fredag 29 september 2017

Idag har vi haft ledarforum med alla kommunens chefer i stadshuset. Vi startade upp med en nulägesbild kring SLUS-arbetet och kopplingen till det pågående visions- och målarbetet. Därefter tog vår säkerhetssamordnare Håkan Westerback vid och informerade kommunens chefer om de planer som måste finnas och som nu finns inom kommunens krisberedskap. Det finns ett särskilt styrdokument för det arbetet där det finns en risk- och sårbarhetsanalys, krishanteringsplan med tillhörande kriskommunikationsplan. Hela länet ska öva i den senare delen av november och det känns skönt att vi nu kan säga att vi har en grund att stå på. Även om det inte kommer att hjälpa oss fullt ut när något händer något i verkligheten (eller i övningen).
Anna Erlandsson Karlsson som är administrativ chef och Stefan Malmborg som är webbstrateg gick igenom upplägg kring hur vi ska höja medvetandegraden när det gäller informationssäkerhet samt information kring den nya dataskyddsförordningen, GDPR.
Dagens huvudsakliga tema var antikorruption där vi växlade mellan filmsekvenser och dialog i grupp kring ämnet. Det låter tungt, och en del tyckte nog att det var just, tungt... Men det är nödvändigt att få lite djup och tyngd i frågan för att öka medvetandegraden. I Vimmerby vill vi ha en frisk och sund kultur där den som uppmärksammar oegentligheter framför dessa. Sedan uppstår det alltid situationer där man kan hamna i etiska dilemman. Det viktiga är då att bolla och diskutera med kollegor, sin chef o s v för att minimera tveksamheter.


I veckan har vi också haft vårt allra första utvecklingsråd. Där finns samtliga presidier i våra olika nämnder med samt ledningsgruppen och en del andra utvalda tjänstemän. Vi har för avsikt att träffas fyra gånger /år. Tanken är att vi ska effektivisera bland pågående grupper som träffas inom en rad områden och istället ha rena operativa effektiva grupper och sedan ett utvecklingsråd på strategisk nivå där frågor som kompetensförsörjning, arbetsmarknad, integration, folkhälsa med mera ska lyftas för att hitta synergier och som håller en röd tråd i det fortsatta utvecklingsarbetet. Det är inget beslutsforum utan ett forum där vi pekar ut gemensamma strategier. Vårt första tema var säkerhet/trygghet. Vi fick en dragning kring olika typer av resultat som gäller Vimmerby kommun. Både situationen för unga som vuxna. Till nästa utvecklingsråd kommer vi att ha tema arbetsmarknad/kompetensförsörjning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar