Jag vill önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Jag vill önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

För den som är intresserad kan ni här ta del av min sammanfattning av år 2017.
-------------------
Efter folkomröstningen 2016 präglades kommunen av en turbulent tid där nya samverkansformer skulle hittas för att åter bygga upp den tilltufsade tilliten. Under år 2017 har det arbetet växt sig allt starkare, dels genom det arbete som sker inom projektet ”Stärkt lokal attraktionskraft” som vi länge kallat SLUS men som vi numera benämner som ”Allas Vimmerby”. Arbetet har till viss del bekostats av externa projektmedel och vi har nu ansökt om ytterligare medel för att underlätta implementeringen av strategin. ”SLUS:en  har under året antagits av kommunfullmäktige där vi har sex definierade insatsområden som processats fram inom flera olika grupperingar. Inom politiken har man också under året påbörjat ett arbete med att ta fram en övergripande vision för Vimmerby kommun.
Under året har kommunledningen startat upp något som vi kallar utvecklingsråd. Tanken är samtliga nämnders ledningar ska samlas kring gemensamma områden där alla nämnder/förvaltningar berörs kring bland annat arbetsmarknad, integration, kompetensförsörjning och folkhälsa. Allt med fokus på perspektivet ”Allas Vimmerby”.
Inom bolagskoncernen har vi under året slutfört affären kring Astrid Lindgrens Näs. Det finns en bred samstämmighet om att det här blir en bra lösning för att verksamheten ska fortsätta utvecklas som ett nationellt och internationellt besöksmål. Dessutom har vi med pompa och stått firat att Astrid Lindgrens Näs fyllt 10 år.

Vimmerby kommun har stått värd för ytterligare ett Midnattssolsrally och även Diggiloo valde Vimmerby som plats, sommaren 2017.

När det gäller kommunens driftskostnader i förhållande till andra kommuner fortsätter trenden enligt plan, där avståndet nu minskat kostnadsmässigt. Vi kan nu i princip säga att vi ligger i nivå med andra kommuner.

Vi har sett en fortsatt fantastisk fin utveckling hos många av kommunens företag. Vimmerby kommun är en stark inpendlingskommun, har låg arbetslöshet och har en mycket hög andel av kommuninvånare som arbetar inom näringslivet. Kompetensförsörjningsfrågan är naturligtvis fortsatt viktig, kanske den viktigaste frågan för såväl näringsliv som offentlig sektor.

Under året blev tjänsten som utvecklingschef vakant och det var glädjande att så många visade intresse för att arbeta med utvecklingsfrågor inom kommunen. Tjänsten har tillsatts och ny chef kommer på plats i början av 2018.

Kommunstyrelsen har beslutat att genomlysa barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Nämndens prognostiserade ekonomiska resultat har under hela året varit negativt samtidigt som man också visar på en pressad arbetsmiljösituation. Resultatnivån för elever visar dock på en liten positiv trend.
Miljö- och byggnadsförvaltningen och samhällsbyggnadsavdelningen har under året upplevt stark press. Orsaken är dock mycket positiv. Det har under året varit stor efterfrågan på nya och förändrade detaljplaner och försäljning av mark för bostäder, handel och industrimark. Vi har under året samtidigt också tagit del av många behov och önskemål om ny eller förändrad kommunal verksamhet. På investeringssidan har diskussioner fortsatt och prioriteringar kvarstår om var satsningar ska ske utifrån vårt behov och vår ekonomiska betalningsförmåga inom kommunkoncernen. Vi är också fortsatt påverkade av det som gäller nationellt t.ex. minusräntan både på kostnads- och intäktssidan samt av statens styrning genom generella och riktade statsbidrag.

Som arbetsgivare har vi under året lagt stort fokus på hälsa hos våra medarbetare, framförallt för att förebygga psykisk ohälsa. Arbetet sker med andra samverkansaktörer och finansieras via ESF-medel. Samtidigt har vi också tagit oss an utmaningen med att lösa ”heltidsfrågan”. Resultatet av årets medarbetarenkät visar på en högre svarsfrekvens och en ökad nöjdhet, även om det fortsättningsvis ändå finns mycket att arbeta vidare med. Kommunens ledarskapsprogram har under året fortlöpt enligt plan. Det nionde ledarskapsprogrammet i ordningen har startats upp. Under året har också ny nationell effektforskning visat på goda effekter av den inriktning Vimmerby kommun valt som väg för att utveckla ledarskapet inom kommunkoncernen. En mängd andra utbildningsinsatser har ju naturligtvis också genomförts, vi har bland annat erbjudit chefer och medarbetare utbildning inom antikorruptionsområdet. En vakans har uppstått på tjänsten som HR-chef och rekrytering kommer att påbörjas i början av 2018.
I november genomfördes en länsövergripande kärnkraftsövning där många myndigheter och offentliga organisationer deltog, bland annat Vimmerby kommun. Vi har under året reviderat samtliga krishanteringsplaner och övningen var ett bra tillfälle att testa dem i ”skarpt läge”. Övningen ska utvärderas i början av år 2018. Vår egen uppföljning visar att vi klarade övningen bra utifrån vår egen målsättning, även om det alltid finns förbättringspotential.

På årets sista kommunfullmäktige fattades ett inriktningsbeslut om en ny organisation för fortsatt fiberutbyggnad inom kommunkoncernen.

Inom länet har arbetet fortskridit kring att bygga upp länsgemensamt kommunförbund som kommer att startas upp under 2018 för att träda i kraft årsskiftet 2018/2019. I augusti hade vi besök av vår nye landshövding Thomas Carlzon där vi passade på att lyfta alla aktuella frågeställningar som vi har här i Vimmerby kommun. Om något ska nämnas så var infrastrukturfrågan, med framförallt upprustning av Stångådalsbanan, uppe för diskussion.
Dessutom fick vi så här i slutet på året den glädjande nyheten om att ett statligt servicekontor ska placeras i Vimmerby. Servicekontoret planeras inrymmas lokalmässigt i anslutning till stadshusets kontaktcenter.

 

Kommentarer