fredag 27 december 2013


2013
Jag bläddrade i senaste numret av Damernas värld under julhelgen. Chefredaktören, Martina Bonnier ställer krav på sin omgivning (även sin familj) att vid varje nyår tänka igenom hur året varit. Budskapet är vikten av att stanna upp, reflektera för att sedan kunna blicka framåt. Jag ska följa hennes förslag och ge mig på ett försök att summera året.
Det har varit ett mycket händelserikt år. På kommunstyrelseförvaltningen är vi mitt uppe i en generationsväxling när det gäller arbetssätt där vi successivt växlar över till att använda mer IT-stöd än manuella rutiner. Förändringen går inte så smärtfritt som vi alltid har förhoppningar om. Vi har under året varit drabbade av både sjukskrivningar och vakanser. På kommunstyrelseförvaltningen ska varje avdelning handskas med egna verksamhetsspecifika uppgifter. Dessutom behöver alla ganska väl känna till vilka tjänster andra avdelningar inom förvaltningen levererar för att se samordningsvinster ur ett helhetsperspektiv. Detta arbete ska ytterligare fördjupas under 2014.
Jag börjar med reflektioner kring utfört arbete på kommunstyrelseförvaltningen:
Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnadsavdelningen har haft fullt upp med; att leda arbetet med att skapa ny industrimark. Lundens förskola som invigts under året med pompa och ståt samt starten av det stora äldreboendeprojektet på cirkusplatsen. Utöver dessa projekt har det skett utvecklingsarbete inom lokalvårdsorganisationen och en större översyn av kostorganisationen med bakgrund av det politiska beslutet om övergång till fler tillagningskök. Rekryteringen av slutförts när det gäller ny fastighetschef. Arbete har påbörjats för att rekrytera ny räddningschef och en chef för projekt och utredningsenheten.
Studieförbundet vuxenskolan har varit projektägare för LUP, 2013. (lokala utvecklingsplaner) Sammanställning finns, hör av er om ni är intresserade av att ta del av det material som tagits fram i kommunens kransorter. Om en enskild fråga ska lyftas fram som förenar utvecklingsplanerna, så handlar den om fiber. Ett politiskt beslut är fattat om en stor fibersatsning och förberedelsearbete har skett under hela 2013. Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen har också påbörjats som handlar om utveckling på lång sikt av Vimmerby stad.
Näringsliv
Näringslivsavdelningen har upplevt ett ökat tryck p g a det pågående destinationsarbetet som för övrigt kan sägas vara en del av det stora utvecklingsarbetet "Vackra Vimmerby". Förutom det är nog projektet företagslots det viktigaste steget inför framtiden. Med det konceptet ska organisationen tränas att öka medvetenheten om vilket framgångsrikt arbetssätt som ska användas för att öka företagarnas förtroende. Jag läste i Dagens industri förra veckan om Jeanskedjan Carlings som går mot strömmen i den utsatta klädhandeln. "Tydliga mål och stor individuell frihet för butikscheferna ligger bakom tillväxten". Jag tror att det är en framgångsfaktor även i vår bransch. Som exempel har man hos Carlings en så kallad TCB-grupp som står för taking care of business. Det är även vad vårt lotsarbete handlar om. Det händer mycket i Vimmerby kommun, mycket positivt, men också en del utmaningar där det gäller att få pusslet att gå ihop med att matcha företagens behov med praktiska lösningar. Näringslivsavdelningen har arbetat mycket medvetet med att bli mer utåtriktade t ex genom "God Morgon Vimmerby".
Ekonomi
Ekonomiavdelningen har haft ett tufft år med vakanser och sjukskrivningar. De har fixat det på ett imponerande sätt och stöttat och välkomnat nya tillfälliga medarbetare. Utöver det nödvändiga basarbetet har nödvändig energi lagts på att förbättra underlagen när det gäller den samlade investeringsplaneringen framförallt tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen. Rekrytering av en ny ekonomichef är klar. Nu startar bokslutsarbete och årsredovisning, så det ekonomiska resultatet för 2013 får vi vänta på ännu ett tag.
Personal
Personalavdelningen har haft mycket arbete med det nya PA/lönesystemet. Till detta har det gått åt en hel del energi. De har trots detta, jobbat på med uthållighet och god serviceanda. Arbetsgruppen på personalavdelningen har också på ett systematiskt och ansvarsfullt sätt arbetat för att öka effektiviteten inom gruppen.
Administration
Den "nya" administrativa avdelningen har uthålligt försökt hålla ordning på oss alla, inklusive den politiska organisationen, vad gäller ärendehanteringen. På avdelningen förbereder man för ett nytt IT-stöd för information och ärendehantering. Under 2013 har kraften att förbättra vår interna och externa information ökat när vi fått tillgång till kompetens inom området genom en ny administrativ chef och kommunikatör. Planer har under året också tagit fart när det gäller en eventuellt utökad överförmyndarverksamhet där fler kommuner ingår med bas i Vimmerby.

Jag vill lyfta några saker som berör övriga förvaltningar/bolag. Det blir bara ett litet urval. På socialförvaltningen har man startat upp en arbetsmarknadsenhet som under året kommit igång riktigt bra. Hela ledningen har varit engagerade i den nationella satsningen "Leda för resultat" samt KPB (kostnad per brukare). Bemanningsläget har stabiliserats under året och antalet konsulter har kunnat minimeras. Förvaltningen har även jobbat hårt vad gäller förberedelser för det nya äldreboendet och även inom LSS - området planeras det för förändringar.
På kultur- och fritidsförvaltningen har man tagit över ansvaret för kommunens växel och vaktmästeri samt parkavdelningen. De viktiga kontakterna med kommunens föreningar har systematiserats. Arbetet inom kulturskolan, kulturgarantin och utställningarna på Näktergalen har fått stor positiv respons. Folkhälsoarbetet och aktiviteter kring barnkonventionen har stärkt sin grund under året och ska under nästa år utvecklas ytterligare.
Inom barn- och utbildningsförvaltningen har under året haft och har fullt fokus på förbättrade resultat. Bl a annat har man under året jobbat vidare inom projektet PRIO ( prioritering - resultat - initiativ - organisation).  Som en följd av inflyttning på Lundens förskola har en omfattande förändring skett inom kommunens förskoleverksamhet. Utöver det så har samverkan inletts i projektform med Västervik och Hultsfred kring vuxenlärande.
Inom miljö- och byggförvaltningen har det mesta handlat om de samverkansplaner som vuxit fram under året med Hultsfreds kommun. Internt har man dock också arbetat med arbetsrutiner och uppföljning.
På VEMAB har man under året sjösatt den största investeringen - Kraftvärmeverket. Man har under året tagit över ansvaret för kommunens gator. Tillsammans med Hultsfred och Högsby har man lotsat arbetet till beslut om hur vi ska hantera vår sopor framöver. Dessutom arbetat mycket med att hitta orsaker för att minska utsläppen från reningsverket.
På Näs har man startat upp det stora trädgårdsprojektet. Verksamheten har ju också varit högst delaktig i Emils 50-årsfirande.
Vimarhem och kommunen har under året haft omfattande diskussioner kring bostadsförsörjning, ansvar och ekonomiska förutsättningar.

I början av året, jag vet inte om ni minns, skrevs spaltmeter om satsningen på ledarskapsprogram för alla ledare i Vimmerby kommun. Jag är själv delaktig i samtliga uppstarter och tre grupper har kommit igång. Min övertygelse om betydelsen av stöd och utveckling för kommunens ledare har inte minskat!

Vi har alla blivit en del av det som alltmer är tidens tecken, samverkan med andra kommuner. Den utvecklingsresan är inte enbart enkel, men den är nödvändig, för att vi ska klara framtidens krav och utmaningar. Den kommun som står stilla tappar snabbt i position eftersom utvecklingstakten generellt är hög i alla kommuner. Trots det kan jag inte säga att alla dagar under 2013 känns som en enkel resa. Jag tänker främst på samverkan inom miljö och byggområdet med Hultsfreds kommun. Utöver det ska inköpsamverkan med Västervik som bas nämnas och IT-SAM, som haft ett riktigt turbulent år, men som nästa år säkert kommer att gå stärka ur krisen.

Övergripande har året handlat om att jobba vidare med styrmodellen där visioner, mål och budgetprocess ingår. Nu ska arbetet inriktas på att vidareutveckla metoder för uppföljning av resultatet. Det ska vara begripligt, hanterbart och meningsfullt. Det bidrar till att var och en får en känsla av sammanhang. Ser vikten av sin egen del i helhetsperspektivet, där alla är lika viktiga. Nästa år ska vi i Vimmerby kommun vidareutveckla oss ytterligare med fokus på god ekonomisk hushållning. Viktigt med budgetdisciplin. Men där ligger även ökad effektivitet och kvalitet med kommuninvånaren/företagaren i fokus. Dessutom har vi via personalavdelningen inlett ett arbete för att utkristallisera hur vi som arbetsgivare ska stärka arbetet för att öka vår attraktionskraft som arbetsgivaren Vimmerby kommun. Det arbetet ser jag fram emot att vidareutveckla i samverkan med medarbetare och med fackliga organisationer.

Jag har säkert missat en hel del... Jag hoppas att många av er orkat läsa ända hit och därmed fått ta del av hur jag vill förmedla mina bilder av det arbete som utförts under 2013. Jag tycker många gånger att bilden av oss i offentlighetens ljus är dyster och negativ, faktiskt mer här i Vimmerby än i andra kommuner där jag arbetat. Det känns därför viktigt att var och en av oss tar vara på alla möjligheter som ges för att bygga ökad tillit, både internt och externt. Verktyget tror jag många gånger är ökad dialog och förbättrad kommunikation.

Jag vill tacka för fina arbetsinsatser 2013. Väl mött 2014!

Jag vill också önska alla medarbetare och övriga läsare ett Gott Nytt År!

fredag 20 december 2013

Så här i slutet av året blir det alltid en del firande. På fullmäktige i måndags så delades kultur- och fritidspriset för 2013 ut till Karl-Erik Frisk och miljöstipendium, 2013 gick till Åbro. Mycket värdiga pristagare!

I tisdags hade kommunstyrelseförvaltningen (administrationen) en liten julfest i vår "Julröda cafeteria"  i stadshuset. Trevligt hade vi med god mat och schlagerquiz. Det där med artister och låtar gick väl ganska OK, men åren tyckte vi i den gruppen där jag var med , var ett rent elände.
I mitt lilla jultal gjorde jag ett försök att summera året. Jag återkommer nästa vecka här med en sammanfattning och en blick framåt på vad 2014 kommer att innehålla.

Kommunchefsträff inom IT-SAM i Kisa i torsdags. Ett nyttigt och nödvändigt möte. Tydlig inriktning presenterades av tf förbundsdirektör Susanne Korduner om prioriterade områden där bilder delades av oss kommunchefer.

Varmt tack Kenneth Rooth för dina insatser under 38 år i Vimmerby kommun. Under vårt avslutningssamtal i veckan fick jag värdefulla pusselbitar om hur du som medarbetare upplevt ditt arbete här. För frågor kring upphandlingar kontakta Chatarina Johansson på ekonomikontoret och kommunens försäkringsanvarige tjänsteman blir fortsättningsvis Staffan Leijon.

Nu är det klart med rekrytering av ny ekonomichef och det känns riktigt bra. Välkommen Mattias Karlsson!

God Jul!

fredag 13 december 2013

Realeaseparty för LUP ( Lokala utvecklingsplaner) på Näs i tisdags kväll. Studieförbundet Vuxenskolan har med framgång varit projektägare för projektet med Ingrid Blanck i spetsen som projektledare. Varmt tack för allt nerlagt arbete vill jag rikta till er alla eldsjälar ute i kransorterna. Det finns ett stort engagemang, kraft och lust att utveckla alla delar i kommunen. Våra ekonomiska resurser är begränsade och det finns en medvetenhet kring det. Men hur kan vi vidareutveckla med de samlade resurser som finns till vårt förfogande? Arbetet i sig är inte slutfört. Nu fortsätter arbetet in i nästa fas. Tack till Studieförbundet Vuxenskolan för ert arbete!

I morse hade vi besök i stadshuset av ett fint luciatåg från Vimarskolan. Det var stämningsfullt och det var riktigt fina sånginsatser!

Idag, även avslutning på vårt lyckade FAS projekt där arbetet nu övergår till den nya arbetsmarknadsenheten. Jag har skrivit om det förut men det kan inte nog betonas. De som varit delaktiga - projektledningen och medlemmar i styrgruppen har gjort ett mycket bra jobb under hela projekttiden. Dessutom har vi via projektledningen fått tillgång till nya projektmedel som ytterligare kommer att stärka utvecklingen inom det här området.

Missa inte nyhetsbreven från näringslivskontoret. Ett alldeles färskt finns nu på hemsidan. Innehåller mycket intressant information!

Ikväll är det dags för första julbordet!

fredag 6 december 2013

Ovädret yr utanför fönstret. Vi verkar ändå ha haft tur så här långt om man läser hur det ser ut i andra delar av landet. Jag skulle idag ha påbörjat ett nytt uppdrag som mentor för en chef som går ett ledarskapsprogram, men det fick vi ställa in och boka om.

Veckan har varit full av avstämningar med olika chefer om läget. Jag ser alltid fram emot dessa möten.

I tisdags på kommunstyrelsen fanns Björn Sundström med från SKL för att presentera utredning om ev. länsbyte. Ett bra underlag som nu går vidare i partigrupperna för diskussion. I övrigt hade jag en lite splittrad dag eftersom det var en extrainsatt kommunstyrelse så den dagen hann jag dessutom också ha möte med både ledningsgrupp och CESAM.

I onsdags var jag i Stockholm på ett nystartat nätverk från 23 kommuner för koncernVD:ar. Vi brottas med ungefär samma frågor och vi ringade ganska fort in områden där vi kan ha god nytta och hjälp av varandra. Det bestämdes att vi ska ses 2 ggr /år.

fredag 29 november 2013

Tillbaka igen efter en härlig semester! Jag har varit i Kina, Hong Kong och Thailand. Jag känner mig rik på upplevelser och tacksam över att allt gått så bra. Det mänskliga klimatet på våra besöksmål skiljer sig åt en hel del. Det där varma och vänliga förhållningssättet som jag så många gånger har hört talas om när det gäller Thailand kan bara bekräftas, även av mig. Världen är liten ibland. I 20 - miljonersstaden Peking mötte jag en förre detta kommunanställd och i Krabi verkar många Vimmerbybor funnit sitt favoritresmål...

Nu tillbaka i arbete. Det känns mycket bra. Trots att den här veckan har inneburit ständigt arbete under vaken tid så är jag ständig optimist. Det blir bättre!

Vi fick en ny ordförande, Ingela Nilsson Nachtweij på kommunfullmäktige i måndags kväll,. Hon klarade ut det första sammanträdet på ett utmärkt sätt.

På kommunstyrelsen i tisdags fick vi information av Lena Nimhed om en satsning kring Högskole- och universitetsutbildning i norra Kalmar län: Hultsfred, Vimmerby och Västervik i samverkan, där vi även fått medel från regionförbundet.
Vi fick även en rapport av Städledare Marina Davidsson om lokalvården i kommunen. Min egen bild är att det skett ett riktigt lyft för lokalvården. Jag tycker att man gör ett mycket bra jobb utifrån de förutsättningar man har.

I onsdags hade vi en krisövning. Koncernledningen övade händelse av förorenat vatten. Utifrån de förutsättningar vi hade med många frånvarande och sjuka tycker jag att vi löste uppgiften väl. Vi fick en del nyttig feedback som vi tar med oss när vi nu jobbar vidare med att utveckla krisberedskapen. På det temat har vi också haft besök från MSB (myndigheten för samhällsberedskap) i veckan. Vi har uppgraderat vår utrustning för att stå bättre rustade i händelse av kris. Det har under lång tid pågått ett arbete som samordnats på ett föredömligt sätt av Janne A på fastighetsavdelningen. Naturligtvis har också flera medarbetare från IT-Sam funnits med och även ett antal externa företag har varit involverade för att det hela skulle gå i lås.

fredag 1 november 2013

Ledningsgruppen har haft utvecklingsdagar torsdag, fredag. Jag känner mig så nöjd över den utveckling som pågår och alla som finns med i gruppen där vi nu börjar komplettera varandra på ett bra sätt. Syftet är som vanligt att vi som ledare ska tränas att skapa de bästa förutsättningar vi kan för att gynna organisatorisk och individuell utveckling.

Nu åker jag till Asien. Jag är ledig tre veckor och ersätts under den tiden av personalchef, Monica Bergh.

lördag 26 oktober 2013

Nu är den tredje gruppen igång i ledarskapsprogrammet. En riktigt bra grupp som jag tror kommer att ha stort utbyte av varandra.
Laddar nu om inför sista arbetsveckan innan en lång semestervistelse i november. Många viktiga frågor och möten står på programmet nästa vecka.

fredag 18 oktober 2013

I tisdags fattade kommunstyrelsen beslut om en organisationsförändring på kommunstyrelseförvaltningen. Ny chef för det administrativa kontoret blir Anna Erlandsson Karlsson som tidigare haft en funktion som utvecklingsstrateg. Den tjänsten kommer inte att återbesättas. Anna tar med sig uppgifter som internkontroll, inre effektivitet, befolkningsutveckling, demografi och statistik och analys in i den nya rollen. Även kommunikatören, Petra Genfors kommer att ha sin tillhörighet på den administrativa avdelningen. Det känns som en riktigt bra lösning.

På kommunstyrelsen fanns VEMAB: s projektledare Stefan Larsson med och föredrog förslag på VA- plan. En viktig fråga med stor påverkan för många kommuninvånare och naturligtvis även när det gäller miljöpåverkan. Förslaget går nu vidare till kommunfullmäktige.

Tf kostchef Sofia Andersson fanns också med och gav en mycket bra rapport kring kostenhetens arbete.

I förra Dagens Samhälle fick jag ta del av ett intressant boktips " En halv sanning är också en lögn" av Hanne Kjöller. Den verkar handla om "grävjournalistik" när den är som sämst. Den gör mig nyfiken, får skaffa den.


fredag 11 oktober 2013

Jag har varit i Aneby på kommunchefsnätverk ett par dagar. Som vanligt fokus på ledarskapsfrågor och denna gång med viss fördjupning kring genusfrågor.

I veckan har vi annars haft folkhälopolitiskt forum i plenisalen. Värdefull dialog mellan elever på Astrid Lindgrens skola, Vimarskolan, politiker och tjänstemän. Fokus på frågor kring delaktighet, skolmiljöer och på aktivitetsutbudet i kommunen.

I onsdags fick jag och styrelsen i Vimmerby kommuns förvaltningsbolag bra information kring utvecklingsplanerna på Näs. Det är ett riktigt smultronställe i kommunen. De utställningar man haft under sommaren har varit mycket sevärda.  När jag är där på besök slår det mig alltid hur berörda många besökare blir av att besöka platsen, där man kan se och uppleva miljön och ta del av all den information som finns tillgänglig. Det är alltid långväga gäster på plats och jag hoppas också att alla i närområdet tar del av och besöker Näs.

fredag 4 oktober 2013

På kommunfullmäktige i måndags kväll fanns Fredrik Löfgren som jobbar som ANDT - samordnare i länet och Mats Andersberg som är forskare på Linnéuniversitetet med. De redovisade en kartläggning och förbättringsområden inom området - ANDT ( alkohol, narkotika, doping och tobak) där man jämför kommunerna på en rad punkter. Mycket glädjande att se att Vimmerby finns med i den absoluta toppen inom detta område. Nu är det inte så att jag blir förvånad. En mångårigt och målmedvetet arbete har pågått där såväl politisk ledning som tjänstemannaledning varit mycket aktiva. När det gäller komplexa frågor inom offentlig sektor där många aktörer är inblandade krävs uthållighet och engagerade personer som leder och samordnar uppgiften på ett bra sätt. I detta fall är det kultur och fritidsförvaltningen med Anders Degerman som samordnare som får ett välförtjänst kvitto på bra utfört arbete.
Magnus Gustafsson, barn- och utbildningsnämndens ordförande redovisade alldeles färska siffror vad gäller meritvärde och behörighet efter grundskolan. Det framgår klart att Vimmerby förbättrat sitt läge med ett rejält kliv i rätt riktning. Jag har följt förvaltningens arbete i mina diskussioner med förvaltningschef, Birgitha Sahlin och tycker att det är roligt att alla lärare och rektorer, övriga chefer och politiken får ett kvitto på att deras seriösa satsning på förbättrade resultat nu visar sig. Det allra största vinsten drar ju naturligtvis våra elever som med hårt arbete och nu med ett förbättrat stöd har en bättre grund att stå på.
Jag fortsätter på kommunfullmäktigespåret. Socialnämndens ordförande, Elisabeth Lago Nilsson berättade om socialnämndens verksamhetsområden och uppdrag. Jag följer även detta område väl genom dialog med förvaltningschefen, Anette Nilsson. Jag känner stor tilltro till att man är på rätt spår. Jag blir glad när jag ser att vi kunnat rekrytera på en hel del strategiska tjänster och lyckats locka tillbaka några duktiga medarbetare till oss igen till individ och familjeomsorgen. Inom andra verksamhetsområden jobbar man på, ibland i motvind med ökade behov, men med rätt inställning. Man har satsat stenhårt på uppföljning och åter uppföljning vilket ökar allas medvetenhet och kunskap.

Andra positiva saker. På kommunstyrelsen fanns den nya planarkitekten Regina Laine med och gav information om pågående arbete med översiktsplanen. Ännu en strategisk, viktig nyckelspelare för samhällsutvecklingen i Vimmerby!
Kommunikatören, Petra Genfors föredrog förslag på ny destinationslogotyp och förändring av den
grafiska profilen. Känns direkt mycket bättre. Vi kommer att ge ett mer proffsigt intryck.
Kommunstyrelsen beslutade sig för att ställa sig bakom förslaget som nu går vidare till fullmäktige.

Vi har påbörjat rekryteringen av ny ekonomichef. Jag hoppas att det finns en god kraft därute någonstans som har lust, kompetens och kraft att leda utvecklingsarbetet inom ekonomiområdet. Vi kan bl a  locka med en plats i en strategisk ledningsgrupp. Bra chefer med en hög samlad kompetens och höga ambitioner i en kommun där vi satsar på att utveckla ledarskapet.
För mig som kommunchef är det mycket viktigt att vi får en skicklig ekonomichef. Jag läste precis i CFO world nr 19,  2013 en intervju med CFO, Johan Lindström på IBM. Han berättar att IBM- koncernens globala CFO brukar säga att finanssidan ska vara andrepilot till affärsledningen.
- Vi sitter inte på distans från ett kontrolltorn och ger råd, vi sitter i själva flygplanet
En sådan ekonomichef behöver både den politiska ledningen och tjänstemannaledningen i Vimmerby kommun. Vi har tuffa ekonomiska utmaningar framför oss...

Jag får avsluta med att tacka Per Gunnarsson och Els-Mari Knutsson för deras arbetsinsatser. De avslutade i veckan sina anställningar på personalavdelningen.


fredag 27 september 2013

I tisdags invigdes Lundens förskola " Den naturligt kreativa förskolan". Det bjöds på underhållning av barn och personal och de fina lokalerna visades upp. Innehållet ska präglas av " Vi gör vårt bästa!, Vi lär oss massor!, Vi lyckas!, Tillsammans når vi toppen" . Varmt lycka till!

I torsdags träffade jag den första gruppen som nu är klara inom projekt " Ledarskap över gränserna" jag har skrivit om det förut. Det är ett samverkansprojekt som omfattar 8 kommuner. Mitt pass handlade om " att vara chef i en politiskt styrd organisation". Det ger alltid energi att träffa medarbetare med högt driv och stort engagemang.

Idag har vi haft ledarforum i plenisalen. Dagens tema var kommunens lotsarbete, samverkansavtal och några andra personalfrågor samt inköpssamverkan/upphandling/avtalstrohet.
Bra diskussioner, kloka frågor och inlägg.
Det är inspirerande att se hur ledarskapet stärks i kommunen!

När Mats Tyrstrup, författare och doktor i företagsekonomi får frågan om det finns några särskilda drag som skiljer morgondagens ledare från gårdagens?
- vi ser ett allt större behov av ledare som inte bara får oss att utföra sysslor utan även får oss att känna engagemang och entusiasm
Känns som vårt eget ledarskapsprogram ligger mitt i prick!

I rapport nr 20 om Individers betydelse för att uppnå kommunal framgång på www.natkom.se finns intressant läsning. James C Collins bok " Good to Great"  är en av de mest kända managementböckerna genom tiderna. Det har visat sig att modellen är överförbar på små svenska kommuner och att människor gör stor skillnad.  Det visar sig att mjuka värden när man talar om styrning i kommuner har mycket stor betydelse tex för ekonomiska resultat. Det här är något jag
alltid själv trott på och tycker att det är bra varje gång det lyfts fram inom forskningens värld.fredag 20 september 2013

Idag har vi haft utbildning i Plenisalen. Kommunjuristen Peter Olson gick igenom " Avtalsrätt för kommuner". Bra innehåll och begripligt för oss som inte dagligdags sysslar med avtalsjuridik. Vi fick en dos av  - Hur träffas avtal, vad kan ett avtal innehålla, vad gäller om parterna inte är överens om avtalsinnehållet och vad händer vid avtalsbrott m m?


fredag 13 september 2013

Jag har precis kommit hem från Tranås där vi startat upp den andra deltagargruppen i ledarskapsprogrammet.  Ett härligt gäng som gett mig många signaler om vår verksamhet i Vimmerby kommun. Vi har reflekterat och påbörjat resan som till att börja med handlar om att dela bilder om det egna ledarskapets betydelse för utfall av arbetsprestationer och resultat.

I tisdags nyttig utbildning i " Intern kontroll" med Roland Svensson i Plenisalen. Många politiker, revisorer och tjänstemän närvarande. Nu startar " verkstan" där vi ska säkra våra viktigaste processer/ kritiska punkter. Vi gör en del saker redan idag, nu ska vi förädla, systematisera och fokusera på det som är viktigast.
Som kärntrupp och stöd finns Anna Erlandsson Karlsson från kommunstyrelseförvaltningen, Mia Gustavsson på barn och utbildningsförvaltningen och Hanna Alsér på socialförvaltningen.
Det är viktigt att vi har transparens och att alla känner ansvar att signalera när något inte är som det ska. Vi kommer aldrig nå läget där vi har styrdokument som tydliggör allt, Där alla har koll på allt och alla dessutom följer allt. Det handlar istället mycket om att skapa trygghet, tillit och en tydlig riktning utifrån vår värdegrund och ledare som agerar som goda förebilder.

I tisdags hade vi besök av Conny Ohlsson från Alamanco på CESAM. Han presenterade bl a olika verktyg som kan användas till stöd för att skapa " Den goda arbetsplatsen".
Vi har nu ett alldeles färskt, uppdaterat samverkansavtal. Vi har också tagit fram en populärversion som framöver kommer att nå alla medarbetare inom kommunen. Framförallt ska vi fokusera på att utveckla arbetsplatsträffar inom de delar i organisationen där det finns ett behov. Kanske kan något av verktygen som Conny visade underlätta det arbetet även om det också handlar om att skapa praktiska förutsättningar tex vad gäller gruppstorlek och lämplig tidsintervall mellan inplanerade mötestillfällen.


fredag 6 september 2013


Dagarna flyger iväg. Mitt jobb handlar till stor del om möten. Ofta med politiker och chefer på hemmaplan. Men också ofta olika samverkansmöten med grannkommunerna. För en vecka sedan träffades vi sex kommuner som tillhör inköpsamverkan i Västervik. Ett bra möte. Gemensamma planer diskuterades för hur vi går vidare med att säkra processer kring inköp. Jag fick med mig tankar på hur vi ska arbeta vidare med avtalstrohet på hemmaplan.

Annars har det varit ett möte i Vimmerby om att vi behöver effektivisera klimatarbetet i Kalmar län.  I Vimmerby har det genomförts många åtgärder och det finns många planer inom koncernen, inte minst ett nytt kraftvärmeverk.

Kommunens jurist, Peter Olson har haft en utbildningsinsats för politik och tjänstemän om gällande konkurrenslagstiftning. Nyttigt!

Roligt att förskollärutbildningen nu är igång i Vimmerby på Fokushuset.
På Industrirådets möte i veckan fick vi en genomgång om vilka möjligheter det finns att stötta studier av olika slag.
Vi hade också besök från kommunens nystartade arbetsmarknadsenhet.  Tobias Ragnarsson som är ny samordnare har varit igång ca en månad. Jag tror själv mycket på det presenterade upplägget, välkommen till Vimmerby!

fredag 30 augusti 2013

Veckan har försvunnit i en förskräcklig fart. Det har inte funnits något utrymme alls för bloggen. Jag återkommer nästa vecka.
Hoppas att ni får en bra helg!

fredag 23 augusti 2013

Nu är snart första arbetsveckan avverkad. Nästan alla jag pratat med verkar ha haft en fin sommar.

I tisdags var det kommunstyrelsesammanträde. Vi har fått en ny planarkitekt Regina Laine som fanns med och presenterade sig. Dessutom fanns Håkan Ilestrand med som kommer att fungera som tf ekonomichef under hösten. Varmt välkomna båda två!
Den andra delen inom den administrativa avdelningen kommer att ledas av Anna Erlandsson Karlsson fram t o m den 30/11. Under tiden ska vi arbeta fram en hållbar långsiktig lösning.

Jag har under förmiddagen idag haft ett kort möte med kommunals ordförande, Lena Kidsten som har tankar på hur vi kan utveckla "Den bästa arbetsplatsen". Det ska bli inspirerande att utveckla den dialogen under hösten.

fredag 19 juli 2013

Ansvar, Mod och Fantasi i det lokala arbetet kopplat till omvärldsfaktorer
”Har du någon gång provat att lägga dig på golvet hemma i köket?  Plötsligt ser du allt som du tycker att du känner så väl på ett helt nytt sätt”.  I Ledaren i sista numret av Kvalitetsmagasinet kan man läsa om att man ibland behöver byta perspektiv. Det blir min önskan inför hösten – Att alla anställdas kreativitet tas tillvara och att de modiga idéerna tas tillvara. För att vi ska få ett framgångsrikt resultat är vi i starkt behov av att vi låter olika bilder mötas. Första impulsen när det gäller något nytt är oftast att säga – Nej. Jag hoppas att vi kan få till en kraftfull dynamisk rörelse i riktning mot politiskt uppsatta mål .
På kommunnivå har jag läget utifrån nuvarande förutsättningar klart för mig. Här finns tydliggjorda uppdrag och handlingsplaner. Jag har även min egen prioriteringslista inför hösten klar som ska stämmas av med politiken direkt efter semestrarna. Uppdragen är kända. Fokus ska nu ligga på ett bra genomförande!
Förra veckan lyfte jag det som tydliggjorts som nationella utmaningar. Den här gången kan ni läsa en del om regionala utmaningar som då också blir lokala utmaningar.
Arena för tillväxt är en icke vinstdrivande organisation som ägs av ICA, Swedbank och Sveriges kommuner och landsting. Deras arbete syftar till att bidra till lokalt och regionalt tillväxtarbete genom att främja samverkan mellan privata och offentliga aktörer.  I den nya skriften finns bl a Västerviks kommuns omställningsresa med.” I takt med att ekonomin blir mer kunskapsdriven framstår näringslivets och arbetsmarknadens möjligheter att rekrytera kompetens man behöver som allt viktigare” Hur människor och företag är rustade för att möta nya kunskapskrav är en ständigt aktuell fråga. Förutsättningarna för att klara detta problem borde öka med decentraliserad samordning av insatser skriver man i rapporten. Det känns bra att vi redan är igång och har en aktiv dialog med grannkommunerna - Västervik och Hultsfred i denna fråga!
Vad ger man då för konkreta råd? Inget nytt kanske men det är alltid bra med en liten repetition.
1.      Öka samverkan lokalt och regionalt
-          Politiskt mod och uthållighet, samverkan över partipolitiska gränser
-          Förbättrad dialog mellan offentligt och privat
-          Kommunövergripande samverkan
-          Det handlar inte om några engångsinsatser utan en ständig process och regelbunden dialog
2.      Öka det regionala handlingsutrymmet kring tillväxtfrågor
-          Det gäller såväl arbetsmarknads-, närings-, utbildnings och integrationspolitik men också infrastrukturspolitik och andra näringslivsfrämjande insatser
3.      Förnyelse av näringslivet
-          Nya företag ska bli vänligt bemötta och känna sig välkomna
-          Skapa framtidstro
-          Stimulera entreprenörskap t ex Ung företagsamhet
-          Öka samverkan skola och näringsliv
-          Enkel och effektiv beslutshantering
4.      Satsa på ungdomar och nyanlända – De har högst arbetslöshet och utanförskap, men störst potential.

Verksamhetsbesök
I tisdags gjorde jag ett verksamhetsbesök på mätavdelningen. Jag följde med mätningstekniker, Krister Berger upp till Cirkusplatsen för att ta del av ”en dag på jobbet”. Jag fick veta en del om hur man använder den avancerade mätutrustningen. Men också hur en vanlig arbetsdag ser ut, om fördelning av arbetsuppgifter, hur mycket internt arbete man utför i förhållande till externt o s v. Ett mycket variationsrikt jobb när det gäller plats och möten med människor. Det mest bestående intrycket kommer dock att vara den arbetsglädje, serviceanda och det engagemang som jag fick möta! Stort tack Krister för att du tog dig tid. På mätavdelningen har vi för övrigt en ny medarbetare Karl-Johan Wendel , välkommen! Samtidigt vill jag passa på att varmt tacka karttekniker, Annika Sandström för dina ca 40 år i kommunens tjänst!
Nu tar jag semester och återkommer vecka 34.
Trevlig sommar!

fredag 12 juli 2013

Tack till vår fantastiska cafeteriapersonal för dagens härliga tårtfest. Hoppas att ni får en fin sommar!

Jag har varvat veckan med många spontana möten, städning och planering inför hösten. Det känns riktigt bra!
Jag bläddrar en del i "Svenska framtidsutmaningar" som är en slutrapport från regeringens framtidskommission. Där tar man upp och beskriver:

1. Siktet mot framtiden
2. Ett Sverige i förändring
3. Globaliseringen och teknikutvecklingens utmaningar
4. Den hållbara tillväxtens utmaningar
5. Den demografiska utvecklingens utmaningar
6. Migrationens och integrationens utmaningar
7. Utmaningar för demografin och jämställdheten
8. Den sociala sammanhållningens utmaningar

Naturligtvis är de områden som är svenska framtidsutmaningar också Vimmerby kommuns utmaningar.

Både den politiska ledningen och tjänstemannaledningen har siktet inställt mot framtiden. Den frågan lever i allra högsta grad i vår vardag där vi tyvärr brottas med allt för många frågor som skulle haft sin lösning för länge sedan. Att trots det anta ett långsiktigt perspektiv är en utmaning men en absolut nödvändighet.
Vi för en dialog kring frågor som rör befolkningsutveckling ( som påverkar försörjningskvoten) och hur vi påverkas av utbildningsförändringar och hur etablering sker på arbetsmarknaden. Teknikutvecklingen och den ekologiska utvecklingens utmaningar finns nära oss och påverkar både vår vardag och vårt framtidstänk.
Jag vet också att politiken i Vimmerby funderar mycket kring- Hur får vi en levande demokrati med minskade deltagandeklyftor.

fredag 5 juli 2013

Semestertider

Nu märks det verkligen att det är semestertider. Nu när det är fredag eftermiddag i stadshuset märker man att det är ganska många medarbetare som från och med nästa vecka går på en välbehövlig och välförtjänst semester.
Det har redan den här veckan varit betydligt färre möten, och för mig, ett helt annat tempo än vad jag annars är van vid.

Igår var jag på ett möte på Astrid Lindgrens Värld. Där var det ett alldeles utmärkt "parkväder". Min 9-åriga dotter var där igår med fritids. Jag hade sett till att hon blev rustad med både regnkläder och gummistövlar. Det var inte populärt kan jag berätta....VD, Mikael Ahlerup berättade att föregående dags väderprognoser inför torsdagen spelade stor roll för antalet besökare denna dag. Utifrån hur vädret förhöll sig igår hade det normalt varit fler besökande. Som "ej initierad" kanske man inte tänker så mycket på vilken effekt den här typen av rapporter kan få för bl. a. vår besöksnäring.

Vårt kommunalråd, Micael Glennfalks födelsedag har annars varit "veckans event". En mycket trevlig och välordnad fest i trevligt sällskap!

De kommande två veckorna ska jag använda till att städa och komma i ordning inför höstens arbete.

fredag 28 juni 2013

I Ledaren i går i Vimmerby tidning fick vi tips om hur vi ska hantera kompetensförsörjningen i kommunen. "Ett tips är att satsa på internutbildning för att höja kompetensen, inte flummiga ledarskapsutbildningar för x antal miljoner där effekterna är omöjliga att begripa, utan istället inom respektive förvaltnings kärnverksamheter".

Vi för en ständig dialog inom ledning och politik om behovet av kompetensutveckling.
För att ta några aktuella exempel så kommer vår egen jurist hålla ett antal internutbildningar under hösten om avtal och öka vår kunskapsnivå om gällande konkurrenslagstiftning.
- Vi planerar dessutom en internutbildning för en bred skara när det gäller internkontroll.
- När fullmäktige fattade beslut om den nya inriktning av kostorganisation inkluderade det en satsning på kompetensutveckling.
- När vi genomförde den nya organisationen inom lokalvård genomfördes också en hel del utbildningsinsatser.
- Socialtjänstens verksamhetsområde har de senaste åren fått en hel del stimulansmedel som noga används bl a till det viktiga värdegrundsarbetet.
- Inom ekonomiadministrationen har vi genomfört kompetenskartläggningar och planerar nu för de delar där det framkommit att vi har behov
- Inom skolans värld är det högaktuellt med bl a karriärtjänster.
- Vi kommer att delta i ett gemensamt projekt med regionförbundet och länets övriga kommuner där vi erbjuder ett traineeprogram för medarbetare med spetskompetens
- När det gäller "ev blivande ledare" har vi ett gemensamt program (ESF projekt) med 7 andra kommuner som är mycket uppskattat.
- Vi måste de kommande åren satsa stort på utbildning för alla inom IT. Alla behöver kunna hantera en del IT-stöd på ett effektivt sätt och sedan finns ju många förvaltningsspecifika program så klart

Detta är bara några glimtar om vad vi gjort och vad vi planerar. Ändå är det säkert inte tillräckligt utan vi behöver både erbjuda fler medarbetare utbildning inom fler områden med både ökad bredd och djup.

För mig är vår satsning på ledare i Vimmerby kommun" en internutbildning". Visserligen har vi extern kursledning men den är bara för oss, planerad efter våra behov. Vi når alla istället för att skicka olika ledare från olika förvaltningar på olika ledarskapsutbildningar med olika kursarrangörer på annan ort. Det riskerar bli spretigt och betydligt mindre kostnadseffektivt. Dessutom når vi inte den effekt som handlar om att lära känna varandra, öka vi-känslan, skapa relationer mellan förvaltningar för att skapa effektivare samarbetsvägar som gynnar helheten.

Sedan var det beskrivningen - "inte flummiga ledarskapsutbildningar för x antal miljoner där effekterna är omöjliga att begripa" som fastnade hos mig efter att jag läst det igår. Vi har valt att utgå från delar som vilar på forskning om framgångsrikt ledarskap. De personer som deltagit har inte, som jag uppfattat det, tyckt att det varit det minsta "flummigt".  Det blir istället ofta svidande realistiskt eftersom den bygger på återkoppling om hur andra uppfattar mig som ledare varvat med bakomliggande teori. Där man sedan formulerar en personlig handlingsplan.

Under torsdagen och fredagen har jag varit i Valdemarsvik på kommunchefs- och kommunalrådsträff inom CKS (Linköpings universitet). Även här var temat denna gång "Ledarskap". Inte heller här var det "flummigt". Annika Härenstam och Tina Forsberg Kankkunen från Göteborgs resp Stockholms universitet forskar på "Organisationens betydelse för ledarskapet". Hur ska organisationen se ut för att man ska kunna vara chef. Det spelar ingen roll hur duglig kapten man har eller hur kompetenta medarbetare man har om inte skutan är sjöduglig". Kartläggningar och jämförelser har genomförts inom tekniska och människovårdande yrken. Intressanta data presenterades. Mycket diskussion och reflektion. Att öka medvetenheten kring vilka förutsättningar vi ger våra ledare ser jag som en mycket viktig uppgift för mig. Forskarnas slutsats handlade om vikten av stöd och att bygga tillit.

onsdag 19 juni 2013

Äntligen midsommar. Men vad har hänt med vädret?
Kort arbetsvecka. Jag tänker vara ledig så mycket som möjligt i morgon för att förbereda midsommar som ska firas hemma hos oss. Hela släkten samlas (på min pappas sida). Var och en har ett givet ansvar för någon viss del av det man måste äta en midsommarafton. Jag ser fram emot fredagen!

"Avhopp"
Den här veckan har annars präglats av att vår administrative chef, Helena Sjöholm sagt upp sig. Jättetråkigt för oss men jag är ändå glad för den tid som hon funnits hos oss.
Jag har här skrivit om det så många gånger d v s om vikten av att kunna rekrytera och behålla kompentent arbetskraft samt om vikten av att satsa på de medarbetare som redan finns hos oss. Konkurrensen är stenhård och kommer att bli ännu svårare. Personer med attraktiv bakgrund och erfarenhet får kontinuerligt olika erbjudanden och den riskfaktorn kommer sannolikt att öka. Det här är i särklass mitt största orosmoln.

Skadegörelse
Jag kom på att jag skrev ingenting om Källängsparken förra veckan... Jag blev uppmanad att komma ner och" titta på eländet"! Tragiskt för alla! Det här kostar kommunen en massa onödiga pengar som absolut skulle komma till bättre nytta på andra ställen. Mest tänker jag på medarbetarna på parkavdelningen som gjort ett så bra jobb och sedan fick börja varje morgon med att städa, sanera och plantera flera gånger om. Vi fick dessutom hyra in vakter. I säkerhetsrapporten står att läsa att "berusningsgraden var hög" under flera kvällar. Jag tycker att detta är riktigt allvarligt. Det här kan ingen enskild part lösa själv. Här krävs kontinuerlig dialog med ungdomar om konsekvenser, föräldrar, polis och olika kommunala förvaltningar i samverkan och kanske också även vakter fortsättningsvis. Vi kommer att dra lärdomar, samverka bättre och generellt minska acceptansnivån. Kommunen polisanmäler allt som framkommer i denna väg.

Vackra Vimmerby
På kommunstyrelsen fick vi intressanta dragningar av tre olika arkitektbyråer om "Vackra Vimmerby". Håll utkik de närmaste dagarna om mer info på hemsidan och på biblioteket.

Lunden
Vi hann också med ett studiebesök på vår nya finfina förskola, Lunden. Fastighetsförvaltare, Malin Starenflykt har hållit samman projektet på ett mycket bra sätt och förärades med en "guldmedalj" av kommunalrådet Micael Glennfalk. Här känns det som att miljön skapar de bästa förutsättningarna för att skapa trivsel och ett bra klimat för både barn och medarbetare!

Jag önskar att ni alla får en riktigt härlig midsommar!

söndag 16 juni 2013

Av olika skäl är jag ett par dagar sen med nytt inlägg... Vilken helg vi haft i Vimmerby! Jag har under helgen varit och besökt ALV där invigningen ägt rum av den nya Emil-miljön. Jag hoppas och tror som många andra att sommaren blir en succé för besöksnäringen. Vår landshövding, Stefan Carlsson gratulerade länet, kommunen och ALV till en fantastisk ny lekmiljö. Det är bara att hålla med! Jag vet inte om allt flöt på lika bra" bakom kulisserna", som besökare kunde man inte märka något som blev fel. Allt var så genomtänkt i minsta detalj och var rakt igenom mycket proffsigt! Dessutom har vi haft vädrets makter med oss.

Idag har också den nya utställningen - "Vägen till Emil!" invigts på Näs. Tyvärr hann jag inte dit idag utan det får bli ett senare besök.

onsdag 5 juni 2013


Omvärldsbilder

I tidningen" Företagaren" nr 4, 2013 finns en intressant intervju med Micael Dahlén som är professor i ekonomi vid handelshögskolan i Stockholm. Han är en av dem som är med och formar debatten inom näringsliv, företagande och ekonomi.  På frågan vad som händer inom 5-10 år svarar han:

- det är ingen enkel fråga jag känner mig ganska trygg numera med att säga att det kommer att ha hänt mycket mer än vad jag kan tro eftersom det går snabbare och snabbare. Något som är tydligt är att arbete och privatliv går ihop allt mer för många människor. Det är väldigt relevant för företagare, men också för företag. Jag tror dessutom att alla kommer att vara egenföretagare i framtiden. Det kanske inte tar fem år kanske tar det längre eller kortare tid, men jag tror att alla har ett eget företag, att vi gör det för vi kan det och för att vi inte nöjer oss med mindre. Det hjälper oss också att se alternativkostnaden i allting vi gör så att vi sätter större värde på vår egen tid.

Spännande, så har jag aldrig tänkt. I så fall är vårt kommunalråd, Micael Glennfalk på rätt spår när han säger att "alla bör göra några år som företagare" dessutom tillägger han att "alla också bör vara politiker under en tid".

I samma tidning finns undersökningen "Hur ett jobb blir till" presenterad - En färsk undersökning från Företagarna. "En vanlig och inte helt ologisk slutsats är att utbildning ger jobb". Högst upp på företagarnas lista över viktiga egenskaper är rätt attityd, rätt yrkeserfarenhet, social kompetens, energi och motivation och noggrannhet" i botten hamnar lång utbildning och lång yrkeserfarenhet. Hela undersökningen finns på foretagarna.se. Nationellt har annars den här undersökningen kanske framförallt uppmärksammats p g a hur få som rekryterar med hjälp av arbetsförmedlingen. Kanske oförtjänt dock eftersom arbetsförmedlingen lyckas hjälpa mer än 8 av 10 som gett dem chansen...

"Kreativitet, dynamik och balans" vill kvinnliga studenter få ut av sitt framtida arbetsliv, visar Universums senaste undersökning - Företagsbarometern.  Framtidsforskaren Peter Siljerud som tittat på undersökningen tror att kvinnorna kommer att dominera morgondagens arbetsmarknad. "Den avgörande långsiktiga trenden är att kvinnorna håller på att gå ifrån männen." Han pekar bl a på utvecklingen när det gäller studieresultat. Han pekar också på bristen att vilja bli chef. Fritiden värderas högre. "Det här är något som jag ser redan idag.  Jag har arbetat med över hundra personalchefer och som redan idag vittnar om svårigheten att rekrytera kompetenta chefer".

Budgetläge


Jag läste idag i Vimmerby tidning om Hans Jensevik från Kommunrating som besökt Västerviks kommun. Han pratar alltid om vikten av "sjukdomsinsikt" vilket han framhåller som den viktigaste framgångsfaktorn till Västerviks kommuns återhämtning.

Vad gäller då för Vimmerby, är det annorlunda hos oss? Nej, klart är att vi har ett stort anpassningsarbete framför oss för att inrymma verksamheten inom budgetram. Det arbetet kommer nu att intensifieras.

Annars hoppas jag nu på en skön och solig och avkopplande nationaldag i morgon med flaggan i topp!

lördag 1 juni 2013

Näringsliv

Jag har nu varit med på både näringslivsråd och industriråd. Politiken har pekat ut ett " Ett företagsammare Vimmerby" i sin Vision. I styrkortet finns " ett varierat och utvecklat näringsliv" med. Jag känner att politiken och tjänstemännen i kommun har en mycket stor vilja till att utveckla näringslivsarbetet. Min roll på råden har varit att lyfta blicken och förmedla en målbild var kommunen befinner sig om 2 år.

Om två år befinner vi oss på Topp 50 -listan på Svensk näringslivs rankning.
Vi ser framförallt en skillnad i hur man som företagare har ökad tillit till både kommunens tjänstemän och politiker, dels handlar det om attityder men också om rättssäkerhet. Vi ser också en stor förbättring i hur företagen upplever att kommunen ej bedriver verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet. Vi har samverkat kring kompetensförsörjningsfrågor så vi fått till en bättre matchning mellan behov och tillgång till kompetens på arbetsmarknaden. Vi har fått gehör för viktiga infrastruktursatsningar och tillströmningen till våra industriområden är över förväntan. Befintliga företag i kommunen har ökat sin lönsamhet och omsättning och utveckling i antal nystartade företag är god!

Låter detta som en utopi eller saga? Inte alls, men det sköter sig inte självt! Vi har nu inlett diskussioner om vilka strategier vi ska ha framöver i råden. Jag hoppas att vi nu "på riktigt" kan göra som tex Åre (som också är en av Sveriges fem utvalda destinationer). Där har man på ett imponerande sätt krokat arm och stöttar varandra. Vi har alla förutsättningar i Vimmerby! Näringslivets förutsättningar till tillväxt är avgörande för att vi ska kunna behålla och utveckla välfärdtjänsterna i kommunen. Det pågående budgetarbetet är en utmaning och visar verkligen vikten av en fortsatt positiv utveckling.

Ledarutveckling

Under torsdagen och fredagen ägnade sig ledningsgruppen åt en djupdykning i modellen "Utvecklande ledarskap". Jag har varit med om det några gånger förut och det har alltid varit olika eftersom det varit i olika uppdrag, olika miljöer och kulturer. Tidsaspekten d v s hur längre gruppen arbetat tillsammans har också betydelse. Jag känner mig mycket nöjd med dagarna. Vi har nu lagt grunden för ett gemensamt språk i ledningen. Det står nu klart för alla i ledningsgruppen vilken inriktning jag önskar på HUR vi tillsammans ska jobba med våra uppdrag i kommunen. Det skapar kraft. Lägger vi sedan till att alla andra ledare inom den kommande treårsperioden också får möjlighet att öka kunskapsnivån inom området framgångsrikt ledarskap. Dessutom få konkret feedback på hur omgivningen ser på sin ledare, det skapar en enorm kraft och ökar våra förutsättningar att leverera goda resultat.

Ledarforum

Om vi backar en vecka tidsmässigt så hade vi ledarforum i plenisalen. Tema denna gång var "Ett hedersrelaterat liv". Två av våra interna, duktiga medarbetare på Lärcentrum, Jeanette Frejd och Ylva Sandström besökte oss. De ökade kunskapsnivån och delgav oss praktiska tips på hur man kan hantera olika situationer. En viktig uppmaning är behov av utvecklad samverkan mellan förvaltningar och att vi generellt behöver "minska toleransen mot det intoleranta".
Det andra temat för dagen var presentation av IT-SAM:s olika delar. Syftet med detta pass vara att alla ledare i kommunen ska få en liten inblick i den bredd som finns inom kommunalförbundet. Som enskild liten kommun har man inte möjlighet att ha så mycket resurser och den spetskompetens som krävs för att möta framtidens krav inom IT. Jag är dessutom övertygad om att utvecklingstakten bara kommer att öka...torsdag 23 maj 2013

Jag har precis varit i Källängsparken på invigning av den nordiska Barnkulturfestivalen. Solen lyste och parken är så fin! Det var massor med barn på plats från hela kommunen. Vi som var där fick se en härligt välspelad teater med Pippi. Idag är det dessutom Emils födelsedag så vi passade alla på att gratulera... Nu fortsätter festivalen med olika aktiviteter t o m lördag.
 
Jag har idag också varit med på näringslivsrådets möte. Råden på näringslivssidan är starkt kopplade till frågor som berör tillväxt och näringslivsutveckling. Det är helt nödvändigt med den här typen av dialoger och möten för att vi ska dela både nulägesbild i så stor utsträckning som möjligt också inriktning på det fortsatta arbetet. Vi hade bra diskussioner om ranking, statistik kring besöksnäringens betydelse. Vi passade även på att informera om kommande Lotsarbete som syftar till att höja kvaliteten när det gäller kommunens service och information till företagen.

Jag vill även skriva lite om vår gemensamma utvecklingsdag för kommunstyrelseförvaltningens administration. Vi var ett 40-tal medarbetare som igår samlades på Kröngården. Jag kände mig både glad och nöjd efteråt för det engagemang som visades under dagen. Det här är ju en grupp som aldrig träffats förut utifrån ett speciellt syfte. Politiken har en målbild som säger "En sammanhållen, effektiv och flexibel kommunkoncern". Kommunstyrelsens administration måste i det fallet bli ett föredöme. Dels har vi en egen förvaltning som ska präglas av arbete med effektiva processer, där vi fortlöpande ifrågasätter "vad vi kan sluta att göra" och ständigt öka kundnyttan. Som internserviceorganisation behöver man dessutom vara klar över vem som är kund. Dessutom ligger det på kommunstyrelseförvaltningen att vara initiativtagare så att arbetet även samordnas med övriga förvaltningar. Politiken pratar dessutom nu allt oftare om koncernsamverkan vilket ytterligare ökar kravnivån.
Mitt eget pass handlade om att jag delgav "min resa" d v s vad som hänt, var vi befinner oss och vilka uppdrag som ligger den kommande 2-årsperioden. Detta kopplat till ett tydligt HUR. Det vill säga vad förväntas av ledare och medarbetare inom organisationen. Jag utgick både ifrån forskning och också egen erfarenhet som finns inom området om vad som är mest framgångsrikt.
Under eftermiddagen fick alla möjlighet att framföra sina synpunkter som vi nu ska sammanställa.

I tisdags följde jag med kommunstyrelsen på företagsbesök. Hela dagen mötte vi engagerade drivna personer som finns och verkar i Vimmerby kommun. Frödinge Mejeri med sitt medvetna lean-tänk, eldsjälen Håkan i Brantestad . Proffsiga Virums älgpark (inkl puss av älgen, Harald). Sist ett besök hos några som är djupt engagerade i Turista i Tuna. En verkligt bra dag på jobbet!

Miljö- och byggsamverkan mellan Hultsfred och Vimmerby fortskrider. Nu ska förvaltningen arbeta fram ett förslag kring organisation, taxor och styrform.

fredag 17 maj 2013

Den här veckan har präglats av möten kring koncernens ekonomi. I början av veckan, årsstämmor när det gäller kommunens bolag.

Tisdag och onsdag budgetdialogdagar inför fastställande av budgetramar 2014-2015. Samtliga förvaltningar och nämnder gick igenom konsekvenser utifrån de budgetförslag som KS skickat ut på remiss till nämnderna. Nu tar politikens prioriteringsarbete vid och i början av juni kommer ett förslag till budgetramar från alliansen och oppositionen. Sammanfattningsvis är det stora behov som lagts fram för den politiska ledningen och nu följer alltså diskussioner om prioriteringar och ambitionsnivåer.
Jag har dragit hela budgetprocessen för facken som kommer att delge sina synpunkter till politiken under pågående budgetprocess

I dag kommunchefsträff i Mönsterås. Vi har varit i Mönsterås nya huvudbibliotek. En användbar och genomtänkt lokal. Framtida strukturfonder och befolkning i balans med mera på dagordningen.torsdag 9 maj 2013

Kortvecka igen.

Kommunstyrelsen hade sammanträde i tisdags. Fokus på kommunstyrelseförvaltningen och dess förutsättningar. Den här gången var vi i räddningstjänstens lokaler. Vi fick en avrapportering om sotning av skorstensfejarmästare, Mats Karlsson, Om förebyggande arbete av brandmästare, Roger Linder och räddningschefen, Tommy Lindström genomförde också sin årliga avrapportering.
KS fattade beslut om införande av Företagslotsfunktion. I Vimmerby kommun kommer näringslivssekreterare, Carina Östh på näringslivsenheten att hålla ihop trådarna. Jag tror mycket på konceptet och tror också att det är rätt läge för oss att utveckla våra metoder. Jag kommer att återkomma till det här längre fram.

Avstämning och samverkansdisussioner kring verksamheten miljö/bygg/mät i Hultsfred igår. I mitten av maj finns en gemensam presideöverläggning inplanerad mellan kommunerna

Vi har även träffats i ledningsgruppen för invandrarfrågor där vi gick igenom nuläget. 

Nu tar jag ledigt och åker till Stockholm, igen...

fredag 3 maj 2013

Ett  gammalt kinesiskt ordspråk säger "Den som planerat ett träd har inte levt förgäves". Ordspråket läste jag samma dag som "min" bok planterades på Näs förra helgen. Ett trevligt intiativ!

Annars är det en kort arbetsvecka. För kort i förhållande till min ambitionsnivå vad gäller arbete...

När det gäller händelser av vikt den här veckan så är nog utan konkurrens "maratonkommunfullmäktige" i måndags. Stort fokus på fiberfrågan.

Med anledning av mitt VD- skap i VKF har jag och Micael Glennfalk hunnit med en träff med revisorerna.

Igår - Vimmerby Warm Up på mässhallarna. Inspirerande föreläsare och dessutom mycket bra underhållning! Nu ligger hela besöksnäringen i startgropparna. Jag tror på en mycket bra sommar. Det känns fantastiskt med en ny Emil-miljö på ALV. Kanske min absoluta favorit i skattsamlingen.

Nu bär det av mot Stockholm, Springsteen på Friends arena. Den upplevelsen är svårslagen, varje gång!

fredag 26 april 2013


Utmaning 1 - Ekonomin

Årets första prognos visar på stora driftsunderskott för både kommunstyrelsen och socialnämnden. Föga överraskande med tanke på bokslutet. Ledningsgruppen har tagit ett stort helhetsansvar i diskussionerna och tagit fram ett omfattande material till budgetarbetet 2014-2015.
Vi startade i början av året med Greppet 2.0 genom att presentera utmaningar och möjligheter per nämndsområde. Därefter presentation av " need to have och nice to have" först per nämndsområde på ledningsgruppsnivå och därefter utifrån ett kommunalt helhetsperspektiv. Kommunstyrelsen gav mig fortsatt uppdrag att återkomma med förslag där vi hamnar på angiven resultatnivå dit vi inte riktigt nådde fram i det första läget.

Den senaste presentationen i tisdags handlade om speciallagsreglerad verksamhet i förhållande till kommunallagsreglerad verksamhet per nämnd. Detta för att underlätta politikens fortsatta prioriteringsdiskussioner. Till detta presenterade jag då också mitt reviderade material till två alternativa förslag på fördelning av ramar. Kommunstyrelsen valde att skicka ut de två förslagen på remiss till nämnderna med ett tredje alternativ där resultatmålen ej var helt uppfyllda. Nu följer diskussioner i respektive förvaltningar och nämnder.

Facken har nu också fått ett komplett underlag. Efter det följer budgetdialogdagar i mitten av maj och sedan förslag till beslut om ramar i kommunstyrelse och beslut i kommunfullmäktige i juni. I höst ska sedan varje nämnd inrymma sin verksamhet inom budgetram.

Utmaning 2 - Kvalitet

Rankingar. Resultaten duggar tät inom olika områden under våren och visar på förbättringspotential. Senast i raden är Svenskt näringslivs ranking. Analyser ska göras och strategier ska läggas för förbättringsåtgärder.

Utmaning 3 - Medarbetarnöjdhet


Har fått ett första dragning av resultatet vad gäller årets medarbetarenkät. Den visar på förbättringspotential men också en del positiva inslag. Även här följer nu analys och strategier för förbättringsåtgärder.

 Det sista som jag tar upp den här veckan är också en utmaning. Men den här veckan känns det bara bra. Vi har haft flera konstruktiva dialoger kring intern samverkan inom koncernen. Det är inte alltid lätta frågor men jag känner en stor vilja från alla håll att få till bra lösningar som gynnar såväl invånare som näringsliv. Som vanligt är kommunikation det viktigaste redskapet. Bidrar till att skapa tillit och stärka relationer!

 


fredag 19 april 2013

Idag har jag varit på barn- och ungdomsforum på Fabriken i Vimmerby. Med fanns politiker från nämnder och ledande tjänstemän. Artikel 12 i Barnkonventionen säger - Barn har rätt till inflytande. Det här mötet handlar om det. Mötet är noga inplanerat i årsagendan och ett viktigt steg för att utveckla vårt arbete i Vimmerby. Det var tredje gången för mig. Aldrig annars träffar jag så många ungdomar på en gång och har möjlighet till att "lyssna in" kring vilka frågor man lägger sin energi.

I tisdags hade vi en hel utbildningsdag med Axel Danielsson. Sist han var här i november hade vi utbildning kring roller för politiker och tjänstemän. Vi var inne på det även denna gång även om temat var: Kommunerna och de kommunala bolagen. Kommunernas möjlighet och skyldighet att styra sina bolag. Många politiker på plats och även tjänstemannaledningar från bolagen och kommunen samt revisorer. Syftet med dagen var att utifrån ett kommunalt perspektiv klargöra förutsättningarna för en effektiv ägarstyrning av kommunala aktiebolag. Utbildningsdagen koncentrerades på att klargöra vilka förutsättningar det kommunalrättsliga regelverket ger för en effektiv ägarstyrning. Mitt uppdrag som VD i koncernen är att möjliggöra en effektiv och flexibel kommunkoncern. Det har så här långt gett mitt uppdrag ytterligare en spännande dimension och mycket "lärande".

I onsdags var det företagsfrukost på Näs. Bra information och jag fångade även några viktiga förbättringsfrågor som jag tagit med mig tillbaka.

Har även hunnit med att träffa min adept i veckan och CESAM (facken) i måndags förutom allt arbete och tänk kring pågående budgetarbete...

Känner mig nöjd med veckan. Nu är det fredag, härligt!fredag 12 april 2013

Budgetarbete 2014-2015

I tisdags redogjorde ledningsgruppen för det gemensamma arbete som pågått de sista veckorna kring budgetförutsättningar för de kommande två åren. Jag inledde med att påminna om de råd som SKL:s analysgrupp ger landets kommuner.

- Ta fram en tydlig bild av nuläget
- Agera snabbt - men tänk långsiktigt
- Förankra er strategi
- Involvera personalen och medborgarna - Informera mera
- Fokusera intresset mot de resurser ni har - inte på det som tas bort
- Prioritera - Undvik generella neddragningar
- Bygg underifrån inte uppifrån
- Etablera tydliga spelregler
- Uppmärksamma och uppmuntra nya lösningar
- Kriser rymmer också möjligheter

Ledningsgruppen fick i uppdrag att fortsätta arbetet med underlagen. Politikens arbete kommer att pågå parallellt. Alla involverade har ett komplicerat arbete framför sig. Mest nöjd så här långt är jag över den öppenhet och den vilja till att "tänka helhet" som finns i tjänstemannaledningen. Första steget efter tisdagens dragning är frågan alla involverade nu måste landa in i  - Accepterar alla handlingsregeln att "ekonomin sätter gränserna". En annan avgörande faktor är det behöver finnas ett ömsesidigt förtroende mellan politik och förvaltning. Ramarna ska tas av kommunfullmäktige i juni.

Näringsliv

I onsdags hade Carina Östh, Patrik Kinnbom, Micael Glennfalk och jag ett gemensamt planeringsmöte kring kommunens arbete när det gäller näringslivsarbete. Vi delar bilder om vad som är prioriterat, hur vi bäst nyttjar var och ens resurser och styrkor. Vi är också medvetna om våra kritiska punkter och överens om hur de just nu kan hanteras.

I onsdags kväll var det dags för årets Företagsgala som arrangeras av Företagarna med ordförande, Marcus Alsér i spetsen. I år var jag inte där i "arbetssammanhang", utan rent privat. En trevlig kväll i positiv anda. Stort grattis till er som fick utmärkelser!

Besök

Jag har i veckan haft ett trevligt studiebesök av ett antal ledare från Högsby kommun. Högsby kommun genomför ett ledarskapsprogram för kommunens ledare. Inom ramen för utvecklingsprogrammet ingår att besöka någon för att diskutera och reflektera kring ledarskapsfrågor.

Teknikcollege

Igår ägde invigningen rum när det gäller "Teknikcollege Östra Småland". Invigningen skedde hos tre utbildningsanordnare som nu är certifierade Teknikcollege. Förutom Vimmerby handlar det om Mönsterås och Oskarshamn. Jätteroligt att vi nu har ett Teknikcollege. Jag är övertygad om att det är viktigt för att klara framtiden. Ett steg för att bätre kunna matcha behoven på arbetsmarknaden både i Vimmerby och Hultsfred med omnejd

Förändringar inom administrationen på KSF

Jag har inte riktigt förstått det ännu men det börjar för varje dag "landa in" att Agneta Nyström på den administrativa avdelningen nu gått hem för en välförtjänt pension! Tack för ditt arbete här! Hon har hjälpt mig med diverse saker där jag nu med jämna mellanrum får hitta nya lösningar...

Vi har fått en praktikant inom den administrativa avdelningen som heter Mamica Timotijevic. Mamica finns hos oss t o m i mitten av juni. Välkommen!

torsdag 4 april 2013


Jag fick Framtidskommissionens slutrapport igår. Vilka framtidsutmaningar står vi inför?

- Den demografiska utvecklingen

- Hållbar tillväxt

- Integration, jämställdhet, demokrati och deltagande

- Rättvisa och sammanhållning

Alla dessa utmaningar behöver hanteras globalt, nationellt, regionalt och lokalt. Inte minst är det i den egna livsmiljön anpassningen/förändringarna behöver ta avstamp även om vi inte där kan påverka allt.

Jakten på effektivitet och anpassning

Funderar kring en del citat...

"Effektivitet skapas genom att man får pengar för det man gör och inte det man säger" menar Jan Holmberg (M) f d kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby

eller

"Effektivitet är att med rätt resurser och rätt metoder nå rätt resultat" säger Ilmar Reepalu, 2:e vice ordförande SKL

eller

"Effektivitet är att med låga kostnader leverera verksamhet med hög kvalitet" säger Anders Knape, ordförande SKL

eller

Effektivitet är att göra rätt sak på rätt plats och till rätt pris och våga mäta oss på en öppen marknad" menar Birgitta Persson Ståhl, chef för städ- och verksamhetsservice, Umeå

Jag hittar många fler men fastnar för de här. Mitt arbete och min energi kretsar hela tiden kring detta begrepp. Effektivitet har att göra med knapphet på resurser som mer eller mindre alla kommuner brottas med. Det finns alltid brister att rätta till, behov att tillgodose eller möjligheter att utnyttja. Något som blivit allt mer tydligt för mig är inte det inte bara handlar om resurser i form av ekonomiska medel utan hur oerhört beroende vi är av att ha lämplig personal med rätt kompetens. Eftersom omvärldens behov och krav hela tiden förändras betyder det att för att en verksamhet är effektiv idag inte nödvändigtvis behöver vara det imorgon, komplext eller hur?

Håkan Sörman på SKL:

- Våra analyser visar mycket svagt samband mellan resurser och resultat. Störst betydelse har ledarskapet och hur pengarna används

I Ledaren i det senaste numret av kvalitetsmagasinet kan man läsa om en intervju med en chef i början av sin "leanresa"

"Jag minns hur hon med stor entusiasm berättade hur arbetet kom igång på personalens initiativ och att de snabbt sett stora resultat, både vad gäller tid, medarbetarnas stressnivå och rena ekonomiska resultat. Det var en verksamhet som präglades av engagemang, glädje och kämpaglöd.

Idag är situationen en helt annan. Av samma verksamhetschef får jag höra att det på grund av anställningstopp, omorganisation och osäkra arbetsförhållanden är turbulent på arbetsplatsen just nu. Medarbetarna är inte längre engagerade i förbättringsarbetet. De har förlorat entusiasmen"

"Kan en förklaring vara att ledningen inte fullt ut tror på förbättringsarbetet?"

"En annan den ekonomiska styrningen där ledningens fokus ligger kvar på kortsiktigt budgetarbete och resurser?"

Läs gärna medföljande länk - en debattartikel av Jacob Hallencreutz om "förändringsledarskap"

http://kvalitetsmagasinet.se/debatt-chefer-lar-er-leda-forandring/

Vår satsning på ledarskap känns som en helt nödvändig prioritering om vi ska lyckas med vårt eget styrmodellarbete. Det arbetet går ut på att strategiskt, hållbart och balanserat leda verksamheten för att klara ekonomi, kund- och medarbetarnöjdhet samt att vi utvecklas i takt med omvärldens krav och förväntningar.
torsdag 28 mars 2013

Jag var ute och åt med äldsta dottern på lunchen och man känner nu (men bara på dagtid) att det är vår i luften. Härligt!

Den mest aktuella frågan just nu är kosten. I kommunfullmäktige debatterades frågan i måndags kväll och vi har nu ett politiskt beslut att förhålla oss till. Jag tror att de flesta upplever att det är bra att veta vad som gäller. Nu följer en lång implementeringsfas där vi behöver en bred förankring om när vilka steg ska tas så det fungerar för alla. I första hand måste vi naturligtvis säkra processen så att elever och brukare får en näringsriktig kost även under denna omställningsperiod. Vi behöver då ha med oss alla medarbetare inom kostverksamheten men också alla berörda medarbetare på de förvaltningar där maten serveras.

I går gjorde jag ett verksamhetsbesök i köket på Vimarskolan. Ytmässigt var köket mycket mindre än jag hade föreställt mig. Även utan detaljkunskap förstår man att det krävs mycket planering och kunskap om logistik för att klara att producera många fler portioner än vad köket egentligen är byggt för. Ofta har man fått frågor som varför man inte jobbar i skift för att lösa situationen. Det är helt enkelt inte möjligt utifrån de förutsättningar som finns när det gäller förvaringsmöjligheter och kylar. Nu ska vi jobba för att att få till riktigt bra lösningar!

Jag hade igår möte med VD:arna i bolagen. Det kändes som ett bra och viktigt möte. Det ligger också helt i linje med att vi ska arbeta för "en sammanhållen, effektiv och flexibel kommunkoncern" som det står i vårt första utkast till kommunövergripande styrkort.

Annars var nog veckans stora händelse tillkännagivandet av årets ALMA - pristagare som blev Isol från Argentina.

Hoppas att ni får en skön påskhelg!

torsdag 21 mars 2013

I Dagens Industri idag finns en krönika skriven av Emma Stenström: ”Oavsett om vi ser till enskilda individer eller grupper är det alltså olikhet som gäller”. Det var vad som visade sig också under gårdagen när ledningsgruppen samlades för att diskutera fram ett budgetunderlag som ska läggas fram för politiken för åren 2014-2015. Vi är en grupp med blandad bakgrund, olika kompetenser, ålder, kön och etnicitet.
Det handlar om ett komplicerat uppdrag där vi granskade och diskuterade kring ”need to have och nice to have” både i egen förvaltning och över förvaltningsgränser. Behoven oändliga och resurserna begränsade.  Vad kan vi avveckla eller utveckla och vad behöver bevaras?
Min upplevelse är att arbetet gjordes med rätt inställning, högt i tak och i god samverkansanda. Vi fortsätter på tisdag igen. Svåra problem löses bäst i heterogena grupper, där är jag alltså helt överens med krönikören. Från samma krönika. ”Nyckelordet är alltså att kombinera kognitiva olikheter”.
På tal om olikheter… Det har nu gått en vecka sedan jag läste ”Bästa Beatrice Ask”.  Öppet brev av Jonas Hassen Khemiri till justitieministern i DN. Det är sällan man läser något där man under flera dagar hamnar i djup reflektion över vårt samhälle. Jag bifogar länk om du missat den…

fredag 15 mars 2013

Landade precis in på jobbet efter ett par dagar i Tranås. CKS kommunchefsnätverk har träffats där denna gång. Efter sedvanlig information om och av personer från värdkommunen ägnade vi oss åt att diskutera:

Hur skapa förutsättningar för ett framgångsrikt kommunledningsarbete? Stabilitet och samförstånd framhävs ofta som viktiga förutsättningar. Samtidigt är en kommuns långsiktiga utveckling beroende av att nya idéer utvecklas och får genomslag i kommunen. En viktig fråga blir: Hur kan kommunledningar kombinera behoven av samförstånd och stabilitet med nytänkande och idéutveckling? " En spännande CKS rapport av Johan Wänström som också deltog under dessa dagar. Johan är verksam inom kommunforskningsinstitutet Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet. Johan berättade om sin forskning inom detta område. I den visar han dels hur ett eftersatt idé- och visionsutvecklingsarbete kan få stora långsiktiga konsekvenser, dels hur viktigt det är att ha fungerande kommunikationskanaler – såväl internt inom den kommunala organisationen som externt med medborgarna.


Syftet med det här nätverket är just lärande och erfarenhetsutbyte. Aktuella frågeställningar dras parallellt i kommunchefsnätverket och kommunalrådsnätverket.


Vi fick även oss en dos av "Nytt från CKS" och "Samverkan inom skolan".


På ledningsgruppen i tisdags handlade det mest om kost och ekonomi. Dessa frågor kommer att vara i starkt fokus även nästa vecka.

fredag 8 mars 2013


Tack!

Stort tack till alla ni som skickat mail, ringt och skrivit på olika sociala medier när ni uppmärksammat nomineringen och min 91:a plats när det gäller Dagens Samhälles ranking ”Välfärdens 100 viktigaste kvinnor” i landet. Era ord betyder mycket och har gjort mig mer glad än den officiella delen!

Kost

På kommunstyrelsen i tisdagen diskuterades kost och vilka kök som kan vara lämpliga att åter igen bli tillagningskök. På tisdag är det CESAM och jag tycker att det ska bli spännande att höra hur berörda fackliga organisationer ser på frågan. Jag tror att man där fått många inputs från sina medlemmar som varit med ”några varv” i denna fråga där så många har ett så stort engagemang. Jag har därför stor respekt för vad man kommer att lyfta fram som viktigt medskick till politiken inför deras fortsatta process.

ALV

Hela kommunstyrelsen, presidiet i miljö och bygg samt koncernledningen på tjänstemannasidan och en del berörda tjänstemän var inbjudna till ALV i tisdags. Vi fick information om deras utvecklingsplaner. Jag känner mig uppriktigt stolt över att i många sammanhang representera Vimmerby kommun där vi har en stor förmån att vi haft Astrid Lindgren vilket ger oss helt unika förutsättningar!

Ledarforum

Ledarforum idag handlade om ”Hur blir vi en mer attraktiv arbetsgivare” och status när det gäller arbetet med vår nya styrmodell. Det är alltid bra att få träffa alla chefer i kommunen, det ser jag fram emot varje gång. Jag märker tydligt att vi har ett ökat engagemang för gemensamma frågor nu när vi ses om jag jämför med när vi började med att anordna ledarforum i kommunen.

IT-SAM möte

På eftermiddagen idag har kommuncheferna inom IT-SAM träffats i Vimmerby. Tre timmars intensiva diskussioner. GIS, statistik, beredskap efter kontorstid, personalhandbok, informationssäkerhet, investeringsplan 2014-2016 med mera…

 

fredag 1 mars 2013


Fylld av entusiasm och tillförsikt...

Jag har precis avslutat det första tillfället med den första gruppen med 12 ledare i ledarutvecklingsprogrammet. Jag känner mig helnöjd över att jag bestämt mig för att delta när varje grupp startar och avslutar programmet. Deltagarna var mycket positiva, nyfikna och alerta. Det bådar gott. Det känns så bra att vi nu är i gång. Jag ser mycket fram emot att möta alla ledare för att få möjlighet att förstärka bilden av vad som ska känneteckna vår organisation.

Målet med ledarutvecklingsprogrammet är att den som deltar ska:
- kunna analysera, reflektera över och medvetet utveckla sina dagliga ledarhandlingar
- kunna se, analysera och påverka en grupps utveckling
- att medvetet gå från att repetera, recensera och reflektera i grupp och enskilt
- utveckla sin förmåga att ta och ge utvecklande feedback
- öka sin självkännedom
- personlig utveckling
- att tillsammans utveckla organisationens övergripande ledarskap och skapa ledarskapsstrategier

Allt detta i syfte att bättre utveckla de egna arbetsgrupperna för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen.

Nu blir det hemuppgifter för gruppen innan nästa möte i maj. Två grupper till startar under hösten 2013. Varmt lycka till alla! Det här kommer att bli bra!

I övrigt har veckan varit fylld bl a med kommunfullmäktige, ledningsgrupp, RUS-samtal och en trevlig lunch med en VD i en annan bransch. "Nätverka" ger nya insikter men även goda skratt i samförstånd.
En vecka mest fylld med saker som ger energi men också inslag av en del onödiga energitjuvar.

fredag 22 februari 2013


Tema - Samverkan

I måndags hade vi besök av landstingsdirektören i Kalmar län, Alf Jönsson. Han lyfte fram ett antal områden där vi kan fördjupa vår samverkan och få draghjälp av statliga bidrag. Det var jag själv, Anette Nilsson, socialchef och vår MAS (medicinskt ansvariga sjuksköterska) Monica Örmander som träffade honom. Nyttigt att dessa diskussioner lyfts fram i ett samhällsperspektiv.

Han ställde en retorisk fråga:

- Hur skulle det se ut om socialförvaltningen hade hand om budgeten för halkbekämpning?

Varje år halkar många kommuninvånare, "spikas sedan ihop" på sjukhuset. Den största kostnaden hamnar ofta dock i kommunen i det senare skedet när man ska rehabiliteras. Till detta ska naturligtvis det mänskliga lidandet läggas till.

Ja, även om alla säkert är överens om att det inte är en framkomlig väg att lägga budgen för halkbekämpning på socialförvaltningen, så leder ändå den här typen av diskussioner till ett ökat medvetande. Tankar kring hur saker hör samman på ett övergripande strategiskt samhällsplan. Som medborgare bryr man sig inte om "vilken kassa" som nyttjas. Vi som har olika välfärdsuppdrag som ska tillgodose behoven. För det krävs prestigelös samverkan. Det kan vara så att vi behöver samverka olika huvudmän eller kommuner emellan. Det är samma sak mellan olika förvaltningar och bolag inom koncernen, eller inom en förvaltning, eller t o m inom en avdelning. Det låter som självklarheter. Det är det inte. Jag tror att det är den uppgift jag lägger mest tid på av alla. Det är en viktig drivkraft hos mig - att arbetet flyter. När det hakar upp sig handlar det om brist på dialog och brist på strategiskt tänk där vi inte ser vad konsekvenserna blir. Med facit i hand är det lättare att se vad som gått snett. För att bli en lärande och utvecklingsinriktad organisation krävs reflektion, ansvarstagande och handlingskraft.
Ett axplock av konkreta områden just nu hos oss som berörs av detta gränsöverskridande arbete är budget 2014-2015, löner, arbetsmarknadsenhet, destinationsarbete, kostverksamhet och barn och ungdomars situation. Dessutom för att vi ska ro alla våra investeringsplaner i hamn, förbättra möjligheter för rekrytering, kompetensförsörjning.
Vår gemensamma fastlagda värdegrund håller långt - Ansvar, Mod och Fantasi.

fredag 15 februari 2013


Mina tankar har de senaste veckorna snurrat mycket kring hur vi ska klara framtidens utmaningar, vår befolkningsstruktur, kompetensförsörjning, integration m m. I veckans Dagens samhälle redovisar man kommuner där var 10:e invånare är över 80 år. Till det redovisas kommunanställda, 55+ i %. De kommuner som har den svåraste utmaningen har 9-10% över 80 år och 30-40 % kommunanställda som är över 55 år. Vi ligger inte med på den listan. (såg att vi i förra numret utsetts till "årets blottarkommun"... ) det innebär inte att vi kan slå oss till ro på något vis. Den region vi tillhör har generellt stora utmaningar!

I Vimmerby har vi en högre inflyttning än utflyttning men tyvärr dör det fler än vad det föds barn.

I Södra Vi med omnejd där jag bor har vi den senaste tiden fått ganska många nya storstadsbor vilket är mycket glädjande! Jag tror, trots det jag framför att vi behöver förbättra vårt mottagande när det gäller alla nya invånare.

Dessutom måste man som invånare känna sig trygg med att vi i Vimmerby har en bra barnomsorg, skola och äldreomsorg. Om man kommer från ett annat land ska man få en snabb inslussning in i det svenska samhället genom samhällsorientering och SFI (svenska för invandrare).

För varje vecka som går märker jag också att efterfrågan ökar på E-tjänster. Det är bra att vi har en plan för hur vi ska utöka och förbättra nivån på dessa tjänster.

När det gäller kompetensförsörjning behöver vi skapa oss ett helhetsgrepp om hur behoven ser ut framöver. I kommunen har vi koll på de kommande åren men vi behöver komplettera bilden med hur det ser ut för kommunens bolag, landstinget samt näringslivet m m i stort. Med mer kunskap kan vi arbeta för att försöka skapa utbildningsmöjligheter inom kommunen eller inom pendlingsavstånd för att kunna matcha behoven. Det här är tidskrävande processer så det gäller att vi är proaktiva. Uppvaknandet blir tufft om vi inte synliggör och planerar för det "vi vet komma skall".

Ett exempel på proaktiv handling är samarbetet mellan Hultsfred och Vimmerby kommuner vad gäller miljö, plan/bygg, mät/karta. Enligt Boverket som har fyra rekommendationer för hur man ska klara framtiden och kompetensförsörjningen inom dessa områden är vi på helt rätt spår. Vi hade ett möte i måndags mellan kommunernas ledande politiker och tjänstemän. Samarbetet löper så länge på enligt plan.

Numera är ju kommunstyrelseförvaltningen en stor förvaltning i och med den nya samhällsbyggnadsavdelningen. Jag har därmed inte koll på alla som slutar eller börjar hos oss utanför själva stadshuset. Jag brukar ju här berätta om olika personalförändringar som sker eftersom de funktioner som finns centralt på kommunstyrelseförvaltningen ofta har en internservicefunktion när det gäller hela den kommunala organisationen.
Vi har fått en ny medarbetare på MEX (mark och exploatering) - Kenny Wissmar. Varmt välkommen till Vimmerby kommun. När det gäller den tjänsten så har den ett starkt externt perspektiv och möten sker ofta med olika företagare och kommuninvånare så den informationen tycker jag att det är bra att även mina externa läsare får ta del av.

 

  

fredag 8 februari 2013


I tisdags fick kommunstyrelsen en genomgång av Greppet 2.0 enligt plan.

Vår utvecklingsstrateg gick igenom läget kring befolkning och arbetsmarknad. Min uppgift var att gå igenom kommunövergripande utmaningar. Jag berättade även om våra största utmaningar inom samhällsbyggnadsområdet och inom hela socialtjänstens verksamhetsområde eftersom samhällsbyggnadschefen Miklos Hathazi och socialchefen Anette Nilsson ej hade möjlighet att vara med. Därefter fortsatte Birgitha Sahlin genomgången när det gäller barn och utbildningsområdet. Anders Helgée drog förutsättningar inom miljö och bygg/mät och karta, Anders Eriksson om läget inom Kultur och fritid. Sedan följde personalområdet som presenterades av personalchef, Monica Bergh och Vimmerby kommuns ekonomisk a förutsättningar fick man av Helena Sjöholm som är administrativ chef.
Det blev nog en tuff genomgång, mycket information på en gång. Utmaningarna är stora. Jag tycker att vi fick fram det budskap vi planerat, alla gjorde det mycket bra! Nu väntar politiska diskussioner och direktiv om vad man vill skicka med till oss tjänstemän för att vi ska kunna fortsätta med budgetarbetet inför 2014-2015.

Samverkansmöte i Västervik i onsdags. ( kommunalråd och kommunalchefer) Även Hultsfreds kommun fanns med. Vi diskuterade kompetensförsörjning, infrastruktur och regionfrågor.

I onsdags kväll var det dags för det årliga evenemanget när vi uppvaktar de medarbetare som arbetat hos oss i 25 år. Kommunens bjuder på middag och man får motta en gåva (som man själv har själv valt för ett visst belopp). Vi fick en trevlig stund tillsammans där jag hamnade i ett sällskap från olika verksamheter inom äldreomsorgen i kommunen och Vimarskolan.

Jag har också haft ett antal VD- möten den här veckan. Jag har träffat Roger Carlsson på VEMAB, Kjell- Åke Hansson på Näs och Jan Erixon på Vimarhem.

Fredagseftermiddagen har ägnats åt kommunchefsmöte inom IT-SAM i Kisa. Ett produktivt möte.


fredag 1 februari 2013

Den här veckan skulle enkelt kunna sammanfattas med Greppet 2.0 och ledarutveckling (Vimmerby tidning). I min värld hör dessa två områden i högsta grad ihop. Vad är Greppet  2.0? Ledningsgruppen och många andra medarbetare på våra olika förvaltningar gör ett seriöst försök att läsa av vad som händer i omvärlden. Det kan handla om allt från skatteprognoser till befolkningsprognoser, rekryteringsläge och arbetsmarknadsläge. Det handlar också om respektive facknämnds sammanfattande bild om hur det ser ut när det gäller deras arbetsfält, både nuläge och framtid. Greppet 2.0 ska presenteras för kommunstyrelsen på tisdag.

Hur hänger dessa områden ihop som jag skrev inledningsvis?
Jag tänker inte föregripa något men min bild som jag redan hade innan denna sammanställning har inte förändrats. Vi ligger högt i kostnadsläge och generellt ganska lågt i många jämförande undersökningar vad gäller kvalitet på levererade tjänster och nöjdhet hos våra medarbetare.

Jag tror ingen ifrågasätter eller undrar varför ingenjörer inom bilindustrin behöver fortbildning för att kunna hantera den senaste tekniken eller att en kirurg som tog sin examen 1980 fortbildas för att använda sig av de senaste forskningsrönen. Jag funderar då varför det kan bli sådan debatt när det gäller ledarskap inom offentlig sektor? Jag har under veckan fått en synpunkt som " Jag trodde att man var färdigutbildad när man anställdes, att man hade den kompetensen" Vi behöver både duktiga, kompetenta ledare och spetskompetenser av olika slag. Det här betyder inte i min värld att någon är viktigare än någon annan. Alla behövs för att skapa helhet. Det jag vet är dock att där vi har ett ledarskap som inte fungerar där brister vi i leverans. Därför är det välmotiverat att satsa på att vi ska få goda ledare inom vår organisation. I samband med presentation av Greppet 2.0 kommer helhetsbilden att visa på uppdrag av hög komplexitet som måste hanteras inom det kommunala verksamhetsområdet. Vi kommer inte att klara det utan kontinuerlig kompetensutveckling och stöd till dom som fått uppgiften att leda utvecklingsarbetet. Vi kommer inte heller att klara det utan kontinuerlig kompetensutveckling till andra yrkesgrupper. Det är inget motsatsförhållande.

Kan en förklaring vara funderar jag att vi har många starkt kvinnodominerande verksamheter?
Jag läste i Dagens Samhälle nr 4, 2013 "Tekniska chefer får mer stöd uppifrån än chefer i kvinnodominerad vård, skola och omsorg. "Duktiga flickor" uppmanas lösa sina chefsproblem på egen hand". Inom den kommunala sektorn finns ju även en hel del tekniska delar men volymmässigt så bedrivs den mesta verksamheten inom just vård, skola och omsorg. Läs gärna den.

Annika Rydh, en medarbetare som arbetat många år på vår personalavdelning har nu slutat med pension. Tack för dina insatser här! Jag vill samtidigt passa på att hälsa PA-konsult, Per Wimarsson varmt välkommen till  kommunstyrelseförvaltningen.