Bra möte med Vimmerbys fastighetsklubb

Just nu sitter jag på tåget efter att varit på SKL:s kommundirektörsnätverk. Där har vi fått ta del av otroligt mycket information på kort tid. Frågorna är de samma som vi diskuterar både på lokalt och regionalt plan, men här får vi ta del av nyheter utifrån de nationella perspektivet, som naturligtvis kommer att påverka oss i den ena eller den andra riktningen. Jag nämner några områden där engagemanget var som störst - Heltidsresan, frågan är het och har många dimensioner, också av politisk karaktär. Utifrån arbetsgivarperspektiv behöver alla jobba heltid av den anledningen att vi behöver den arbetskraftsresursen för att klara välfärdsuppdragen framöver. Nästa område handlade om förändringar inom assistanersättningen. Ärenden där staten nu omprövar ansvaret och utförandet och kostnaden för personlig assistans istället hamnar på kommunerna. Nästa område handlade om kommunerna och framtidens hälso- och sjukvård som allt mer kommer att ske inom primärvården, nära kopplat till det egna hemmet. Vi lyfte också frågan kring den nya kommunallagen och den instruktion som varje kommunstyrelse ska ge till sin kommundirektör. Bakgrunden handlar om den stora omsättning man sett runt om i landet på dessa tjänster. Tanken är att en instruktion ska underlätta dialogen och förhindra samarbetsproblem. Förhoppningen är att det ska leda till en tydlig ansvarsfördelning och skapa en effektiv och tydlig organiation. För övrigt på dagordningen dag 1, där också landets landstingsdirektörer anslöt sig till mötet, det nyaste kring GDPR (den nya dataskyddsförordningen) som gäller fr o m maj 2018, strategi för hälsa samt den nya lagen kring när patienter skrivs ut från sluten vården och sedan ska få sin vård och omsorg i det egna hemmet av primärvård och kommun. Här fick vi lyssna till Kronoberg läns upplägg som visade på ett enastående resultat i samverkan med den enskilde patienten/brukaren i centrum.

Idag har vi fått en dragning kring våld och hot riktat till förtroendevalda. En riktigt allvarlig företeelse som verka växa i takt med olika sociala medier. SKL ser en tydlig normförskjutning som vi ska vara aktsamma på där inställningen ”Lite får man tåla” börjar gälla. Man belyser att det här påverkar beslutsfattandet, leder till att en del lämnar eller avstår från att engagera sig och de som är kvar blir försiktigare i sina uttalanden. Här föreslås det straffrättsliga skyddet stärkas, ca hälften varken polisanmäler eller rapporterar det man blivit utsatt för.
Sista passen handlar om demografiska förändringar kopplat till den kommunala ekonomin och om den översyn som pågår kring kostnadsutjämningssystemet. Om det kan man skriva mycket och det har jag gjort många gånger här tidigare, fick inte någon indikation denna gång på att utmaningarna minskar.

I måndags kväll var jag, kommunalrådet Helen Nilsson, kommunens stadsarkitekt och gatuchef inbjudna till fastighetsklubben här i Vimmerby. Ett mycket bra möte. Det kändes både viktigt och angeläget att samtala med de engagerade fastighetsägare som finns i Vimmerby kring gemensamma frågor.

Kommentarer