torsdag 14 juli 2011

Städ och reflektionstid

Håller just nu på att gå igenom mina sparade högar som jag samlat på mig under våren. Ibland kan det vara bra att tänka igenom och faktiskt också visa både för sig själv och andra vad som har varit viktiga händelser. Det första jag kommer att tänka på är den stora kärnkraftsövningen vi hade i början av året. Den var väldigt lärorik och vi klarade ju den så bra! 

sedan bl a:

 • Det har varit en hel del turbulens kring kommunens dåliga ekonomiska resultat, 2010 och om avtalspensioner
 • Vimmerby kommun har fått en ny fin hemsida
 • Budgetprocessen som ledde fram till beslut om ramar i juni i fullmäktige med "Greppet", analysdagar och mycket dialog i olika konstellationer
 • Allt processarbete innan fullmäktigebeslut om att Vimmerby kommun ska söka medlemskap i IT-SAM
 • Alla tankar och arbete kring hur vi ska utveckla vårt näringslivsarbete, destinationsutveckling, turism m m
 • Internt inom komunen har vi många och stora utvecklingarbeten på gång bl a inom kosten, lokalvården och beslut om en helt ny ledningsorganisation inom barn- och utbildningsförvaltningen
 • Vi har genomfört en kommunövergripande medarbetarenkät
 • Vi fick veta att vi ligger på plats 226 på Svenskt Näringslivs rankinglista och är en av de 10-tal kommuner som tappat flest placeringar sedan år 2007
 • Kommunens övergripande ledningsgrupp har diskuterat och kommit fram till former för övergripande styrning av tjänstemannaorganisationen
 • På kommunstyrelseförvaltningen har vi arbetat hårt med verkställigheten av de effektiviseringar som kommunstyrelsen fattade beslut om i december, 2010.

Samtidigt som städning pågår samlar jag ihop mina tankar om höstens arbete. Det blir en ganska lång lista...

 • På regional politisk nivå kommer nog regionfrågan vara den mest påtagliga
 • Vi ska rekrytera en näringslivschef, annons i augusti. Vi har tagit ett rekryteringsföretag till hjälp som kanske också ska hjälpa oss med en analys av organisationen inom framförallt kommunstyrelseförvaltningen
 • Börja arbetet med en gemensam styrmodell där det finns en röd tråd från politikernas vision till "den konkreta handlingsplanen" på våra olika förvaltningar (delarna är vision, fullmäktigemål, nämndsmål, verksamhetsplan och handlingsplan) Styrmodellen ska hålla ihop allt till en helhet vad gäller  - ekonomi, verksamhetens kvalitet, medarbetarnöjdhet , strategisk utveckling samt attraktionskraft.
 • Formellt beslut sker i augusti men som det ser ut nu så kommer vi att dela miljöchef med Hultsfreds kommun fr o m 1/9
 • Vi kommer att ha stort fokus på verksamhetsutveckling med hjälp av IT-stöd. Det nya PA/lönesystemet ska implementeras med början i höst. Vi kommer att starta upp ett arbete med att upphandla ett nytt ärendehanteringssystem som påverkar alla förvaltningar. Ett nytt IT-stöd för näringslivskontakter ska införas. Ekonomiavd funderar på när och hur ett uppföljningssystem ska införas som ska underlätta för oss att läsa av hur våra verksamheter går d v s förbättra vår uppföljning. Vi  behöver dessutom ta itu med vårt intranät så att vi kommer igång att använda det som en viktig intern informationskanal. Syftet med införande av IT-stöden är att få till system så att vi får en fungerande intern kontroll
 • Politiska diskussioner lär handla mycket om de förslag på strukturförändringar inom stadsplaneringen som framkommit under våren
 • Färdigställa ansökan om medel för att komma igång med arbetet att utforma ett VCP - Vimmerby Concept Park
 • Löneprocessarbete med början i ledningen men där alla kommunens medarbetare kommer att involveras
 • Sedan ska vi naturligvis hantera arbetsmiljöresultatet...
 • Planera för ett servicekontor/medborgarkontor vid entrén på stadshuset
 • Bilpool ska tillskapas i stadshuset
 • Det finns ju numera beslut om en 2-årsbudget. Vi behöver därför snarast komma igång och prissätta våra verksamheter. Vi startar det arbetet i september tillsammans med Hultsfreds kommun. Vi ska då få utbildning i resursfördelning av SKL
 • och inte minst - Detaljbudgetar som ska tas i alla nämnder utifrån den nu givna ramen
Jag har säkert missat en massa viktiga saker. Ni får gärna kommentera! 

Mina tankar kring förutsättningar:

Det första jag tänker på är att vi behöver ha en positiv attityd. Det här kommer att kräva allas engegemang och jag hoppas att alla vill vara med och bidra. Jag tror att de allra flesta medarbetare vill göra ett riktigt bra jobb. Jag tror att en framgångsfaktor är att vi ger varandra feedback oftare och att det finns en öppen kultur på arbetsplatsen där man kan ifrågasätta invanda sätt att arbeta utan att det blir allt för dramatiskt.  För det är klart att ska vi göra det förvaltningsspecifika arbetet enligt det uppdrag vi har från respektive nämnd + allt det som står på den här listan + det oförutsedda som alltid händer så kan vi inte samtidigt göra allt som vi gjort förrut. Det resurstillskottet som det skulle kräva är en omöjlighet! Ett bra knep kan vara att tänka - Det jag gör nu, vad ger det för mervärde till våra kommuninvånare? Nu är det inte alltid så lätt men har man den grundtanken så kan faktiskt en hel del ifrågasättas. Jag tycker att jag den sista tiden fått flera konkreta exempel detta.
Om vi ska lyckas måste vi få till en levererande kultur. Det ser jag som min viktigaste uppgift eftersom ovanstående uppgifter kräver teamwork.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar