fredag 27 december 2013


2013
Jag bläddrade i senaste numret av Damernas värld under julhelgen. Chefredaktören, Martina Bonnier ställer krav på sin omgivning (även sin familj) att vid varje nyår tänka igenom hur året varit. Budskapet är vikten av att stanna upp, reflektera för att sedan kunna blicka framåt. Jag ska följa hennes förslag och ge mig på ett försök att summera året.
Det har varit ett mycket händelserikt år. På kommunstyrelseförvaltningen är vi mitt uppe i en generationsväxling när det gäller arbetssätt där vi successivt växlar över till att använda mer IT-stöd än manuella rutiner. Förändringen går inte så smärtfritt som vi alltid har förhoppningar om. Vi har under året varit drabbade av både sjukskrivningar och vakanser. På kommunstyrelseförvaltningen ska varje avdelning handskas med egna verksamhetsspecifika uppgifter. Dessutom behöver alla ganska väl känna till vilka tjänster andra avdelningar inom förvaltningen levererar för att se samordningsvinster ur ett helhetsperspektiv. Detta arbete ska ytterligare fördjupas under 2014.
Jag börjar med reflektioner kring utfört arbete på kommunstyrelseförvaltningen:
Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnadsavdelningen har haft fullt upp med; att leda arbetet med att skapa ny industrimark. Lundens förskola som invigts under året med pompa och ståt samt starten av det stora äldreboendeprojektet på cirkusplatsen. Utöver dessa projekt har det skett utvecklingsarbete inom lokalvårdsorganisationen och en större översyn av kostorganisationen med bakgrund av det politiska beslutet om övergång till fler tillagningskök. Rekryteringen av slutförts när det gäller ny fastighetschef. Arbete har påbörjats för att rekrytera ny räddningschef och en chef för projekt och utredningsenheten.
Studieförbundet vuxenskolan har varit projektägare för LUP, 2013. (lokala utvecklingsplaner) Sammanställning finns, hör av er om ni är intresserade av att ta del av det material som tagits fram i kommunens kransorter. Om en enskild fråga ska lyftas fram som förenar utvecklingsplanerna, så handlar den om fiber. Ett politiskt beslut är fattat om en stor fibersatsning och förberedelsearbete har skett under hela 2013. Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen har också påbörjats som handlar om utveckling på lång sikt av Vimmerby stad.
Näringsliv
Näringslivsavdelningen har upplevt ett ökat tryck p g a det pågående destinationsarbetet som för övrigt kan sägas vara en del av det stora utvecklingsarbetet "Vackra Vimmerby". Förutom det är nog projektet företagslots det viktigaste steget inför framtiden. Med det konceptet ska organisationen tränas att öka medvetenheten om vilket framgångsrikt arbetssätt som ska användas för att öka företagarnas förtroende. Jag läste i Dagens industri förra veckan om Jeanskedjan Carlings som går mot strömmen i den utsatta klädhandeln. "Tydliga mål och stor individuell frihet för butikscheferna ligger bakom tillväxten". Jag tror att det är en framgångsfaktor även i vår bransch. Som exempel har man hos Carlings en så kallad TCB-grupp som står för taking care of business. Det är även vad vårt lotsarbete handlar om. Det händer mycket i Vimmerby kommun, mycket positivt, men också en del utmaningar där det gäller att få pusslet att gå ihop med att matcha företagens behov med praktiska lösningar. Näringslivsavdelningen har arbetat mycket medvetet med att bli mer utåtriktade t ex genom "God Morgon Vimmerby".
Ekonomi
Ekonomiavdelningen har haft ett tufft år med vakanser och sjukskrivningar. De har fixat det på ett imponerande sätt och stöttat och välkomnat nya tillfälliga medarbetare. Utöver det nödvändiga basarbetet har nödvändig energi lagts på att förbättra underlagen när det gäller den samlade investeringsplaneringen framförallt tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen. Rekrytering av en ny ekonomichef är klar. Nu startar bokslutsarbete och årsredovisning, så det ekonomiska resultatet för 2013 får vi vänta på ännu ett tag.
Personal
Personalavdelningen har haft mycket arbete med det nya PA/lönesystemet. Till detta har det gått åt en hel del energi. De har trots detta, jobbat på med uthållighet och god serviceanda. Arbetsgruppen på personalavdelningen har också på ett systematiskt och ansvarsfullt sätt arbetat för att öka effektiviteten inom gruppen.
Administration
Den "nya" administrativa avdelningen har uthålligt försökt hålla ordning på oss alla, inklusive den politiska organisationen, vad gäller ärendehanteringen. På avdelningen förbereder man för ett nytt IT-stöd för information och ärendehantering. Under 2013 har kraften att förbättra vår interna och externa information ökat när vi fått tillgång till kompetens inom området genom en ny administrativ chef och kommunikatör. Planer har under året också tagit fart när det gäller en eventuellt utökad överförmyndarverksamhet där fler kommuner ingår med bas i Vimmerby.

Jag vill lyfta några saker som berör övriga förvaltningar/bolag. Det blir bara ett litet urval. På socialförvaltningen har man startat upp en arbetsmarknadsenhet som under året kommit igång riktigt bra. Hela ledningen har varit engagerade i den nationella satsningen "Leda för resultat" samt KPB (kostnad per brukare). Bemanningsläget har stabiliserats under året och antalet konsulter har kunnat minimeras. Förvaltningen har även jobbat hårt vad gäller förberedelser för det nya äldreboendet och även inom LSS - området planeras det för förändringar.
På kultur- och fritidsförvaltningen har man tagit över ansvaret för kommunens växel och vaktmästeri samt parkavdelningen. De viktiga kontakterna med kommunens föreningar har systematiserats. Arbetet inom kulturskolan, kulturgarantin och utställningarna på Näktergalen har fått stor positiv respons. Folkhälsoarbetet och aktiviteter kring barnkonventionen har stärkt sin grund under året och ska under nästa år utvecklas ytterligare.
Inom barn- och utbildningsförvaltningen har under året haft och har fullt fokus på förbättrade resultat. Bl a annat har man under året jobbat vidare inom projektet PRIO ( prioritering - resultat - initiativ - organisation).  Som en följd av inflyttning på Lundens förskola har en omfattande förändring skett inom kommunens förskoleverksamhet. Utöver det så har samverkan inletts i projektform med Västervik och Hultsfred kring vuxenlärande.
Inom miljö- och byggförvaltningen har det mesta handlat om de samverkansplaner som vuxit fram under året med Hultsfreds kommun. Internt har man dock också arbetat med arbetsrutiner och uppföljning.
På VEMAB har man under året sjösatt den största investeringen - Kraftvärmeverket. Man har under året tagit över ansvaret för kommunens gator. Tillsammans med Hultsfred och Högsby har man lotsat arbetet till beslut om hur vi ska hantera vår sopor framöver. Dessutom arbetat mycket med att hitta orsaker för att minska utsläppen från reningsverket.
På Näs har man startat upp det stora trädgårdsprojektet. Verksamheten har ju också varit högst delaktig i Emils 50-årsfirande.
Vimarhem och kommunen har under året haft omfattande diskussioner kring bostadsförsörjning, ansvar och ekonomiska förutsättningar.

I början av året, jag vet inte om ni minns, skrevs spaltmeter om satsningen på ledarskapsprogram för alla ledare i Vimmerby kommun. Jag är själv delaktig i samtliga uppstarter och tre grupper har kommit igång. Min övertygelse om betydelsen av stöd och utveckling för kommunens ledare har inte minskat!

Vi har alla blivit en del av det som alltmer är tidens tecken, samverkan med andra kommuner. Den utvecklingsresan är inte enbart enkel, men den är nödvändig, för att vi ska klara framtidens krav och utmaningar. Den kommun som står stilla tappar snabbt i position eftersom utvecklingstakten generellt är hög i alla kommuner. Trots det kan jag inte säga att alla dagar under 2013 känns som en enkel resa. Jag tänker främst på samverkan inom miljö och byggområdet med Hultsfreds kommun. Utöver det ska inköpsamverkan med Västervik som bas nämnas och IT-SAM, som haft ett riktigt turbulent år, men som nästa år säkert kommer att gå stärka ur krisen.

Övergripande har året handlat om att jobba vidare med styrmodellen där visioner, mål och budgetprocess ingår. Nu ska arbetet inriktas på att vidareutveckla metoder för uppföljning av resultatet. Det ska vara begripligt, hanterbart och meningsfullt. Det bidrar till att var och en får en känsla av sammanhang. Ser vikten av sin egen del i helhetsperspektivet, där alla är lika viktiga. Nästa år ska vi i Vimmerby kommun vidareutveckla oss ytterligare med fokus på god ekonomisk hushållning. Viktigt med budgetdisciplin. Men där ligger även ökad effektivitet och kvalitet med kommuninvånaren/företagaren i fokus. Dessutom har vi via personalavdelningen inlett ett arbete för att utkristallisera hur vi som arbetsgivare ska stärka arbetet för att öka vår attraktionskraft som arbetsgivaren Vimmerby kommun. Det arbetet ser jag fram emot att vidareutveckla i samverkan med medarbetare och med fackliga organisationer.

Jag har säkert missat en hel del... Jag hoppas att många av er orkat läsa ända hit och därmed fått ta del av hur jag vill förmedla mina bilder av det arbete som utförts under 2013. Jag tycker många gånger att bilden av oss i offentlighetens ljus är dyster och negativ, faktiskt mer här i Vimmerby än i andra kommuner där jag arbetat. Det känns därför viktigt att var och en av oss tar vara på alla möjligheter som ges för att bygga ökad tillit, både internt och externt. Verktyget tror jag många gånger är ökad dialog och förbättrad kommunikation.

Jag vill tacka för fina arbetsinsatser 2013. Väl mött 2014!

Jag vill också önska alla medarbetare och övriga läsare ett Gott Nytt År!

fredag 20 december 2013

Så här i slutet av året blir det alltid en del firande. På fullmäktige i måndags så delades kultur- och fritidspriset för 2013 ut till Karl-Erik Frisk och miljöstipendium, 2013 gick till Åbro. Mycket värdiga pristagare!

I tisdags hade kommunstyrelseförvaltningen (administrationen) en liten julfest i vår "Julröda cafeteria"  i stadshuset. Trevligt hade vi med god mat och schlagerquiz. Det där med artister och låtar gick väl ganska OK, men åren tyckte vi i den gruppen där jag var med , var ett rent elände.
I mitt lilla jultal gjorde jag ett försök att summera året. Jag återkommer nästa vecka här med en sammanfattning och en blick framåt på vad 2014 kommer att innehålla.

Kommunchefsträff inom IT-SAM i Kisa i torsdags. Ett nyttigt och nödvändigt möte. Tydlig inriktning presenterades av tf förbundsdirektör Susanne Korduner om prioriterade områden där bilder delades av oss kommunchefer.

Varmt tack Kenneth Rooth för dina insatser under 38 år i Vimmerby kommun. Under vårt avslutningssamtal i veckan fick jag värdefulla pusselbitar om hur du som medarbetare upplevt ditt arbete här. För frågor kring upphandlingar kontakta Chatarina Johansson på ekonomikontoret och kommunens försäkringsanvarige tjänsteman blir fortsättningsvis Staffan Leijon.

Nu är det klart med rekrytering av ny ekonomichef och det känns riktigt bra. Välkommen Mattias Karlsson!

God Jul!

fredag 13 december 2013

Realeaseparty för LUP ( Lokala utvecklingsplaner) på Näs i tisdags kväll. Studieförbundet Vuxenskolan har med framgång varit projektägare för projektet med Ingrid Blanck i spetsen som projektledare. Varmt tack för allt nerlagt arbete vill jag rikta till er alla eldsjälar ute i kransorterna. Det finns ett stort engagemang, kraft och lust att utveckla alla delar i kommunen. Våra ekonomiska resurser är begränsade och det finns en medvetenhet kring det. Men hur kan vi vidareutveckla med de samlade resurser som finns till vårt förfogande? Arbetet i sig är inte slutfört. Nu fortsätter arbetet in i nästa fas. Tack till Studieförbundet Vuxenskolan för ert arbete!

I morse hade vi besök i stadshuset av ett fint luciatåg från Vimarskolan. Det var stämningsfullt och det var riktigt fina sånginsatser!

Idag, även avslutning på vårt lyckade FAS projekt där arbetet nu övergår till den nya arbetsmarknadsenheten. Jag har skrivit om det förut men det kan inte nog betonas. De som varit delaktiga - projektledningen och medlemmar i styrgruppen har gjort ett mycket bra jobb under hela projekttiden. Dessutom har vi via projektledningen fått tillgång till nya projektmedel som ytterligare kommer att stärka utvecklingen inom det här området.

Missa inte nyhetsbreven från näringslivskontoret. Ett alldeles färskt finns nu på hemsidan. Innehåller mycket intressant information!

Ikväll är det dags för första julbordet!

fredag 6 december 2013

Ovädret yr utanför fönstret. Vi verkar ändå ha haft tur så här långt om man läser hur det ser ut i andra delar av landet. Jag skulle idag ha påbörjat ett nytt uppdrag som mentor för en chef som går ett ledarskapsprogram, men det fick vi ställa in och boka om.

Veckan har varit full av avstämningar med olika chefer om läget. Jag ser alltid fram emot dessa möten.

I tisdags på kommunstyrelsen fanns Björn Sundström med från SKL för att presentera utredning om ev. länsbyte. Ett bra underlag som nu går vidare i partigrupperna för diskussion. I övrigt hade jag en lite splittrad dag eftersom det var en extrainsatt kommunstyrelse så den dagen hann jag dessutom också ha möte med både ledningsgrupp och CESAM.

I onsdags var jag i Stockholm på ett nystartat nätverk från 23 kommuner för koncernVD:ar. Vi brottas med ungefär samma frågor och vi ringade ganska fort in områden där vi kan ha god nytta och hjälp av varandra. Det bestämdes att vi ska ses 2 ggr /år.