torsdag 5 april 2012

Vi är ett par energiska personer som är kvar här på den centrala administrationen. Klockan är 13.30 och Stadshuset stängde kl 12.00 så här dag före stundande påskhelg. Vädret ser ut att vara ganska skönt när jag tittar ut genom fönstret och jag planerar för en rask promenad efter avslutat arbete.

Har idag på förmiddagen varit på FAS-möte (Fokus på arbete och studier) på Fokushuset. Den externa utvärderaren, Agneta Klippvik redovisade för utvärderingen i halvtid av FAS-projektet. Genomgången kändes inte som en överraskning utan snarare bekräftade styrgruppens bild. Parallellt resonemang fördes också kring den utredning som Monica Bjerkinger, Lena Nimhed och Monica Johansson gjort om ”Vimmerby kommuns insatser för arbetslösa”. Dessa utredare fanns också med på kommunstyrelsens sammanträde i tisdags. Frågan är svår och komplex. Det bestämdes att den åter ska upp på kommunstyrelsens bord i juni och innan dess ha passerat barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Jag misstänker att den svåraste nöten att knäcka blir den fortsatta finansieringen…

Kommunstyrelsen hade också besök av KLT om regionala trafikförsörjningsprogrammet. Det finns två regionala mål uppsatta:

·         2 lokala arbetsmarknader
·         Fossilbränslefri trafik 2020

I Kalmar län är nu landstinget regional myndighet. Kommunerna har överfört ansvar för
färdtjänst och riksfärdtjänst till landstinget. Ansvaret för skolskjutsar finns däremot kvar hos kommunerna.

Kommunstyrelsen fick också ta del av Årsredovisningen för Vimmerby kommun 2011. Ledningsgruppen började i höstas diskutera behovet av ny utformning. Vi tog del av goda exempel runt om i landet och fastnade för Umeås variant. Nu när jag ser den färdiga produkten så tycker jag att den blev kanonbra. Lätt att ta till sig men också informativ! Vad jag förstår ”gillas” den även av kommunstyrelsen och revisionen. Stort tack ekonomiavdelningen och Magnus på kansliavdelningen för ett bra jobb!

Annars mycket diskussion om prioriteringar, investeringar och medel för drift. Vi behöver verkligen ny förskola och vi behöver verkligen ett nytt äldreboende. Den totala investeringskostnaden för dock stor respekt med sig. Viktigt att reda ut behov och att vi lägger oss på en rimlig nivå vad gäller standard och ”kringytor”. Kommunstyrelsen föreslår att vi nu går vidare med Lundens förskola.

Lite om organisationsförändringen också: Kommunstyrelsen beslutade att som komplement till organisationsbeslut fattat 2012-03-06 även besluta att inrätta en tjänst som utvecklingsstrateg i kommunstyrelseförvaltningen, underställd kommunchefen. Tjänsten ska inrättas från och med 2013-01-01, finansiering finns. För övrigt ser förslaget ut som följer. MBL-förhandling sker under nästa vecka.

1. fysisk planering, bygglovhantering, mätteknisk verksamhet organiseras under MBN – undantaget strategisk planering som organiseras under KS – och att förvaltningsorganisationen ska genom bildandet av miljö- och byggnadskontor anpassas till nämndens ansvar tillsammans med Hultsfreds kommun. Den nya organisationen föreslås gälla från och med 2012-09-01

2. kost, lokalvård, fastighet, kollektivtrafik, trafik, MEX, strategisk fysisk planering och räddningstjänst organiseras under en samhällschef under KS

3. gata organiseras under VEMAB

4. park och service organiseras under KFN

5. ovanstående förslag till beslut gäller från och med 2012-06-01 och successivt framåt i tiden beroende på en del olösta frågeställningar, dock senast 2012-09-30

6. ekonomi, kansli, inköps- och beställarfunktion, överförmyndarverksamhet, juridik och IT organiseras under en administrativ chef under KS från och med att den nya chefen är på plats, troligtvis september 2012.Jag vill önska er alla en riktigt GLAD PÅSK


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar