fredag 27 januari 2012

En del av mina insatser den här veckan har handlat om att få till möten där både politiker och berörda tjänstemän kan träffas för att dela bilder kring och snabbt komma igång med att få till industrimark runt Vimmerby. Det är så många om och men kring denna komplexa fråga. Vi har haft ett möte nu på förmiddagen där vi bestämde oss för vissa gemensamma drag. Jag upplevde det som ett positivt möte!

Kommunstyrelsens presidie och jag var på VEMAB i måndags. Vi hade vårt möte där och fick bra information om verksamheten av VD, Roger Carlsson. Vi hann även med ett studiebesök på en av VEMAB:s anläggningar.

Tisdagen ägnades åt kommunstyrelsesammanträde. På dagordningen fanns en hel del stukturfrågor men även utvärdering av den politiska organiastionen och den påbörjade organisationsöversynen som vi nu är inne i. Jag har nu fått i uppdrag att upphandla en projektledare och rekryteringstjänster till stöd för oss när vi nu ska anställa samhällsbyggnadschef och administrativ chef.  Man hade även en diskussion om att det nu kanske är dags att införskaffa läsplattor till politiker.
Vi har också diskuterat organisationsrapporten med två av våra helägda bolag. Både när det gäller kommunens förvaltningar och kommunala bolag så är det så att det inte finns en bild utan många av "verkligheten". Min bild utvecklas hela tiden när olika pusselbitar faller på plats. Jag tror på en ökad dialog i lägen när det "gnisslar".

Idag läggs resultatrapporten "Kommunernas kvalitet i korthet" ut på kommunens hemsida. Kolla gärna där hur vi ligger till. Vi har svarat på alla mått där vi haft möjlighet och förutsättningar att klara leverans.

I onsdags var jag i Stockholm, en mycket bra dag för övrigt men hamnade åter igen i tåghaveri. Jag och min käre kollega från Kinda stod i vänthallen i Katrineholm på kvällen och väntade på ersättningsbuss när vi egentligen skulle varit i Linköping...

Nu ska jag ta helg och fylla på energi med mina vänner. Hoppas att ni alla får en skön helg!

lördag 21 januari 2012

Vilken dag, denna fredag! Hela dagen har handlat om utbyte och samverkan med Hultsfreds kommun. Förvaltningschefer och controllers/ekonomer, kommunalråd och oppositionsråd i Vimmerby har nu fått lyssna till kommunchefen, Lars Rönnlund i Hultsfred och två controllers - Ola Gustafsson och Henric Svenssons arbete hur de arbetat med att få fram en fungerande styrmodell. Arbetet där har pågått under drygt två år. Vi har ju vårt styrmodellsarbete framför oss och jag fick under hösten en idé om att be dem delge oss sin resa. Våra inbjudna gäster visade under förmiddagen att det genom engagemang och en tydlig och uthållig inriktning utifrån den lokala politiken går att utforma en modell med vision, fullmäktigemål, nämndsmål och verksamhetsplaner som genomsyras av en gemensam värdegrund. De pratade om vikten av ledningsförmåga, förankringsarbete och enkla uppföljningsmetoder som ska genomsyra hela organisationen. Modellen i Hultsfred bygger på ”Balanserade styrkort” vilket känns som en naturlig sak för mig för att fånga helheten inom kommunal verksamhet. Stort, stort tack till er!
På eftermiddagen träffades olika politiker och tjänstemän från båda kommunerna och pratade om gemensamma utvecklingsplaner när det gäller lokalvård. Därefter träffade vi vår gemensamma miljöchef och resonerade kring olika utvecklingsvägar.
I onsdags var jag och barn- och utbildningschefen, Birgitha Sahlin på verksamhetsbesök på Vimmerby gymnasium. Besöket planerades in för flera veckor sedan. Det gjorde vi i samband med att det stod klart att tidningen Frizon vunnit priset som årets skoltidskrift. Vi blev mycket väl mottagna av Victoria Axelsson som berättade om verksamheten. Vi var även på den administrativa enheten och hälsade på de som fanns på plats. Problem finns men det känns bra att det finns så många goda krafter på vårt gymnasium. Det är så viktigt att verksamheten där genomsyras av professionalism och en positiv anda.
I måndags kväll var det en hearing i Plenisalen om vår stundande organisationsöversyn. En politisk sammankomst där jag och de två utredande konsulterna var inbjudna. Första frågan fick jag av kommunalrådet Micael Glennfalk; ”varför har denna organisationsöversyn kommit till”? Ibland är det bra att backa tillbaka i tanken även för min egen del. Jag berättade om min resa i Vimmerby under de 1,5 år jag varit här och där jag till slut hade ett stort behov av att få ett ”externt öga och öra” på om det finns något i det jag själv upplever. Vi har mycket att göra i vår organisation och min upplevelse är att jag och de resurser som finns i organisationen ej räcker till på strategisk nivå. Utredarna kom fram till samma sak och pekar på ett antal områden där det finns behov av åtgärder. Här fick politiker i Vimmerby nu chansen att ställa frågor till utredarna och jag uppfattar att de flesta fick svar där det fanns funderingar. Jag har efteråt fått en hel del mail och spontana samtal där det framgår att man upplevde det som en värdefull kväll.
Ett samverkansmöte har också ägt rum med ledningen för ALV den här veckan. Det är viktigt att vi har fungerande gång- och cykelvägar samt in- och utfarter. Den tydliga målsättningen är ju att besöksantalet dessutom ska öka. 
Annars har jag haft fullt upp den här veckan med avdelningschefsträff, ledningsgrupp och samverkan X flera med fackliga organisationer. Dessa möten är alltid viktiga men i förändringstider ännu viktigare. Ett av dessa möten den här veckan med facken handlade om hur vi ska utveckla våra samverkansformer. Det ger mig så mycket energi när jag väl ger mig själv utrymme till att arbeta med den typen av strategiska frågor. Vi ägnade en del av mötet till att jag redovisade vad hela chefsgänget i Vimmerby på ca 65 personer har tagit fram för fortsatta strategier med anledning av vårt resultat på medarbetarenkäten. Vi resonerade också gemensamt om vikten av att våga lyfta fram goda exempel. Vi behöver medarbetare som vågar sticka ut och som vågar komma med förslag och kreativa lösningar. Ett mycket bra möte med både fackliga representanter och förvaltningschefer som seriöst anstränger sig för att hitta framgångsrika samverkansformer.

fredag 13 januari 2012


Det känns bra att vara tillbaka igen! Sedan i måndags är vår nye näringslivschef Patrik Kinnbom på plats. Oj, vad mycket det finns att ta i. Den första veckan har varit intensiv med massa nya möten för honom och det lär fortsätta i många veckor...

I tisdags var det kommunstyrelsesammanträde hela dagen. När det gäller organisationsöversynen så skrev jag efter sammanträdet ihop det som framkom under sammanträdet. Informationen finns på kommunens intranät under kommunstyrelsen. Det har även skickats ut till kommunens ledningsgrupp, fackliga organisationer och till politiken. Min avsikt med informationen är att alla ska få samma nulägesbild. Det är lätt annars att förvänta sig att kommunstyrelsen ska fatta eller har fattat olika typer av beslut eftersom frågan är så aktuell och diskuteras flitigt. Vi får räkna med en pågående process ett antal månader där besluten och verkställigheten av dessa kommer att ramla in succesivt. Mitt fokus är hela tiden HUR olika frågor eller problemområden ska lösas. Den här veckan har jag och Peter Olson träffats för att planera och rigga organisationen så gott vi kan när han nu lämnar Vimmerby på halva sin arbetstid och även ska jobba i Kinda kommun och Hultsfreds kommun. Jag har även haft ett avstämningsmöte med Lars Rönnlund och Anders Helgee om vår gemensamma miljösamverkan. Vi kommer framöver träffa både personal och politiker för avstämning.

Vi har haft ett samverkansmöte den här veckan i Kisa inom ramen för vårt infrastrukturkansli. Vi fyra involverade kommuner är överens om att vi vill fortsätta några år till med att tillsammans nå framgång i att nödvändiga infrastruktursatsningar snabbt kommer in i plan. Det är långa processer och vi pratar om verkliga åtgärder år 2017. Vi var också överens om att vi vill att Michael Leijonhud, Hultsfred fortsätter som vår gemensamma länk.

Jag har den här veckan tagit del av barn och utbildningsförvaltningens projektplan för införande av
  • verktyg för lärande
  • verktyg för kommunikation mellan skola och hem
Budskapet är solklart.  - Elevernas måluppfyllelse i skolan ska öka!
Barn- och utbildningsförvaltningen i Vimmerby kommun tar för eleverna i årskurs 1 – 9 inom grund- och grundsärskolan ett samlat grepp för att:
• elevernas måluppfyllelse ska öka,
• lärarnas bedömning av elevernas kunskaper inom Vimmerby kommun ska vara likvärdig,
• elevernas inflytande över sin egen utveckling och sitt eget lärande ska öka,
• kommunikationen mellan skola och hem ska utvecklas,
• skolornas systematiska kvalitetsarbete på ledningsnivå ska bli mer professionellt.

Det är så tydligt att ni nu kraftsamlar där allas engagemang är en nödvändighet. Jag är verkligen imponerad av det ni nu tagit fram och ska åstadkomma, superbra!

En annan fråga som vi nu kraftsamlar kring är att få fram och pussla ihop de spridda behoven av industrimark. Vi har inga lätta förutsättningar med tanke på våra markförhållanden men vi gör vårt bästa för att få ut så mycket som möjligt i förhållande till insatta skattekronor.