fredag 9 mars 2012

En salig blandning av genomförda uppdrag, nuläge och framåtperspektiv...

Analys 2011

Under förmiddagen på kommunstyrelsen i tisdags presenterade respektive förvaltningschef 2011 års resultat. Vi fick en bra bild över läget. Jag uppfattar det som att vi förflyttar oss sakta men säkert i rätt riktning. På min egen kommunstyrelseförvaltning är jag nöjd med vad vi åstadkommit under 2011. Vi har klarat vårt uppdrag att minska med 6, 0 tjänst d v s 8 personer. Vi har inte fått full effekt rent ekonomiskt men själva beslutet är verkställt. Det finns underlag att ta del av vad gäller volymer/mått. Bl a har vi sammanställt antalet paragrafer i fullmäktige och i kommunstyrelsen. Frekvensen av beslut har ökat i kommunstyrelsen vilket är en logisk följd av att vi numera inte har några arbetsutskott. Kommunstyrelsen verkar så här långt nöjd med nuvarande upplägg. Man kan också av underlaget utläsa att plan- och byggavdelningen varit fullt sysselsatta. Det har bl a handlat om detaljplaner som till antalet blev 15 antagna under 2011 mot föregående år där antalet varierat mellan 7-10 st. Kvalitetsmässigt har vi också förflyttat oss i rätt riktning. Vi har gjort en av landets bästa resutatsförbättring när det gäller tillgängligheten på kommunens hemsida. Det som annars sticker ut mest är naturligtvis 14-placeringen i företagsklimatsundersökningen - INSIKT där våra myndighetsutövare fick ett mycket gott omdöme.

De händelser som jag valt att ta med i min presentation från år 2011 var:
 • Annat upplägg kring budgetarbetet. Vi har numera en 2-års budget för 2012-2013
 • Granskning av organisation vad avser ledning och styrning
 • Genomfört en gemensam medarbetarenkät inom hela den kommunala verksamheten
 • Ansökan om medlemskap i IT-SAM
 • Påbörjat arbetet med att tydliggöra uppdraget för chefer
 • Regionfrågan, inkl infrastruktur
 • Samverkan andra kommuner
 • LOVA ( lokalt vattenvårdsbidrag) på 392 tkr
 • Vimmerby turism och näringsliv VTN till Vimmerby turistbyrå VTB med uppdrag att ombilda till en ekonomisk förening. Näringslivsenhet åter till kommunal förvaltning. Förberedelse inför ny bolagsbildning.
 • Strategidag – Innovation, lek, kultur och design, Stadsfest, Destinationsarbete
 • Grufman & Rejes konkurrenskraftsanalys
 • Två nya råd och flera företagsfruktostar
 • Nytt IT-stöd för företagskontakter
 • Ny näringslivschef
Framåt
Politiskt kommer man nu ägna kraft åt arbete med visioner och mål d v s det som ska vara bärande i vår nya styrmodell. Vi ska ägna oss åt att sätta den nya ledningsstukturen, hantera behov av strukturförändringar, industrimark, bostäder, torget och äldreboende och förskola. Internt ska vi sätta nya IT-stöd i skarpt läge med allt vad det innebär, tillskapa ett Servicecenter och bilpool. För att lyckas kommer vi att behöva fortsätta att samverka med andra kommuner och det mest avgörande av allt att få hela ledningen på ca 65 chefer att börjar leda verksamheten där vi levererar goda resultat i en postiv kultur.
Naturligtvis fanns organisationsfrågan med på kommunstyrelsens sammanträde. Vi har nu fått en socialchef för hela socialtjänstens verksamhetsområde - Anette Nilsson. Beslutet gäller fr o m den 1/4. Lycka till med uppdraget! För övrigt beslutade KS att vi nu ska påbörja förhandling med våra fackliga organisationer om följande förslag
1. fysisk planering och mätteknisk verksamhet organiseras under MBN – undantaget strategisk planering som organiseras under KS – och att förvaltningsorganisationen ska genom bildandet av miljö- och byggnadskontor anpassas till nämndens ansvar. (tillsammans med Hultsfreds kommun)
2. kost, lokalvård, fastighet, kollektivtrafik, trafik, MEX och räddningstjänst organiseras under en samhällschef under KS.
3. gata organiseras under VEMAB alternativt KS.
4. park och service organiseras under KFN.
5. ekonomi, kansli, inköp, överförmyndarverksamhet, juridik och IT organiseras under en administrativ chef under KS.
6. frågan om ett bolag för fastigheter och lokalvård remitteras till partigrupperna för diskussion till och med 2012-04-15.
Kommunchefsträff
I ondags var jag på kommunchefsträff. Den mest brännheta frågan just nu är bredbandsutbyggnad. Jag vill väl som de flesta andra få till snabba, hållbara och kostnadseffektiva lösningar.  Det finns dock delade meningar om hur vi bäst når dit. En fråga som var uppe på mötet som också hänger ihop med den föregående frågan var också de satsningar som ska ske på mindre orter med utvecklingspotential. Vilken tätort ska politiken välja i Vimmerby kommun?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar