fredag 28 september 2012

Måndagen började med ett lååångt kommunfullmäktige. Det var dags för återredovisning från barn- och utbildningsnämndens, miljö- och byggnämndens och teknik- och servicenämndens "ordföringar" De  rapporterade om sitt arbete enligt de uppdrag man fått av kommunfullmäktige samt berättade om nuläge och framtidsplaner. Dessa återredovisningar har verkligen utvecklats i en positiv riktning. Alla gjorde det mycket bra. Därefter kom vi till ärendet IT-infrastruktursplan och fiberutbyggnad. Vårt kommunalråd har verkligen satt sig in i frågan. Det känns bra för oss tjänstemän att kommunens politiker tar denna fråga på största allvar, debatten blev lång och stundtals het innan det slutligen fattades beslut enligt förslag. Det som framförallt har varit föremål för diskussioner är nätägandet. Beslutet som fattades innebär att kommunen ska ha kontroll över sin infrastruktur.

Micael Glennfalk fanns också med på samma tema när ledningsgruppen träffades i tisdags. Vi gick också igenom hur vår ekonomiska situation ser ut efter 8 månader. Ärendet kommer upp på kommunstyrelsens sammanträde på tisdag. Det finns klara orosmoln även om årets resultat verkar bli helt OK.

Vi har nu utvärderat klart kring årets sommartorg och lagt en grund för hur nästa års sommartorg ytterligare ska utvecklas. Det handlar om en hel del lärdomar och där vi nu tydliggjort vem som är processägare eller ansvarig. Det blir näringslivsenheten som övertar ansvaret. Ärendet ska senare i höst behandlas i kommunstyrelsen.

Min ambition var att varva lite administrativt arbete med lite ledighet under torsdag och fredag, men det blev mest arbete...

Jag blev igår intervjuad om konsulter och kostnader som är förenade med den omstruktureringsfas vi  just nu befinner oss i. Utifrån helhetsperspektiv är bilden komplex där olika pusselbitar hör ihop med varandra. Jag hoppas att det kommer att prägla kommade artikel/artiklar och ev. insändare.

torsdag 20 september 2012

Det har varit mycket och är fortfarande mycket kring våra rekryteringar på kommunstyrelseförvaltningen. Jag insåg nu att jag glömt uppmärksamma i min blogg att vi fått en ny PA-konsult på personalavdelningen. Hon heter Amelie Carlstedt och har varit i en introduktionsfas så här långt. Vi behöver verkligen förstärkning inom personalområdet och söker i dagsläget efter en PA-konsult till.

Den här veckan har vi haft ett möte med Tillväxtverket om vilka förutsättningar som gäller för de destinationspengar som nu finns specialdestinerade till oss som en av landets fem utvalda destinationer. Avsatta medel ska göra oss ännu mer exportmogna. Det finns stora möjligheter för både näringsliv och kommunala verksamheter/bolag att få del av dessa medel. Ingen klarar det här ensam. Vi är många som behöver hjälpas åt om vi ska bli en stark destination där vi får människor som besöker oss att vilja stanna längre och besöka oss igen. Vi hoppas på massor med goda idéer under resterande 2,5 år. Hör av er till kommunens näringslivskontor!
Vi fick klart för oss under mötet att det här ger oss möjligheter som vi kanske inte visste från början. Tillväxtverket har en grupp representanter från andra statliga verk som också ska fokusera på att underlätta för utvecklingsprojekt i de utvalda destinationerna tex Trafikverket. Det som inte kommer att fungera denna gång är utredningar, rapporter m m som ej leder till något resultat. Här är det endast leverans som gäller från oss alla aktörer i Vimmerby!

Idag har jag  och Räddningschefen Tommy Lindström varit i Kisa och träffat myndigheten för samhällsberedskap, MSB. Vi ökar succesivt vårt medvetande och kunskapsnivån om hur vi ska öka säkerheten vad gäller styrning och ledning vid en ev. krissituation.  Det handlar också om konkreta fysiska förändringar som kommer att ske tex i våra sammanträdesrum i stadshuset och i andra utrymmen som är känsliga ur sårbarhetssynpunkt.

Under lunchen läste jag senaste numret av "My business Magazine" och fastnade då för en artikel om entreprenören, Percy Nilsson som bl a varit ordförande i ishockeyklubben Malmö Redhawks och även blivit utsedd till "Årets skåning" för några år sedan. Första frågan:

"Varför blev du entreprenör?
- Är man besatt av att vilja något mycket och dessutom är lite orädd, då är man entreprenör"

Jag har ofta under mina år inom offentlig verksamhet fått den återkopplingen...Har alltid varit besatt av att utveckla kommunal verksamhet och är nog också ofta ganska modig. Undrar om begreppet kommunala entreprenör finns... ?

fredag 14 september 2012

Besök:
Vi hade ett mycket trevligt besök av den nye landshövdingen, Stefan Carlsson och planeringsdirektören Peter Ekholm från Länsstyrelsen i tisdags. Bra dialog och samförstånd i viktiga frågor. Vi besökte Ljunghäll AB, Astrid Lindgrens Värld och Arla Foods AB. Vi fick ett riktigt bra bemötande på alla ställen och både nyttig och intressant information. Det är lätt att känna stolthet över vårt näringsliv i Vimmerby kommun.

Integrationsfrågor:
Vice ordf i KS, PerÅke Svensson och jag var dessutom på besök hos landshövdingen i onsdags tillsammans med länets övriga kommuner och andra myndigheter, huvudmän och aktörer för en diskussion kring ett arbetsmaterial om "Integrationsstrategi för Kalmar län" en regional överenskommelse, s k RÖK.

Ledarskap:
Så här skrev jag i min blogg den 21/7, 2011

"Jag har ägnat mig en hel del åt omvärldsbevakning och tagit del av det som varit framgångsrikt i andra kommuner. Just nu har jag fastnat för en CKS rapport som beskriver Organisatoriska förmågor och egenskaper för förändring. Där beskrivs fem egenskaper som utmärker framgångsrika organisationer:
  1. En positiv befolkningsutveckling
  2. Ett utvecklat samarbete inom kommunen och med andra kommuner
  3. En ny ledningsorganisation - tydlig kommunchefsroll och sampratad ledningsgrupp
  4. Stärkt ekonomifokus - Ekonomin i fokus och kostnadseffektivitet är centralt
  5. Tillämpandet av långsiktigt verkande informella avtal - en överenskommelse eller samsyn i botten som har en fundamental betydelse för ställningstaganden för kommunens utveckling
Rapporten handlar egentligen om hur en kommun handskas med besvärliga situationer, d v s kris
För att ha en bra grund att stå på när oväntade händelser sker så bör man ha en struktur bestående av fem egenskaper: Tidig uppmärksamhet på misstag, ovillighet att förenkla så att viktiga förklaringar missas, känslighet för verksamhet i frontlinjen där arbetet utförs, förmåga att vara dynamisk men samtidigt stabil och att ha respekt för den expertis som finns inom organisationen. Ja, jag håller nog med om ovanstående."


Dessa punkter är fortfarande varje dag en del av min vardag. Punkt 1 och 2 tillsammans med några samverkanskommuner och när det gäller befolkningsfrågan även med Regionförbundet.

Den tredje punkten:
Nu undrar kanske en del av er varför  jag letat mig tillbaka till just det här blogginlägget och den här CKS - rapporten. I Ledaren idag i Vimmerby tidning skriver Alf Wesik om ledningsstrukturen i Vimmerby kommun. Jag förstår när jag läser den att det finns behov av en del klarlägganden.

1. Fr o m årsskiftet finns planer på att kommunchefsuppdraget även ska inrymma VD-skapet för kommunens förvaltningsbolag, VKF. Det finns ännu inga beslut fattade utan en del arbete återstår innan uppdraget är klarlagt. Redan när jag anställdes var den politiska ambitionen att koncernsamordningen ska öka. Några möten är alltså inte inplanerade utan jag har utifrån att jag tagit del av hur en del andra kommuner gör framfört i några sammanhang att gemensamma möten kan bli aktuella ca 4 gånger /år efter ett ev. politiskt beslut.

2. Det står också "att för att klara dessa tunga uppgifter har kommunen dessutom beslutat att upphandla ledarskapsutbildning" Jag kan berätta att det inte finns något samband mellan de beskrivna "supergrupperna" och den planerade ledarskapsutbildningen. Utbildningen gäller de 70 chefer som finns inom den kommunala ledningsorganisationen. Jag har under min anställningstid i Vimmerby själv sett behovet av en sådan satsning och får dessutom behovet klarlagt kontinuerligt för mig av både förvaltningschefer, fackliga organisationer, från medarbetare tex via resultatet av förra årets medarbetarenkät och inte minst från politiker i både nämnder och kommunstyrelsen, i majoritet som opposition.

Idag har vi haft ledarforum. 4 gånger /år träffas alla ledare för att ta del av eller diskutera vissa övergripande strategiska frågor. Idag har vi bl a haft haft styrmodellfrågan, ovanstående ledarskapsutbildning och samverkansavtalet på agendan. Jag har fått både spontana kommentarer och mejl efteråt om "att det här är vad vi behöver"
Min ambition är att använda metoder som är beprövade. Den ledarutbildning som kommunen ska satsa på har sin grund i forskning om framgångsrikt ledarskap. Detta görs i syfte att vi förbättra och utveckla våra tjänster till kommunens invånare. Att nå framgångsrika resultat både vad gäller ekonomiska resutat, nöjdhet med de tjänster vi erbjuder, att vi har medarbetare som vill arbeta i vår kommun samt att vi utvecklingsmässigt blir en kommun i framkant.

Fredagseftermiddagen ägnades åt kommunchefsmöte inom IT-SAM. Det var ett bra möte där vi tillsammans förberedde aktuella frågor inför kommande direktionsmöte.

fredag 7 september 2012

Måndagens beredning var mycket intressant. Vi hade besök av Telia och diskuterade fiberutbyggnad. Det är inte lätt att hålla koll på skillnader mellan nätägarskap, kommunikationsoperatörer och tjänsteoperatörer... Vår IT-infrastruktursgrupp bestående av politiker och representanter från IT-SAM har jobbat på väldigt bra och blivit mycket insatta i frågan. Ärendet var sedan uppe för politisk behandling i kommunstyrelsen och går nu vidare till kommunfullmäktige.
På kommunstyrelsens sammanträde diskuterades även den viktiga investeringen av nytt äldreboende. Jag fick också tillfälle att berätta om andra pågående strategiska utvecklingsplaner på kommunledningsnivå. Det är viktigt att få feedback av politiken så vi är på rätt spår och gör rätt prioriteringar. Vår tid och resurser ska användas till det som är viktigast.

Vi har haft ett utvärderingsmöte om sommartorget med involverade aktörer. Ytterligare möten är inbokade. Jag tror helt klart att vi kommer att kunna göra en hel del förbättringar inför nästa års sommartorg.

Hur kan vi utveckla vår samverkan i organisationen? Det diskuterade vi med fackliga företrädare i veckan. När vi avslutade mötet delade vi bilder av hur vi ska gå vidare. Mycket diskussioner om ledarskap, kommunikationsvägar, mötesformer m m allt i syfte att skapa förutsättningar för en förbättrad dialog, skapa engagemang och delaktighet.

Den här veckan har vi också haft besök av den nya samhällsbyggnadschefen Miklós Hatházi. Han kommer att börja sitt nya arbete i mitten av oktober.

Jag vill hälsa vår nya överförmyndarhandläggare Tatjana Pavlov välkommen till kommunstyrelseförvaltningen.