torsdag 30 april 2015


Besök på Västerviks kommun

 Den här veckan har ekonomichefen och jag besökt våra kollegor i Västerviks kommun för erfarenhetsutbyte. Vi fick ta del av deras erfarenheter kring den omstrukturering som skett inom skolverksamheten och erfarenheter av effektiviseringar som skett inom andra nämndsområden. Framgångsfaktorn har varit realistiska budgetramar, hög budgetmoral, okonventionella lösningar och nödvändigt stöd till chefer i organisationen.

 
PKN och kommunchefer

Igår var Helen Nilsson och jag i Oskarshamn. På förmiddagen träffades länets primärkommunala nämnd – PKN tillsammans med länets kommunchefer.

På dagordningen fanns mycket viktiga frågor som information från den kommande långtidsutredningen (LU), 2015-2040. Första punkten berörde något som just nu är mycket märkbart i vår egen kommun. Nämligen kommunernas ekonomi och verksamhet.

Åtgärdsförslagen som kommer att finnas med i långtidsutredningen handlar bl a om effektiviseringar av kommunal verksamhet i form av


- Ökade intäkter - skatt och avgifter samt skatteutjämning

- Kommunsamarbeten och flernivåsamverkan - ansvar och mandat

- Större kommuner

- Social innovation - offentliga, privata och civila aktörer i ny samverkan

 

Den andra punkten som berördes handlar om strategiska frågor som arbetskraft och kompetensförsörjning. Viktigt att vi ökar medvetenheten och kunskapen om att vi i Kalmar län har det kraftigaste minskade skatteunderlaget i landet fram till 2040. Enbart demografiförändringar kräver skattehöjning på 1 kr i storstadsregioner till 6 kr i avlägsna landsbygdskommuner.

Åtgärdsförslag som kommer att finnas med i långtidsutredningen handlar bl a om:

Invandring, flyktingmottagning som en resurs. Det ställer krav på validering och kompetensinsatser.

År 2040 beräknas man vara tvungen att jobba till 68 år.

Andra saker som kommer att läggas fram är ökad rörlighet, lokal attraktivitet och kommunal anpassning. Dessutom ökad pendling och regionförstoring samt ökat arbetskraftsbehov där det handlar om kompetensutveckling och förbättrad matchning till behov samt arbetskraftsinvandring

När det gäller kompetensförsörjning behövs årgärder in form av modell för det regionala arbetet tex teknikcollege, vård och omsorgscollege, Campus Småland och samarbete med Branschråd.

 
IT
Det verkar som om omvärlden i ”myndighetsSverige” satsar hårt på digital utveckling. Alla kommuncheferna var igår överens att om vi t ex ska klara de ökade behoven inom äldreomsorgen så behöver vi satsa i samverkan. Västervik har t.ex. räknat ut att om de fortsätter bedriva verksamhet på nuvarande sätt så kommer det att behöva tillskjutas medel med 200 miljoner till äldreomsorgen fram t o m 2030, borde innebära ca hälften för oss i Vimmerby... Som tjänsteman blir jag oroad över att det samtidigt lokalt hos oss sprids bilder av möjliga besparingar inom det här området. Jag tror absolut att vi kan effektivisera och få till billigare, bättre och effektivare lösningar nu när vi kommit till den punkten att vi kan börja dra samverkansfördelar av vårt medlemskap i Itsam. De medel som frigörs behöver dock användas till satsningar för att hantera de utmaningar vi har. Dessutom för att på riktigt komma igång med e-tjänster för att ta ännu ett exempel.


Trevlig Valborg!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar