fredag 28 mars 2014

En fullproppad arbetsvecka närmar sig sitt slut. Jag har i veckan haft ett mycket trevligt besök av förre kommundirektören i Linköping som numera tar uppdrag för att stötta organisationer som är i behov av stöd. Hon var här i Vimmerby tillsammans med sin kollega. Besöket var egentligen inte föranlett av något egentligt behov hos oss utan handlade mer om nätverksbyggande, erfarenhets- och informationsutbyte.

Under torsdagen och fredagen har jag varit i Norrköping på Nätverksträff med kommunchefer och Linköpings universitet. Vi fick en gedigen genomgång av stadsarkitekten om pågående och planerade projekt. Oj vad mycket spännande som händer i Norrköping. Nytt spårbygge, alla infarter ska göras om, företag och bostäder ska flyttas och hamnområdet ska utvecklas. Bara i år ska 500 nya bostäder tillskapas och de kommande åren, ytterligare tusentals. En av Norrköpings stora utmaningar är den höga arbetslösheten. Det finns ett kompetensgap. Behov finns av kvalificerad arbetskraft där de arbetssökande många gånger inte matchar kravbilden. Mycket intressant att ta del av naturligtvis, samtidigt som jag blir orolig för hur våra små kommuner ska klara välfärdsuppdragen när befolkningstrenden fortsätter med avflyttning och tillströmning till de större städerna.
Leif Jonsson tidigare verksam forskare på CKS som fortfarande är aktiv berättade för oss om sin studie kring "Rummens betydelse". Hur påverkas våra berednings- och beslutsprocesser av hur vi sitter rent rumsligt? De har besökt de flesta kommuner inom nätverket och visat på skillnader. Det kan t ex handla om hur nära eller hur långt ifrån varandra sitter kommunalråd och oppositionsråd. Hur sitter kommunalråd i förhållande till kommunchef och tjänstemannaledning. Spännande diskussioner om vad som påverkar och vad som skapar förutsättningar för kommunledningsarbetet.
Erik Jannesson, lektor Linköpings universitet redogjorde för mål- och resultatstyrning i kommuner.Erik Jannesson väckte verkligen vårt intresse för frågan om hur kommunala ledare kan använda sig av denna typ av styrning för social, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.
Dessutom massor med erfarenhetsutbyte som vanligt tillsammans med mycket värdefulla kollegor!

fredag 21 mars 2014

Jag kom precis hem från två bra och nyttiga utvecklingsdagar med ledningsgruppen. Vardagen gör sig direkt påmind i samband med att jag klev över tröskeln. Måste ta hand om veckans tvätt och allt annat som jag inte alls tänkt på när jag haft fullt fokus på jobb. Jag kollar min dotters skolväska och läser medskickad information från skolinspektionen. Skolinspektionen har granskat om skolor i kommunen följer de lagar och regler och den läroplan som finns. De har granskat skolors resultat och annan information. De har även besökt skolor för intervjuer. "Sammanfattningsvis har skolinspektionen bedömt att Södra Vi skola är en väl fungerande skola. Skolinspektionens intryck är att rektorn har ett tydligt pedagogiskt ledarskap. Vi bedömer också att skolan medvetet arbetar med att utveckla det pedagogiska arbetet och elevhälsoarbetet för att alla elever ska kunna nå målen i läroplanen". Jag känner mig glad av flera skäl. Dels att min dotter har förmånen att få vara elev på en skola som får så fina omdömen. Jag blir också mycket glad och stolt som kommunchef för det arbete rektor och lärare och andra medarbetare utför på Södra Vi skola! Naturligtvis hoppas jag på att den samlade bilden man har av skolorna i Vimmerby kommun från skolinspektionen sida håller hög nivå. Om det framkommer att vi har några kritiska punkter så känner jag mig trygg med att de kommer att hanteras väl av BUN med förvaltning.

Vi har utmaningar naturligtvis men annars finns mycket positivt just nu att lyfta fram. Astrid Lindgrens Näs som vann priset som Årets id'eträdgård av en enig jury på trädgårdsmässan i Älvsjö, Stort Grattis!  Jag läste förra veckan om de duktiga UF- företagare vi har i kommunen och idag om bokhandeln i Vimmerby som väljer att byta till en större lokal för att klara de behov man upplever inte kan tillgodoses i nuvarande lokaler.

fredag 14 mars 2014

Nu har den 4:e omgången chefer i Vimmerby kommun startat sitt ledarskapsprogram. Jag har förmånen att få lära känna alla chefer i kommunen lite extra eftersom jag finns med i samtliga omgångar i både steg 1 och steg 6. Känslan som finns kvar långt efter avslutningen idag är riktigt bra! En grupp med 12 chefer som vi har förmånen att ha i Vimmerby kommun, fyllda med energi, lust och framtidstro. Dessutom nyfikna och villiga att utvecklas i sin roll som ledare. För min del fyller dessa tillfällen en del andra viktiga funktioner än att lära känna våra chefer. Dels vill jag att de ska få ta del av vem jag är och vad jag står för - Det handlar om att förstärka och förtydliga den röda tråden i HUR vi enskilt och tillsammans ska hantera uppdragen och utmaningarna som vi har i vår vardag. Det ger mig också en unik möjlighet att lyssna in hur framförallt första linjens chefer beskriver sin bild av att leda välfärdsuppdragen med direktkontakter med bl a elever, föräldrar, brukare och anhöriga.

Jag läser i Tidningen Vision om att "Fler än hälften av alla chefer i Göteborgs stadsförvaltningar har slutat eller bytt jobb sedan 2011. Stadsdelsdirektören verkar nu ha fått lämna sitt jobb. Precis som frågan i Visions tidning får det mig att fundera på vad som är rimliga krav i "välfärdens tjänst". Att genuint och på riktigt satsa på att stötta sina chefer tror jag kommer att vara en avgörande attraktionsfaktor som arbetsgivare och konkurrensfaktor vid rekryteringar. Dessutom avgörande för framtida ekonomiska resultat och kvalitet på levererade tjänster utifrån ett helhetsperspektiv.

Tack för alla gratulationer kring att jag för andra året i rad hamnat på listan för "Välfärdens 100 viktigaste kvinnor" i landet. Mest roligt i år är att Norrköpings kommundirektör Åsa Byman Falck, som jag lärt känna genom nätverk, hamnar på en hedrande 4:e plats. Hon är en riktigt bra förebild!

torsdag 6 mars 2014

Ibland händer att jag jag läser saker som hänger sig kvar ett längre tag. Som Per Schlingmanns krönika i Dagens Industri den 24/2. Per Schlingmann spelade enligt många, en stor roll, när det gäller Moderaternas förnyelsearbete. Man omkullkastade gamla sanningar och ifrågasatte invanda strukturer. I krönikan beskrivs att förändringar måste " vara på riktigt" och om att våga utmana tvärsäkerheten som finns i alla organisationer. Per Schlingmann menar att tron på den egna förträffligheten spelar roll" Vi är bäst, de har fel"- kulturen är allt för rådande. Förändring förutsätter ödmjukhet och mod och att våga ifrågasätta den egna självbilden. Schlingmann är övertygad om att ödmjukhet och öppenhet är det som verkligen belönas. Det kräver ständig utveckling i takt med omvärlden. Slutsats av ovanstående - tvärsäkerheten är en av våra svåraste fiender. Vilka förebilder har han då hittat när han inventerat bland företagare och entreprenörer. Jo, den främsta förebilden hittade han inom AA. Inom Anonyma alkoholister handlar det mycket om att omvända sitt sätt att leva, att lära nytt. Det handlar om grundläggande förändringar som aldrig tar slut. Man använder sig av "Tolvstegsprogrammet som metod" man uppnår förändring genom att ta sig genom dessa steg. Utgångspunkten är att man själv inte har kontroll på allt och man måste lära av andra. "Ödmjukhet inför vår egen ofullkomlighet är en bra början". Han avslutar med att alla ledare säkert har mycket att lära av AA. I mitt huvud finns sedan jag läste krönikan tankar kring ovanstående och vårt eget ledarskapsprogram i Vimmerby. Programmet är uppbyggt kring olika steg och under resans gång finns en medveten tanke till att stärka varje ledare, att uppmunta till mod och att man ska våga utmana sig själv för att utvecklas. En annan grundtanke är att öka medvetenheten om sig själv som förebild och vikten av att skapa engagemang genom delaktighet. Det framgångsrika i att skapa en verksamhet där man stöttar och litar på varandra. Förnyelsearbetet i Vimmerby kommun fortsätter...

Idag har jag träffat VD: arna i bolagen på VEMAB. Ett bra möte med fokus på pågående utvecklingsfrågor inom respektive bolag.

Ett annat konstruktivt möte denna dag har varit ett "ihopsamlingsmöte" kring "Vackra Vimmerby" - flera aktörer var inbjudna. Det gäller att knyta ihop Vackra Vimmerby med kommunens destinationsarbete, med en långsiktig turismstrategi och med det pågående operativa arbetet som pågår inom kommunen både i form av projekt, men även kring löpande drift. Spindeln i det fortsatta arbetet blir planavdelningen med den nya stadsarkitekten, Sara Dolk i spetsen. Vi påbörjade arbetet med att identifiera förslag på styrgrupp, referensgrupp och arbetsgrupp. Det här arbetet är mycket långsiktigt och omfattar hela kommunen som geografiskt område. Det här kommer att bli ett spännande utvecklingsarbete som kommer att leda till något mycket bra för såväl Vimmerby kommuns invånare som tillfälliga besökare från övriga delar i Sverige och från utlandet.