lördag 28 mars 2015

Jag ansluter mig till skaran och säger varmt GRATTIS till Campus Vimmerby som fått möjlighet att erbjuda utbildningen "Hållbar turismutveckling". Dessutom är jag också stolt över att det samarbete som utvecklas inom "Campus Småland" där Vimmerby samarbetar med Hultsfred och Västervik. Att matcha utbud av utbildningar som är avstämda mot näringslivets och den offentliga sektorns behov är av avgörande betydelse.

Nu har alla brukare flyttat in på vårt nya vård-och omsorgsboende Vimarhaga och Borghaga. Enligt den information jag fått har det gått mycket bra. Hoppas att såväl brukare med besökande anhöriga och alla medarbetare ska trivas och må gott där!

Under torsdagen och fredagen har jag varit på kommunchefsnätverk inom CKS i Linköping. Som vanligt var det mycket värdefullt att träffa kollegor och diskutera kring olika frågeställningar vad det gäller styrning och ledning.

lördag 21 mars 2015

Har nu tagit del av SKL:s (Sveriges kommuner och landstings) verksamhetsplan och budget för 2015. Alltid bra med att lyfta blicken till det nationella perspektivet och sedan studera det och reflektera över den övergripande bilden i förhållande till det lokala kommunperspektivet. Förbundet har sin utgångspunkt i tre inriktningar:

- Demokrati och självstyre
- Välfärdens utveckling och finansiering
- Attraktiva arbetsgivare och attraktiva jobb

Årets prioriteringar är:
- Ökad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning
- Ökat bostadsbyggande
- Utvecklad barn- och ungdomsvård
- Bättre skolresultat
- Unga till arbete
- Sveriges viktigaste jobb
- Digitalisering för en bättre välfärd
- Bättre vård och omsorg med stöd av digitala tjänster
- Brukare och patienter som aktiva medskapare
- Vårdens utveckling och likvärdighet
- Nyanländas etablering- en investering för framtiden
- Välfärdens långsiktiga finansiering

När jag studerar listan så är det bara att konstatera att dessa frågor också är högst levande i Vimmerby kommun. Jag kommer under våren försöka berätta lite om vad som rör sig lokalt när det det gäller dessa nationella prioriterade områden.
Just nu rör sig de flesta tankar kring det sistnämnda området. Med den SKL analys kring kommunens ekonomiska läge som genomfördes i höstas, har nu ledningen fullt fokus på att leverera underlag inför kommande politiska ställningstaganden. Detta för att långsiktigt klara finaniseringen av välfärden i Vimmerby kommun.

lördag 14 mars 2015

Den här veckan har den andra gruppen i ordningen avslutat den formella delen av kommunens ledarskapsprogram. För mig som finns med när varje grupp påbörjar och avslutar programmet är det otroligt inspirerande att se den utveckling som skett i den här gruppen under det senaste 1,5 året och som naturligtvis pågår. Det som slår mig starkast är att de nu utstrålar en tydligare säkerhet och trygghet till sitt arbete och att alla fått ett bredare perspektiv eftersom man får en fördjupad kunskap om villkor och förutsättningar för hela den kommunala organisationen. Men om man frågar om de tycker att uppdraget har blivit lättare så får jag ofta kommentaren att "Nej, det var nästan lättare förut, nu inser jag att det är mer komplext än jag tidigare trodde. Det betyder inte att jag inte vill ha dessa nya insikter, men lättare - Nej". Det ger också så mycket att jag och alla chefer i organisationen får lära känna varandra och diskutera värderingar, ledning och styrning utifrån de uppdrag vi har.

Läste precis en intervju med Sofia Rasmussen som är expert på arbetsmarknadsfrågor och ungas värderingar och livstilar. Hon jobbar med att hjälpa företag och organisationer att få insikter om sina medarbetare och sin omvärld för att stärka konkurrenskraften som arbetsgivare, utveckla ledarskapet och spetsa kommunikationen med utvalda målgrupper.
Hon lyfter fram tre trender
1. Automatiseringen av arbetslivet. Finns en hel del att säga om det, men jag väljer att gå vidare till hennes nästa fråga
2. "Ledarrollen förändras i ett tankedrivet arbetsliv där personlig utveckling är det nya statusbegreppet". Unga är enl Rasumssen inte intresserade av statusrelaterade arbeten och inte heller är varumärken särskilt viktiga. Man vill ha ett jobb som man är stolt över och som ger möjlighet till personlig utveckling. Detta ställer krav på ett förändrat ledarskap. Chefens roll blir att skapa sammanhang och visa på meningsfullhet. Chefer behöver utveckla sin förmåga till feedback, skapa miljö där arbetsuppgifterna känns meningsfulla och att varje medarbetares insats är viktig i en gemensam helhet. 
3. Fler kvinnor i chefspositioner. Det tycker jag att vi redan märker inom den offentliga sektorn.

Sammanfattningsvis handlar det om tre viktiga saker:
1. En fungerande feedbackkultur
2. Nyttja digitaliseringens möjligheter
3. Skapa en kreativ, tankeorienterad organisationskultur

Upplägget på Vimmerby kommuns ledarskapsprogram känns helt rätt för att vi ska möta framtiden mer förberedda utifrån förändrad kravbild.

fredag 6 mars 2015

Veckan har ägnats åt möten så som det blir när man har varit ledig ett par veckor.


I tjänstemannaledningen har vi fullt fokus på ekonomiska spörsmål både för innevarande år och inför år 2016. I grunden finns den SKL-rapport som presenterades i höstas som visar vårt läge i jämförelse med andra kommuner. Mycket viktigt att se till helheten vid eventuella förändringar, men det är också det som är så svårt.


Idag på morgonen har vi haft den årliga utvärderingen om den gemensamma juristfunktion som vi har -  Vimmerby, Kinda och Hultsfreds kommuner. Till viss del skiljer sig behoven i våra kommuner medan andra saker är likartade. Samtliga kommunledningar är nöjda med upplägget och med någon mindre korrigering så är det vårt gemensamma förslag att vi fortsätter på den inslagna linjen med samverkan.


Ska strax åka tillbaka till Hultsfred igen för det är även dags för ägardialog mellan kommunledningar i Vimmerby och Hultsfred. På dagordningen finns miljö- och bygg men även andra samverkanfrågor