onsdag 28 februari 2018

Jag tänker extra mycket idag på de medarbetare som i sitt arbete måste ut på vägarna. Naturligtvis de som snöröjer, men även hemtjänsten, hemsjukvården och räddningstjänsten med flera som jobbar under tuffa förhållanden dessa dagar. Ni gör alla ett otroligt värdefullt arbete!

Annars är det även denna vecka mycket funderingar kring välfärdens utmaningar. De kommande 10 åren ökar både antalet barn och äldre. Personer i arbetsför ålder ökar inte i samma takt. I vissa delar av landet minskar antalet och där misstänker jag att just Vimmerby kommun befinner sig. Vi behöver därför fortsätta utvecklingsarbetet med att uppfattas som en ännu bättre och attraktiv arbetsgivare. Vi har många parallella processer igång just nu. Den här veckan har vi till exempel haft elever från samhällsprogrammet här på praktik. Det känns viktigt att ungdomar får se att vi är en stor och mångfacetterad arbetsgivare som kan erbjuda många olika typer av intressanta jobb. Samtidigt jobbar jag själv aktivt vidare med att planera för fortsatt arbete 2018. Hur vi strategiskt ska lyfta frågan kring attraktivitet in i vårt pågående SLUS-arbete. Dessutom att det också är en viktig del av planen för hur vi ska arbeta vidare med resultatet av medarbetarenkäten och vidareutveckla samverkan med facken.

Enligt rapporten " Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden"  så behöver välfärdstjänsterna dessutom effektiviseras för att klara kompetensförsörjningen. Ny teknik, förändrat arbetssätt och förändrad arbetsorganisationen blir nödvändigt för att klara välfärden. Om vi inte lyckas behöver hälften arbeta inom välfärden framöver om vi jämför med dagens en fjärdedel. Det handlar också om att se över ambitionsnivåer på både nationell som lokal nivå. SKL har formulerat nio strategier för att möta utmaningarna. Det handlar bl a om att utnyttja tekniken bättre och skapa bra möjlighet till löne- och karriärutveckling . Det handlar också om att utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisation samt skapa förutsättningar och motivera fler medarbetare att arbeta heltid och fler år i yrkeslivet. Det behövs ett nytänkande om vem som gör vad och därför behöver arbetet fortsätta med strategin "Använd kompetens rätt". Rekryteringsbehovet i landet kan minska med 180 000 personer med hjälp av de tre strategierna: Fler arbetar mer, Förläng arbetslivet, och Utnyttja tekniken enligt rapporten.

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


 


 
 
 
 
 


 
 
 

 
 
 
 
 

.

 
 
 

  
 
 
 
 

torsdag 22 februari 2018

Just nu funderar jag mest kring finansieringen av vår välfärd. Vimmerby kommun har ett starkt resultat 2017 som innebär att vi kan skriva ner ett par stora poster kring fiber och Krönsmon som gör att de bättre stämmer med det bedömda värdet. En viktig och ansvarsfull åtgärd. Vi gjorde en liknande åtgärd 2016. Vi har samtidigt amorterat extra på våra lån och har numera driftskostnader som ligger i linje med andra jämförbara kommuner. Alltså kan man tro att det inte är så mycket att oroa sig för... Men alla med insyn i kommunal ekonomi vet att det kommer att bli tuffare nu och framåt. Vi har sett det komma. Behoven och förväntningarna på både drifts- och investeringssidan ökar samtidigt som kommunens ekonomiska förutsättningar att leva upp till bibehållna ambitionsnivåer, (alltså inte ökade) inte finns.
Utifrån nationellt perspektiv beskrevs ovanstående i förra veckans " Dagens samhälle". Det saknas över 60 miljarder. Samtidigt som vi står inför ekonomiska utmaningar så kommer vi också ställas inför ännu svårare utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen.
Vi lever, bor och verkar i ett fantastiskt fint land. Så nya lösningar kommer att hittas. Det står dock klart att det blir svårt att använda lösningar som vi tagit till förut när det kört ihop sig. En viktig fråga är hur varje kommun kommer att lyckas skapa en dialog med sina medborgare om realistiska servicenivåer.

fredag 16 februari 2018

Krafterna har inte varit på topp den här veckan. Jag har haft en förskräcklig hosta. Den har gjort att jag fått prioritera om och missat en del bl a den årliga middagen där vi uppmärksammar de medarbetare som arbetat i 25 år på Vimmerby kommun. Jag får istället här varmt tacka er för era fina arbetsinsatser! Vår restaurangskola brukar alltid ordna så att hela tillställningen blir festlig och minnesvärd. Hoppas att ni som var där och blev firade hade en riktigt trevlig kväll.

Även om jag inte deltog på kvällen så var jag med på utvecklingsrådet i onsdags. Där fick vi en mycket bra genomgång av fritidssektorn samt om folkhälsa. Våra medarbetare beskrev nuläget som sammantaget visar på många utmaningar som måste hanteras på ett klokt sätt framöver.

Igår kväll var det dags för ännu ett "Allas Vimmerby" möte i Södra Vi församlingshem med ett 80-tal olika deltagare från alla orter i kommunen, som jag tyvärr också missade. Parallellt lägger vi nu upp en plan för hur "SLUS:en" ska implementeras internt i vår kommunkoncern. När vi läste av resultatet av medarbetarenkäten så konstaterade vi att ett viktigt fokusområde är att fortsätta stärka och utveckla medarbetarskapet i kommunen. Om vi sedan lägger till att vi vill utveckla vår samverkan med våra fackliga organisationer där delaktighet och inflytande på varje arbetsplats är en av de viktigaste grundstenarna. Dessa viktiga utvecklingsområden tillsammans med att vi som arbetar inom kommunkoncernen har en mycket viktig funktion när det gäller just SLUS-arbetet i kommunen. Med en ökad medvetenhet om att det är vi tillsammans som stärker den lokala attraktionskraften. Ingen annan kommer ju att göra det åt oss. Sammantaget kring ovanstående områden som ju hänger ihop, så har jag tankar på hur vi som arbetar med ledning och styrning ska jobba vidare under 2018. Återkommer med mer konkret information kring detta längre fram.

torsdag 8 februari 2018

Den här veckans största händelse är det första spadtaget på "Stören" där nya bostadsrätter nu ska byggas. Det är visst 27 år sedan det sist producerades bostadsrätter i Vimmerby, om jag är rätt informerad. Det var mycket trevligt att få vara närvarande vid ett tillfälle, där många med mig nu säkert önskar att det efterföljs av fler byggprojekt. Vi behöver ju bostäder. Vimarhem ser över möjligheten att bygga på "Pistolsmeden". Vi har för övrigt flera kontakter med olika aktörer i branschen och tittar parallellt på lämplig mark. Allt utifrån där det finns efterfrågan på tillskott av bostadsrätter, hyresrätter och villatomter. "Läget" är helt avgörande för att det ska finnas ett intresse i att investera.

I morgon fredag är det dags för kommunchefsberedning på ITSAM och ett samverkansmöte i Hultsfred senare under dagen

Det står nu klart att vi har rekryterat en förbundschef till det nya kommunförbundet som ska bildas i Kalmar län med start år 2019. Grattis Johan Engdahl och lycka till med uppdraget säger vi här i Vimmerby.

På måndag är det äntligen dags att säga varmt välkommen till utvecklingschefen, Thomas Svärd.

fredag 2 februari 2018

Det är mycket bemanningsfrågor just nu. Andreas Horste är tillförordnad samhällsbyggnadschef och det är nu klart att Joakim Svensson blir tillförordnad gatuchef under tiden ordinarie samhällsbyggnadschef inte finns på plats.
Samtidigt har också kommunens administrative chef, Anna Erlandsson Karlsson rekryterat Petra Genfors som blir projektledare för att bygga upp vårt kommande kontaktcenter i stadshuset. Jag känner mig nöjd över att vi fått till så bra lösningar och vill önska er varmt lycka till.

För övrigt så finns ett ganska stort antal stora frågor som antingen avhandlats/beslutats eller som diskuteras frekvent just nu. På kommunfullmäktige fattade man i måndags kväll beslut om ny politisk organisation inför nästa mandatperiod. Det som kommer att märkas mest är att två utskott införs under kommunstyrelsen. Ett för kultur- och fritidsfrågor och ett för samhällsbyggnadsfrågor. Frågor som vi fortsatt utreder och diskuterar handlar t ex om fiber, markanvändning, strukturfrågor kopplat till investeringar samt vilka prioriteringar som ska gälla för både investeringar och drift.

I onsdags var kommunalrådet, Helen Nilsson och jag i Kalmar och mötte där övriga kommunchefer och kommunalråd i länet. Under vår gemensamma överläggning hade vi besök av flera tjänstemän från Vimmerby som pratade kring vårt arbete med folkhälsan och det förebyggande arbetet framförallt fokus på unga. Det handlar om att minimera riskfaktorer och stärka skyddsfaktorerna. Helen och jag kände oss mycket stolta över den höga kompetens vi har och den goda samverkan som finns i vår kommun inom området.