fredag 26 april 2013


Utmaning 1 - Ekonomin

Årets första prognos visar på stora driftsunderskott för både kommunstyrelsen och socialnämnden. Föga överraskande med tanke på bokslutet. Ledningsgruppen har tagit ett stort helhetsansvar i diskussionerna och tagit fram ett omfattande material till budgetarbetet 2014-2015.
Vi startade i början av året med Greppet 2.0 genom att presentera utmaningar och möjligheter per nämndsområde. Därefter presentation av " need to have och nice to have" först per nämndsområde på ledningsgruppsnivå och därefter utifrån ett kommunalt helhetsperspektiv. Kommunstyrelsen gav mig fortsatt uppdrag att återkomma med förslag där vi hamnar på angiven resultatnivå dit vi inte riktigt nådde fram i det första läget.

Den senaste presentationen i tisdags handlade om speciallagsreglerad verksamhet i förhållande till kommunallagsreglerad verksamhet per nämnd. Detta för att underlätta politikens fortsatta prioriteringsdiskussioner. Till detta presenterade jag då också mitt reviderade material till två alternativa förslag på fördelning av ramar. Kommunstyrelsen valde att skicka ut de två förslagen på remiss till nämnderna med ett tredje alternativ där resultatmålen ej var helt uppfyllda. Nu följer diskussioner i respektive förvaltningar och nämnder.

Facken har nu också fått ett komplett underlag. Efter det följer budgetdialogdagar i mitten av maj och sedan förslag till beslut om ramar i kommunstyrelse och beslut i kommunfullmäktige i juni. I höst ska sedan varje nämnd inrymma sin verksamhet inom budgetram.

Utmaning 2 - Kvalitet

Rankingar. Resultaten duggar tät inom olika områden under våren och visar på förbättringspotential. Senast i raden är Svenskt näringslivs ranking. Analyser ska göras och strategier ska läggas för förbättringsåtgärder.

Utmaning 3 - Medarbetarnöjdhet


Har fått ett första dragning av resultatet vad gäller årets medarbetarenkät. Den visar på förbättringspotential men också en del positiva inslag. Även här följer nu analys och strategier för förbättringsåtgärder.

 Det sista som jag tar upp den här veckan är också en utmaning. Men den här veckan känns det bara bra. Vi har haft flera konstruktiva dialoger kring intern samverkan inom koncernen. Det är inte alltid lätta frågor men jag känner en stor vilja från alla håll att få till bra lösningar som gynnar såväl invånare som näringsliv. Som vanligt är kommunikation det viktigaste redskapet. Bidrar till att skapa tillit och stärka relationer!

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar