fredag 28 oktober 2011

I måndags kväll var Micael Glennfalk och jag i Ydrefors på medborgardialog. Vi var där tillsammans med kommunledningen i Kinda respektive Ydre kommuner. Vi hade en bra dialog om aktuella frågeställningar bl a fiberutbyggnad, vinterväghållning, skötsel av vandringsleder och vilka möjligheter som finns i respektive kommun till hjärtstartare. Jag har skickat vidare de synpunkter vi fick till respektive förvaltningschef inom kommunen. Ydrefors har verkligen ett speciellt geografiskt läge. Regionfrågan är ju inte minst viktig för de boende där...

Den här veckan har vi planerat för intervjuer kring näringslivschefstjänsten som ska äga rum nästa vecka. Det ska bli spännande och jag ser verkligen fram emot att någon snart kommer att finnas på plats. Inte minst märktes det på den första strategidagen som anordnades av Micael Glennfalk igår den 27 oktober på Näs. Rubriken var " Ett av årets viktigaste möte i Vimmerby!" Mötet handlade i första hand om innovation, lek, kultur och design. Micael kommer säkert att kommentera denna dag i sin blogg. Utifrån mig som befinner mig i tjänstemannarollen blev det mycket lyckat. Vi hade intressanta besökare som tillförde "det där lilla extra" Vi kommunala tjänstemän var välrepresenterade och jag har under dagen hört mötet beskrivas i positiva ordalag. Moderator under dagen var Kristina Alsér som är landshövding i Kronoberg men som så tydligt även brinner för sin hemkommun. Vi hamnade under kvällen vid samma bord. Jag fick då tillfälle att höra om hennes beskrivning av länsstyrelsens utvecklingsresa. Verkligen imponerande! Vi verkar ha samma syn på ledarskapets betydelse och "igenkänningfaktorn" var hög när vi delade erfarenheter.

Alla chefer har den här veckan fått utbildning i ny lönestrategisk plattform. Detta inklusive lönekriterier som ska gälla framöver. Ledningsgruppen är överens om att vi vill använda det här materialet och ska nu stämma av med våra fackliga organisationer som också deltog i utbildningen så vi är överens om tagen. Alla medarbetare kommer att få ett utbildningstillfälle innan året är slut.

Jag är ju mentor och har träffat min adept den här veckan. Det var ett möte som gav mig ny energi. Härligt med människor som verkligen kämpar hårt för att utveckla både sig själva och sitt verksamhetsområde.

Dagens ledningsgrupp har framförallt handlat om information - intern som extern, i normalläge och i kris. Nyttiga diskussioner där alla bidrog. Beslut togs om inriktningar som kommer att leda till ett förbättrad struktur inom området.

fredag 21 oktober 2011

I tisdags var vi 13 stycken från Vimmerby kommun som var i Kalmar på utbildningenAllt mellan P4 och facebook – om kommunikation före, under och efter en kris”.  Den startade med att Jesper Falkheimer som är fil dr och docent i medie- och kommunikationsvetenskap föreläste kring kriskommunikation som kunskapsområde. Mest spännande att höra och som fastande hos mig var att vi går från rationella planeringsmodeller till ökat fokus på träning av improvisationsförmåga i flexibla system. Idag hjälper sällan tjocka kris- och beredskapsplaner som finns i en pärm i bokhyllan. Det ska finnas enkla tillämpbara planer med checklistor och aktuell information men lika viktigt och som ofta är avgörande när du hamnat i ”stormens öga” är improvisationsförmåga på tränad grund. Journalisten och medietränaren, Pelle Thörnberg var moderator under dagen. Han har jobbat med TV, radio och tidningar under 30 år. Anna Toss medverkade också som är utvecklare av sociala medier på MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Hon jobbar för att myndigheter ska bli bättre på att använda och hantera sociala medier. Dessa har en enorm genomslagskraft idag och kommer att bli allt mer viktiga som kommunikationsform vid en kris. I Vimmerby kommun har vi praktiskt tränat vid två tillfällen det senaste året. Vi har därför en bra grund att utgå ifrån. På nästa ledningsgrupp ska vi diskutera hur vi ska utveckla våra strategier för att förbättra vår information både internt inom organisationen och externt.  
Kommunchefen i Hultsfred och jag har haft ett avstämningsmöte med vår gemensamma miljöchef i veckan. Spännande att lyssna till hans intryck av skillnader i kultur, arbetssätt med mera.
Under torsdagen träffade jag ett par andra tjänstemän från Hultsfreds kommun tillsammans med Förvaltningschefen på Teknik och service och projektledaren för lokalvård i Vimmerby. Vi utbytte tankar om läget i våra respektive organisationer. Ett möte i positiv anda och som i alla fall gav mig mersmak om flera gemensamma utvecklingsmöjligheter.
Med tanke på det jag skrev om vad jag fastnade för när det gäller Jesper Falkheimers föreläsning så kommer ni säkert att förstå att jag även fastnat för Percy Barneviks ledarskapstips i förra lördagens DI weekend:
”Ett bra genomförande är 90 procent av framgången och strategin 10, varav 8 är magkänsla. De resterande 2 procenten är analys. Handelsstuderande lär sig alltså 2 procent av det som skapar framgång i företagen”
Det är min tro att detta också gäller i kommunbranschen och då i hög grad även Vimmerby kommun. Inom det offentliga ägnas mycket tid åt att analysera och processa det vi ska göra sedan…
 

fredag 14 oktober 2011

Den här veckan har jag haft en del medarbetarsamtal och där diskuterat om de s k chefskontrakten. Jag har fått en del värdefulla synpunkter som gör att jag nu snart kan göra de sista förändringarna. När det gäller förvaltningschefernas chefskontrakt så ska dessa sedan delges till kommunalrådet och till den egna facknämndens ordförande. Det känns meningsfullt och bra med det personliga mötet med varje chef eftersom vardagen snurrar på och möjligheten till spontanmöten är få.

Vår näringslivsenhet, f n bestående av Micael Glennfalk, Carina Östh och delvis mig har fått en indikation om hur det ser ut med tillväxten i företagen i kommunen. Vi har ännu inte sett den färdiga rapporten men det känns som vi kommer att ha nytta av informationen för att inrikta strategier och stöd där de gör mest nytta. Micael kommer att starta upp två olika typer av näringslivsråd under hösten.

På kommunstyrelsesammanträdet i tisdags avhandlades mest budgetfrågor. För att vi snabbt ska nå ut internt inom den kommunala organistionen med de beslut som fattas i kommunstyrelsen kan ni som är anställda fortsättningsvis hitta en kort sammanfattning på intranätet dagen efter sammanträdet ägt rum. Under rubriken gemensam information på intranätets startsida går du in på Kommunstyrelsens beslut i korthet.

Veckans goda nyhet är att SKL har släppt rapporten "Information till alla" Granskningen genomförs av SKL som går in och kollar uppgifter och söker hur snabbt man som kommuninvånare kan få svar på vanliga frågor, ca 200 st. Man kollar helt enkelt hur lång tid det tar att få fram ett svar. Ni som finns med i arbetsgruppen som jobbar för att utveckla vår webbsida - informationsrådet, har alla gjort ett jättejobb! Vi finns med på listan över de kommuner som förbättrat vårt resultat mest från föregående år. Resultatförbättringen ligger på 31%. Jag känner mig trygg med att gruppen kommer att fortsätta utveckla webbsidan genom att ta till sig var vi har våra kritiska punkter idag.

Idag har vi haft ett välfyllt innehåll på ledningsgruppens möte. Bl a annat har vi nu analyserat klart vilka områden vi särskilt ska arbeta vidare med att hitta strategier för att förbättra oss utifrån resultatet på arbetsmiljöenkäten. Dessa är:

 • Löner och löneprocess
 • Information
 • Introduktion
 • Ledarskap
Vi har redan en del tankar om vad vi behöver jobba vidare med och kommer att ägna en del tid åt det på våra kommande utvecklingsdagar i början av november. Därefter ska vi i samverkan med facken försöka skapa en röd tråd i arbetet inom hela den kommunala organisationen.

lördag 8 oktober 2011

Infrastruktur och ledarskap


I måndags var jag på ett bra möte på Fredensborg som handlade om infrastukturen i vår region och Stångådalsbanans framtid. Mötet anordnades av vårt gemensamma infrastukturskansli som vi har tillsammans med Hultsfred, Högsby och Kinda kommuner. Michael Leijonhud som är ansvarig hade gjort ett mycket bra jobb och lyckas att få med många personer från respektive kommunledningar, regionförbund, KLT och Trafikverket." Vimmerbys" Mikael Ahlerup gjorde ett lysande jobb som moderator här nedan kan ni se hans sammanfattning.
 • Samsyn, samarbete – att säga är inte detsamma som att göra! Olika organisation och geografiska indelningar måste lägga sin prestige åt sidan för det högre, gemensamma syftet.
 • Välj EN prioritering för önskemål. Alla andra frågor blir därmed inte oviktiga!
 • Länet måste bestämma sig för att samarbeta kring EN sak.
 • Behoven är enkla – trovärdighet, punktlighet, komfort. Gör det inte svårare än vad det är!
 • Bidrar banan till samhällsnytta, att hela Sverige ska leva? JA!!
 • Färdiga och planlagda projekt har hittills fått statliga pengar – men inte de som ”diskuteras” och där oenighet råder
Dialogmötets essens:
 • Fokusera, prioritera, samla er kring ett objekt så ökar vår regions möjlighet till investeringar för infrastruktursatsningar.
Vårt ekonomikontor är på grund av generationsväxling inne i en serie av omflyttningar och rekryteringar. Välkommen, Chatarina Johansson som nu börjat hos oss på kommunstyrelseförvaltningen. Hon kommer närmast från omsorgsförvaltningen. När det gäller resultatet i medarbetarundersökningen så visade ju den på en stor förbättringspotential när det gäller möjligheten att byta arbete internt. Det gör det extra roligt när faktiskt visar sig att det är möjligt.

Jag är handledare i en av Försvarshögskolans ledarutbildningar. Torsdag och fredag har jag varit i Stockholm på ett uppföljnings- och utvecklingsmöte när det gäller konceptet -" Indirekt ledarskap". När det gäller den här utbildningen är den inriktad främst till ledare på strategisk nivå där man leder genom andra chefer eller "länkar" som det kallas i modellen. Under dessa dagar har jag fått ta del av det senaste inom forskningen när det gäller personlighetsbedömningar och beteenden. Det fanns också ett avsnitt som berörde den senaste forskningen kring "Tillit". Hela modellen grundar sig på att framgångsrikt ledarskap leder till tillit som resulterar i att medarbetare inom organisationen verkligen utför det som ledningen avser. Om tillit saknas så betyder det ofta att arbetet inom organisationen utförs på annat sätt eller kanske till och med inte alls...

Jag skulle önska att fler fick ta del av utbildningen eftersom jag vet att ökad kunskap inom detta område leder till mer framgångsrika och effektiva organisationer. Utbildningskonceptet ska marknadsföras framöver till landets kommuner som naturligvis skulle ha mycket stor nytta av denna kunskap. När det gäller vår egen ledningsgrupp i Vimmerby började vi i maj i år med grunderna. Vi kommer att fortsätta i november i år och även nästa år. Vad jag vet så kör man även utbildningar i Kalmar kommun och i någon/några kommuner i Dalarna och Värmland. Hos oss (som i många andra organisationer) är man van som ledare att prata VAD-frågor. Nu ska vi tränas vidare för att öka kunskapen kring att det också är HUR vi gör som avgör resultatet.

Vi som ledare i Vimmerby ska vara förebilder. Den bild medarbetarna i Vimmerby kommun har om oss i ledningen påverkar både tolkning och tilltro till den information som sprids. Utifrån den situation vi befinner oss i. Jag tänker både på ekonomisk situation, vilka resultat vi levererar, hur våra medarbetere upplever sin arbetssituation samt det läge vi har när det gäller långsiktig strategisk planering behöver vi skapa förutsättningar för en organisation med stark tillit och reflekterande medarbetare. Det kommer att leda till både förändring och förbättring av våra resultat!

Håller ni med?

På tal om infrastruktur - Tåget var försenat en timme från Stockholm så denna gång var det inte Kustpilen och Stångådalsbanan som skapade bekymmer utan X2000...söndag 2 oktober 2011

Medarbetarsamtal och ÖP

Min vecka har som vanligt varit fylld av olika slags möten. Jag har haft ett antal medarbetarsamtal. Vi diskuterar om året som varit, nuläge på förvaltningen/avdelningen och i kommunen. Det är delvis olika bilder som förmedlas och olika förväntningar framförs bl a på mig som kommunchef. En del tycker jag ska ägna mer av min kraft åt det” yttre arbetet” tillsammans med kommunalrådet medan andra både efterfrågar och behöver stöd i att leda det ”inre kommunala arbetet”. Själv känner jag dessutom att förväntningarna och kraven ökar från alla håll på samverkan över kommungränserna. I bakgrunden finns krav på effektiviseringar för att minska våra kostnader men även att säkra kompetens för att kunna erbjuda professionella tjänster till våra kommuninvånare. Det är bra att vi nu får en extern analys av organisationen. Förhoppningsvis resulterar den i ett antal förslag som kan hjälpa oss att lägga en plattform som ger förutsättningar för mig och andra att leda den kommunala verksamheten. För min del försöker jag nu i mina medarbetarsamtal skapa tydlighet kring vad som förväntas av varje chef genom att diskutera ett utkast till ”chefskontrakt”. Det innehåller både generella uppdrag för alla förvaltningschefer och avdelningschefer men även tilläggsuppdrag utifrån verksamhetsområde.

I veckan har jag flera gånger hört vår stadsarkitekt Bo Klarén prata om upplägget kring översiktsplanen (ÖP:n) som nu ska revideras. Uppdraget är inriktat på att samla in tankar och synpunkter som handlar om Vimmerby stads utveckling. Eftersom jag som sagt lyssnat ett antal gånger nu så för denna fråga allt mer respekt med sig ju mer insatt man blir. Det här handlar inte om vad vi gör nu eller planerar att göra nästa år. Här måste många komma till tals för att vi ska lägga en plan som långsiktigt håller ihop till en helhet. Ogenomtänkta insatser kan bli mycket kostsamma och ha betydelse för generationer framöver. Klarén med sina medarbetare på planavdelningen kommer nu att träffa bl a intresseorganisationer, företagare, ungdomar, landsbydsråd m fl för att inhämta synpunkter. Det kommer även vara möjligt för kommuninvånare att lämna synpunkter på ”Arkivens dag” i början av november. Det går också bra att vända sig direkt till tjänstemän eller förtroendevalda.