torsdag 15 mars 2018

Veckan har bestått av många interna avstämningar av olika slag. Framförallt pågår intensiva diskussioner och sammanställning av underlag kring budgetläget inför 2019. Det handlar om såväl driftsbudget som investeringsbudgeten för kommunkoncernen. Måndag och tisdag nästa vecka väntar budgetberedning.
I morgon fredag ser jag fram emot God Morgon Vimmerby med vår nye utvecklingschef Thomas Svärd som gäst.
Vintern verkar inte ge sig ännu på ett tag... Nu känner jag för lite värme!

torsdag 8 mars 2018

Idag torsdag väntar presentation och genomgång av budgetförutsättningar inför 2019. Strax ska både den politiska ledningen och tjänstemannaledningen få en bild över läget. Därefter åker Tomas Peterson och jag till Söderköping för gemensamt nätverksmöte med övriga kommunalråd och kommundirektörer som finns knutna kring CKS på Linköpings universitet. Denna gång är temat "Medborgarreaktioner på  kontroversiella kommunala politiska beslut" Jag ser fram emot att få ta del av aktuell forsning inom området. I morgon kommer David Ekholm, postdoktor på CKS att presentera sin forskning om hur olika slags idrottsverksamheter kan bedrivas för att bidra till inkludering som ett sätt att möta sociala problem. Statsvetare, Jenny Madestam kommer också och pratar politiskt ledarskap, spännande program alltså denna gång.

Snön fortsätter att falla utanför fönstret och jag upprepar mitt inlägg från förra veckan. Ett stort tack till alla er som utifrån de förutsättningar ni har gör ett fantastiskt jobb. Med anledning av vädersituationen förra veckan tog vi  tillfället i akt till att träna lite krisledning i kommunen. Det känns som att vi efter varje tillfälle utvecklar vårt arbete inom området lite till.

Igår hade vi troligtvis det sista sammanträdet i "Ledningsgruppen för invandrarfrågor". Vi är på väg att ta ett helhetsgrepp i flera koncernövergripande frågor när det gäller vår ledning och styrning med en tydlig struktur. Istället kommer en samverkansgrupp för integration- och inkluderingsfrågor att tillskapas med representanter från olika berörda förvaltningar och bolag. Där ska frågor tas upp som är av operativ karaktär. De och de andra samverkansgrupper som vi kommer att tydliggöra framöver rapporterar till koncernledningsgruppen, som har det övergripande tjänstemannaansvaret. Koncernledningsgruppen bereder sedan frågor som ska tas upp på de utvecklingsråd som äger rum fyra gånger per år där både den politiska ledningen och tjänstemannaledningen finns med. Formella beslut fattas dock inom ordinarie beslutsstruktur (befintliga nämnder). Varmt tack till alla er som under årens lopp bidragit till att vi lagt grunden för den goda samverkan vi har inom vår kommun i denna ledningsgrupp. Nu gör vi en omstart med syfte att bli ännu mer effektiva och tillsammans skapa ännu bättre resultat för de vi finns till för.

Gladast den här veckan är jag över att vi nu kan presentera vår nya HR-chef, Marie Halldén. Du ska känna dig varmt välkommen hit i början av juni, Marie!

onsdag 28 februari 2018

Jag tänker extra mycket idag på de medarbetare som i sitt arbete måste ut på vägarna. Naturligtvis de som snöröjer, men även hemtjänsten, hemsjukvården och räddningstjänsten med flera som jobbar under tuffa förhållanden dessa dagar. Ni gör alla ett otroligt värdefullt arbete!

Annars är det även denna vecka mycket funderingar kring välfärdens utmaningar. De kommande 10 åren ökar både antalet barn och äldre. Personer i arbetsför ålder ökar inte i samma takt. I vissa delar av landet minskar antalet och där misstänker jag att just Vimmerby kommun befinner sig. Vi behöver därför fortsätta utvecklingsarbetet med att uppfattas som en ännu bättre och attraktiv arbetsgivare. Vi har många parallella processer igång just nu. Den här veckan har vi till exempel haft elever från samhällsprogrammet här på praktik. Det känns viktigt att ungdomar får se att vi är en stor och mångfacetterad arbetsgivare som kan erbjuda många olika typer av intressanta jobb. Samtidigt jobbar jag själv aktivt vidare med att planera för fortsatt arbete 2018. Hur vi strategiskt ska lyfta frågan kring attraktivitet in i vårt pågående SLUS-arbete. Dessutom att det också är en viktig del av planen för hur vi ska arbeta vidare med resultatet av medarbetarenkäten och vidareutveckla samverkan med facken.

Enligt rapporten " Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden"  så behöver välfärdstjänsterna dessutom effektiviseras för att klara kompetensförsörjningen. Ny teknik, förändrat arbetssätt och förändrad arbetsorganisationen blir nödvändigt för att klara välfärden. Om vi inte lyckas behöver hälften arbeta inom välfärden framöver om vi jämför med dagens en fjärdedel. Det handlar också om att se över ambitionsnivåer på både nationell som lokal nivå. SKL har formulerat nio strategier för att möta utmaningarna. Det handlar bl a om att utnyttja tekniken bättre och skapa bra möjlighet till löne- och karriärutveckling . Det handlar också om att utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisation samt skapa förutsättningar och motivera fler medarbetare att arbeta heltid och fler år i yrkeslivet. Det behövs ett nytänkande om vem som gör vad och därför behöver arbetet fortsätta med strategin "Använd kompetens rätt". Rekryteringsbehovet i landet kan minska med 180 000 personer med hjälp av de tre strategierna: Fler arbetar mer, Förläng arbetslivet, och Utnyttja tekniken enligt rapporten.

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


 


 
 
 
 
 


 
 
 

 
 
 
 
 

.

 
 
 

  
 
 
 
 

torsdag 22 februari 2018

Just nu funderar jag mest kring finansieringen av vår välfärd. Vimmerby kommun har ett starkt resultat 2017 som innebär att vi kan skriva ner ett par stora poster kring fiber och Krönsmon som gör att de bättre stämmer med det bedömda värdet. En viktig och ansvarsfull åtgärd. Vi gjorde en liknande åtgärd 2016. Vi har samtidigt amorterat extra på våra lån och har numera driftskostnader som ligger i linje med andra jämförbara kommuner. Alltså kan man tro att det inte är så mycket att oroa sig för... Men alla med insyn i kommunal ekonomi vet att det kommer att bli tuffare nu och framåt. Vi har sett det komma. Behoven och förväntningarna på både drifts- och investeringssidan ökar samtidigt som kommunens ekonomiska förutsättningar att leva upp till bibehållna ambitionsnivåer, (alltså inte ökade) inte finns.
Utifrån nationellt perspektiv beskrevs ovanstående i förra veckans " Dagens samhälle". Det saknas över 60 miljarder. Samtidigt som vi står inför ekonomiska utmaningar så kommer vi också ställas inför ännu svårare utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen.
Vi lever, bor och verkar i ett fantastiskt fint land. Så nya lösningar kommer att hittas. Det står dock klart att det blir svårt att använda lösningar som vi tagit till förut när det kört ihop sig. En viktig fråga är hur varje kommun kommer att lyckas skapa en dialog med sina medborgare om realistiska servicenivåer.

fredag 16 februari 2018

Krafterna har inte varit på topp den här veckan. Jag har haft en förskräcklig hosta. Den har gjort att jag fått prioritera om och missat en del bl a den årliga middagen där vi uppmärksammar de medarbetare som arbetat i 25 år på Vimmerby kommun. Jag får istället här varmt tacka er för era fina arbetsinsatser! Vår restaurangskola brukar alltid ordna så att hela tillställningen blir festlig och minnesvärd. Hoppas att ni som var där och blev firade hade en riktigt trevlig kväll.

Även om jag inte deltog på kvällen så var jag med på utvecklingsrådet i onsdags. Där fick vi en mycket bra genomgång av fritidssektorn samt om folkhälsa. Våra medarbetare beskrev nuläget som sammantaget visar på många utmaningar som måste hanteras på ett klokt sätt framöver.

Igår kväll var det dags för ännu ett "Allas Vimmerby" möte i Södra Vi församlingshem med ett 80-tal olika deltagare från alla orter i kommunen, som jag tyvärr också missade. Parallellt lägger vi nu upp en plan för hur "SLUS:en" ska implementeras internt i vår kommunkoncern. När vi läste av resultatet av medarbetarenkäten så konstaterade vi att ett viktigt fokusområde är att fortsätta stärka och utveckla medarbetarskapet i kommunen. Om vi sedan lägger till att vi vill utveckla vår samverkan med våra fackliga organisationer där delaktighet och inflytande på varje arbetsplats är en av de viktigaste grundstenarna. Dessa viktiga utvecklingsområden tillsammans med att vi som arbetar inom kommunkoncernen har en mycket viktig funktion när det gäller just SLUS-arbetet i kommunen. Med en ökad medvetenhet om att det är vi tillsammans som stärker den lokala attraktionskraften. Ingen annan kommer ju att göra det åt oss. Sammantaget kring ovanstående områden som ju hänger ihop, så har jag tankar på hur vi som arbetar med ledning och styrning ska jobba vidare under 2018. Återkommer med mer konkret information kring detta längre fram.

torsdag 8 februari 2018

Den här veckans största händelse är det första spadtaget på "Stören" där nya bostadsrätter nu ska byggas. Det är visst 27 år sedan det sist producerades bostadsrätter i Vimmerby, om jag är rätt informerad. Det var mycket trevligt att få vara närvarande vid ett tillfälle, där många med mig nu säkert önskar att det efterföljs av fler byggprojekt. Vi behöver ju bostäder. Vimarhem ser över möjligheten att bygga på "Pistolsmeden". Vi har för övrigt flera kontakter med olika aktörer i branschen och tittar parallellt på lämplig mark. Allt utifrån där det finns efterfrågan på tillskott av bostadsrätter, hyresrätter och villatomter. "Läget" är helt avgörande för att det ska finnas ett intresse i att investera.

I morgon fredag är det dags för kommunchefsberedning på ITSAM och ett samverkansmöte i Hultsfred senare under dagen

Det står nu klart att vi har rekryterat en förbundschef till det nya kommunförbundet som ska bildas i Kalmar län med start år 2019. Grattis Johan Engdahl och lycka till med uppdraget säger vi här i Vimmerby.

På måndag är det äntligen dags att säga varmt välkommen till utvecklingschefen, Thomas Svärd.

fredag 2 februari 2018

Det är mycket bemanningsfrågor just nu. Andreas Horste är tillförordnad samhällsbyggnadschef och det är nu klart att Joakim Svensson blir tillförordnad gatuchef under tiden ordinarie samhällsbyggnadschef inte finns på plats.
Samtidigt har också kommunens administrative chef, Anna Erlandsson Karlsson rekryterat Petra Genfors som blir projektledare för att bygga upp vårt kommande kontaktcenter i stadshuset. Jag känner mig nöjd över att vi fått till så bra lösningar och vill önska er varmt lycka till.

För övrigt så finns ett ganska stort antal stora frågor som antingen avhandlats/beslutats eller som diskuteras frekvent just nu. På kommunfullmäktige fattade man i måndags kväll beslut om ny politisk organisation inför nästa mandatperiod. Det som kommer att märkas mest är att två utskott införs under kommunstyrelsen. Ett för kultur- och fritidsfrågor och ett för samhällsbyggnadsfrågor. Frågor som vi fortsatt utreder och diskuterar handlar t ex om fiber, markanvändning, strukturfrågor kopplat till investeringar samt vilka prioriteringar som ska gälla för både investeringar och drift.

I onsdags var kommunalrådet, Helen Nilsson och jag i Kalmar och mötte där övriga kommunchefer och kommunalråd i länet. Under vår gemensamma överläggning hade vi besök av flera tjänstemän från Vimmerby som pratade kring vårt arbete med folkhälsan och det förebyggande arbetet framförallt fokus på unga. Det handlar om att minimera riskfaktorer och stärka skyddsfaktorerna. Helen och jag kände oss mycket stolta över den höga kompetens vi har och den goda samverkan som finns i vår kommun inom området.

fredag 26 januari 2018

Jag hoppas att elever i klass 5, Djursdala skola med personal känner sig mycket nöjda med den finfina prestationen och resultatet i "Vi i femman". Det är verkligen roligt för alla när vår kommun lyfts fram i så här positiva, underhållande och spännande evenemang. Det förgyller vardagen.

Den här veckan har vi haft APT på utvecklingsavdelningen. Jag fick en bra blid över läget inom kultur- och fritid och näringsliv. Vi gjorde ett "gemensamt bokslut" över förra året. Ett par av medarbetarna byter nu avdelning inom kommunstyrelseförvaltningen så det ville vi naturligtvis uppmärksamma. Vi är dock överens om att gränssnittet "är grått" och fortsatt samarbete och samverkan är nödvändig för att vi ska lyckas med uppdragen. Vi passade också på att tacka Bertil Westerlund för en jättebra insats med att stötta mig och avdelningen i väntan på vår nya utvecklingschef. Min upplevelse var att stämningen var mycket god och att den också präglades av nyfikenhet inför vad som kommer att hända under 2018.

I onsdags var ITSAM:s förbundsdirektör, Mattias Bly på besök på koncernledningsgruppens sammanträde. Bra ömsesidig information och lyhördhet präglade mötet. På agendan fanns organisatoriska förändringar på ITSAM, hur vi ska få bort diverse energitjuvar som påverkar vår vardag, vikten av en transparent ekonomisk redovisning, diverse gränssnittsfrågor, framtida behov och digitaliseringstakt. Samt naturligtvis, som alltid i alla frågor, vikten av kommunikation åt båda håll där vi förvissar oss om att mottagaren faktiskt förstår budskapet.
På det temat kan jag tipsa om en bok som säkert de flesta hört talas om, men som fler säkert borde läsa. Den heter "Omgiven av idioter" och är skriven av Thomas Eriksson. Speciellt rekommenderar jag alla som ofta känner att man tappar energi i mötet med vissa personer eller som ofta uppfattar det som att man inte blir förstådd eller förstår andra, att läsa boken. Jag har numera själv ganska få sådana inslag i mitt liv. Med olika "ögonöppnare" där den här boken är ett exempel, så kan vi alla träna på att minska den typen av inslag. Om man själv vill alltså. Det är också ett val.

Jag fick precis den glada nyheten att vi beviljats att starta en YH-utbildning i CNC-teknik. Oerhört värdefullt utifrån det stora behov vi har inom vårt näringsliv. Det här är absolut inget som sköter sig självt så jag vill lyfta fram och tacka alla er som uthålligt kämpat och som nu får ett kvitto på att det lönar sig! Nu får vi hjälpas åt att sprida budskapet för att väcka intresse för utbildningen. Framtidsutsikterna för att få arbete inom branschen är mycket, mycket goda.

fredag 19 januari 2018


Just nu handlar många av mina tankar om rekryteringar. I länet tillhör jag en grupp som för närvarande håller på att rekrytera en förbundschef till det kommunförbund som ska bildas under året. Vi är två kommunalråd och två kommundirektörer/kommunchefer som finns med i denna grupp. Vi känner naturligtvis att vi fått ett ansvarsfullt uppdrag som vi nu försöker hantera på allra bästa sätt. På hemmaplan ligger naturligtvis HR-chefsrekryteringen på hög prioritet. En mycket viktig funktion för mig och övriga chefer. Under Monicas ledning har HR-avdelningen utvecklats på ett mycket positivt sätt i kommunen och den utvecklingen vill vi ska fortsätta. Annonsen ligger ute nu så tipsa gärna om tjänsten när ni har tillfälle och möjlighet.
På ledningsgruppen i tisdags fick vi en dragning kring status på den nya hemsidan som lanseras i mars. Jag lär återkomma till det senare. Men vi kan redan nu konstatera att den grupp som jobbat med den nya hemsidan från våra olika förvaltningar gjort och gör ett fantastiskt fint arbete med Stefan Malmborg i spetsen.
I onsdags var jag på Björkbacken på God Morgon Vimmerby. Som vanligt koordinerade Patric Engqvist tillställningen på ett mycket bra vis. En panel medverkade med olika typer av lokala aktörer som ger oss kommuninvånare/besöksnäringen så mycket mervärde. Jag är säker på att fler än jag kände stolthet, ödmjukhet och glädje över att vi har dessa starka, drivande och fantastiska aktörer i vår kommun. Björkbackens nye köksmästare presenterade sig och vi fick också möjlighet att ta del av en välsmakande frukost.
Idag har vi planerat för kommundirektörföreningens vår- och höstkonferens samtidigt som vi uppdaterat vår verksamhetsidé och målsättning med indikatorer. Som vanligt ger dessa träffar med kollegor input och nyttigt erfarenhetsutbyte.

fredag 12 januari 2018

Nu är vi ordentligt igång igen efter helgerna och det känns bra. Idag skulle det bli en kontorsdag men det blev inte riktigt som planerat, men det blir det ju inte alltid.
Jag har under dagen haft många värdefulla samtal både per telefon men också i form av små trevliga besök med olika typer av inspel. Härligt att få gå hem en fredag med känslan att så många vill vara med och utveckla både vårt egna interna arbete men naturligtvis också kommunens utveckling i stort.

Igår träffades chefer och controllers/ekonomer för en genomgång av samtliga verksamheter utifrån förvaltningens budgetläge 2018. Jag känner mig uppriktigt stolt över det arbete som hittills genomförts kring att få kostnadskontroll och som fortsätter med syfte att arbeta ännu mer kostnadseffektivt. Visst har vi orosmoln, men där läggs inte vårt huvudfokus. Istället är vi medvetna om dem, men vi "parkerar" dem för det vi vet av erfarenhet är att allt det som framkommit vid vår gemensamma riskbedömning kommer i alla fall inte inträffa. Däremot kan vi vara lika säkra på att andra saker ( både positiva som negativa) kommer att inträffa som är omöjliga att förutse.

Nu börjar en tid med många arbetsinsatser kring olika typer av årsberättelser/redovisningar och bokslut. Den första jag fått i min hand är kring "våld i nära relationer" där man föredömligt snabbt och lättförståeligt visar på utförda insatser under 2017. Jag vill verkligen flagga upp för att vi inom det här området i vår kommunen har en stark resurs i form av medarbetare med hög kompetens. Tveka inte att kontakta kommunen när ni upptäcker behov inom området!