fredag 12 januari 2018

Nu är vi ordentligt igång igen efter helgerna och det känns bra. Idag skulle det bli en kontorsdag men det blev inte riktigt som planerat, men det blir det ju inte alltid.
Jag har under dagen haft många värdefulla samtal både per telefon men också i form av små trevliga besök med olika typer av inspel. Härligt att få gå hem en fredag med känslan att så många vill vara med och utveckla både vårt egna interna arbete men naturligtvis också kommunens utveckling i stort.

Igår träffades chefer och controllers/ekonomer för en genomgång av samtliga verksamheter utifrån förvaltningens budgetläge 2018. Jag känner mig uppriktigt stolt över det arbete som hittills genomförts kring att få kostnadskontroll och som fortsätter med syfte att arbeta ännu mer kostnadseffektivt. Visst har vi orosmoln, men där läggs inte vårt huvudfokus. Istället är vi medvetna om dem, men vi "parkerar" dem för det vi vet av erfarenhet är att allt det som framkommit vid vår gemensamma riskbedömning kommer i alla fall inte inträffa. Däremot kan vi vara lika säkra på att andra saker ( både positiva som negativa) kommer att inträffa som är omöjliga att förutse.

Nu börjar en tid med många arbetsinsatser kring olika typer av årsberättelser/redovisningar och bokslut. Den första jag fått i min hand är kring "våld i nära relationer" där man föredömligt snabbt och lättförståeligt visar på utförda insatser under 2017. Jag vill verkligen flagga upp för att vi inom det här området i vår kommunen har en stark resurs i form av medarbetare med hög kompetens. Tveka inte att kontakta kommunen när ni upptäcker behov inom området!

fredag 22 december 2017

Jag vill önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

För den som är intresserad kan ni här ta del av min sammanfattning av år 2017.
-------------------
Efter folkomröstningen 2016 präglades kommunen av en turbulent tid där nya samverkansformer skulle hittas för att åter bygga upp den tilltufsade tilliten. Under år 2017 har det arbetet växt sig allt starkare, dels genom det arbete som sker inom projektet ”Stärkt lokal attraktionskraft” som vi länge kallat SLUS men som vi numera benämner som ”Allas Vimmerby”. Arbetet har till viss del bekostats av externa projektmedel och vi har nu ansökt om ytterligare medel för att underlätta implementeringen av strategin. ”SLUS:en  har under året antagits av kommunfullmäktige där vi har sex definierade insatsområden som processats fram inom flera olika grupperingar. Inom politiken har man också under året påbörjat ett arbete med att ta fram en övergripande vision för Vimmerby kommun.
Under året har kommunledningen startat upp något som vi kallar utvecklingsråd. Tanken är samtliga nämnders ledningar ska samlas kring gemensamma områden där alla nämnder/förvaltningar berörs kring bland annat arbetsmarknad, integration, kompetensförsörjning och folkhälsa. Allt med fokus på perspektivet ”Allas Vimmerby”.
Inom bolagskoncernen har vi under året slutfört affären kring Astrid Lindgrens Näs. Det finns en bred samstämmighet om att det här blir en bra lösning för att verksamheten ska fortsätta utvecklas som ett nationellt och internationellt besöksmål. Dessutom har vi med pompa och stått firat att Astrid Lindgrens Näs fyllt 10 år.

Vimmerby kommun har stått värd för ytterligare ett Midnattssolsrally och även Diggiloo valde Vimmerby som plats, sommaren 2017.

När det gäller kommunens driftskostnader i förhållande till andra kommuner fortsätter trenden enligt plan, där avståndet nu minskat kostnadsmässigt. Vi kan nu i princip säga att vi ligger i nivå med andra kommuner.

Vi har sett en fortsatt fantastisk fin utveckling hos många av kommunens företag. Vimmerby kommun är en stark inpendlingskommun, har låg arbetslöshet och har en mycket hög andel av kommuninvånare som arbetar inom näringslivet. Kompetensförsörjningsfrågan är naturligtvis fortsatt viktig, kanske den viktigaste frågan för såväl näringsliv som offentlig sektor.

Under året blev tjänsten som utvecklingschef vakant och det var glädjande att så många visade intresse för att arbeta med utvecklingsfrågor inom kommunen. Tjänsten har tillsatts och ny chef kommer på plats i början av 2018.

Kommunstyrelsen har beslutat att genomlysa barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Nämndens prognostiserade ekonomiska resultat har under hela året varit negativt samtidigt som man också visar på en pressad arbetsmiljösituation. Resultatnivån för elever visar dock på en liten positiv trend.
Miljö- och byggnadsförvaltningen och samhällsbyggnadsavdelningen har under året upplevt stark press. Orsaken är dock mycket positiv. Det har under året varit stor efterfrågan på nya och förändrade detaljplaner och försäljning av mark för bostäder, handel och industrimark. Vi har under året samtidigt också tagit del av många behov och önskemål om ny eller förändrad kommunal verksamhet. På investeringssidan har diskussioner fortsatt och prioriteringar kvarstår om var satsningar ska ske utifrån vårt behov och vår ekonomiska betalningsförmåga inom kommunkoncernen. Vi är också fortsatt påverkade av det som gäller nationellt t.ex. minusräntan både på kostnads- och intäktssidan samt av statens styrning genom generella och riktade statsbidrag.

Som arbetsgivare har vi under året lagt stort fokus på hälsa hos våra medarbetare, framförallt för att förebygga psykisk ohälsa. Arbetet sker med andra samverkansaktörer och finansieras via ESF-medel. Samtidigt har vi också tagit oss an utmaningen med att lösa ”heltidsfrågan”. Resultatet av årets medarbetarenkät visar på en högre svarsfrekvens och en ökad nöjdhet, även om det fortsättningsvis ändå finns mycket att arbeta vidare med. Kommunens ledarskapsprogram har under året fortlöpt enligt plan. Det nionde ledarskapsprogrammet i ordningen har startats upp. Under året har också ny nationell effektforskning visat på goda effekter av den inriktning Vimmerby kommun valt som väg för att utveckla ledarskapet inom kommunkoncernen. En mängd andra utbildningsinsatser har ju naturligtvis också genomförts, vi har bland annat erbjudit chefer och medarbetare utbildning inom antikorruptionsområdet. En vakans har uppstått på tjänsten som HR-chef och rekrytering kommer att påbörjas i början av 2018.
I november genomfördes en länsövergripande kärnkraftsövning där många myndigheter och offentliga organisationer deltog, bland annat Vimmerby kommun. Vi har under året reviderat samtliga krishanteringsplaner och övningen var ett bra tillfälle att testa dem i ”skarpt läge”. Övningen ska utvärderas i början av år 2018. Vår egen uppföljning visar att vi klarade övningen bra utifrån vår egen målsättning, även om det alltid finns förbättringspotential.

På årets sista kommunfullmäktige fattades ett inriktningsbeslut om en ny organisation för fortsatt fiberutbyggnad inom kommunkoncernen.

Inom länet har arbetet fortskridit kring att bygga upp länsgemensamt kommunförbund som kommer att startas upp under 2018 för att träda i kraft årsskiftet 2018/2019. I augusti hade vi besök av vår nye landshövding Thomas Carlzon där vi passade på att lyfta alla aktuella frågeställningar som vi har här i Vimmerby kommun. Om något ska nämnas så var infrastrukturfrågan, med framförallt upprustning av Stångådalsbanan, uppe för diskussion.
Dessutom fick vi så här i slutet på året den glädjande nyheten om att ett statligt servicekontor ska placeras i Vimmerby. Servicekontoret planeras inrymmas lokalmässigt i anslutning till stadshusets kontaktcenter.

 

torsdag 14 december 2017


I måndags hade vi i säkerhetsgruppen den första uppföljningen efter kärnkraftsövningen. En enkät finns också utskickad till alla involverade för att vi ska kunna fånga upp förbättringsområden. Överlag visade de inspel som hittills inkommit att vi hanterade övningen bra.

Den här veckan har vi också börjat fundera på vilken lokalmässig lösning som blir bäst med anledning av det glädjande beskedet om att Vimmerby kommun kommer att få ett servicekontor. Jag vet att våra politiker jobbat hårt med denna fråga så det här är ett mycket bra kvitto på att man verkligen nått fram. På tjänstemannasidan ser vi fram emot att jobba vidare med hur vi bäst ska utforma en lösning.

Igår hade vi APT på utvecklingsavdelningen. Det kändes bra att få mötas en stund och att tillsammans gå igenom lägesbilden på avdelningen.

torsdag 7 december 2017

En bra vecka helt enkelt... Det är nu klart att Thomas Svärd blir ny utvecklingschef. Han börjar den 12:e februari. Det känns som Thomas på många sätt kommer att bidra med sina kunskaper och erfarenheter i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Thomas har redan hunnit presentera sig för kommunstyrelsen som hade sammanträde i tisdags. Där han då tillsammans med vår nye fastighetschef, Torbjörn Bergström fick möjligheten att för första gången bekanta sig med den politiska ledningen i kommunen. Ni ska känna er mycket varmt välkomna båda två!

På kommunstyrelsen avhandlades många frågor som har sysselsatt mig under många månader. Det handlar bl a om en organisationsöversyn på kommunstyrelseförvaltningen, där vi nu fått klartecken att påbörja arbetet med att inrätta ett kontaktcenter i stadshuset. Dessutom organisationsfrågan kring fortsatt fiberutbyggnad som nu går vidare till kommunfullmäktige. Förslaget innebär att nätägande och fortsatt fiberutbyggnad kommer att ske i bolagsform inom koncernen - Vimmerby Fibernät AB.

Igår var det åter dags för samrådsmöte med Hultsfred. Vi diskuterade frågor kring gymnasiesamverkan, samverkan kring kulturskola, fortsatt samverkan kring Campus och folkhälsa samt kring viss del av kostverksamheten. Även det här var ett bra möte där vi fick med oss många tankar och nu står inför olika valmöjligheter på kort och lång sikt.

Igår kväll var det åter dags för att administrationen inom kommunstyrelseförvaltningen att tillsammans med den politiska ledningen inom kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att träffas för att äta julmat och umgås en stund. Jag blir varje år så imponerad, och detta år var inget undantag, av hur duktiga våra medarbetare är inom kommunens kostverksamhet. Vilken god mat! Dessutom alltid lika imponerad av hur duktiga medarbetare vi har när det gäller att under trevliga former hitta rätt nivå på social samvaro/tävlingsmoment. Stort och varmt tack till berörda på kostenheten och till Patric, Lisa och Bo.

I morgon är det ledarforum med internationellt arbete, våld i nära relationer, jämställdhet, feriepraktik och plan för lika rättigheter och möjligheter på agendan. Olika medarbetare inom kommunen med spetskompetens kommer att lotsa oss genom förmiddagen.

I helgen blir det ett besök i Kalmar med hela familjen. Jag och min bror med familjer ska fira mina föräldrar som har 50-årig bröllopsdag. Det är värt att fira om något!


lördag 2 december 2017

En intensiv vecka är snart slut. I måndags kväll spikades budgeten för 2018 på kommunfullmäktige. På koncernledningsgruppen i tisdags ägnade vi oss åt bredbandstäckning, fiberutbyggnad och hur det ser ut med anslutningsgrad till våra kommunala verksamheter runt om i kommunen. Vi fick också en genomgång av planen ”lika rättigheter och möjligheter” samt en nulägesbeskrivning kring var vi befinner oss när det gäller insatser inom området för kompetensförsörjning.
Hela onsdagen handlade om KKÖ 2017 d v s den krisledningsövning som ägde rum i hela länet med ett 1000 tal personer involverade från olika myndigheter. Överlag tycker jag att vi i Vimmerby klarade de utmaningar vi utsattes för under dagen på ett bra sätt. Vi kommer att utvärdera dagen på olika sätt, slipa på förbättringsåtgärder för att utveckla vår krisberedskap. Den största glimmrande guldstjärnan så här i adventstider till Håkan Westerback och Petra Genfors som med en stor arbetsinsats förberett och planlagt dagen. Naturligtvis även ett jättestort tack till alla som var engagerade under dagen koncernledningsgruppen som tillika är krisledningsgrupp med sekreterare Axel, socialförvaltningens ledningsgrupp, kommunikationsgruppen, upplysningscentralen, vår externe utvärderare samt Tomas Peterson som i sin roll som KSO fick representera hela kommunstyrelsen under dagen.
Torsdagen och fredagen har ägnats åt att träna mellanchefer i strategiskt d v s indirekt ledarskap. Här diskuterar vi påverkan via olika länkar som antingen sker via direkt handlingsinriktad påverkan men även genom imageinriktad påverkan. Klart är att de länkar jag har d v s chefer direkt underställda mig överlag gjort och gör bra rekryteringar som i sin tur gjort och gör bra rekryteringar (d v s länkar) Det här är en förutsättning för att ha en fungerande organisation med över 1300 tillvidareanställda där vi klarar uppdragen och där våra tjänster har en bra kvalitet med kostnadskontroll.
Hoppas att ni får en trevlig första advent!

fredag 24 november 2017

Just nu sitter jag på tåget efter att varit på SKL:s kommundirektörsnätverk. Där har vi fått ta del av otroligt mycket information på kort tid. Frågorna är de samma som vi diskuterar både på lokalt och regionalt plan, men här får vi ta del av nyheter utifrån de nationella perspektivet, som naturligtvis kommer att påverka oss i den ena eller den andra riktningen. Jag nämner några områden där engagemanget var som störst - Heltidsresan, frågan är het och har många dimensioner, också av politisk karaktär. Utifrån arbetsgivarperspektiv behöver alla jobba heltid av den anledningen att vi behöver den arbetskraftsresursen för att klara välfärdsuppdragen framöver. Nästa område handlade om förändringar inom assistanersättningen. Ärenden där staten nu omprövar ansvaret och utförandet och kostnaden för personlig assistans istället hamnar på kommunerna. Nästa område handlade om kommunerna och framtidens hälso- och sjukvård som allt mer kommer att ske inom primärvården, nära kopplat till det egna hemmet. Vi lyfte också frågan kring den nya kommunallagen och den instruktion som varje kommunstyrelse ska ge till sin kommundirektör. Bakgrunden handlar om den stora omsättning man sett runt om i landet på dessa tjänster. Tanken är att en instruktion ska underlätta dialogen och förhindra samarbetsproblem. Förhoppningen är att det ska leda till en tydlig ansvarsfördelning och skapa en effektiv och tydlig organiation. För övrigt på dagordningen dag 1, där också landets landstingsdirektörer anslöt sig till mötet, det nyaste kring GDPR (den nya dataskyddsförordningen) som gäller fr o m maj 2018, strategi för hälsa samt den nya lagen kring när patienter skrivs ut från sluten vården och sedan ska få sin vård och omsorg i det egna hemmet av primärvård och kommun. Här fick vi lyssna till Kronoberg läns upplägg som visade på ett enastående resultat i samverkan med den enskilde patienten/brukaren i centrum.
Idag har vi fått en dragning kring våld och hot riktat till förtroendevalda. En riktigt allvarlig företeelse som verka växa i takt med olika sociala medier. SKL ser en tydlig normförskjutning som vi ska vara aktsamma på där inställningen ”Lite får man tåla” börjar gälla. Man belyser att det här påverkar beslutsfattandet, leder till att en del lämnar eller avstår från att engagera sig och de som är kvar blir försiktigare i sina uttalanden. Här föreslås det straffrättsliga skyddet stärkas, ca hälften varken polisanmäler eller rapporterar det man blivit utsatt för.
Sista passen handlar om demografiska förändringar kopplat till den kommunala ekonomin och om den översyn som pågår kring kostnadsutjämningssystemet. Om det kan man skriva mycket och det har jag gjort många gånger här tidigare, fick inte någon indikation denna gång på att utmaningarna minskar.

I måndags kväll var jag, kommunalrådet Helen Nilsson, kommunens stadsarkitekt och gatuchef inbjudna till fastighetsklubben här i Vimmerby. Ett mycket bra möte. Det kändes både viktigt och angeläget att samtala med de engagerade fastighetsägare som finns i Vimmerby kring gemensamma frågor.

söndag 19 november 2017

Alla chefer har den här veckan fått fördjupad utbildning inom ramen för ESF- prjektet 4-ESS. Bra genomgångar av företrädare från Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Det ger en helt annan helhetsbild när olika aktörer samverkar. Syftet är att bli bättre på att förebygga, tidigt upptäcka och när det redan gått för långt, så snabbt som möjligt, få tillbaka våra anställda i arbete, stärkta med bättre motståndskraft. Detta kan ha föregåtts av upprepade eller långvariga sjukdomstillstånd orsakade av olika typer av psykisk ohälsa. Även representanter från hälsocentralen  i Vimmerby fanns med.

Under torsdagen och fredagen träffades advisory board inom ramen för SLUS-projektet. En av sakerna som diskuterades är hur vi ska benämna vårt långsiktiga utvecklingsarbete framöver. SLUS är inte optimalt känner vi.  Jag är mycket nöjd med dagarna. Vi har nu kommit till det läge där vi vågar ta upp frågor som är komplexa och som inte kan ”viftas bort” med någon enkel lösning där enbart vissa perspektiv beaktas. Vi diskuterade och förde resonemang kring omvärldsfaktorer som påverkar, bostadsfrågan och var det finns efterfrågan, tillit och förtroende, vikten av kommunikation och förväntningar på varandra. Samt att vi ska fokusera på alla de goda krafter vi har runt om i kommunen och lägga betydligt mindre vikt till de som av olika skäl valt det motsatta förhållningsättet.
Under torsdagskvällen fanns vi i advisory board med som inbjudna till Sparbanksstiftelsen och Vimmerby Sparbanks årliga event. I år var temat: Nära. I alla sammanhang, på alla plan: Känns väldigt synkat med tanke på våra diskussioner som vi haft under dagen i advisory board.  Peter Göransson, turistchef reflekterade i sitt tal på ett lysande sätt kring begreppet ”Nära”, utifrån geografi, fysiskt närhet och emotionell närhet. Därefter följde Tareq Taylor. Jag har tidigare lyssnat på hans sommarprogram som jag håller som ett av de bästa. Han berättade om sin resa på ett otroligt medryckande och känslomässigt, varmt sätt. Högsta klass helt klart! Efter det fick vi även sång av Sebastian Åkesson och sedan gratulerade vi alla duktiga stipendiater som inom sina olika områden visar på så goda prestationer men som också finns med utanför Vimmerby och är med och där stärker vårt gemensamma varumärke. Stort grattis alla och tack Sparbankstiftelsen och Vimmerby Sparbank för en fantastisk kväll!

Avslutar helgen med en god känsla efter att ha tankat energi med bästa vänner.