plats och teamat denna gång var olika former av EU-stöd till företag. Frågor som Micael Glennfalk fick i övrigt handlade om:

1.    Skolbespisning/konkurrens med näringslivet?
2.    Näs/konkurrens med näringslivet?
3.    Äldreboende på Karlbergsplatsen – buller? Påverkan på företag?
4.    CEO:s – skönt att man tänker om...
5.    Turistbyråns placering?
6.    Effektiviteten i stadshuset?
7.    GIS?
8.    Ta bort skyltar vid industriområden som ej stämmer. Om de ska finnas ska de vara vid infarterna och måste uppdateras kontinuerligt.
9.    Bredband – infrastruktur – Ev. tema på företagsfrukost i höst?

Destinationsarbete:
Jag är med i en referensgrupp kring kommunens destinationsarbete och i måndags var det ett möte där ett förslag till Turismstrategi lyftes fram. Vilket arbete som är nerlagt i strategigruppen! Det första sidan lyder "Välkommen till Vimmerbys framtid!"

Ett avsnitt i rapporten handlar om kommunens roll - här ser ni ett utdrag:

"Förväntan på våra politiker och tjänstemän är att de skall:
  • Göra ett tydligt ställningstagande om att turismen och turismnäringen är oerhört viktig för Vimmerby och Vimmerbys framtida utveckling
  • Att man ser sitt bidrag till utvecklingen av Vimmerby som turistdestination som en investering i platsens attraktionskraft (tydliga mål och uppdrag)
  • Att man beaktar turismen i planärenden, beslut och verksamhet
  • Att man bidrar till en utveckling av tillgängligheten till och inom destinationen (kommunikationer, skyltning, information mm)
  • Bidra till försköning av platsen och det offentliga rummet (stadsarkitekt, stadsträdgårdsmästare mm)"
I övrigt blev jag bekymrad på mötet över det där jag brukar prata om... Det framkommer tydligt att tilliten till den kommunala verksamheten är låg. Jag samlar alltid upp synpunkter och framför dessa till den ansvarige chefen för berört verksamhetsområde. Detta för att öka medvetandegraden hos oss alla om rådande läge och för att förbättra dialogen med kommuninvånare och företagare.

IT:

Den här veckan har annars handlat mycket om IT-SAM. Såg i en insändare idag i Vimmerby tidning att det finns de som tycker att vi på kommunen döljer fakta. Det berörde mig illa. Är det något som jag arbetar intensivt för så är det öppenhet och att få fram ett så heltäckande beslutsmaterial som det bara går. När det gäller den här frågan är det dock svårt att få fram en sann helhetsbild eftersom det är lätt att vi jämför äpplen och päron. Antingen fattar politiken beslut om att söka medlemskap i IT-SAM eller inte. Det är helt OK för mig. Det man ska vara medveten om är att alternativet inte är: Vår idag befintliga verksamhet eller IT-SAM. Vimmerby har under de senaste åren satsat otillräckligt med pengar på IT-relaterad utveckling. Vi har haft förhandlingar den här veckan och de flesta fackliga organisationer är eniga med arbetsgivarens förslag om att söka medlemskap men två förklarade sig oeniga med förslaget.

Mer IT!:
Medarbetarna på IT-avdelningen bjöd under torsdagen in till en lyckad IT-Mässa i Plenisalen. Bra information och mycket proffsigt genomförd!

Ledningsgrupp:

Idag har vi haft Ledningsgrupp. Vi kommer framöver lägga ut våra ledningsgruppsprotokoll på intranätet. Där kommer ni också att hitta det vi gemensamt kommit fram till ska vara vår grundstomme. Det handlar om hur vi ser på vårt uppdrag som ledningsgrupp, syfte och mål samt vilka andra former som ska gälla kring vilka frågor som ska tas upp på ledningsgruppen, hur ofta och när vi ska träffas, vad vårt inre klimat ska präglas av o s v.

Trevlig Helg!torsdag 19 maj 2011

Nu ska jag snart åka på kommunchefsträff i Oskarshamn. Jag ska hämta min kollega i Hultsfred och ser fram emot att få tid att diskutera gemensamma samverkanslösningar med honom.

Den här veckan  har jag annars ägnat en del tid åt att kontakta andra kommuner för att diskutera hur de lagt upp sitt näringslivsarbete. Vimmerby kommun är en av de kommuner som tappat flest placeringar på näringslivsrankingen sedan 2007. Det är inte bra! Att komma med olika (bort)förklaringar av olika slag eller säga att rankingen i sig inte har någon betydelse är att slösa energi. Oavsett vilket kvalitetsresultat som vi tar del av och granskar så säger en enskild undersökning aldrig hela sanningen. Men är man nyfiken och lyhörd kan man snart se olika mönster och pekar de sedan i samma riktning så kan jag konstatera att vi har ett utmanade uppdrag framför oss.

I måndags träffades ledningsgruppen för invandrarfrågor. Vi ska nu få till en överenskommelse om etableringsinsatser för nyanlända med arbetsförmedlingen.
Vi har sedan våren 2010 ett s k FAS- projekt i kommunen (Fokus på arbete och studier). När redovisningen görs hur många som passerat genom verksamheten för att komma vidare i studier och arbete tycker jag att det låter som ett riktigt bra resultat. Vi diskuterar dock en hel del i gruppen om de personer som står längst ifrån arbetsmarkanden - Hur ska vi lägga upp arbetet för att stötta dessa personer? Det var inte på något sätt idétorka men alla frågor landar nästan alltid slutligen i  - Hur ska detta finansieras?

Jag har även träffat den verksamhetsansvarige för Astrid Lindgrens hembygd (ett leaderprojekt) den här veckan. Jag fick en bra genomgång och vi började genast spåna om ett nytt projekt som jag förhoppningsvis snart här kan återkomma till.

Så var det klart med rekryteringen av kommunsekreterare. Grattis Ewa Gunnarsson som nu fått jobbet!

Ha en riktigt skön helg!

söndag 15 maj 2011

Jag började måndagsmorgonen med att träffa CESAM d v s kommunens övergripande samverkansgrupp. Vi har all anledning att träffas i denna grupp nu eftersom det är så mycket på gång! Det handlar om resultatet av medarbetarenkäten, alla budgetfrågor med mera. Den här gången hann jag också med att gå igenom ledningens handlingsplan som jag har fått skjuta på ett antal gånger p g a tidsbrist. Vi bestämde att vi ska ses i slutet av maj igen bl a för att förhandla om IT-SAM.

Under måndagen i övrigt träffade jag presidiet i KS för att bereda olika aktuella frågor. Tisdag var det KS-sammanträde och åter igen fanns ett 30-tal ärenden på dagordningen. I onsdags var Vimmerby värd för ett möte i vårt gemensamma infrastrukturkansli. Samtliga fyra kommuner var representerade d v s Kinda, Vimmerby, Hultsfred och Högsby. Även ansvarigt kommunalråd från Linköping deltog vilket kändes mycket bra. Vi behöver allt fokus på Stångådalsbanan som det bara går!  Det här är en av våra viktigaste frågor. Vi måste tillsammans försöka göra allt som är möjligt. Tidsperspektivet är så långt i dessa sammanhang och inte sällan pratas det om år 2021 och framåt. Hur ska vi kunna vänta så länge?
 
Den här veckan har jag också träffat förvaltningschefen för Teknik- och service och fastighetschefen. Vi ska nu börja med en ny! översyn av lokalerna i stadshuset. Det har visst genomförts översyner ett antal gånger förut men vi tror att vi kan få till det ännu mer optimalt. Det här kanske låter som en harmlös fråga men tro det eller ej jag har fått flytta på personer mot sin vilja förrut och det är inte lätt...

När det gäller samverkansdiskussionerna med Hultsfred på miljösidan så går de framåt. Vi har fortfarande inte fått ner något utkast på papper. Miljö- och byggchefen i Hultsfred var på besök och träffade de flesta medarbetare på miljöförvaltningen i fredags. Han föreslås att bli den gemensamma chefen. Ett bra möte tycker jag!

I fredags hade jag också möte med chefen för integrationsfrågor. Vi diskuteradee kring den nya etableringsreformen som inte alls satt sig ännu. En mängd frågeteckan finns fortfarande. Vi behöver här ett välfungerande flöde med arbetsförmedlingen, men även med länsstyrelsen och regionförbundet.

Tiden snurrar så fort och frågorna på mitt bord är av varierande slag. Det går inte att hinna med överallt som jag skulle önska. I slutet av förra veckan fick jag klart för mig att vi inte har någon egentlig koll på vilka företag som etablerar sig i vår kommun. Vi har inte haft tillgång till de uppgifter som vi behöver ha via SCB. Vi har ju fortfarande en vakans på chefsstolen för näringslivsfrågor vilket gör att vi är i en ännu mer kritisk fas. Vi jobbar nu för att snarast få till ett dokumentationsstöd för näringslivsärenden. Jag vill tex inte vara med om att fler företagare ställer frågor till kommunen som sedan inte besvaras. Jag känner mig inte helt trygg med denna rutin idag. Det är en högprioriterad fråga för mig just nu.

söndag 8 maj 2011

Ledarskap med tillit i fokus

Den här veckan har nästan uteslutande handlat om ledarskap på olika sätt. Vi har en tuff utmaning framför oss och då tror jag att ledarskapets betydelse är mycket stor! Jag får ofta frågan om vad jag tycker är viktigast att jobba med och brukar då ha ett svar som jag ständigt upprepar. Men jag har också många gånger fått erfara att det är svårt att nå ut med sitt budskap. Som ledare måste man upprepa sina avsikter och intentioner många, många gånger och på flera olika sätt.
Vad är då viktigt. Jo, just nu är det naturligtvis mycket kring vår ekonomi. Vi är precis mitt uppe i budgetarbetet inför nästkommande år. Verksamheten måste nu inrymmas inom budgetram.

Sedan är jag naturligtvis mycket nyfiken på vårt resultat av medarbeterenkäten som vi snart får i vår hand. Den kommer att underlätta för oss att prioritera vad vi ska fokusera på för att bli en attraktiv arbetsgivare.

Det tredje spåret handlar om vad kommuninvånaren anser om kvaliteten på kommunens tjänster. Den här veckan har näringslivsrankingen offentligjorts. Även om vi har gjort några tappra steg åt rätt håll återstår mycket arbete. Sedan finns ju naturligvis en massa andra viktiga kvalitetsundersökningsresultat inom den kommunala verksamheten där strategier måste läggas för att nå förbättrade resultat.

Det fjärde spåret handlar om att vi måste få till en långsiktig strategisk plan när det gäller utvecklingsarbetet inom kommunen. Alla dessa delar hänger ihop. Jag har gjort ett misstag på ett tidigare jobb där jag trodde att man kunde vara bra på något av de olika delarna även om de andra var bristfälliga. Numera vet jag att det i så fall endast är möjligt under en kortare tid.

I slutet av den här veckan har kommunens ledningsgrupp varit iväg på utvecklingsdagar där vi fått möjlighet att ha en upptakt för detta arbete. Vi har pratat om att det inte alltid är viktigt VAD vi gör utan HUR vi genomför saker. Hur ser recepetet ut för att lyckas? Jo, det handlar om att skapa äkta engegemang och delaktighet. Det viktigaste för att vi ska lyckas med uppdraget är att skapa tillit hos våra medarbetere inom vår organisation och att skapa tillit till den kommunala verksamheten hos kommunens invånare. Grunden till det hela läggs av ledningen och det har vi alltså haft möjlighet att träna tillsammans på under utvecklingsdagarna.

På lördagskvällen var jag på en stor fest i Folkets Hus i Blomstermåla. Jag har många gånger hört talas om denna festplats som förr var så populär. En av mina första chefer som då vara socialchef i Hultsfred fyllde 60 år och hade bjudit 123 personer. Tänkte på hemvägen att jag alltid haft förmånen att ha bra chefer som uppmuntrat och inspirerat mig till utveckling på alla mina jobb.

Idag har jag varit på dansuppvisning i idrottshallen i Vimmerby. Där var det inget fel på engagemanget. Ett 20-tal olika grupper genomförde sina dansnummer med stor energi!