söndag 19 november 2017

Alla chefer har den här veckan fått fördjupad utbildning inom ramen för ESF- prjektet 4-ESS. Bra genomgångar av företrädare från Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Det ger en helt annan helhetsbild när olika aktörer samverkar. Syftet är att bli bättre på att förebygga, tidigt upptäcka och när det redan gått för långt, så snabbt som möjligt, få tillbaka våra anställda i arbete, stärkta med bättre motståndskraft. Detta kan ha föregåtts av upprepade eller långvariga sjukdomstillstånd orsakade av olika typer av psykisk ohälsa. Även representanter från hälsocentralen  i Vimmerby fanns med.

Under torsdagen och fredagen träffades advisory board inom ramen för SLUS-projektet. En av sakerna som diskuterades är hur vi ska benämna vårt långsiktiga utvecklingsarbete framöver. SLUS är inte optimalt känner vi.  Jag är mycket nöjd med dagarna. Vi har nu kommit till det läge där vi vågar ta upp frågor som är komplexa och som inte kan ”viftas bort” med någon enkel lösning där enbart vissa perspektiv beaktas. Vi diskuterade och förde resonemang kring omvärldsfaktorer som påverkar, bostadsfrågan och var det finns efterfrågan, tillit och förtroende, vikten av kommunikation och förväntningar på varandra. Samt att vi ska fokusera på alla de goda krafter vi har runt om i kommunen och lägga betydligt mindre vikt till de som av olika skäl valt det motsatta förhållningsättet.
Under torsdagskvällen fanns vi i advisory board med som inbjudna till Sparbanksstiftelsen och Vimmerby Sparbanks årliga event. I år var temat: Nära. I alla sammanhang, på alla plan: Känns väldigt synkat med tanke på våra diskussioner som vi haft under dagen i advisory board.  Peter Göransson, turistchef reflekterade i sitt tal på ett lysande sätt kring begreppet ”Nära”, utifrån geografi, fysiskt närhet och emotionell närhet. Därefter följde Tareq Taylor. Jag har tidigare lyssnat på hans sommarprogram som jag håller som ett av de bästa. Han berättade om sin resa på ett otroligt medryckande och känslomässigt, varmt sätt. Högsta klass helt klart! Efter det fick vi även sång av Sebastian Åkesson och sedan gratulerade vi alla duktiga stipendiater som inom sina olika områden visar på så goda prestationer men som också finns med utanför Vimmerby och är med och där stärker vårt gemensamma varumärke. Stort grattis alla och tack Sparbankstiftelsen och Vimmerby Sparbank för en fantastisk kväll!

Avslutar helgen med en god känsla efter att ha tankat energi med bästa vänner.

fredag 10 november 2017

Efter några härliga dagar i Köpenhamn förra veckan så närmar sig snart ännu en vecka sitt slut. Det går så rasande fort tycker jag.
Den här veckan har vi haft vårt andra utvecklingsråd. Vi har så otroligt många kompetenta medarbetare inom Vimmerby kommun som på ett engagerat sätt där informerade ledningen. Den här gången fick vi ta del av frågor inom arbetsmarknadsområdet, integration, vuxenutbildning och kring kompetensförsörjningsfrågor inom kommunen. Vårt syfte är att öppna upp och sprida kunskap om det som utförs för att hitta synergier och på så sätt ytterligare kunna växla upp utvecklingsarbetet. En förutsättning är att alla i ledning såväl inom poltiken som tjänstemannaledningen har kunskap om vilket arbete som bedrivs redan idag och där vi samtidigt kopplar ihop det fortsatta arbetet till det pågående SLUS arbetet.

Den här veckan har jag också haft APT med utvecklingsavdelningen, vilket för mig kändes som ett viktigt möte, där mycket händer och mycket är gång. Bl a har vi nu bokat in intervjuer med tre kandidater när det gäller den vakanta tjänsten som utvecklingschef. Ser fram emot dessa möten och hoppas att vi ska finna en kandidat där vi ömsesidigt känner att det här blir bra!

Vår förvaltningschef Birgitha Sahlin kommer att vara sjukskriven för en operation. Under hennes frånvaro kommer Agneta Gatel, tidigare förvaltningschef i Kinda kommun att träda in på del av tid. Agneta kommer också få ett uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att genomlysa verksamheten och komma med inspel om möjliga åtgärder med anledning av det pressade läge som råder inom barn- och utbildningsförvaltningen. Vi hoppas att Birgithas operation går som planerat och att rehabiliteringen kommer att flyta på enligt plan. Varmt välkommen Agneta.

lördag 28 oktober 2017

Ännu en intensiv vecka närmar sig snart sitt slut. Vimmerby kommuns nionde ledarskapsprogram startade upp under torsdagen och fredagen. Jag mötte där ett härligt gäng chefer som jag tror kommer att få en lärorik och utvecklande tid tillsammans det kommande dryga året. Jag känner mig glad, ödmjuk och stolt över att chefer i Vimmerby kommun rekryterat så bra chefer till våra olika verksamhetsområden inom kommunkoncernen. De visar alla på stor nyfikenhet och intresse för egen utveckling som kommer att leda till fortsatta förbättrade resultat.

Annars antog kommunfullmäktige SLUS:en i måndags. En mycket viktig milstolpe. Jag ser det här arbetet som otroligt viktigt för vår kommuns framtid. Det är och ska vara ett bra val att bo och/eller verka i Vimmerby kommun. Där har vi alla ett ansvar.
En av anledningarna till att vi absolut inte har råd att misslyckas är att företagen och den offentliga sektorn behöver arbetskraft för fortsatt företagsutveckling/klara välfärdsuppdragen. I måndags hade vi företagsdialog med VD:n på STG som bekräftade ovanstående. Här pratade vi bl a konkret om hur viktigt språket är i sammanhanget och att vi behöver hitta förbättrade åtgärder inom det området.

Svenskt näringliv bjöd tillsammans med Almi och Företagarna in till lunch i tisdags. Bl a presenterades Vimmerby kommuns läge i förhållande till övriga kommuner. Det finns mycket som kan bli bättre och vi har en klar uttalad ambition att möta upp på många olika vis till det behovet.

Jag ska vara ledig en del nästa vecka så då blir det inget inlägg. Det blir en resa till Köpenhamn som vi ser fram emot i familjen.

fredag 20 oktober 2017

Befinner mig på kommundirektörsföreningens höstkonferens i Stockholm. Lyssnar just nu på civilminister Ardalen Shekarabi. Han belyser utifrån regeringens perspektiv kommunernas utmaningar. Två riktigt bra dagar där vi bl a lyssnat till Charlotta Melander och Josefina Syssner som pratat kring ”lyckliga platser- hur valet av boendeform påverkar ditt liv” och att ” krympa smart- om plan B och vikten av en lokal anpassningspolitik”. Utöver detta även pass kring den nya kommunallagen, myndighetssamverkan som metod vid organiserad brottslighet, när krisen är här- hur samlar vi våra resurser på bästa sätt samt även ministerbesök av Heléne Fritzon kring samma tema som Ardalen Skekarabi just nu talar om. Känner mig som styrelsemedlem i  kommundirektörsföreningen nöjd  med dagarna och dessutom tacksam över alla inspel och tankar jag fått med mig av kollegor runt om i landet.

fredag 13 oktober 2017

Jag förstår att den här veckans inlägg långt ifrån intresserar alla. Men har du ett intresse av ledarskap så kan du fortsätta ta del av resten...
Vi har precis avslutat kommunledningens utvecklingsdagar i Västervik. Vi har denna gång fått fördjupad kunskap och ökat vårt medvetande kring betydelsen att det inte räcker med en god insikt och handlande utifrån vilken ledarstil som gynnar resultatutvecklingen. Det handlar i grunden också om vilken kontext vi verkar i där omvärldsfaktorer, organisatoriska faktorer tex kultur samt vilken grupp det är som som ledas och vilket läge den gruppen befinner sig i som spelar stor roll. Till det ska läggas hur jag är som person, d v s min kompetens, min fysiska och psykiska status, inkl stresshanteringsförmåga, samt vilka värderingar eller vilken livsåskådning jag har och att det påverkar min ledarstil.
Det är många parametrar att hålla ordning på, vi tränar på men kan också konstatera att vi känner en stolthet över där vi befinner oss idag.
Nu och framåt räcker det inte med att varken chefer eller medarbetare ”bara gör sitt jobb”. Vi i ledningen inser att det kommer att behövas och vill också att alla ska vara med och vara delaktiga på utvecklingsresan och att man också i det pågående arbetet är beredd att samverka med andra d v s arbetskamrater, andra avdelningar, förvaltningar/bolag eller externa aktörer.
Ledarskap och ledarskapsutveckling har inget egenvärde. För mig handlar det krasst om resultatutveckling och då handlar det naturligtvis om ekonomiska resultat men lika mycket om att våra kommuninvånare känner en nöjdhet med de tjänster som kommunen utför, att vi är en arbetsgivare där medarbetare trivs, mår bra och vill vara med att bidra samt att vi håller oss framme, är omvärldsorienterade och använde oss av effektiva metoder inom våra olika verksamhetsdelar.

fredag 6 oktober 2017

Ett axplock från veckan som gått...


En gång i månaden har vi, några representanter från kommunstyrelsens tjänstemän och politiker, möte med miljö- och byggnadsnämndens politiker och tjänstemän. Representanter från VEMAB deltar också. Möten leds av miljö- och bygg och genomgång sker bl a av pågående detaljplaner. Vi har, precis som många andra kommuner, ett enormt högt tryck på oss att färdigställa planer för att kunna gå vidare med att vidga utbudet av såväl bostäder som mark för industri och handel.


Utöver det så jobbar vi vidare med planverk för krisberedskap, där snart den sista planen kring krishantering ska upp för formellt avgörande.


På kommunstyrelsen i tisdags var det fokus på delårsbokslut efter 8 månader. Enligt prognosen ser resultatet ut att bli riktigt bra, och det ska det ju vara. Det är en medveten politisk strategi för att kunna amortera och snabbt sänka våra lånenivåer. Den planen ser dock ut att hålla för år 2017, vilket känns bra. Samtidigt verkar vi vara i en tid då många önskemål och behov påtalas. Det är inga små investeringar vi pratar om. Det är allt från bostäder i regi av Vimarhem, fler bostäder inom särskilt boende, förskola samt en ny grundskola m m. Utöver det som nu nämnts framträder tydligt behov av plan kring hur vi går vidare med de idrottsanläggningar som idag finns inom kommunal regi där i princip alla påtalar behov. Ja, jag har skrivit om det här många gånger förut och det blir säkert fler gånger. Men detta är ingen enkel ekvation att hantera för den politiska ledningen. Om man väljer att se varje del som ett enskilt investeringsobjekt så kan det kännas som ett enkelt avgörande. Men vår situation kräver att de som finns i den politiska ledningen kan hantera och agera utifrån en helhetsbedömning. Vår roll som tjänstemän är att bidra med underlag från alla möjliga utgångspunkter för att stödja och underlätta prioriteringsarbetet där både investeringskostnader samt driftskostnader framgår.


I onsdags träffas den administrativa delen av kommunstyrelseförvaltningen. Vi hade även här tema antikorruption. Därutöver informerade jag kring den pågående organisationsöversynen på kommunstyrelseförvaltningen där förslaget är att inrätta ett kontaktcenter i stadshuset.


Så många som 39 personer har visat intresse av att bli utvecklingschef på Vimmerby kommun. Det känner jag mig riktigt glad, ödmjuk och tacksam över.


Strax ska vi möta upp representanter från Hultsfreds kommun för samrådsmöte denna fredagseftermiddag. På agendan finns bl a räddningstjänsten, kost och miljö- och bygg.

fredag 29 september 2017

Idag har vi haft ledarforum med alla kommunens chefer i stadshuset. Vi startade upp med en nulägesbild kring SLUS-arbetet och kopplingen till det pågående visions- och målarbetet. Därefter tog vår säkerhetssamordnare Håkan Westerback vid och informerade kommunens chefer om de planer som måste finnas och som nu finns inom kommunens krisberedskap. Det finns ett särskilt styrdokument för det arbetet där det finns en risk- och sårbarhetsanalys, krishanteringsplan med tillhörande kriskommunikationsplan. Hela länet ska öva i den senare delen av november och det känns skönt att vi nu kan säga att vi har en grund att stå på. Även om det inte kommer att hjälpa oss fullt ut när något händer något i verkligheten (eller i övningen).
Anna Erlandsson Karlsson som är administrativ chef och Stefan Malmborg som är webbstrateg gick igenom upplägg kring hur vi ska höja medvetandegraden när det gäller informationssäkerhet samt information kring den nya dataskyddsförordningen, GDPR.
Dagens huvudsakliga tema var antikorruption där vi växlade mellan filmsekvenser och dialog i grupp kring ämnet. Det låter tungt, och en del tyckte nog att det var just, tungt... Men det är nödvändigt att få lite djup och tyngd i frågan för att öka medvetandegraden. I Vimmerby vill vi ha en frisk och sund kultur där den som uppmärksammar oegentligheter framför dessa. Sedan uppstår det alltid situationer där man kan hamna i etiska dilemman. Det viktiga är då att bolla och diskutera med kollegor, sin chef o s v för att minimera tveksamheter.


I veckan har vi också haft vårt allra första utvecklingsråd. Där finns samtliga presidier i våra olika nämnder med samt ledningsgruppen och en del andra utvalda tjänstemän. Vi har för avsikt att träffas fyra gånger /år. Tanken är att vi ska effektivisera bland pågående grupper som träffas inom en rad områden och istället ha rena operativa effektiva grupper och sedan ett utvecklingsråd på strategisk nivå där frågor som kompetensförsörjning, arbetsmarknad, integration, folkhälsa med mera ska lyftas för att hitta synergier och som håller en röd tråd i det fortsatta utvecklingsarbetet. Det är inget beslutsforum utan ett forum där vi pekar ut gemensamma strategier. Vårt första tema var säkerhet/trygghet. Vi fick en dragning kring olika typer av resultat som gäller Vimmerby kommun. Både situationen för unga som vuxna. Till nästa utvecklingsråd kommer vi att ha tema arbetsmarknad/kompetensförsörjning.