lördag 13 oktober 2012

I måndags var det dags för presidieöverläggningar mellan Hultsfred och Vimmerby. Denna gång träffades vi i Hultsfred.
På agendan fanns det gemensamma arbetet med att utveckla miljö- och byggverksamheten. Här deltog presidierna inom miljö- och byggnämnderna och förvaltningschefen. Nu påbörjas arbetet med förberedelser inför gemensam nämnd nästa mandatperiod. Vi hann också med att diskutera avfallsplaner där vi står inför viktiga val, där finns även Högsby kommun med som en aktör under mötet.
Den sista punkten handlade om en ev. gemensam inköpsamverkan i norra Kalmar län. Chefen för inköpscentralen i Västerviks kommun informerade om den nuvarande verksamheten med Oskarshamns kommun. Hon presenterade också ett tänkbart gemensamt upplägg för hela den norra länsdelen.

På ledningsgruppen i tisdags hade vi besök där det informerades om det instrument man använder sig av inom barn- och utbildningsförvaltningen där man med jämna mellanrum snabbt kan utläsa vad man som medarbetare anser om sin arbetssituation. Vi står snart inför ett val hur nästa kommunövergripande medarbetarenkät ska utformas.

I onsdags hade vi ett internt arbetsmöte där vi resonerade om hur vi ska gå vidare för att utveckla det som ligger inom Vimmerby kommuns ansvarsområde för att bli mer attraktiva som besöksort. Detta med anledning att vi blivit utvalda av regeringen som en av fem kommuner i Sverige där en riktig satsning ska ske för att öka intresset för destinationen.

Under två onsdagar har vi haft introduktion för nyanställda inom kommunen. Tanken är att man ska få ta del av basinformation som alla behöver veta om den kommunala organisationen, ekonomi och personalsituation m m. Att förbättra introduktionen är ett av fyra områden som ledningen tillsammans med facken valde ut som utvecklingsområden efter att resultatet av den förra medarbetarenkäten var klarlagt. Övriga områden som blev utvalda var löneprocessen, information inom organisationen och ledarskap.

I slutet av veckan har jag varit i Stockholm på en uppföljning inom ramen för en ledarskapsutbildning där jag behöver hålla min handledarkompetens aktuell. Det är alltid intressant att ta del av aktuell forskning som sker inom ledarskapsområdet på Försvarshögskolan. Fokus denna gång var prestation och stress framförallt om moralisk stress där forskning än så länge främst skett inom försvarsmakten, akutsjukvården och inom polisen. Vid genomgången fanns dock stark igenkänning även till situationer som sker inom den kommunala verksamheten. Det handlar om situtioner som uppstår där du hamnar i svåra situationer i relation till ditt eget samvete, egna handlingar i förhållande till eget samvete och egna handlingar i relation till existerade lagar och regelverk. Brist på ledarstöd i dessa sitúationer leder till brist på förtroende/tillit och tendens att "mörka" beslut. Jag hörde i veckan på radion om konkreta exempel på detta inom polisväsendet. Jag tror att vi dagligen har många medarbetare hos oss som ställs i svårbedömda situationer inom tex hemtjänst, förskola och skola. Vi kommer att ta med vissa delar av detta material i vårt eget ledarskapsprogram som ska genomföras i kommunen de kommande åren.

Rekryteringen av administrativ chef är nu klar, mer om det kan ni läsa på kommunens hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar