fredag 24 november 2017

Just nu sitter jag på tåget efter att varit på SKL:s kommundirektörsnätverk. Där har vi fått ta del av otroligt mycket information på kort tid. Frågorna är de samma som vi diskuterar både på lokalt och regionalt plan, men här får vi ta del av nyheter utifrån de nationella perspektivet, som naturligtvis kommer att påverka oss i den ena eller den andra riktningen. Jag nämner några områden där engagemanget var som störst - Heltidsresan, frågan är het och har många dimensioner, också av politisk karaktär. Utifrån arbetsgivarperspektiv behöver alla jobba heltid av den anledningen att vi behöver den arbetskraftsresursen för att klara välfärdsuppdragen framöver. Nästa område handlade om förändringar inom assistanersättningen. Ärenden där staten nu omprövar ansvaret och utförandet och kostnaden för personlig assistans istället hamnar på kommunerna. Nästa område handlade om kommunerna och framtidens hälso- och sjukvård som allt mer kommer att ske inom primärvården, nära kopplat till det egna hemmet. Vi lyfte också frågan kring den nya kommunallagen och den instruktion som varje kommunstyrelse ska ge till sin kommundirektör. Bakgrunden handlar om den stora omsättning man sett runt om i landet på dessa tjänster. Tanken är att en instruktion ska underlätta dialogen och förhindra samarbetsproblem. Förhoppningen är att det ska leda till en tydlig ansvarsfördelning och skapa en effektiv och tydlig organiation. För övrigt på dagordningen dag 1, där också landets landstingsdirektörer anslöt sig till mötet, det nyaste kring GDPR (den nya dataskyddsförordningen) som gäller fr o m maj 2018, strategi för hälsa samt den nya lagen kring när patienter skrivs ut från sluten vården och sedan ska få sin vård och omsorg i det egna hemmet av primärvård och kommun. Här fick vi lyssna till Kronoberg läns upplägg som visade på ett enastående resultat i samverkan med den enskilde patienten/brukaren i centrum.
Idag har vi fått en dragning kring våld och hot riktat till förtroendevalda. En riktigt allvarlig företeelse som verka växa i takt med olika sociala medier. SKL ser en tydlig normförskjutning som vi ska vara aktsamma på där inställningen ”Lite får man tåla” börjar gälla. Man belyser att det här påverkar beslutsfattandet, leder till att en del lämnar eller avstår från att engagera sig och de som är kvar blir försiktigare i sina uttalanden. Här föreslås det straffrättsliga skyddet stärkas, ca hälften varken polisanmäler eller rapporterar det man blivit utsatt för.
Sista passen handlar om demografiska förändringar kopplat till den kommunala ekonomin och om den översyn som pågår kring kostnadsutjämningssystemet. Om det kan man skriva mycket och det har jag gjort många gånger här tidigare, fick inte någon indikation denna gång på att utmaningarna minskar.

I måndags kväll var jag, kommunalrådet Helen Nilsson, kommunens stadsarkitekt och gatuchef inbjudna till fastighetsklubben här i Vimmerby. Ett mycket bra möte. Det kändes både viktigt och angeläget att samtala med de engagerade fastighetsägare som finns i Vimmerby kring gemensamma frågor.

söndag 19 november 2017

Alla chefer har den här veckan fått fördjupad utbildning inom ramen för ESF- prjektet 4-ESS. Bra genomgångar av företrädare från Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Det ger en helt annan helhetsbild när olika aktörer samverkar. Syftet är att bli bättre på att förebygga, tidigt upptäcka och när det redan gått för långt, så snabbt som möjligt, få tillbaka våra anställda i arbete, stärkta med bättre motståndskraft. Detta kan ha föregåtts av upprepade eller långvariga sjukdomstillstånd orsakade av olika typer av psykisk ohälsa. Även representanter från hälsocentralen  i Vimmerby fanns med.

Under torsdagen och fredagen träffades advisory board inom ramen för SLUS-projektet. En av sakerna som diskuterades är hur vi ska benämna vårt långsiktiga utvecklingsarbete framöver. SLUS är inte optimalt känner vi.  Jag är mycket nöjd med dagarna. Vi har nu kommit till det läge där vi vågar ta upp frågor som är komplexa och som inte kan ”viftas bort” med någon enkel lösning där enbart vissa perspektiv beaktas. Vi diskuterade och förde resonemang kring omvärldsfaktorer som påverkar, bostadsfrågan och var det finns efterfrågan, tillit och förtroende, vikten av kommunikation och förväntningar på varandra. Samt att vi ska fokusera på alla de goda krafter vi har runt om i kommunen och lägga betydligt mindre vikt till de som av olika skäl valt det motsatta förhållningsättet.
Under torsdagskvällen fanns vi i advisory board med som inbjudna till Sparbanksstiftelsen och Vimmerby Sparbanks årliga event. I år var temat: Nära. I alla sammanhang, på alla plan: Känns väldigt synkat med tanke på våra diskussioner som vi haft under dagen i advisory board.  Peter Göransson, turistchef reflekterade i sitt tal på ett lysande sätt kring begreppet ”Nära”, utifrån geografi, fysiskt närhet och emotionell närhet. Därefter följde Tareq Taylor. Jag har tidigare lyssnat på hans sommarprogram som jag håller som ett av de bästa. Han berättade om sin resa på ett otroligt medryckande och känslomässigt, varmt sätt. Högsta klass helt klart! Efter det fick vi även sång av Sebastian Åkesson och sedan gratulerade vi alla duktiga stipendiater som inom sina olika områden visar på så goda prestationer men som också finns med utanför Vimmerby och är med och där stärker vårt gemensamma varumärke. Stort grattis alla och tack Sparbankstiftelsen och Vimmerby Sparbank för en fantastisk kväll!

Avslutar helgen med en god känsla efter att ha tankat energi med bästa vänner.

fredag 10 november 2017

Efter några härliga dagar i Köpenhamn förra veckan så närmar sig snart ännu en vecka sitt slut. Det går så rasande fort tycker jag.
Den här veckan har vi haft vårt andra utvecklingsråd. Vi har så otroligt många kompetenta medarbetare inom Vimmerby kommun som på ett engagerat sätt där informerade ledningen. Den här gången fick vi ta del av frågor inom arbetsmarknadsområdet, integration, vuxenutbildning och kring kompetensförsörjningsfrågor inom kommunen. Vårt syfte är att öppna upp och sprida kunskap om det som utförs för att hitta synergier och på så sätt ytterligare kunna växla upp utvecklingsarbetet. En förutsättning är att alla i ledning såväl inom poltiken som tjänstemannaledningen har kunskap om vilket arbete som bedrivs redan idag och där vi samtidigt kopplar ihop det fortsatta arbetet till det pågående SLUS arbetet.

Den här veckan har jag också haft APT med utvecklingsavdelningen, vilket för mig kändes som ett viktigt möte, där mycket händer och mycket är gång. Bl a har vi nu bokat in intervjuer med tre kandidater när det gäller den vakanta tjänsten som utvecklingschef. Ser fram emot dessa möten och hoppas att vi ska finna en kandidat där vi ömsesidigt känner att det här blir bra!

Vår förvaltningschef Birgitha Sahlin kommer att vara sjukskriven för en operation. Under hennes frånvaro kommer Agneta Gatel, tidigare förvaltningschef i Kinda kommun att träda in på del av tid. Agneta kommer också få ett uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att genomlysa verksamheten och komma med inspel om möjliga åtgärder med anledning av det pressade läge som råder inom barn- och utbildningsförvaltningen. Vi hoppas att Birgithas operation går som planerat och att rehabiliteringen kommer att flyta på enligt plan. Varmt välkommen Agneta.