fredag 26 april 2013


Utmaning 1 - Ekonomin

Årets första prognos visar på stora driftsunderskott för både kommunstyrelsen och socialnämnden. Föga överraskande med tanke på bokslutet. Ledningsgruppen har tagit ett stort helhetsansvar i diskussionerna och tagit fram ett omfattande material till budgetarbetet 2014-2015.
Vi startade i början av året med Greppet 2.0 genom att presentera utmaningar och möjligheter per nämndsområde. Därefter presentation av " need to have och nice to have" först per nämndsområde på ledningsgruppsnivå och därefter utifrån ett kommunalt helhetsperspektiv. Kommunstyrelsen gav mig fortsatt uppdrag att återkomma med förslag där vi hamnar på angiven resultatnivå dit vi inte riktigt nådde fram i det första läget.

Den senaste presentationen i tisdags handlade om speciallagsreglerad verksamhet i förhållande till kommunallagsreglerad verksamhet per nämnd. Detta för att underlätta politikens fortsatta prioriteringsdiskussioner. Till detta presenterade jag då också mitt reviderade material till två alternativa förslag på fördelning av ramar. Kommunstyrelsen valde att skicka ut de två förslagen på remiss till nämnderna med ett tredje alternativ där resultatmålen ej var helt uppfyllda. Nu följer diskussioner i respektive förvaltningar och nämnder.

Facken har nu också fått ett komplett underlag. Efter det följer budgetdialogdagar i mitten av maj och sedan förslag till beslut om ramar i kommunstyrelse och beslut i kommunfullmäktige i juni. I höst ska sedan varje nämnd inrymma sin verksamhet inom budgetram.

Utmaning 2 - Kvalitet

Rankingar. Resultaten duggar tät inom olika områden under våren och visar på förbättringspotential. Senast i raden är Svenskt näringslivs ranking. Analyser ska göras och strategier ska läggas för förbättringsåtgärder.

Utmaning 3 - Medarbetarnöjdhet


Har fått ett första dragning av resultatet vad gäller årets medarbetarenkät. Den visar på förbättringspotential men också en del positiva inslag. Även här följer nu analys och strategier för förbättringsåtgärder.

 Det sista som jag tar upp den här veckan är också en utmaning. Men den här veckan känns det bara bra. Vi har haft flera konstruktiva dialoger kring intern samverkan inom koncernen. Det är inte alltid lätta frågor men jag känner en stor vilja från alla håll att få till bra lösningar som gynnar såväl invånare som näringsliv. Som vanligt är kommunikation det viktigaste redskapet. Bidrar till att skapa tillit och stärka relationer!

 


fredag 19 april 2013

Idag har jag varit på barn- och ungdomsforum på Fabriken i Vimmerby. Med fanns politiker från nämnder och ledande tjänstemän. Artikel 12 i Barnkonventionen säger - Barn har rätt till inflytande. Det här mötet handlar om det. Mötet är noga inplanerat i årsagendan och ett viktigt steg för att utveckla vårt arbete i Vimmerby. Det var tredje gången för mig. Aldrig annars träffar jag så många ungdomar på en gång och har möjlighet till att "lyssna in" kring vilka frågor man lägger sin energi.

I tisdags hade vi en hel utbildningsdag med Axel Danielsson. Sist han var här i november hade vi utbildning kring roller för politiker och tjänstemän. Vi var inne på det även denna gång även om temat var: Kommunerna och de kommunala bolagen. Kommunernas möjlighet och skyldighet att styra sina bolag. Många politiker på plats och även tjänstemannaledningar från bolagen och kommunen samt revisorer. Syftet med dagen var att utifrån ett kommunalt perspektiv klargöra förutsättningarna för en effektiv ägarstyrning av kommunala aktiebolag. Utbildningsdagen koncentrerades på att klargöra vilka förutsättningar det kommunalrättsliga regelverket ger för en effektiv ägarstyrning. Mitt uppdrag som VD i koncernen är att möjliggöra en effektiv och flexibel kommunkoncern. Det har så här långt gett mitt uppdrag ytterligare en spännande dimension och mycket "lärande".

I onsdags var det företagsfrukost på Näs. Bra information och jag fångade även några viktiga förbättringsfrågor som jag tagit med mig tillbaka.

Har även hunnit med att träffa min adept i veckan och CESAM (facken) i måndags förutom allt arbete och tänk kring pågående budgetarbete...

Känner mig nöjd med veckan. Nu är det fredag, härligt!fredag 12 april 2013

Budgetarbete 2014-2015

I tisdags redogjorde ledningsgruppen för det gemensamma arbete som pågått de sista veckorna kring budgetförutsättningar för de kommande två åren. Jag inledde med att påminna om de råd som SKL:s analysgrupp ger landets kommuner.

- Ta fram en tydlig bild av nuläget
- Agera snabbt - men tänk långsiktigt
- Förankra er strategi
- Involvera personalen och medborgarna - Informera mera
- Fokusera intresset mot de resurser ni har - inte på det som tas bort
- Prioritera - Undvik generella neddragningar
- Bygg underifrån inte uppifrån
- Etablera tydliga spelregler
- Uppmärksamma och uppmuntra nya lösningar
- Kriser rymmer också möjligheter

Ledningsgruppen fick i uppdrag att fortsätta arbetet med underlagen. Politikens arbete kommer att pågå parallellt. Alla involverade har ett komplicerat arbete framför sig. Mest nöjd så här långt är jag över den öppenhet och den vilja till att "tänka helhet" som finns i tjänstemannaledningen. Första steget efter tisdagens dragning är frågan alla involverade nu måste landa in i  - Accepterar alla handlingsregeln att "ekonomin sätter gränserna". En annan avgörande faktor är det behöver finnas ett ömsesidigt förtroende mellan politik och förvaltning. Ramarna ska tas av kommunfullmäktige i juni.

Näringsliv

I onsdags hade Carina Östh, Patrik Kinnbom, Micael Glennfalk och jag ett gemensamt planeringsmöte kring kommunens arbete när det gäller näringslivsarbete. Vi delar bilder om vad som är prioriterat, hur vi bäst nyttjar var och ens resurser och styrkor. Vi är också medvetna om våra kritiska punkter och överens om hur de just nu kan hanteras.

I onsdags kväll var det dags för årets Företagsgala som arrangeras av Företagarna med ordförande, Marcus Alsér i spetsen. I år var jag inte där i "arbetssammanhang", utan rent privat. En trevlig kväll i positiv anda. Stort grattis till er som fick utmärkelser!

Besök

Jag har i veckan haft ett trevligt studiebesök av ett antal ledare från Högsby kommun. Högsby kommun genomför ett ledarskapsprogram för kommunens ledare. Inom ramen för utvecklingsprogrammet ingår att besöka någon för att diskutera och reflektera kring ledarskapsfrågor.

Teknikcollege

Igår ägde invigningen rum när det gäller "Teknikcollege Östra Småland". Invigningen skedde hos tre utbildningsanordnare som nu är certifierade Teknikcollege. Förutom Vimmerby handlar det om Mönsterås och Oskarshamn. Jätteroligt att vi nu har ett Teknikcollege. Jag är övertygad om att det är viktigt för att klara framtiden. Ett steg för att bätre kunna matcha behoven på arbetsmarknaden både i Vimmerby och Hultsfred med omnejd

Förändringar inom administrationen på KSF

Jag har inte riktigt förstått det ännu men det börjar för varje dag "landa in" att Agneta Nyström på den administrativa avdelningen nu gått hem för en välförtjänt pension! Tack för ditt arbete här! Hon har hjälpt mig med diverse saker där jag nu med jämna mellanrum får hitta nya lösningar...

Vi har fått en praktikant inom den administrativa avdelningen som heter Mamica Timotijevic. Mamica finns hos oss t o m i mitten av juni. Välkommen!

torsdag 4 april 2013


Jag fick Framtidskommissionens slutrapport igår. Vilka framtidsutmaningar står vi inför?

- Den demografiska utvecklingen

- Hållbar tillväxt

- Integration, jämställdhet, demokrati och deltagande

- Rättvisa och sammanhållning

Alla dessa utmaningar behöver hanteras globalt, nationellt, regionalt och lokalt. Inte minst är det i den egna livsmiljön anpassningen/förändringarna behöver ta avstamp även om vi inte där kan påverka allt.

Jakten på effektivitet och anpassning

Funderar kring en del citat...

"Effektivitet skapas genom att man får pengar för det man gör och inte det man säger" menar Jan Holmberg (M) f d kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby

eller

"Effektivitet är att med rätt resurser och rätt metoder nå rätt resultat" säger Ilmar Reepalu, 2:e vice ordförande SKL

eller

"Effektivitet är att med låga kostnader leverera verksamhet med hög kvalitet" säger Anders Knape, ordförande SKL

eller

Effektivitet är att göra rätt sak på rätt plats och till rätt pris och våga mäta oss på en öppen marknad" menar Birgitta Persson Ståhl, chef för städ- och verksamhetsservice, Umeå

Jag hittar många fler men fastnar för de här. Mitt arbete och min energi kretsar hela tiden kring detta begrepp. Effektivitet har att göra med knapphet på resurser som mer eller mindre alla kommuner brottas med. Det finns alltid brister att rätta till, behov att tillgodose eller möjligheter att utnyttja. Något som blivit allt mer tydligt för mig är inte det inte bara handlar om resurser i form av ekonomiska medel utan hur oerhört beroende vi är av att ha lämplig personal med rätt kompetens. Eftersom omvärldens behov och krav hela tiden förändras betyder det att för att en verksamhet är effektiv idag inte nödvändigtvis behöver vara det imorgon, komplext eller hur?

Håkan Sörman på SKL:

- Våra analyser visar mycket svagt samband mellan resurser och resultat. Störst betydelse har ledarskapet och hur pengarna används

I Ledaren i det senaste numret av kvalitetsmagasinet kan man läsa om en intervju med en chef i början av sin "leanresa"

"Jag minns hur hon med stor entusiasm berättade hur arbetet kom igång på personalens initiativ och att de snabbt sett stora resultat, både vad gäller tid, medarbetarnas stressnivå och rena ekonomiska resultat. Det var en verksamhet som präglades av engagemang, glädje och kämpaglöd.

Idag är situationen en helt annan. Av samma verksamhetschef får jag höra att det på grund av anställningstopp, omorganisation och osäkra arbetsförhållanden är turbulent på arbetsplatsen just nu. Medarbetarna är inte längre engagerade i förbättringsarbetet. De har förlorat entusiasmen"

"Kan en förklaring vara att ledningen inte fullt ut tror på förbättringsarbetet?"

"En annan den ekonomiska styrningen där ledningens fokus ligger kvar på kortsiktigt budgetarbete och resurser?"

Läs gärna medföljande länk - en debattartikel av Jacob Hallencreutz om "förändringsledarskap"

http://kvalitetsmagasinet.se/debatt-chefer-lar-er-leda-forandring/

Vår satsning på ledarskap känns som en helt nödvändig prioritering om vi ska lyckas med vårt eget styrmodellarbete. Det arbetet går ut på att strategiskt, hållbart och balanserat leda verksamheten för att klara ekonomi, kund- och medarbetarnöjdhet samt att vi utvecklas i takt med omvärldens krav och förväntningar.