torsdag 30 april 2015


Besök på Västerviks kommun

 Den här veckan har ekonomichefen och jag besökt våra kollegor i Västerviks kommun för erfarenhetsutbyte. Vi fick ta del av deras erfarenheter kring den omstrukturering som skett inom skolverksamheten och erfarenheter av effektiviseringar som skett inom andra nämndsområden. Framgångsfaktorn har varit realistiska budgetramar, hög budgetmoral, okonventionella lösningar och nödvändigt stöd till chefer i organisationen.

 
PKN och kommunchefer

Igår var Helen Nilsson och jag i Oskarshamn. På förmiddagen träffades länets primärkommunala nämnd – PKN tillsammans med länets kommunchefer.

På dagordningen fanns mycket viktiga frågor som information från den kommande långtidsutredningen (LU), 2015-2040. Första punkten berörde något som just nu är mycket märkbart i vår egen kommun. Nämligen kommunernas ekonomi och verksamhet.

Åtgärdsförslagen som kommer att finnas med i långtidsutredningen handlar bl a om effektiviseringar av kommunal verksamhet i form av


- Ökade intäkter - skatt och avgifter samt skatteutjämning

- Kommunsamarbeten och flernivåsamverkan - ansvar och mandat

- Större kommuner

- Social innovation - offentliga, privata och civila aktörer i ny samverkan

 

Den andra punkten som berördes handlar om strategiska frågor som arbetskraft och kompetensförsörjning. Viktigt att vi ökar medvetenheten och kunskapen om att vi i Kalmar län har det kraftigaste minskade skatteunderlaget i landet fram till 2040. Enbart demografiförändringar kräver skattehöjning på 1 kr i storstadsregioner till 6 kr i avlägsna landsbygdskommuner.

Åtgärdsförslag som kommer att finnas med i långtidsutredningen handlar bl a om:

Invandring, flyktingmottagning som en resurs. Det ställer krav på validering och kompetensinsatser.

År 2040 beräknas man vara tvungen att jobba till 68 år.

Andra saker som kommer att läggas fram är ökad rörlighet, lokal attraktivitet och kommunal anpassning. Dessutom ökad pendling och regionförstoring samt ökat arbetskraftsbehov där det handlar om kompetensutveckling och förbättrad matchning till behov samt arbetskraftsinvandring

När det gäller kompetensförsörjning behövs årgärder in form av modell för det regionala arbetet tex teknikcollege, vård och omsorgscollege, Campus Småland och samarbete med Branschråd.

 
IT
Det verkar som om omvärlden i ”myndighetsSverige” satsar hårt på digital utveckling. Alla kommuncheferna var igår överens att om vi t ex ska klara de ökade behoven inom äldreomsorgen så behöver vi satsa i samverkan. Västervik har t.ex. räknat ut att om de fortsätter bedriva verksamhet på nuvarande sätt så kommer det att behöva tillskjutas medel med 200 miljoner till äldreomsorgen fram t o m 2030, borde innebära ca hälften för oss i Vimmerby... Som tjänsteman blir jag oroad över att det samtidigt lokalt hos oss sprids bilder av möjliga besparingar inom det här området. Jag tror absolut att vi kan effektivisera och få till billigare, bättre och effektivare lösningar nu när vi kommit till den punkten att vi kan börja dra samverkansfördelar av vårt medlemskap i Itsam. De medel som frigörs behöver dock användas till satsningar för att hantera de utmaningar vi har. Dessutom för att på riktigt komma igång med e-tjänster för att ta ännu ett exempel.


Trevlig Valborg!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fredag 24 april 2015

Hemma igen efter en intensiv vecka med otroligt många intryck. I onsdags var jag och Patric Engqvist på residenset i Växjö. På plats fanns ett 10-tal astronauter bl a Christer Fuglesang och många engagerade personer från kommunerna i Kronobergs län. Vi fick uppleva en fantastisk kväll tillsammans " Mot nya höjder". I Vimmerby växlar vi nu upp vårt projekt. Det ger oss en unik möjlighet att sätta fokus på den teknikintensiva brasch som vi har i Vimmerby. Allt intresse som kan underlätta för att braschen även fortsättningsvis ska kunna finna attraktiv arbetskraft är avgörande för fortsatt framgång. Jag kommer att återkomma till detta senare och beskriva vilka aktiviteter som vi nu genomför och planerar att genomföra.

Under torsdagen och fredagen har vi avslutat det tredje ledarskapsprogrammet i ordningen. Ett härligt och engagerat gäng ledare från Vimmerby kommun som är så viktiga för att hantera de utmaningar vi har. Tack för ert engagemang och utvecklingslust!

torsdag 16 april 2015

Kostnadsläge IT

I måndags lämnade ledningen på itsam över en rapport till mig kring Vimmerby kommuns kostnadsläge i förhållande till andra kommuner. Massor med energi och kraft har gått åt för att få fram ett jämförbart faktaunderlag. Min förhoppning är att vi nu och framåt kan fokusera på rätt saker när det gäller IT. Kommuner som inte redan samverkar kring IT söker efter samarbetskommuner. Det är inte möjligt att klara alla expertområden som finns, som liten kommun, med alla de krav som kommunens verksamheter ställer, för att i sin tur klara sina uppdrag. Säkerhetsaspekten är inte heller möjlig att hantera och inte heller framtida krav på e-tjänster m m.

Skolverket

Jag hade igår förmånen att vara med på ett dialogmöte om skolutveckling. Temat denna gång var - Huvudmannens ansvar. Vi fick en mycket bra dragning om vad huvudmannaskapet innebär i praktiken, hur ansvarfördelningen mellan olika roller och nivåer ser ut samt vad detta får för konsekvenser.

Ledarforum

Har precis planerat för ledarforum i morgon. Fyra gånger /år träffar jag kommunens samtliga chefer. Temat imorgon är givet - Hur rustar vi organisationen för kommande omstruktueringar med anledning av kommunens ekonomiska situation.

fredag 10 april 2015

Fackförbundet Vision har frågat centralt placerade personalchefer inom kommuner och landsting om bl a personalförsörjning. Det är en stor andel personalchefer som bedömer att det kommer att bli svårt att bemanna organisationen med kvalificerad personal inom en rad områden. Det gäller inte minst chefer och ledningsfunktioner. Över 80 procent av personalcheferna i landets kommuner tror att det kommer att bli svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens i framtiden.        
”88 procent av personalcheferna bedömer att det kommer att bli svårt eller mycket svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens inom tekniskt arbete. Samma bedömning gör även 83 procent när det gäller chefer och medarbetare inom socialt och kurativt arbete.
Inom socialt och kurativt arbete kommer det att bli svårast att rekrytera enligt personalcheferna och den yrkesgrupp som är mest utsatt är socialsekreterare."


Ta gärna del av utbildningsfoldern om Campus Småland som nu har skickats ut till 48 000 hushåll i Norra Kalmar län. Vår förhoppning är att vi med Campus Smålands hjälp får lättare att hantera de utmaningar kring personalförsörjning som personalcheferna i landet förutspår.


Om detta skriver också SKL i sin verksamhetsplan för 2015. Där finns "Sveriges viktigaste jobb" med som en av årets viktigaste prioriteringar. SKL framför vikten av feriejobb och praktik som ett första steg. Vi som arbetsgivare måste få kompetenta medarbetare att vilja arbeta hos oss och stanna kvar för att vi ska kunna erbjuda tjänster med kvalitet.


Vi är en kommun med ett mångfacetterat näringsliv bl a har vi en hög andel tillverkningsindustri, en stor livsmedelsindustri och en besöksnäring som växer. Där finns och kommer att finnas ett stort rekryteringsbehov framöver. Hur vi ska hantera detta ”växande gap” i en ansträngd ekonomisk situation upptar just nu min energi.


 

torsdag 2 april 2015


Mäns våld mot kvinnor

 I måndags lyssnade jag och andra tjänstemän och politiker i kommunen på Mikael Thörn från Regeringskansliet om - Utredningen som ska föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor, (SOU 2014:03).

Mikael (som dessutom är från Vimmerby) var orolig för att påbörja en måndagsförmiddag med detta "tunga ämne" för den samlade skaran i Plenisalen. Det blev inte alls tungt utan intressant och lärorikt.

Våld mot kvinnor i nära relationer är ett av de allvarligaste hoten mot kvinnors hälsa. 35 % av kvinnor i världen har varit utsatta för fysiskt och sexuellt våld under sitt liv.

Majoriteten män utövar inte våld. Män är utsatta för mest våld av andra män. Thörn som själv är bosatt i Göteborg gav här en kort bild över läget i Göteborg. 

Mäns våld mot kvinnor, barn och män är ett stort samhällsproblem och mörkertalet är stort!

 Lite statistik:

 • 77% var bekanta med förövaren
 • 30 % leder till lagföring
 • 85% misstänkta var män
 • 4000 våldtäkter anmäls varje år.
 • Var tionde barn lever i familjer där våld förekommer (Rädda barnen)
 • 11 000 kvinnor är sjukskrivna p g a konsekvenser av våld från närstående www.kvinnofridslinjen.se tar emot 70 000 samtal/år
 • 17 kvinnor mördas varje år av en man de haft en relation till
 • Ca 5 barn/ år dödas av närstående eller annat barn.
 • Hedersrelaterat våld och förtryck - 70 000 unga mellan 16-25 får inte själva välja vem de ska gifta sig med. 10% av flickor i årskurs 9 i Stockholm är utsatta för hedersrelaterat våld. www.hedersfortryck.se är en nationell stödtelefon.
    I de kommuner där arbetet fungerar är det här ett högt prioriterat område hos nämnd, chefer och socialsekreterare. Kompetens finns inom området, klara rutiner och en helhetssyn finns samt aktivt arbete med struktur, Barns behov i fokus och väl fungerande samverkan internt och externt.
   Utvärderingar visar brist på strategisk styrning.
  Vad krävs - Ökad förståelse för problembilden, tillämpning av lagar, chefer och politiker som ger stöd. Långsiktigt är det förebyggande arbetet viktigast. Handlar om att påverka attityder. Det handlar om att börja tidigt i förskola, skola, fritid
  Våldsförebyggande på alla nivåer - Våga prata och våga agera vid oro när man upptäcker våld.
  När det gäller arbetsvillkor och arbetsmiljö är ledningens stöd är en grundförutsättning. Alla ska ha en grundkompetens och vissa behöver ha spetskompetens
   
  Det har skett en stor utveckling inom detta område i vår kommun bl a hade chefen för individ- och familjeomsorgen en bred erfarenhet med sig inom området när han började i Vimmerby som nu har kommit vår kommun till del. Lägg sedan till engagerade och kompetenta medarbetare som naturligtvis är en absolut förutsättning. Tack till Anders Degerman. Som vanligt lyfter Anders in aktuella och intressanta teman till kommunens forum för att främja folkhälsoarbetet!
   
  Budget
 • Annars har veckan naturligtvis handlat om det förslag som den politiska majoriteten lagt fram som grund för beräkning av ramar inför 2016. Innehållet är politik.Tjänstemännens arbete har inriktats på att leverera efterfrågade underlag.
 • Dessutom på att planera för att kommunikationen fungerar så optimalt som möjligt till berörda medarbetare. I en organisation med över 1300 anställda som berörs i olika grad kräver det planering. Ledningens ambition har varit transparens och öppenhet och att främst nå alla som är mest berörda av förslagen. Men även skriftligt via kommunens intranät.
   
  Glad Påsk!