fredag 19 oktober 2012

Lämnade utsökta Rimforsa Strand för en stund sedan. Ledningsgruppen har varit där torsdag och fredag för inplanerade utvecklingsdagar. Torsdagen ägnades åt att grunda för det ledarskapsprogram som vi kommer att genomföra för kommunens alla chefer de kommande åren. Vi gick igenom allt ifrån innehåll, frekvens, sammansättning m m. Fredagen ägnades åt tjänstemannadelen av styrmodellen som nu håller på att växa fram. Det handlar om ramar och mallar som sedan utifrån den politiska viljeinrikningen kommer att fyllas med innehåll. Jag känner mig mycket nöjd över chefernas engagemang och vilja till utveckling. Vi har tagit många viktiga steg dessa två dagar. Det var nog ett ganska trött gäng som skiljdes åt. Jag själv har adrenalinpåslag som jag alltid får när det blir uppenbart att ledningen börjar ta gemensamma steg i rätt riktning.
Vår nya samhällsbyggnadschef var med. Hans första vecka blev tuff men det här var också en gyllene chans att lära känna kollegor och komma in i jobbet.

Jag kommer nu ta semester två veckor. Det blir därför uppehåll i bloggandet.

lördag 13 oktober 2012

Det får bli ett blogginlägg till idag så det inte uppstår några missförstånd...

Jag konstaterar att lördagens "stora nyhet" i Vimmerby tidning är att kommunen nu fullt ut har verkställt det som det finns beslut om sedan knappt ett år tillbaka.
I måndags var det dags för presidieöverläggningar mellan Hultsfred och Vimmerby. Denna gång träffades vi i Hultsfred.
På agendan fanns det gemensamma arbetet med att utveckla miljö- och byggverksamheten. Här deltog presidierna inom miljö- och byggnämnderna och förvaltningschefen. Nu påbörjas arbetet med förberedelser inför gemensam nämnd nästa mandatperiod. Vi hann också med att diskutera avfallsplaner där vi står inför viktiga val, där finns även Högsby kommun med som en aktör under mötet.
Den sista punkten handlade om en ev. gemensam inköpsamverkan i norra Kalmar län. Chefen för inköpscentralen i Västerviks kommun informerade om den nuvarande verksamheten med Oskarshamns kommun. Hon presenterade också ett tänkbart gemensamt upplägg för hela den norra länsdelen.

På ledningsgruppen i tisdags hade vi besök där det informerades om det instrument man använder sig av inom barn- och utbildningsförvaltningen där man med jämna mellanrum snabbt kan utläsa vad man som medarbetare anser om sin arbetssituation. Vi står snart inför ett val hur nästa kommunövergripande medarbetarenkät ska utformas.

I onsdags hade vi ett internt arbetsmöte där vi resonerade om hur vi ska gå vidare för att utveckla det som ligger inom Vimmerby kommuns ansvarsområde för att bli mer attraktiva som besöksort. Detta med anledning att vi blivit utvalda av regeringen som en av fem kommuner i Sverige där en riktig satsning ska ske för att öka intresset för destinationen.

Under två onsdagar har vi haft introduktion för nyanställda inom kommunen. Tanken är att man ska få ta del av basinformation som alla behöver veta om den kommunala organisationen, ekonomi och personalsituation m m. Att förbättra introduktionen är ett av fyra områden som ledningen tillsammans med facken valde ut som utvecklingsområden efter att resultatet av den förra medarbetarenkäten var klarlagt. Övriga områden som blev utvalda var löneprocessen, information inom organisationen och ledarskap.

I slutet av veckan har jag varit i Stockholm på en uppföljning inom ramen för en ledarskapsutbildning där jag behöver hålla min handledarkompetens aktuell. Det är alltid intressant att ta del av aktuell forskning som sker inom ledarskapsområdet på Försvarshögskolan. Fokus denna gång var prestation och stress framförallt om moralisk stress där forskning än så länge främst skett inom försvarsmakten, akutsjukvården och inom polisen. Vid genomgången fanns dock stark igenkänning även till situationer som sker inom den kommunala verksamheten. Det handlar om situtioner som uppstår där du hamnar i svåra situationer i relation till ditt eget samvete, egna handlingar i förhållande till eget samvete och egna handlingar i relation till existerade lagar och regelverk. Brist på ledarstöd i dessa sitúationer leder till brist på förtroende/tillit och tendens att "mörka" beslut. Jag hörde i veckan på radion om konkreta exempel på detta inom polisväsendet. Jag tror att vi dagligen har många medarbetare hos oss som ställs i svårbedömda situationer inom tex hemtjänst, förskola och skola. Vi kommer att ta med vissa delar av detta material i vårt eget ledarskapsprogram som ska genomföras i kommunen de kommande åren.

Rekryteringen av administrativ chef är nu klar, mer om det kan ni läsa på kommunens hemsida.

fredag 5 oktober 2012

I måndags hade vi ett andra planeringsmöte kring ett av kommunens största projekt någonsin - byggnation av nytt äldreboende.
Vi har hittat ett struktur som jag tror kommer att fungera. En styrgrupp, som kanske enligt ledaren i Vimmerby tidning kommer att benämnas som ytterligare en supergrupp? Totalt är det tre delprojekt:
Den första delen är avklarad som handlar om tydliggörande av behov och nödvändiga funktioner i boendet.
Den andra delen går vi in i nu - byggfasen. Först med upphandling och bygg med alla tekniska funktioner som ska hållas samman av en projektledare som först även den ska upphandlas.
Den tredje delen kommer först efter färdigställande av byggprojektet där det handlar om inflyttning och att få hela driftsorganisationen att fungera i stort. Där har socialförvaltningen förberett organisationen hur den projektorganisationen ska se ut. Det här är ett riktigt stort och viktigt investeringsprojekt för kommunen.

På kvällen var Micael Glennfalk och jag i Ydrefors på medborgardialog. En årlig träff där representanter finns med från tre kommuner och två län.
Det framkom åter igen hur stort behov det finns av förbättrade vägförhållanden, framförallt väg 812. Enligt Trafikverket ska en satsning ske senast tidig höst 2013. Vi påtalar behovet åter igen och hoppas att ärendet ytterligare kan flyttas upp på prioriteringsskalan.

Tisdagen ägnades åt KS sammanträde med framförallt budgetuppföljning och delårsbokslut och på kvällen, destinationsmöte på Näs.

Torsdag och fredag kommunchefsnätverk i Kisa. Det har startats upp ännu ett ledarskapsprogram där vi har med en chef från Vimmerby denna gång. I och med det har jag fått en ny adept som jag ska träffa ett antal gånger fram t o m nästa vår, spännande!
Temat denna nätverksträff var korruption och bisysslor - har kommuner och landsting beredskap? Nyttigt med en ökad kunskapsnivå och ökad medvetenhet. Det är viktigt att vi har bra rutiner och en god intern kontroll men också att vi i vardagen för en dialog och fortsätter arbeta på den inslagna vägen med ökad öppenhet och transparens.
Med för sista gången i detta nätverk var min gode kollega och före detta chef Anders Lind. Han har varit en person som betytt mycket för min egen utvecklingsresa och ledarskapsutveckling, Lycka till Anders framöver, det sysslolösa livet är inget för dig, din tid kommer snart att fyllas med andra uppdrag...