onsdag 15 juli 2015

Halvtid 2015…

Det blir lite nuläge, framtida utmaningar en del bedömningar och strategier inför hösten

Nedan följer reflektioner utifrån perspektiven i fastlagd balanserad styrning

1. Ekonomi

Vi har en styrmodell antagen i kommunfullmäktige där det finns en röd tråd i styrkedjan. Utvecklingsarbetet har dock fallit i skymundan för akuta budgetdiskussioner. Mål, verksamhet och ekonomi behöver hänga ihop. När det gäller investeringar så behöver en plan läggas med upp till 10-årsperspektiv och när det gäller den s k 1-årsbudgeten måste grunden läggas med flera årsbudgetar i synfältet så inte varje års budgetprocess blir en ny uppslitande historia. Nettokostnadsnivån måste minskas och vi måste stärka våra styrsystem. Förutsättningen för framgång är att alla börjar fokusera på rätt saker, välja väg och sedan hålla i linjen. 


2. Invånare/brukare

 • Individ- och familjeomsorgen har haft många blickar riktade på sig. Kompetenta ledare och medarbetare har i god samverkan arbetat hårt och nu märks ett tydligt trendbrott!
 • Fortsatt goda omdömen om kommunens kulturskola, kommunens kulturgaranti och barnkonventionsarbete.
 • Äntligen kan vi erbjuda ett nytt fint vård- och omsorgsboende – Vimarhaga och Borghaga! Invigning har ägt rum under mycket festliga former.
 • Flera intressanta gäster har befunnit sig i morgonsoffan på ”God Morgon Vimmerby” bl a Åbros:s VD, Henrik Dunge och Nils Nyman, VD Mater Salikon AB (tidigare Saltkråkan)
 • Fortsatt satsning på lotsar som är en angelägen satsning för att öka nöjdheten hos företagen
 • Vi kan nu erbjuda exploateringsbar industrimark på kort och lång sikt.
 • Flyktingmottagandets utmaningar. I Vimmerby har vi en god samverkan inom kommunkoncernen inom många olika områden tex integration där många aktörer samverkar både från kommun och föreningsliv. Bl a var en grupp från Vimmerby i Almedalen och föreläsningen drog till sig nationell uppmärksamhet. Arbetsmarknadsenhetens utveckling är också mycket glädjande att få lyfta fram som ett gott exempel.
 • Folkomröstningsfrågan ska hanteras.
 • Vimmerby Fiber har fått stark konkurrens av Telia vilket påverkar ursprunglig kalkyl.
 • Jag glädjer mig åt att Miljö- och byggnadsförvaltningen funnit sina former och att man har fått ett flyt i sitt arbete. Bakomliggande faktorer är lyckade rekryteringar och målmedvetet arbete. ÖVIS (Överförmyndare i samverkan) har nu varit igång i ett halvår. Det är Kinda, Ydre, Åtvidaberg och Vimmerby kommuner som samverkar med bas i Vimmerby. Båda dessa organisationer har haft kommuninvånaren i fokus. Vi märker nu att vi kan erbjuda en bättre service och det är vi glada över! Under våren har miljö- och byggnadsförvaltningen jobbat vidare enligt plan att underlätta för näringsidkare. En film har spelats in om hur en livsmedelstillsyn går till
3. Verksamhet/medarbetare

 • Kultur- och fritidschef, Anders Eriksson slutar i augusti 2015 för annat uppdrag i kommunen och VD på Astrid Lindgrens Näs, Kjell-Åke Hansson har gått vidare till andra uppdrag i annan organisation.
 • Ledarskapsprogrammen rullar på enligt plan. Tre av sex uppstartade program är formellt avslutade. Ett sjunde är inplanerat att starta under hösten. Huvudbudskapet är att den viktigaste uppgiften du har som ledare är att skapa förutsättningar för att dina medarbetare ska lyckas med sina uppdrag. Tillit är då den centrala grundförutsättningen. Ledningsgruppen ska under hösten ta ställning till hur fortsättningen för att stötta ledarskapet bäst sker.
 • Utveckla samverkan enligt samverkansavtalet med de fackliga organisationerna. Grunden är fungerande arbetsplatsträffar.
 • På ett eller annat vis kommer heltidsmåttsfrågan nu upp på bordet för diskussion. Fackförbundet Kommunal har lyft frågan till den politiska ledningen.
 • På ett ledarforum tidigare lyftes frågan om vi kan samordna oss bättre vad gäller organisation för korttidsvikarier. Idag finns en välfungerande organisation inom socialförvaltningen. Kan vi utveckla den så den även omfattar flera verksamhetsområden och därmed öka effektiviteten i organisationen?
 • Resultatet av medarbetarenkäten ska analyseras och åtgärder ska planeras och genomföras, allt i syfte att stödja och få medarbetare i kommunen att må bra och trivas.
 • Personalklubbens aktiviteter hoppas vi kan utvecklas ytterligare under 2015.
 • Under våren har en satsning skett på att kartlägga arbetsmiljön inom avdelningarna kost och lokalvård i syfte att medarbetare ska må bättre och slippa sjukskrivning i de nivåer som tidigare förekommit. I höst blir det analys, åtgärder och erfarenhetsutbyte till andra verksamheter med samma problematik inom kommunen.
 • Svårigheter att rekrytera på en del nyckelpositioner har försvårat läget under våren. Kommunens ekonomiska situation och det politiska läget i ett ganska hårt offentligt klimat påverkar kommuns förmåga att bibehålla och öka sin attraktivitet som arbetsgivare. I tider av omställning är det ännu viktigare att vi jobbar aktivt med att skapa både ett gott och välfungerande ledarskap och medarbetarskap i kommunen i en god samverkansanda.
 • När jag påbörjade mitt uppdrag 2010 var flera av avdelningarna inom samhällsbyggnadsavdelningen hårt ansatta och många medarbetare mådde inte bra. Känner mig glad över att följa den utveckling som skett och gläds med den ökade stolthet som man överlag visar över utfört arbete på kommunstyrelseförvaltningen.
4. Utveckling

 • Regionalt utvecklingsansvar. Regionförbundets styrelse och landstingsfullmäktige har beslutat att påbörja arbetet med att förbereda en ansökan om att Landstinget ska överta det regionala utvecklingsansvaret från Regionförbundet från och med januari 2019.
 • Orosmoln hopar sig när det gäller Stångådalsbanans framtid!
 • Vi är otroligt glada över att få vara en av fem destinationer som är utvalda inom besöksnäringen till att satsa och utveckla destinationen så vi blir ännu mer internationellt besöksmogna. Projektet har gett oss många möjligheter och öppnat många dörrar.
 • Nu söker vi mer statliga medel för ”Stärkt lokal attraktionskraft”. Förmågan att behålla och attrahera kompetens, företag och kapital är avgörande för fortsatt utveckling. Håll tummarna!
 • Besöksnäringen har satsat mycket på förbättrat värdskap inför sommaren 2015 bl a genom en film.
 • Genom goda kontakter har Vimmerby kommun via länsstyrelsen i Kronoberg fått möjlighet att ”hänga på” ett projekt ”Mot nya Höjder” Här pratar vi ökat intresse för utveckling inom matematik, teknik och naturvetenskap i förening skola och näringsliv. Externa pengar har sökts. Vi kommer allt att döma få astronauter på besök till Vimmerby i slutet av september. Det är stort!
 • Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde ingår vi i en utvald skara för att utbyta erfarenheter och samverka kring skolutveckling under Skolverkets ledning. Där finns vi med och det känns mycket bra!
 • ”Campus Småland” utvecklas allt mer. God samverkan mellan Västervik, Hultsfred och Vimmerby när det gäller att erbjuda eftergymnasial utbildning på hemmaplan.
 • I samverkan skola-näringsliv i Västervik, Vimmerby och Hultsfred så kommer en kompetensinventering att ske under hösten. Här gör vi gemensam sak med näringslivet och med Hultsfreds kommun och Västerviks kommun
 • Uppdraget till Vimmerby Turistbyrå kommer att diskuteras under hösten. Vi har en mycket fin och välfungerande turistbyrå i Vimmerby!
 • Den gemensamma satsningen med näringslivet kring ”Handelsutveckling” kommer också att analyseras och diskuteras.
 • Astrid Lindgrens Näs har precis invigt sitt "andra kapitel" och kommer nu att påbörja ”sitt tredje kapitel” i sin stora trädgårdssatsning. Dessutom har man där en viktig utställning ”Hela världen brinner” – Gör ett besök där i sommar! Snart får vi också Astrid Lindgren på Sveriges mest använda sedel, nämligen 20:an.
 • Ett gestaltningsprogram ”Vackra Vimmerby” är nu antaget i kommunfullmäktige och finns som grund för både kommunen och privata aktörer som planerar utveckla staden i väldigt många år framöver.
 • Vi fick upp nya skyltar till samtliga infarter inför Pippis 70-årsfirande och inför att den nya turistsäsongen påbörjades. Även nya gångskyltar är på gång som kan visa besökare rätt riktning i Vimmerby stad.
 • Räddningstjänsten kommer att fortsätta fördjupa sin samverkan inom en rad olika områden. Det är Hultsfred, Högsby, Oskarshamn, Mönsterås och Vimmerby som samverkar.  I augusti kommer Länsstyrelsen hit och utför tillsyn. Vi jobbar också för närvarande med planer kring RSA (risk- och sårbarhetsanalyser). Vi är också nöjda med att vi nu samverkar om en gemensam säkerhetssamordnare med Hultsfreds kommun.
 • En del energiläckage under våren har handlat om IT och kopplingar till ITSAM. Själv är jag mycket nöjd med att vi tillsammans med fem andra kommuner tillhör ett kommunalförbund. Det gör oss betydligt starkare när vi ska möta framtidens krav inom området.
Lite generella tankar kring attityder - Otroligt viktigt att öka medvetenheten kring och vikten av vilken påverkansmöjlighet alla anställda har inom koncernen. Hur vi uttrycker oss och hur vi agerar har betydelse. Som bosatt i kommunen (i princip hela mitt liv) så slås jag ofta av en företeelse som kan vara svår att få att gå ihop… Dels ”Vi kan själva, vi är tillräckligt bra” i jämförelse med andra kommuner till en ofta genomgående negativ självbild där ”Det mesta inte fungerar i Vimmerby kommun”, den listan verkar ibland kunna göras hur lång som helst…

Vi kommer under det närmaste året få erfara en del sänkta ambitionsnivåer dock från ett gott utgångsläge om vi jämför oss med andra. Om vi lägger energin på rätt saker kommer vi dessutom kunna kombinera en lägre kostnadsnivå med nöjdare kommuninvånare/näringsliv och stoltare och nöjdare medarbetare. Den ekvationen är inte på något sätt omöjlig, både jag och många andra ledare har erfarenheter som bevisar att det är fullt möjligt! Men ingen kan göra arbetet själv. Det krävs ”att vi krokar arm” politik/förvaltning/näringsliv/kommuninvånare.

Jag hoppas att vi genom målmedvetet arbete där vi inom offentlig sektor uppträder som förebilder och visar i handling att vi gör vårt allra bäst och att det sedan på sikt resulterar i ett kollektivt högre mått av nöjdhet och stolthet över allt bra som finns i Vimmerby – I huvudsak goda levererade välfärdstjänster i kombination med starka varumärken i ett mångfasetterat näringsliv, handel och en urstark besöksnäring.

Utrymmet för att starta upp nya projekt är ytterst begränsad, framförallt vad gäller bristande ekonomiska förutsättningar, men även resursmässigt i form av tillgänglig personal. Fokus måste istället läggas på att verkställa politiska beslut och utifrån vårt tjänstemannauppdrag fokusera på smidiga processer med minskad byråkrati och istället ”Rätt sak till rätt person vid rätt tillfälle” Vi ska stå för ett gott värdskap samt erbjuda snabb, tydlig och samordnad service inkl myndighetsutövning, med en tillmötesgående attityd.

Varmt välkommen med tankar och synpunkter!

Väl mött i höst, men fram till dess hoppas jag att Du får en riktigt härlig sommar!

Återkommer igen vecka 34


 


 


 


 


 


 


 


fredag 10 juli 2015


Jag sorterar och sorterar och mellan varven har jag trevliga samtal med de få medarbetare som finns i arbete på stadshuset i dessa semestertider. Det var verkligen behövligt med lite tid för att skapa struktur, ordning och reda. Det gillar ju jag, men utrymmet under våren för att hålla ordning har varit mycket begränsad. Det finns därför inte så mycket spännande att skriva om den här veckan så det får bli en cliffhanger istället. Nästa vecka återkommer jag med reflektioner om vårens arbete i Vimmerby kommun och vilka uppgifter vi har framför oss i höst...

fredag 3 juli 2015

Nordiskt besök


Vimmerby kommun har f n ett 60-tal nordiska besökare. I går besökte de stadshuset. Kommunalrådet, Helen Nilsson hälsade välkommen och kanslijurist Therese Jigsved och den erfarne kommun- och regionpolitikern, Leif Larsson berättade om Vimmerby kommun respektive regionfrågan i Kalmar län och Sverige.
Min kollega Markku Lumio från Kauhava i Finland berättade om "sin" stad och lite om kommunsammanslagningar och regionbildningsprocesser.
Eftermiddagen ägnades åt Astrid Lindgrens Näs. Efter vad jag fått höra uppskattade de besöket där mycket. Vilken skatt vi har här mitt i Vimmerby!


Almedalen


Har aldrig varit där, men blir sugen varje år när jag läser om allt som händer och sker där! I år lyftes Vimmerbys integrationsprojekt fram i Almedalen och vad jag förstår blev det en riktig succé. Blir glad när stolta medarbetare och föreningsföreträdare blir så goda ambassadörer för Vimmerby där det ligger prestationer som är "på riktigt" bakom ett lyckat resultat.


Projekt städning


Från och med nästa vecka ska det städas på kontoret, det är min ambition. Känns helt OK!


Ta vara på sommarvädret och njut!