fredag 22 februari 2013


Tema - Samverkan

I måndags hade vi besök av landstingsdirektören i Kalmar län, Alf Jönsson. Han lyfte fram ett antal områden där vi kan fördjupa vår samverkan och få draghjälp av statliga bidrag. Det var jag själv, Anette Nilsson, socialchef och vår MAS (medicinskt ansvariga sjuksköterska) Monica Örmander som träffade honom. Nyttigt att dessa diskussioner lyfts fram i ett samhällsperspektiv.

Han ställde en retorisk fråga:

- Hur skulle det se ut om socialförvaltningen hade hand om budgeten för halkbekämpning?

Varje år halkar många kommuninvånare, "spikas sedan ihop" på sjukhuset. Den största kostnaden hamnar ofta dock i kommunen i det senare skedet när man ska rehabiliteras. Till detta ska naturligtvis det mänskliga lidandet läggas till.

Ja, även om alla säkert är överens om att det inte är en framkomlig väg att lägga budgen för halkbekämpning på socialförvaltningen, så leder ändå den här typen av diskussioner till ett ökat medvetande. Tankar kring hur saker hör samman på ett övergripande strategiskt samhällsplan. Som medborgare bryr man sig inte om "vilken kassa" som nyttjas. Vi som har olika välfärdsuppdrag som ska tillgodose behoven. För det krävs prestigelös samverkan. Det kan vara så att vi behöver samverka olika huvudmän eller kommuner emellan. Det är samma sak mellan olika förvaltningar och bolag inom koncernen, eller inom en förvaltning, eller t o m inom en avdelning. Det låter som självklarheter. Det är det inte. Jag tror att det är den uppgift jag lägger mest tid på av alla. Det är en viktig drivkraft hos mig - att arbetet flyter. När det hakar upp sig handlar det om brist på dialog och brist på strategiskt tänk där vi inte ser vad konsekvenserna blir. Med facit i hand är det lättare att se vad som gått snett. För att bli en lärande och utvecklingsinriktad organisation krävs reflektion, ansvarstagande och handlingskraft.
Ett axplock av konkreta områden just nu hos oss som berörs av detta gränsöverskridande arbete är budget 2014-2015, löner, arbetsmarknadsenhet, destinationsarbete, kostverksamhet och barn och ungdomars situation. Dessutom för att vi ska ro alla våra investeringsplaner i hamn, förbättra möjligheter för rekrytering, kompetensförsörjning.
Vår gemensamma fastlagda värdegrund håller långt - Ansvar, Mod och Fantasi.

fredag 15 februari 2013


Mina tankar har de senaste veckorna snurrat mycket kring hur vi ska klara framtidens utmaningar, vår befolkningsstruktur, kompetensförsörjning, integration m m. I veckans Dagens samhälle redovisar man kommuner där var 10:e invånare är över 80 år. Till det redovisas kommunanställda, 55+ i %. De kommuner som har den svåraste utmaningen har 9-10% över 80 år och 30-40 % kommunanställda som är över 55 år. Vi ligger inte med på den listan. (såg att vi i förra numret utsetts till "årets blottarkommun"... ) det innebär inte att vi kan slå oss till ro på något vis. Den region vi tillhör har generellt stora utmaningar!

I Vimmerby har vi en högre inflyttning än utflyttning men tyvärr dör det fler än vad det föds barn.

I Södra Vi med omnejd där jag bor har vi den senaste tiden fått ganska många nya storstadsbor vilket är mycket glädjande! Jag tror, trots det jag framför att vi behöver förbättra vårt mottagande när det gäller alla nya invånare.

Dessutom måste man som invånare känna sig trygg med att vi i Vimmerby har en bra barnomsorg, skola och äldreomsorg. Om man kommer från ett annat land ska man få en snabb inslussning in i det svenska samhället genom samhällsorientering och SFI (svenska för invandrare).

För varje vecka som går märker jag också att efterfrågan ökar på E-tjänster. Det är bra att vi har en plan för hur vi ska utöka och förbättra nivån på dessa tjänster.

När det gäller kompetensförsörjning behöver vi skapa oss ett helhetsgrepp om hur behoven ser ut framöver. I kommunen har vi koll på de kommande åren men vi behöver komplettera bilden med hur det ser ut för kommunens bolag, landstinget samt näringslivet m m i stort. Med mer kunskap kan vi arbeta för att försöka skapa utbildningsmöjligheter inom kommunen eller inom pendlingsavstånd för att kunna matcha behoven. Det här är tidskrävande processer så det gäller att vi är proaktiva. Uppvaknandet blir tufft om vi inte synliggör och planerar för det "vi vet komma skall".

Ett exempel på proaktiv handling är samarbetet mellan Hultsfred och Vimmerby kommuner vad gäller miljö, plan/bygg, mät/karta. Enligt Boverket som har fyra rekommendationer för hur man ska klara framtiden och kompetensförsörjningen inom dessa områden är vi på helt rätt spår. Vi hade ett möte i måndags mellan kommunernas ledande politiker och tjänstemän. Samarbetet löper så länge på enligt plan.

Numera är ju kommunstyrelseförvaltningen en stor förvaltning i och med den nya samhällsbyggnadsavdelningen. Jag har därmed inte koll på alla som slutar eller börjar hos oss utanför själva stadshuset. Jag brukar ju här berätta om olika personalförändringar som sker eftersom de funktioner som finns centralt på kommunstyrelseförvaltningen ofta har en internservicefunktion när det gäller hela den kommunala organisationen.
Vi har fått en ny medarbetare på MEX (mark och exploatering) - Kenny Wissmar. Varmt välkommen till Vimmerby kommun. När det gäller den tjänsten så har den ett starkt externt perspektiv och möten sker ofta med olika företagare och kommuninvånare så den informationen tycker jag att det är bra att även mina externa läsare får ta del av.

 

  

fredag 8 februari 2013


I tisdags fick kommunstyrelsen en genomgång av Greppet 2.0 enligt plan.

Vår utvecklingsstrateg gick igenom läget kring befolkning och arbetsmarknad. Min uppgift var att gå igenom kommunövergripande utmaningar. Jag berättade även om våra största utmaningar inom samhällsbyggnadsområdet och inom hela socialtjänstens verksamhetsområde eftersom samhällsbyggnadschefen Miklos Hathazi och socialchefen Anette Nilsson ej hade möjlighet att vara med. Därefter fortsatte Birgitha Sahlin genomgången när det gäller barn och utbildningsområdet. Anders Helgée drog förutsättningar inom miljö och bygg/mät och karta, Anders Eriksson om läget inom Kultur och fritid. Sedan följde personalområdet som presenterades av personalchef, Monica Bergh och Vimmerby kommuns ekonomisk a förutsättningar fick man av Helena Sjöholm som är administrativ chef.
Det blev nog en tuff genomgång, mycket information på en gång. Utmaningarna är stora. Jag tycker att vi fick fram det budskap vi planerat, alla gjorde det mycket bra! Nu väntar politiska diskussioner och direktiv om vad man vill skicka med till oss tjänstemän för att vi ska kunna fortsätta med budgetarbetet inför 2014-2015.

Samverkansmöte i Västervik i onsdags. ( kommunalråd och kommunalchefer) Även Hultsfreds kommun fanns med. Vi diskuterade kompetensförsörjning, infrastruktur och regionfrågor.

I onsdags kväll var det dags för det årliga evenemanget när vi uppvaktar de medarbetare som arbetat hos oss i 25 år. Kommunens bjuder på middag och man får motta en gåva (som man själv har själv valt för ett visst belopp). Vi fick en trevlig stund tillsammans där jag hamnade i ett sällskap från olika verksamheter inom äldreomsorgen i kommunen och Vimarskolan.

Jag har också haft ett antal VD- möten den här veckan. Jag har träffat Roger Carlsson på VEMAB, Kjell- Åke Hansson på Näs och Jan Erixon på Vimarhem.

Fredagseftermiddagen har ägnats åt kommunchefsmöte inom IT-SAM i Kisa. Ett produktivt möte.


fredag 1 februari 2013

Den här veckan skulle enkelt kunna sammanfattas med Greppet 2.0 och ledarutveckling (Vimmerby tidning). I min värld hör dessa två områden i högsta grad ihop. Vad är Greppet  2.0? Ledningsgruppen och många andra medarbetare på våra olika förvaltningar gör ett seriöst försök att läsa av vad som händer i omvärlden. Det kan handla om allt från skatteprognoser till befolkningsprognoser, rekryteringsläge och arbetsmarknadsläge. Det handlar också om respektive facknämnds sammanfattande bild om hur det ser ut när det gäller deras arbetsfält, både nuläge och framtid. Greppet 2.0 ska presenteras för kommunstyrelsen på tisdag.

Hur hänger dessa områden ihop som jag skrev inledningsvis?
Jag tänker inte föregripa något men min bild som jag redan hade innan denna sammanställning har inte förändrats. Vi ligger högt i kostnadsläge och generellt ganska lågt i många jämförande undersökningar vad gäller kvalitet på levererade tjänster och nöjdhet hos våra medarbetare.

Jag tror ingen ifrågasätter eller undrar varför ingenjörer inom bilindustrin behöver fortbildning för att kunna hantera den senaste tekniken eller att en kirurg som tog sin examen 1980 fortbildas för att använda sig av de senaste forskningsrönen. Jag funderar då varför det kan bli sådan debatt när det gäller ledarskap inom offentlig sektor? Jag har under veckan fått en synpunkt som " Jag trodde att man var färdigutbildad när man anställdes, att man hade den kompetensen" Vi behöver både duktiga, kompetenta ledare och spetskompetenser av olika slag. Det här betyder inte i min värld att någon är viktigare än någon annan. Alla behövs för att skapa helhet. Det jag vet är dock att där vi har ett ledarskap som inte fungerar där brister vi i leverans. Därför är det välmotiverat att satsa på att vi ska få goda ledare inom vår organisation. I samband med presentation av Greppet 2.0 kommer helhetsbilden att visa på uppdrag av hög komplexitet som måste hanteras inom det kommunala verksamhetsområdet. Vi kommer inte att klara det utan kontinuerlig kompetensutveckling och stöd till dom som fått uppgiften att leda utvecklingsarbetet. Vi kommer inte heller att klara det utan kontinuerlig kompetensutveckling till andra yrkesgrupper. Det är inget motsatsförhållande.

Kan en förklaring vara funderar jag att vi har många starkt kvinnodominerande verksamheter?
Jag läste i Dagens Samhälle nr 4, 2013 "Tekniska chefer får mer stöd uppifrån än chefer i kvinnodominerad vård, skola och omsorg. "Duktiga flickor" uppmanas lösa sina chefsproblem på egen hand". Inom den kommunala sektorn finns ju även en hel del tekniska delar men volymmässigt så bedrivs den mesta verksamheten inom just vård, skola och omsorg. Läs gärna den.

Annika Rydh, en medarbetare som arbetat många år på vår personalavdelning har nu slutat med pension. Tack för dina insatser här! Jag vill samtidigt passa på att hälsa PA-konsult, Per Wimarsson varmt välkommen till  kommunstyrelseförvaltningen.