fredag 23 mars 2018

Nu sitter jag på tåget hem från Stockholm. Igår när jag åkte upp så var det riktigt körigt med både trasiga tåg och signalfel så tyvärr missade jag ett inplanerat styrelsemöte. Jag hann i alla fall fram tills dess att kommundirektörsdagarna startade. I går vad det traditionsenligt SKL:s dag. Det innebär att vi i ett snabbt tempo får den nyaste information från den nationella arenan inom områden som kostnadsutjämningen, de ekonomiska förutsättningarna för landets kommuner, tillgång till personal/kompetensförsörjning, vård och omsorg, civilt försvar och digitaliseringen inom skolan samt digitaliseringen i stort. Det är både värdefullt och tidseffektivt att få ta del av denna information på detta sätt. Idag har vi haft två ämnen på agendan. Dels inspel/diskussioner och erfarenhetsutbyte kring instruktionen för kommundirektörer som varje kommun måste besluta om enligt den nya kommunallagen. Därefter besök av Peter Santesson som är chef för opinionsanalys på Demoskop och Katarina Barrling, docent Uppsala universitet. Föredragshållarna gav oss ett intressant pass kring utveckling och trender bland väljare, hur står det till med partiernas hälsotillstånd, det förändrade medielandskapet samt reflektioner över om vi kan få ett "Trumpeffekt"  i valet. För oss som har den här rollen så är det här mycket intressanta frågor, där utfallet på djupet påverkar vår vardag.

Tidigare i veckan har dagarna ägnats åt budgetberedning där både drift och investeringar har diskuterats igenom. Nu fortsätter dialogen inom partierna. Om inget oförutsett inträffar så kommer medvetna, öppna prioriteringar bli alldeles nödvändiga. Behoven och önskemålen överskrider långt det utrymme som finns till förfogande.

I onsdags träffade jag åter igen våra duktiga indirekta ledare på mellanchefsnivå. Ett framgångsrikt ledarskap som vi haft en plan och genomförande för i Vimmerby kommun sedan 2012,  som framöver kommer att behövas mer än någonsin. Jag skriver det bl a av de anledningar som beskrivs ovan. Ett gott ledarskap är inget man "bara" ägnar sig åt i goda tider. Det är på riktigt en förutsättning för att klara uppdragen med bästa möjliga resultat utifrån de rådande förutsättningar som vi har framför oss med sämre ekonomiska förutsättningar och brist på medarbetare.

Nästa vecka så ska vi avtacka vår HR-chef, Monica Bergh. Monica och jag har jobbat ihop under mina samtliga 8 år i kommunen. Vi kom ungefär samtidigt och har under dessa år upplevt otroligt många saker tillsammans. Monica har dessutom varit min ställföreträdare och har varit en mycket viktig person för mig i min ledning. Monica har också varit en uppskattad chef på HR-avdelningen och under hennes ledning har avdelningen utvecklats och moderniserat sitt arbetssätt inom olika områden. Monica har också varit en mycket uppskattad kollega i ledningsgruppen där chefer ofta uttrycker att man är nöjd med det stöd man får från vår HR-avdelning. Stort tack Monica och varmt lycka till i ditt nya uppdrag som HR-chef i Oskarshamns kommun.
Under det glapp som uppstår tills dess att vår nya HR-chef, Marie Halldén börjar i juni så kommer Richard Mårtensson att gå in som tillfällig chef. Richard har bl a tidigare varit HR-chef i Västerviks kommun. Välkommen till oss Richard.

torsdag 15 mars 2018

Veckan har bestått av många interna avstämningar av olika slag. Framförallt pågår intensiva diskussioner och sammanställning av underlag kring budgetläget inför 2019. Det handlar om såväl driftsbudget som investeringsbudgeten för kommunkoncernen. Måndag och tisdag nästa vecka väntar budgetberedning.
I morgon fredag ser jag fram emot God Morgon Vimmerby med vår nye utvecklingschef Thomas Svärd som gäst.
Vintern verkar inte ge sig ännu på ett tag... Nu känner jag för lite värme!

torsdag 8 mars 2018

Idag torsdag väntar presentation och genomgång av budgetförutsättningar inför 2019. Strax ska både den politiska ledningen och tjänstemannaledningen få en bild över läget. Därefter åker Tomas Peterson och jag till Söderköping för gemensamt nätverksmöte med övriga kommunalråd och kommundirektörer som finns knutna kring CKS på Linköpings universitet. Denna gång är temat "Medborgarreaktioner på  kontroversiella kommunala politiska beslut" Jag ser fram emot att få ta del av aktuell forsning inom området. I morgon kommer David Ekholm, postdoktor på CKS att presentera sin forskning om hur olika slags idrottsverksamheter kan bedrivas för att bidra till inkludering som ett sätt att möta sociala problem. Statsvetare, Jenny Madestam kommer också och pratar politiskt ledarskap, spännande program alltså denna gång.

Snön fortsätter att falla utanför fönstret och jag upprepar mitt inlägg från förra veckan. Ett stort tack till alla er som utifrån de förutsättningar ni har gör ett fantastiskt jobb. Med anledning av vädersituationen förra veckan tog vi  tillfället i akt till att träna lite krisledning i kommunen. Det känns som att vi efter varje tillfälle utvecklar vårt arbete inom området lite till.

Igår hade vi troligtvis det sista sammanträdet i "Ledningsgruppen för invandrarfrågor". Vi är på väg att ta ett helhetsgrepp i flera koncernövergripande frågor när det gäller vår ledning och styrning med en tydlig struktur. Istället kommer en samverkansgrupp för integration- och inkluderingsfrågor att tillskapas med representanter från olika berörda förvaltningar och bolag. Där ska frågor tas upp som är av operativ karaktär. De och de andra samverkansgrupper som vi kommer att tydliggöra framöver rapporterar till koncernledningsgruppen, som har det övergripande tjänstemannaansvaret. Koncernledningsgruppen bereder sedan frågor som ska tas upp på de utvecklingsråd som äger rum fyra gånger per år där både den politiska ledningen och tjänstemannaledningen finns med. Formella beslut fattas dock inom ordinarie beslutsstruktur (befintliga nämnder). Varmt tack till alla er som under årens lopp bidragit till att vi lagt grunden för den goda samverkan vi har inom vår kommun i denna ledningsgrupp. Nu gör vi en omstart med syfte att bli ännu mer effektiva och tillsammans skapa ännu bättre resultat för de vi finns till för.

Gladast den här veckan är jag över att vi nu kan presentera vår nya HR-chef, Marie Halldén. Du ska känna dig varmt välkommen hit i början av juni, Marie!

onsdag 28 februari 2018

Jag tänker extra mycket idag på de medarbetare som i sitt arbete måste ut på vägarna. Naturligtvis de som snöröjer, men även hemtjänsten, hemsjukvården och räddningstjänsten med flera som jobbar under tuffa förhållanden dessa dagar. Ni gör alla ett otroligt värdefullt arbete!

Annars är det även denna vecka mycket funderingar kring välfärdens utmaningar. De kommande 10 åren ökar både antalet barn och äldre. Personer i arbetsför ålder ökar inte i samma takt. I vissa delar av landet minskar antalet och där misstänker jag att just Vimmerby kommun befinner sig. Vi behöver därför fortsätta utvecklingsarbetet med att uppfattas som en ännu bättre och attraktiv arbetsgivare. Vi har många parallella processer igång just nu. Den här veckan har vi till exempel haft elever från samhällsprogrammet här på praktik. Det känns viktigt att ungdomar får se att vi är en stor och mångfacetterad arbetsgivare som kan erbjuda många olika typer av intressanta jobb. Samtidigt jobbar jag själv aktivt vidare med att planera för fortsatt arbete 2018. Hur vi strategiskt ska lyfta frågan kring attraktivitet in i vårt pågående SLUS-arbete. Dessutom att det också är en viktig del av planen för hur vi ska arbeta vidare med resultatet av medarbetarenkäten och vidareutveckla samverkan med facken.

Enligt rapporten " Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden"  så behöver välfärdstjänsterna dessutom effektiviseras för att klara kompetensförsörjningen. Ny teknik, förändrat arbetssätt och förändrad arbetsorganisationen blir nödvändigt för att klara välfärden. Om vi inte lyckas behöver hälften arbeta inom välfärden framöver om vi jämför med dagens en fjärdedel. Det handlar också om att se över ambitionsnivåer på både nationell som lokal nivå. SKL har formulerat nio strategier för att möta utmaningarna. Det handlar bl a om att utnyttja tekniken bättre och skapa bra möjlighet till löne- och karriärutveckling . Det handlar också om att utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisation samt skapa förutsättningar och motivera fler medarbetare att arbeta heltid och fler år i yrkeslivet. Det behövs ett nytänkande om vem som gör vad och därför behöver arbetet fortsätta med strategin "Använd kompetens rätt". Rekryteringsbehovet i landet kan minska med 180 000 personer med hjälp av de tre strategierna: Fler arbetar mer, Förläng arbetslivet, och Utnyttja tekniken enligt rapporten.

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


 


 
 
 
 
 


 
 
 

 
 
 
 
 

.

 
 
 

  
 
 
 
 

torsdag 22 februari 2018

Just nu funderar jag mest kring finansieringen av vår välfärd. Vimmerby kommun har ett starkt resultat 2017 som innebär att vi kan skriva ner ett par stora poster kring fiber och Krönsmon som gör att de bättre stämmer med det bedömda värdet. En viktig och ansvarsfull åtgärd. Vi gjorde en liknande åtgärd 2016. Vi har samtidigt amorterat extra på våra lån och har numera driftskostnader som ligger i linje med andra jämförbara kommuner. Alltså kan man tro att det inte är så mycket att oroa sig för... Men alla med insyn i kommunal ekonomi vet att det kommer att bli tuffare nu och framåt. Vi har sett det komma. Behoven och förväntningarna på både drifts- och investeringssidan ökar samtidigt som kommunens ekonomiska förutsättningar att leva upp till bibehållna ambitionsnivåer, (alltså inte ökade) inte finns.
Utifrån nationellt perspektiv beskrevs ovanstående i förra veckans " Dagens samhälle". Det saknas över 60 miljarder. Samtidigt som vi står inför ekonomiska utmaningar så kommer vi också ställas inför ännu svårare utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen.
Vi lever, bor och verkar i ett fantastiskt fint land. Så nya lösningar kommer att hittas. Det står dock klart att det blir svårt att använda lösningar som vi tagit till förut när det kört ihop sig. En viktig fråga är hur varje kommun kommer att lyckas skapa en dialog med sina medborgare om realistiska servicenivåer.

fredag 16 februari 2018

Krafterna har inte varit på topp den här veckan. Jag har haft en förskräcklig hosta. Den har gjort att jag fått prioritera om och missat en del bl a den årliga middagen där vi uppmärksammar de medarbetare som arbetat i 25 år på Vimmerby kommun. Jag får istället här varmt tacka er för era fina arbetsinsatser! Vår restaurangskola brukar alltid ordna så att hela tillställningen blir festlig och minnesvärd. Hoppas att ni som var där och blev firade hade en riktigt trevlig kväll.

Även om jag inte deltog på kvällen så var jag med på utvecklingsrådet i onsdags. Där fick vi en mycket bra genomgång av fritidssektorn samt om folkhälsa. Våra medarbetare beskrev nuläget som sammantaget visar på många utmaningar som måste hanteras på ett klokt sätt framöver.

Igår kväll var det dags för ännu ett "Allas Vimmerby" möte i Södra Vi församlingshem med ett 80-tal olika deltagare från alla orter i kommunen, som jag tyvärr också missade. Parallellt lägger vi nu upp en plan för hur "SLUS:en" ska implementeras internt i vår kommunkoncern. När vi läste av resultatet av medarbetarenkäten så konstaterade vi att ett viktigt fokusområde är att fortsätta stärka och utveckla medarbetarskapet i kommunen. Om vi sedan lägger till att vi vill utveckla vår samverkan med våra fackliga organisationer där delaktighet och inflytande på varje arbetsplats är en av de viktigaste grundstenarna. Dessa viktiga utvecklingsområden tillsammans med att vi som arbetar inom kommunkoncernen har en mycket viktig funktion när det gäller just SLUS-arbetet i kommunen. Med en ökad medvetenhet om att det är vi tillsammans som stärker den lokala attraktionskraften. Ingen annan kommer ju att göra det åt oss. Sammantaget kring ovanstående områden som ju hänger ihop, så har jag tankar på hur vi som arbetar med ledning och styrning ska jobba vidare under 2018. Återkommer med mer konkret information kring detta längre fram.

torsdag 8 februari 2018

Den här veckans största händelse är det första spadtaget på "Stören" där nya bostadsrätter nu ska byggas. Det är visst 27 år sedan det sist producerades bostadsrätter i Vimmerby, om jag är rätt informerad. Det var mycket trevligt att få vara närvarande vid ett tillfälle, där många med mig nu säkert önskar att det efterföljs av fler byggprojekt. Vi behöver ju bostäder. Vimarhem ser över möjligheten att bygga på "Pistolsmeden". Vi har för övrigt flera kontakter med olika aktörer i branschen och tittar parallellt på lämplig mark. Allt utifrån där det finns efterfrågan på tillskott av bostadsrätter, hyresrätter och villatomter. "Läget" är helt avgörande för att det ska finnas ett intresse i att investera.

I morgon fredag är det dags för kommunchefsberedning på ITSAM och ett samverkansmöte i Hultsfred senare under dagen

Det står nu klart att vi har rekryterat en förbundschef till det nya kommunförbundet som ska bildas i Kalmar län med start år 2019. Grattis Johan Engdahl och lycka till med uppdraget säger vi här i Vimmerby.

På måndag är det äntligen dags att säga varmt välkommen till utvecklingschefen, Thomas Svärd.