onsdag 30 april 2014

Intranätet
Så nu är vårt nya intranät i skarp drift sedan i måndags. Bra jobbat alla ni som varit delaktiga i arbetet så här långt! Fler kommer säkert också bli involverade framöver. Viktigt att ha fungerande informationskanaler. I en organisation med 1300 medarbetare måste det finnas system som stödjer kommunikation. Det handlar också om att veta var man ska hitta rutiner med mera från våra "stödjande verksamheter" personal-, ekonomi-, och administrativa avdelningar. Inom ledningen är vi väl medvetna om att inte alla har direkt tillgång till datorer i sitt arbete. Men tillgången kommer att öka succesivt. Sedan handlar det förutom om tillgång till dator även om att ta till sig ett nytt arbetssätt där man tar för vana att hålla sig kontinuerligt uppdaterad samt när behov uppstår.
På ledningsgruppen i går beslutade vi att lägga ut ett sammandrag av de ärenden som diskuterats eller där ett beslut fattats efter varje möte på intranätet.

Barnkonventionen
Igår var det Folkhälsopolitiskt forum här i Vimmerby. Temat denna gång var barnkonventionen. Vi hade besök från Elizabeth Englundh, SKL.
Hon gick igenom delar av konventionen om barnets rättigheter. Det finns också en vägledning "Gör barn starkare i kommuner och landsting"
I Vimmerby kommun har vi en checklista uppsatt i varje sammanträdesrum. Tanken är att den ska finnas där för att öka medvetenheten så att både politiker, chefer och medarbetare i organisationen jobbar för förverkliga barnets rättigheter i vårt vardagsarbete. Förutom det finns en funktion i kommunen med samordningsansvar och vi har vårt folhälsopolitika forum som möjliggör bred förankring i arbetet. Ja, jag skulle nog säga att vi har ett grundtänk i organisationen som står sig väl. Sedan gäller det att vi med vårt beteende också visar att det är "på riktigt" Även här har en stor utveckling skett under de senaste åren. Men förbättringspotential finns alltid.

VKF
På kommunfullmäktige i måndags kväll var det dags för redogörelse av varje kommunalt bolags årsredovisning. Jag blev VD för Vimmerby kommuns förvaltningsbolag inför 2013 så det här var första gången som jag redovisade. Politiken har en tydlig inriktning om att vi ska utveckla arbetet - "En sammanhållen, flexibel och effektiv kommunkoncern". Jag tycker att det har varit ett bra, nyttigt  och spännande första år.

Trevlig Valborg!

fredag 25 april 2014

Det är bara en massa "korta veckor" så här våren. Någon sa till mig att "Det man inte hinner med innan påsk hinns inte med innan sommaren". Det kan inte vara sant! Jag har huvudet fullt av saker som behöver göras...(tidsoptimist, skulle nog många uttrycka att jag är). En annan brist som jag har, som en del av er mycket väl känner till, är att jag gång på gång försöker boka upp dessa helgdagar till olika möten. Det är ju tomt i almanackan, men efter den senaste uppdateringen i Ipaden kan jag nu sluta med att utsätta min omgivning för detta eftersom det nu står klart och tydligt om helg infaller på det som vanligtvis är vardag.

På kommunstyrelsen i tisdags fick vi en genomgång om nuläget kring det nya äldreboendet. Det är spännande att se hur det växer fram.

Kommunstyrelsen fick också en genomgång av Roger Carlsson på VEMAB om hur man jobbar aktivt med att få bort lukten från reningsverket.

På det återkommande temat samverkan med andra kommuner står överförmyndarverksamheten på tur. Basen för den verksamheten finns här i Vimmerby. Nu föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige ska fatta beslut om att verksamheten ska utökas till att också omfatta Åtvidabergs kommun och Ydre kommun. (sedan tidigare samverkar Kinda och Vimmerby). Vi känner oss stolta över den här verksamheten i Vimmerby. Det känns bra att fler kommuner känner tilltro till vår verksamhet och vill ingå i en gemensam enhet. Om kommunfullmäktige fattar beslut på måndag kväll, och övriga kommuner också samtycker, så kommer förändringen att verkställas vid årsskiftet.

onsdag 16 april 2014

Det har varit så härligt väder den här veckan och vad jag förstår ser det ut att bli en fin påskhelg, härligt! Jag tänker försöka vara ute så mycket som möjligt och klippa rosor och ta bort annat skräp. Jag har mest suttit inne på olika interna möten i Vimmerby i veckan som gått, förutom ett par resor till IT- SAM i Kisa. Idag till ett kommunchefsmöte med en mastig agenda. Sakta men säkert jobbar man nu samfällt för att skapa ordning och reda. Vi diskuterade allt från budget, finansiering, e- tjänster, e- arkiv, upphandling till säkerhet. Jag har själv fått min dator ersatt i fredags och kan konstatera att min effektivitet vad gäller administration troligtvis kommer att öka, vilken skillnad!

Jag skrev inte om det förra veckan men vi hade ett mycket bra ledarforum i fredags. Samtliga närvarande chefer fick en genomgång av duktiga interna förmågor kring nya möjligheter till tjänster i den nya telefonväxeln. I syfte att öka tillgängligheten uppmanades samtliga till att omgående prata in ett eget personligt röstmeddelande. I dagens läge när man ringer till en kommun vill man inte hamna i en växel som " tyvärr får meddela att man inte har någon hänvisning" och där man inte kan lämna ett meddelande direkt i en röstbrevlåda till den man vill nå.
Vi fick också information kring den grafiska profilen och en visning av det nya intranätet som släpps den 28/4. Äntligen, är vi många som säger! Vilket bra jobb man gjort på både den administrativa avdelningen som håller ihop helheten och personalavdelningen, där man jobbat specifikt med en chefshandbok. I höst kommer man komplettera med bra info för alla medarbetare. Även ekononomiavdelningen kommer att lägga ut en ekonomihandbok till stöd för medarbetare som har behov av att snabbt hitta vad som gäller.
Även ekonomiavdelningen hade ett pass på ledarforum där man gick igenom årsredovisningen i stora drag, nuvarande ekonomiskt läge samt prognos framåt.

En riktigt skön påskhelg önskar jag er alla!

torsdag 10 april 2014

En arbetsvecka med många positiva inslag. Först och främst tänker jag naturligtvis på grundskolans kraftigt förbättrade resultat. Områdena omfattar bl a andel elever som nått målen i alla ämnen och genomsnittligt meritvärde. Det sammanvägda resultatet gör att vi hamnar på plats 74 i landet ( 247, år 2013). Dessutom visar den på att vi hamnar på plats 35 ( 175, 2013) i landet när man jämför resultat in förhållande till insatta skattemedel d v s effektivitetstalet.
Verksamhetens utveckling stödjer sig på "Skolutveckling för barn och ungdomar i Vimmerby kommun 2012-2014" Visionen är " Vi, barn, elever och medarbetare gör vårt bästa, lyckas och lär oss massor! Tillsammans når vi toppen!"  Jag gläds med att de ansträngningar som pedagoger, rektorer och övriga medarbetare gjort som nu visar sig i hårda siffror. Självklart är det ju elevernas ansträngning som främst ska framhållas i sammanhanget. Största vinsten är elevernas ökade kunskapsnivå med förbättrade förutsättningar att möta framtiden som är det mest positiva, inte förbättringar i ren statistik. Men det är ett lagarbete där allas delaktighet, inställning, motivation och engagemang är avgörande mot målet att " nå toppen" Precis det jag tror Nyamko Sabuni menade som jag citerade i förra inlägget.

Första ungdomsparlamentet
I måndags ägde det första ungdomsparlamentet rum i Vimmerby kommun. Väl genomfört denna gång under ledning av Lisa Blom. Ungdomar från Astrid Lindgrens skola, Vimarskolan och Vimmerby Gymnasium tog upp bl a aktuella frågeställningar kring. IT, kulturutbud, vikariesituationen och obehöriga lärare, möjlighet till praktik, tillgång till adekvata läromedel och fysik miljö. Åhörarbänkarna var välfyllda och tjänstemannaledning och politiker fanns på plats. "Fabriken" fick mycket beröm för att det är ett bra ställe för ungdomar vilket var roligt!
Protokollet ska nu spridas till både tjänstemän och politiker för vidare hantering. Ungdomsparlamentet sammanträder åter igen i höst.

Företagsgalan i Vimmerby
Igår kväll ägde den årliga Företagsgalan rum i Vimmerby som "Företagarna" arrangerar. Det kändes bra att vara på plats för att utbyta tankar med många närvarande. Välförtjänta priser delades naturligtvis också ut. Vimmerby kommuns roll är att utse "Årets nyföretagare". Den här gången, Klara Kågefors som driver Fiore Floristdesign i Vimmerby. I år fanns vi med på ett par "hörn" till, dels har vi lånat ut medarbetaren, Patrik Engqvist för förberedelser och stöd, med fanns också duktiga danselever från Vimmerby kommuns Kulturskola som satte "extra krydda" på galan.

Krisberedskap
När det gäller "vårt inre kommunliv" glädjer jag mig åt ett besök som vi hade igår av MSB (myndigheten för samhällsberedskap). Vi startade upp ett arbete redan i slutet av 2010 i syfte att förbättra säkerheten och stärka vår handlingsberedskap inför krissituationer. Många personer internt men även externa företag har varit involverade i arbetet. (åtgärderna förbättrar även säkerheten inom alla kommuner inom IT-SAM). Vi kommer att få en del statliga bidrag till hjälp för de åtgärder vi genomfört. Vi uppfattade att MSB var nöjda med nerlagt arbete som främst hållits samman av fastighetsavdelningen. Den tekniska utrustningen ska vi framförallt se till att använda och nyttja väl när vi arbetar under normala omständigheter. Det är en förutsättning för att det ska fungera när det blir kris...

Viktiga lotsar
Tanken är att företagaren ska få samma stöd vilken person eller avdelning som först kontaktas. Det finns en medveten strategi hos kommunledningen i Vimmerby kommun att satsa på att utveckla dessa delar. Nu pågår lotsutbildningen för fullt. Än så länge får vi gratulera Carina Östh och Sara Pettersson som nu är diplomerade företagslotsar. Fler kommer att bli klara med såväl de teoretiska som praktiska aktiviteterna som ingår under våren.


torsdag 3 april 2014

Nu har kommunfullmäktige i Vimmerby kommun respektive Hultsfreds kommun fattat beslut om en gemensam miljö- och byggnadsnämnd och miljö- och byggnadsförvaltning. Förvaltningen kommer att ledas av förvaltningschefen, Anders Helgée. Ordförandeskapet hamnar till att börja med på Bo Svensson, Vimmerby. Ett mycket stort arbete har lags ner under lång tid där många medarbetare och politiker har varit involverade. Jag känner mig tacksam för all energi och allt arbete som alla lagt ner i syfte att skapa något som blir långsiktigt hållbart. Jag känner mig också glad över att få vara med på den här" resan" som nu påbörjas på riktigt. Den första fasen är avverkad och vi går nu in i en implementeringsfas. Det här tror jag kommer att bli bra! Varmt lycka till!

I måndags påbörjade vi dialogen kring Vimmerby kommuns budgetförutsättningar inför 2015 och 2016. Kommunstyrelsen, nämndspresidier och ledningsgrupp fanns på plats. Dagen präglades av energifyllda diskussioner i tvärgrupper som jag tror kommer utgöra en bra bas för det fortsatta arbetet.

Rent administrativt håller jag som bäst på att att uppdatera chefskontrakten för de som tillhör den kommunövergripande ledningsgruppen. Jag har nu haft avstämning med alla om hur vi ser på nuläget och de kommande två åren. Viktigt att vi delar bilder om vilka generella uppdrag vi har, men även de mer "chefsspecifika". Jag kommer generellt att trycka mer på allas "ansvar för helheten" och att vi systematiskt ska öka frekvensen av det "Utvecklande ledarskapet" i organisationen.

I eftermiddag ska vi diskutera långsiktiga utvecklingsfrågor med inriktning att utveckla "Vackra Vimmerby". Det ser jag fram emot.

Sedan vill jag naturligtvis hälsa vår nya ekonomichef Mattias Karlsson, Varmt Välkommen! Han började i måndags. (budgetdialogdagen)
Jag vill samtidigt tacka t f ekonomichef Håkan Ilestrand med såväl tillfälliga medarbetare som vår fast anställda bemanning som gått i mål med bokslut och årsredovisning 2013, på ett förtjänstfullt sätt! När jag hör personer uttala sig eller skriva om "onödiga konsulter" så kan jag ärligt inte förstå hur vi utan resurstillförsel i form av tid men också kompetens skulle ha klarat situationen. Nu känner jag för första gången på länge att vi går in i en fas när det finns förutsättningar för ökad stabilitet.

Avslutar den här gången med ett citat av Nyamko Sabuni, hållbarhetschef på teknikföretaget ÅF, som i en intervju i Svensk Dagbladet säger:

- Om man inte kan tänka sig nå toppen, vad fanken gör man i det företaget eller den regeringen?

Provocerade? Inte för mig i alla fall. Jag gillar det!