fredag 22 december 2017

Jag vill önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

För den som är intresserad kan ni här ta del av min sammanfattning av år 2017.
-------------------
Efter folkomröstningen 2016 präglades kommunen av en turbulent tid där nya samverkansformer skulle hittas för att åter bygga upp den tilltufsade tilliten. Under år 2017 har det arbetet växt sig allt starkare, dels genom det arbete som sker inom projektet ”Stärkt lokal attraktionskraft” som vi länge kallat SLUS men som vi numera benämner som ”Allas Vimmerby”. Arbetet har till viss del bekostats av externa projektmedel och vi har nu ansökt om ytterligare medel för att underlätta implementeringen av strategin. ”SLUS:en  har under året antagits av kommunfullmäktige där vi har sex definierade insatsområden som processats fram inom flera olika grupperingar. Inom politiken har man också under året påbörjat ett arbete med att ta fram en övergripande vision för Vimmerby kommun.
Under året har kommunledningen startat upp något som vi kallar utvecklingsråd. Tanken är samtliga nämnders ledningar ska samlas kring gemensamma områden där alla nämnder/förvaltningar berörs kring bland annat arbetsmarknad, integration, kompetensförsörjning och folkhälsa. Allt med fokus på perspektivet ”Allas Vimmerby”.
Inom bolagskoncernen har vi under året slutfört affären kring Astrid Lindgrens Näs. Det finns en bred samstämmighet om att det här blir en bra lösning för att verksamheten ska fortsätta utvecklas som ett nationellt och internationellt besöksmål. Dessutom har vi med pompa och stått firat att Astrid Lindgrens Näs fyllt 10 år.

Vimmerby kommun har stått värd för ytterligare ett Midnattssolsrally och även Diggiloo valde Vimmerby som plats, sommaren 2017.

När det gäller kommunens driftskostnader i förhållande till andra kommuner fortsätter trenden enligt plan, där avståndet nu minskat kostnadsmässigt. Vi kan nu i princip säga att vi ligger i nivå med andra kommuner.

Vi har sett en fortsatt fantastisk fin utveckling hos många av kommunens företag. Vimmerby kommun är en stark inpendlingskommun, har låg arbetslöshet och har en mycket hög andel av kommuninvånare som arbetar inom näringslivet. Kompetensförsörjningsfrågan är naturligtvis fortsatt viktig, kanske den viktigaste frågan för såväl näringsliv som offentlig sektor.

Under året blev tjänsten som utvecklingschef vakant och det var glädjande att så många visade intresse för att arbeta med utvecklingsfrågor inom kommunen. Tjänsten har tillsatts och ny chef kommer på plats i början av 2018.

Kommunstyrelsen har beslutat att genomlysa barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Nämndens prognostiserade ekonomiska resultat har under hela året varit negativt samtidigt som man också visar på en pressad arbetsmiljösituation. Resultatnivån för elever visar dock på en liten positiv trend.
Miljö- och byggnadsförvaltningen och samhällsbyggnadsavdelningen har under året upplevt stark press. Orsaken är dock mycket positiv. Det har under året varit stor efterfrågan på nya och förändrade detaljplaner och försäljning av mark för bostäder, handel och industrimark. Vi har under året samtidigt också tagit del av många behov och önskemål om ny eller förändrad kommunal verksamhet. På investeringssidan har diskussioner fortsatt och prioriteringar kvarstår om var satsningar ska ske utifrån vårt behov och vår ekonomiska betalningsförmåga inom kommunkoncernen. Vi är också fortsatt påverkade av det som gäller nationellt t.ex. minusräntan både på kostnads- och intäktssidan samt av statens styrning genom generella och riktade statsbidrag.

Som arbetsgivare har vi under året lagt stort fokus på hälsa hos våra medarbetare, framförallt för att förebygga psykisk ohälsa. Arbetet sker med andra samverkansaktörer och finansieras via ESF-medel. Samtidigt har vi också tagit oss an utmaningen med att lösa ”heltidsfrågan”. Resultatet av årets medarbetarenkät visar på en högre svarsfrekvens och en ökad nöjdhet, även om det fortsättningsvis ändå finns mycket att arbeta vidare med. Kommunens ledarskapsprogram har under året fortlöpt enligt plan. Det nionde ledarskapsprogrammet i ordningen har startats upp. Under året har också ny nationell effektforskning visat på goda effekter av den inriktning Vimmerby kommun valt som väg för att utveckla ledarskapet inom kommunkoncernen. En mängd andra utbildningsinsatser har ju naturligtvis också genomförts, vi har bland annat erbjudit chefer och medarbetare utbildning inom antikorruptionsområdet. En vakans har uppstått på tjänsten som HR-chef och rekrytering kommer att påbörjas i början av 2018.
I november genomfördes en länsövergripande kärnkraftsövning där många myndigheter och offentliga organisationer deltog, bland annat Vimmerby kommun. Vi har under året reviderat samtliga krishanteringsplaner och övningen var ett bra tillfälle att testa dem i ”skarpt läge”. Övningen ska utvärderas i början av år 2018. Vår egen uppföljning visar att vi klarade övningen bra utifrån vår egen målsättning, även om det alltid finns förbättringspotential.

På årets sista kommunfullmäktige fattades ett inriktningsbeslut om en ny organisation för fortsatt fiberutbyggnad inom kommunkoncernen.

Inom länet har arbetet fortskridit kring att bygga upp länsgemensamt kommunförbund som kommer att startas upp under 2018 för att träda i kraft årsskiftet 2018/2019. I augusti hade vi besök av vår nye landshövding Thomas Carlzon där vi passade på att lyfta alla aktuella frågeställningar som vi har här i Vimmerby kommun. Om något ska nämnas så var infrastrukturfrågan, med framförallt upprustning av Stångådalsbanan, uppe för diskussion.
Dessutom fick vi så här i slutet på året den glädjande nyheten om att ett statligt servicekontor ska placeras i Vimmerby. Servicekontoret planeras inrymmas lokalmässigt i anslutning till stadshusets kontaktcenter.

 

torsdag 14 december 2017


I måndags hade vi i säkerhetsgruppen den första uppföljningen efter kärnkraftsövningen. En enkät finns också utskickad till alla involverade för att vi ska kunna fånga upp förbättringsområden. Överlag visade de inspel som hittills inkommit att vi hanterade övningen bra.

Den här veckan har vi också börjat fundera på vilken lokalmässig lösning som blir bäst med anledning av det glädjande beskedet om att Vimmerby kommun kommer att få ett servicekontor. Jag vet att våra politiker jobbat hårt med denna fråga så det här är ett mycket bra kvitto på att man verkligen nått fram. På tjänstemannasidan ser vi fram emot att jobba vidare med hur vi bäst ska utforma en lösning.

Igår hade vi APT på utvecklingsavdelningen. Det kändes bra att få mötas en stund och att tillsammans gå igenom lägesbilden på avdelningen.

torsdag 7 december 2017

En bra vecka helt enkelt... Det är nu klart att Thomas Svärd blir ny utvecklingschef. Han börjar den 12:e februari. Det känns som Thomas på många sätt kommer att bidra med sina kunskaper och erfarenheter i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Thomas har redan hunnit presentera sig för kommunstyrelsen som hade sammanträde i tisdags. Där han då tillsammans med vår nye fastighetschef, Torbjörn Bergström fick möjligheten att för första gången bekanta sig med den politiska ledningen i kommunen. Ni ska känna er mycket varmt välkomna båda två!

På kommunstyrelsen avhandlades många frågor som har sysselsatt mig under många månader. Det handlar bl a om en organisationsöversyn på kommunstyrelseförvaltningen, där vi nu fått klartecken att påbörja arbetet med att inrätta ett kontaktcenter i stadshuset. Dessutom organisationsfrågan kring fortsatt fiberutbyggnad som nu går vidare till kommunfullmäktige. Förslaget innebär att nätägande och fortsatt fiberutbyggnad kommer att ske i bolagsform inom koncernen - Vimmerby Fibernät AB.

Igår var det åter dags för samrådsmöte med Hultsfred. Vi diskuterade frågor kring gymnasiesamverkan, samverkan kring kulturskola, fortsatt samverkan kring Campus och folkhälsa samt kring viss del av kostverksamheten. Även det här var ett bra möte där vi fick med oss många tankar och nu står inför olika valmöjligheter på kort och lång sikt.

Igår kväll var det åter dags för att administrationen inom kommunstyrelseförvaltningen att tillsammans med den politiska ledningen inom kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att träffas för att äta julmat och umgås en stund. Jag blir varje år så imponerad, och detta år var inget undantag, av hur duktiga våra medarbetare är inom kommunens kostverksamhet. Vilken god mat! Dessutom alltid lika imponerad av hur duktiga medarbetare vi har när det gäller att under trevliga former hitta rätt nivå på social samvaro/tävlingsmoment. Stort och varmt tack till berörda på kostenheten och till Patric, Lisa och Bo.

I morgon är det ledarforum med internationellt arbete, våld i nära relationer, jämställdhet, feriepraktik och plan för lika rättigheter och möjligheter på agendan. Olika medarbetare inom kommunen med spetskompetens kommer att lotsa oss genom förmiddagen.

I helgen blir det ett besök i Kalmar med hela familjen. Jag och min bror med familjer ska fira mina föräldrar som har 50-årig bröllopsdag. Det är värt att fira om något!


lördag 2 december 2017

En intensiv vecka är snart slut. I måndags kväll spikades budgeten för 2018 på kommunfullmäktige. På koncernledningsgruppen i tisdags ägnade vi oss åt bredbandstäckning, fiberutbyggnad och hur det ser ut med anslutningsgrad till våra kommunala verksamheter runt om i kommunen. Vi fick också en genomgång av planen ”lika rättigheter och möjligheter” samt en nulägesbeskrivning kring var vi befinner oss när det gäller insatser inom området för kompetensförsörjning.
Hela onsdagen handlade om KKÖ 2017 d v s den krisledningsövning som ägde rum i hela länet med ett 1000 tal personer involverade från olika myndigheter. Överlag tycker jag att vi i Vimmerby klarade de utmaningar vi utsattes för under dagen på ett bra sätt. Vi kommer att utvärdera dagen på olika sätt, slipa på förbättringsåtgärder för att utveckla vår krisberedskap. Den största glimmrande guldstjärnan så här i adventstider till Håkan Westerback och Petra Genfors som med en stor arbetsinsats förberett och planlagt dagen. Naturligtvis även ett jättestort tack till alla som var engagerade under dagen koncernledningsgruppen som tillika är krisledningsgrupp med sekreterare Axel, socialförvaltningens ledningsgrupp, kommunikationsgruppen, upplysningscentralen, vår externe utvärderare samt Tomas Peterson som i sin roll som KSO fick representera hela kommunstyrelsen under dagen.
Torsdagen och fredagen har ägnats åt att träna mellanchefer i strategiskt d v s indirekt ledarskap. Här diskuterar vi påverkan via olika länkar som antingen sker via direkt handlingsinriktad påverkan men även genom imageinriktad påverkan. Klart är att de länkar jag har d v s chefer direkt underställda mig överlag gjort och gör bra rekryteringar som i sin tur gjort och gör bra rekryteringar (d v s länkar) Det här är en förutsättning för att ha en fungerande organisation med över 1300 tillvidareanställda där vi klarar uppdragen och där våra tjänster har en bra kvalitet med kostnadskontroll.
Hoppas att ni får en trevlig första advent!

fredag 24 november 2017

Just nu sitter jag på tåget efter att varit på SKL:s kommundirektörsnätverk. Där har vi fått ta del av otroligt mycket information på kort tid. Frågorna är de samma som vi diskuterar både på lokalt och regionalt plan, men här får vi ta del av nyheter utifrån de nationella perspektivet, som naturligtvis kommer att påverka oss i den ena eller den andra riktningen. Jag nämner några områden där engagemanget var som störst - Heltidsresan, frågan är het och har många dimensioner, också av politisk karaktär. Utifrån arbetsgivarperspektiv behöver alla jobba heltid av den anledningen att vi behöver den arbetskraftsresursen för att klara välfärdsuppdragen framöver. Nästa område handlade om förändringar inom assistanersättningen. Ärenden där staten nu omprövar ansvaret och utförandet och kostnaden för personlig assistans istället hamnar på kommunerna. Nästa område handlade om kommunerna och framtidens hälso- och sjukvård som allt mer kommer att ske inom primärvården, nära kopplat till det egna hemmet. Vi lyfte också frågan kring den nya kommunallagen och den instruktion som varje kommunstyrelse ska ge till sin kommundirektör. Bakgrunden handlar om den stora omsättning man sett runt om i landet på dessa tjänster. Tanken är att en instruktion ska underlätta dialogen och förhindra samarbetsproblem. Förhoppningen är att det ska leda till en tydlig ansvarsfördelning och skapa en effektiv och tydlig organiation. För övrigt på dagordningen dag 1, där också landets landstingsdirektörer anslöt sig till mötet, det nyaste kring GDPR (den nya dataskyddsförordningen) som gäller fr o m maj 2018, strategi för hälsa samt den nya lagen kring när patienter skrivs ut från sluten vården och sedan ska få sin vård och omsorg i det egna hemmet av primärvård och kommun. Här fick vi lyssna till Kronoberg läns upplägg som visade på ett enastående resultat i samverkan med den enskilde patienten/brukaren i centrum.
Idag har vi fått en dragning kring våld och hot riktat till förtroendevalda. En riktigt allvarlig företeelse som verka växa i takt med olika sociala medier. SKL ser en tydlig normförskjutning som vi ska vara aktsamma på där inställningen ”Lite får man tåla” börjar gälla. Man belyser att det här påverkar beslutsfattandet, leder till att en del lämnar eller avstår från att engagera sig och de som är kvar blir försiktigare i sina uttalanden. Här föreslås det straffrättsliga skyddet stärkas, ca hälften varken polisanmäler eller rapporterar det man blivit utsatt för.
Sista passen handlar om demografiska förändringar kopplat till den kommunala ekonomin och om den översyn som pågår kring kostnadsutjämningssystemet. Om det kan man skriva mycket och det har jag gjort många gånger här tidigare, fick inte någon indikation denna gång på att utmaningarna minskar.

I måndags kväll var jag, kommunalrådet Helen Nilsson, kommunens stadsarkitekt och gatuchef inbjudna till fastighetsklubben här i Vimmerby. Ett mycket bra möte. Det kändes både viktigt och angeläget att samtala med de engagerade fastighetsägare som finns i Vimmerby kring gemensamma frågor.

söndag 19 november 2017

Alla chefer har den här veckan fått fördjupad utbildning inom ramen för ESF- prjektet 4-ESS. Bra genomgångar av företrädare från Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Det ger en helt annan helhetsbild när olika aktörer samverkar. Syftet är att bli bättre på att förebygga, tidigt upptäcka och när det redan gått för långt, så snabbt som möjligt, få tillbaka våra anställda i arbete, stärkta med bättre motståndskraft. Detta kan ha föregåtts av upprepade eller långvariga sjukdomstillstånd orsakade av olika typer av psykisk ohälsa. Även representanter från hälsocentralen  i Vimmerby fanns med.

Under torsdagen och fredagen träffades advisory board inom ramen för SLUS-projektet. En av sakerna som diskuterades är hur vi ska benämna vårt långsiktiga utvecklingsarbete framöver. SLUS är inte optimalt känner vi.  Jag är mycket nöjd med dagarna. Vi har nu kommit till det läge där vi vågar ta upp frågor som är komplexa och som inte kan ”viftas bort” med någon enkel lösning där enbart vissa perspektiv beaktas. Vi diskuterade och förde resonemang kring omvärldsfaktorer som påverkar, bostadsfrågan och var det finns efterfrågan, tillit och förtroende, vikten av kommunikation och förväntningar på varandra. Samt att vi ska fokusera på alla de goda krafter vi har runt om i kommunen och lägga betydligt mindre vikt till de som av olika skäl valt det motsatta förhållningsättet.
Under torsdagskvällen fanns vi i advisory board med som inbjudna till Sparbanksstiftelsen och Vimmerby Sparbanks årliga event. I år var temat: Nära. I alla sammanhang, på alla plan: Känns väldigt synkat med tanke på våra diskussioner som vi haft under dagen i advisory board.  Peter Göransson, turistchef reflekterade i sitt tal på ett lysande sätt kring begreppet ”Nära”, utifrån geografi, fysiskt närhet och emotionell närhet. Därefter följde Tareq Taylor. Jag har tidigare lyssnat på hans sommarprogram som jag håller som ett av de bästa. Han berättade om sin resa på ett otroligt medryckande och känslomässigt, varmt sätt. Högsta klass helt klart! Efter det fick vi även sång av Sebastian Åkesson och sedan gratulerade vi alla duktiga stipendiater som inom sina olika områden visar på så goda prestationer men som också finns med utanför Vimmerby och är med och där stärker vårt gemensamma varumärke. Stort grattis alla och tack Sparbankstiftelsen och Vimmerby Sparbank för en fantastisk kväll!

Avslutar helgen med en god känsla efter att ha tankat energi med bästa vänner.

fredag 10 november 2017

Efter några härliga dagar i Köpenhamn förra veckan så närmar sig snart ännu en vecka sitt slut. Det går så rasande fort tycker jag.
Den här veckan har vi haft vårt andra utvecklingsråd. Vi har så otroligt många kompetenta medarbetare inom Vimmerby kommun som på ett engagerat sätt där informerade ledningen. Den här gången fick vi ta del av frågor inom arbetsmarknadsområdet, integration, vuxenutbildning och kring kompetensförsörjningsfrågor inom kommunen. Vårt syfte är att öppna upp och sprida kunskap om det som utförs för att hitta synergier och på så sätt ytterligare kunna växla upp utvecklingsarbetet. En förutsättning är att alla i ledning såväl inom poltiken som tjänstemannaledningen har kunskap om vilket arbete som bedrivs redan idag och där vi samtidigt kopplar ihop det fortsatta arbetet till det pågående SLUS arbetet.

Den här veckan har jag också haft APT med utvecklingsavdelningen, vilket för mig kändes som ett viktigt möte, där mycket händer och mycket är gång. Bl a har vi nu bokat in intervjuer med tre kandidater när det gäller den vakanta tjänsten som utvecklingschef. Ser fram emot dessa möten och hoppas att vi ska finna en kandidat där vi ömsesidigt känner att det här blir bra!

Vår förvaltningschef Birgitha Sahlin kommer att vara sjukskriven för en operation. Under hennes frånvaro kommer Agneta Gatel, tidigare förvaltningschef i Kinda kommun att träda in på del av tid. Agneta kommer också få ett uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att genomlysa verksamheten och komma med inspel om möjliga åtgärder med anledning av det pressade läge som råder inom barn- och utbildningsförvaltningen. Vi hoppas att Birgithas operation går som planerat och att rehabiliteringen kommer att flyta på enligt plan. Varmt välkommen Agneta.

lördag 28 oktober 2017

Ännu en intensiv vecka närmar sig snart sitt slut. Vimmerby kommuns nionde ledarskapsprogram startade upp under torsdagen och fredagen. Jag mötte där ett härligt gäng chefer som jag tror kommer att få en lärorik och utvecklande tid tillsammans det kommande dryga året. Jag känner mig glad, ödmjuk och stolt över att chefer i Vimmerby kommun rekryterat så bra chefer till våra olika verksamhetsområden inom kommunkoncernen. De visar alla på stor nyfikenhet och intresse för egen utveckling som kommer att leda till fortsatta förbättrade resultat.

Annars antog kommunfullmäktige SLUS:en i måndags. En mycket viktig milstolpe. Jag ser det här arbetet som otroligt viktigt för vår kommuns framtid. Det är och ska vara ett bra val att bo och/eller verka i Vimmerby kommun. Där har vi alla ett ansvar.
En av anledningarna till att vi absolut inte har råd att misslyckas är att företagen och den offentliga sektorn behöver arbetskraft för fortsatt företagsutveckling/klara välfärdsuppdragen. I måndags hade vi företagsdialog med VD:n på STG som bekräftade ovanstående. Här pratade vi bl a konkret om hur viktigt språket är i sammanhanget och att vi behöver hitta förbättrade åtgärder inom det området.

Svenskt näringliv bjöd tillsammans med Almi och Företagarna in till lunch i tisdags. Bl a presenterades Vimmerby kommuns läge i förhållande till övriga kommuner. Det finns mycket som kan bli bättre och vi har en klar uttalad ambition att möta upp på många olika vis till det behovet.

Jag ska vara ledig en del nästa vecka så då blir det inget inlägg. Det blir en resa till Köpenhamn som vi ser fram emot i familjen.

fredag 20 oktober 2017

Befinner mig på kommundirektörsföreningens höstkonferens i Stockholm. Lyssnar just nu på civilminister Ardalen Shekarabi. Han belyser utifrån regeringens perspektiv kommunernas utmaningar. Två riktigt bra dagar där vi bl a lyssnat till Charlotta Melander och Josefina Syssner som pratat kring ”lyckliga platser- hur valet av boendeform påverkar ditt liv” och att ” krympa smart- om plan B och vikten av en lokal anpassningspolitik”. Utöver detta även pass kring den nya kommunallagen, myndighetssamverkan som metod vid organiserad brottslighet, när krisen är här- hur samlar vi våra resurser på bästa sätt samt även ministerbesök av Heléne Fritzon kring samma tema som Ardalen Skekarabi just nu talar om. Känner mig som styrelsemedlem i  kommundirektörsföreningen nöjd  med dagarna och dessutom tacksam över alla inspel och tankar jag fått med mig av kollegor runt om i landet.

fredag 13 oktober 2017

Jag förstår att den här veckans inlägg långt ifrån intresserar alla. Men har du ett intresse av ledarskap så kan du fortsätta ta del av resten...
Vi har precis avslutat kommunledningens utvecklingsdagar i Västervik. Vi har denna gång fått fördjupad kunskap och ökat vårt medvetande kring betydelsen att det inte räcker med en god insikt och handlande utifrån vilken ledarstil som gynnar resultatutvecklingen. Det handlar i grunden också om vilken kontext vi verkar i där omvärldsfaktorer, organisatoriska faktorer tex kultur samt vilken grupp det är som som ledas och vilket läge den gruppen befinner sig i som spelar stor roll. Till det ska läggas hur jag är som person, d v s min kompetens, min fysiska och psykiska status, inkl stresshanteringsförmåga, samt vilka värderingar eller vilken livsåskådning jag har och att det påverkar min ledarstil.
Det är många parametrar att hålla ordning på, vi tränar på men kan också konstatera att vi känner en stolthet över där vi befinner oss idag.
Nu och framåt räcker det inte med att varken chefer eller medarbetare ”bara gör sitt jobb”. Vi i ledningen inser att det kommer att behövas och vill också att alla ska vara med och vara delaktiga på utvecklingsresan och att man också i det pågående arbetet är beredd att samverka med andra d v s arbetskamrater, andra avdelningar, förvaltningar/bolag eller externa aktörer.
Ledarskap och ledarskapsutveckling har inget egenvärde. För mig handlar det krasst om resultatutveckling och då handlar det naturligtvis om ekonomiska resultat men lika mycket om att våra kommuninvånare känner en nöjdhet med de tjänster som kommunen utför, att vi är en arbetsgivare där medarbetare trivs, mår bra och vill vara med att bidra samt att vi håller oss framme, är omvärldsorienterade och använde oss av effektiva metoder inom våra olika verksamhetsdelar.

fredag 6 oktober 2017

Ett axplock från veckan som gått...


En gång i månaden har vi, några representanter från kommunstyrelsens tjänstemän och politiker, möte med miljö- och byggnadsnämndens politiker och tjänstemän. Representanter från VEMAB deltar också. Möten leds av miljö- och bygg och genomgång sker bl a av pågående detaljplaner. Vi har, precis som många andra kommuner, ett enormt högt tryck på oss att färdigställa planer för att kunna gå vidare med att vidga utbudet av såväl bostäder som mark för industri och handel.


Utöver det så jobbar vi vidare med planverk för krisberedskap, där snart den sista planen kring krishantering ska upp för formellt avgörande.


På kommunstyrelsen i tisdags var det fokus på delårsbokslut efter 8 månader. Enligt prognosen ser resultatet ut att bli riktigt bra, och det ska det ju vara. Det är en medveten politisk strategi för att kunna amortera och snabbt sänka våra lånenivåer. Den planen ser dock ut att hålla för år 2017, vilket känns bra. Samtidigt verkar vi vara i en tid då många önskemål och behov påtalas. Det är inga små investeringar vi pratar om. Det är allt från bostäder i regi av Vimarhem, fler bostäder inom särskilt boende, förskola samt en ny grundskola m m. Utöver det som nu nämnts framträder tydligt behov av plan kring hur vi går vidare med de idrottsanläggningar som idag finns inom kommunal regi där i princip alla påtalar behov. Ja, jag har skrivit om det här många gånger förut och det blir säkert fler gånger. Men detta är ingen enkel ekvation att hantera för den politiska ledningen. Om man väljer att se varje del som ett enskilt investeringsobjekt så kan det kännas som ett enkelt avgörande. Men vår situation kräver att de som finns i den politiska ledningen kan hantera och agera utifrån en helhetsbedömning. Vår roll som tjänstemän är att bidra med underlag från alla möjliga utgångspunkter för att stödja och underlätta prioriteringsarbetet där både investeringskostnader samt driftskostnader framgår.


I onsdags träffas den administrativa delen av kommunstyrelseförvaltningen. Vi hade även här tema antikorruption. Därutöver informerade jag kring den pågående organisationsöversynen på kommunstyrelseförvaltningen där förslaget är att inrätta ett kontaktcenter i stadshuset.


Så många som 39 personer har visat intresse av att bli utvecklingschef på Vimmerby kommun. Det känner jag mig riktigt glad, ödmjuk och tacksam över.


Strax ska vi möta upp representanter från Hultsfreds kommun för samrådsmöte denna fredagseftermiddag. På agendan finns bl a räddningstjänsten, kost och miljö- och bygg.

fredag 29 september 2017

Idag har vi haft ledarforum med alla kommunens chefer i stadshuset. Vi startade upp med en nulägesbild kring SLUS-arbetet och kopplingen till det pågående visions- och målarbetet. Därefter tog vår säkerhetssamordnare Håkan Westerback vid och informerade kommunens chefer om de planer som måste finnas och som nu finns inom kommunens krisberedskap. Det finns ett särskilt styrdokument för det arbetet där det finns en risk- och sårbarhetsanalys, krishanteringsplan med tillhörande kriskommunikationsplan. Hela länet ska öva i den senare delen av november och det känns skönt att vi nu kan säga att vi har en grund att stå på. Även om det inte kommer att hjälpa oss fullt ut när något händer något i verkligheten (eller i övningen).
Anna Erlandsson Karlsson som är administrativ chef och Stefan Malmborg som är webbstrateg gick igenom upplägg kring hur vi ska höja medvetandegraden när det gäller informationssäkerhet samt information kring den nya dataskyddsförordningen, GDPR.
Dagens huvudsakliga tema var antikorruption där vi växlade mellan filmsekvenser och dialog i grupp kring ämnet. Det låter tungt, och en del tyckte nog att det var just, tungt... Men det är nödvändigt att få lite djup och tyngd i frågan för att öka medvetandegraden. I Vimmerby vill vi ha en frisk och sund kultur där den som uppmärksammar oegentligheter framför dessa. Sedan uppstår det alltid situationer där man kan hamna i etiska dilemman. Det viktiga är då att bolla och diskutera med kollegor, sin chef o s v för att minimera tveksamheter.


I veckan har vi också haft vårt allra första utvecklingsråd. Där finns samtliga presidier i våra olika nämnder med samt ledningsgruppen och en del andra utvalda tjänstemän. Vi har för avsikt att träffas fyra gånger /år. Tanken är att vi ska effektivisera bland pågående grupper som träffas inom en rad områden och istället ha rena operativa effektiva grupper och sedan ett utvecklingsråd på strategisk nivå där frågor som kompetensförsörjning, arbetsmarknad, integration, folkhälsa med mera ska lyftas för att hitta synergier och som håller en röd tråd i det fortsatta utvecklingsarbetet. Det är inget beslutsforum utan ett forum där vi pekar ut gemensamma strategier. Vårt första tema var säkerhet/trygghet. Vi fick en dragning kring olika typer av resultat som gäller Vimmerby kommun. Både situationen för unga som vuxna. Till nästa utvecklingsråd kommer vi att ha tema arbetsmarknad/kompetensförsörjning.

fredag 22 september 2017

Ett bra strategiskt möte ägde rum igår på mässhallarna i Vimmerby kring projekt SLUS (stärkt lokal utvecklingsstrategi). Jag känner mig stolt över kommunens medarbetare Carina och Patric på näringslivsenheten som planerat och som igår utifrån sina olika roller lotsade oss genom kvällen. Vi hade god extern hjälp av moderatorn, näringslivschefen från Flen och föreläsaren Karin Andersson från Kairos Future som zoomade in Vimmerby kommun både i ett lokalt, regionalt och nationellt sammanhang. Hon visade både på fakta och jämförelser, men också utifrån trendspaning. På plats fanns också representanter från Tillväxtverket som finns med och finansierar en stor del av vårt SLUS projekt.

Igår hade vi första kommunchefsberedningen med den nya förbundsdirektören på ITSAM, Mattias Bly. Dagordningen kändes oroväckade lång men vi hann avverka det mesta och peka ut riktningen inom många områden i god samförståndsanda. Vi saknar inte utmaningar... Mest kopmplicerat just nu är leverantörer som inte håller vad de lovat och där konsekvensen får en stor negativ påverkan på våra ITSAMkommuners verksamhet.


fredag 15 september 2017

Jag vet inte var de senaste veckorna tagit vägen, bara att det har varit mer än fullt upp. Spännande och utmanande händelser utifrån ledarperspektiv för en kommunnörd som jag, som säkert skulle upplevas som mindre intressanta händelser för de flesta andra förutom kollegor som arbetar med lednings- och styrningsarbete inom kommunbranschen.
Tomas Peterson och jag har just avslutat ett par intressanta och trevliga dagar med CKS-nätverket där vi stod som värdar denna gång. På dagordningen fanns forskare som redovisade resultat inom områden som medborgarinflytande samt kommuners legitimitet. Under gårdagskvällen tog vi med våra kollegor till ett uppskattat besök på Ingebo Hagar där vi fick en energifylld  presentation av Kristina Lindelöf om gården där och framtida planer. Vi har många duktiga och drivna entreprenörer i vår kommun. Det ska man absolut inte ta för givet. Flera av mina kollegor från andra kommuner sa efteråt att "Vi har inget som liknar det här i vår kommun".
Jag och kommunen saknar just nu utvecklingschef men nästa vecka kommer Bertil Westerlund som ska finnas som ett stöd för mig och avdelningen i väntan på att rekryteringen ska bli klar. Välkommen Bertil!

fredag 25 augusti 2017

Nu är allt som vanligt igen, d v s full fart. Skolorna startar och jag känner mig glad över att min dotter som nu börjar på Astrid Lindgrens skola tycker att allt är så bra där. Jag tycker överlag att många är kritiska i överkant till hur skolan fungerar. Då tänker jag riksmedia men det kan tidvis även finnas lokala inslag av kritiska röster. Jag, från mitt håll som förälder, har upplevt åren inom skolans värld mycket bra i både låg- och mellanstadiet samt uppstarten nu på högstadiet. Utifrån min yrkesroll har jag inte den direkta vardagliga kontakten med skolans värld men jag känner mig mycket trygg med att vi har en ledning som i sitt lednings- och styrningsarbete har som främsta mål att samtliga elever ska lyckas med sina resultat i skolan utifrån var och ens förmåga och att det ska ske i en trygg skolmiljö.


Annars planerar jag just nu för hur verksamheten ska skötas när kommunens utvecklingschef, Patrik Kinnbom slutar sin tjänst nästa vecka. Planeringsarbetet innefattar både lösning på kort som lång sikt. Nästa vecka ska jag träffa det rekryteringsföretag som ska stötta mig i rekryteringsarbetet.


Vi jobbar också en del i kommunkoncernen med att finna bästa möjliga organisatoriska lösning för fiberfrågor. Det känns som vi är en bra bit på väg och att det här kommer att bli riktigt bra. VEMAB har redan hittat exempel på synergieffekter som stärker utbyggnaden på ett ekonomiskt gynnsamt vis.


Ska jag nämna något annat som vi jobbar med just nu inom förvaltningen så är det detaljbudget inför 2018.


Jag har också träffat den nya platschefen på Arla, Elisabeth Lidberg för första gången den här veckan och det blev ett trevligt möte. Välkommen till Vimmerby!


Nästa vecka skriver jag nog inget. Dagarna är inbokade och sedan ska jag vara ledig i slutet av veckan för ett Stockholmsbesök.

fredag 18 augusti 2017

Jag känner mig mycket nöjd med årets semester. Jag har, förutom en liten tripp till Öland och Gotland, inte haft något särskilt inplanerat och det har varit så skönt. Dessutom har tidigare somrar ägnats åt husrenovering vilket inte har varit nödvändigt i år. Jag har lyssnat på en massa sommarpratare och poddar av olika slag och hunnit med att läsa en och annan bok.

Första arbetsveckan efter semestern närmar sig nu sitt slut. Vi hade ett trevligt besök direkt på förmiddagen i måndags av vår nya landshövding Thomas Carlzon. Därutöver diverse avstämningar med chefer om hur sommaren varit och dialog kring planer inför hösten. Igår invigdes den nya gruppbostaden på Gårdsstigen. Fina lokaler och en känsla av värme bland de medarbetare som fanns på plats. Det kommer att bli ett mycket fint boende för de brukare som flyttar in nästa vecka.
Det känns inspirerande att vara tillbaka på jobbet igen!

fredag 14 juli 2017

Den här veckan har jag städat, sorterat och förberett så mycket jag kunnat inför hösten. Det känns bra inför stundande semester att ha slutfört vissa saker samtidigt som hjärnan går igång lite på både viktiga "vad och hur-frågor".


Hoppas att ni alla från en riktigt härlig sommar!fredag 7 juli 2017

Ser att jag förra veckan tog upp om att jag skulle få möjlighet att sitta bredvid i en rallybil. Jag kan så här efteråt berätta att det var en otroligt rolig upplevelse. Det tog slut alldeles för snabbt! Serviceteamet hade en gedigen genomgång innan och jag kände mig mycket trygg under hela resan. Nu kan vi alltså summera att även midnattsolsrallyt 2017 blev ett mycket lyckat event. Ledning och förare var överlag mycket nöjda med oss här i Vimmerby, med allt ifrån servicenivå till alla funktionärers engagemang och bemötande.fredag 30 juni 2017

Snart, mycket snart ska jag få prova på hur det är att sitta bredvid i en rallybil. Erkänner att det ska bli med skräckblandad förtjusning! KAK-rallyt befinner sig här för andra året i rad och det blir i alla fall minst ett tredje år här i Vimmerby, vilket vi är mycket glada för.


Annars har det här veckan handlat om möten kring kommande kommunförbund här i Kalmar län samt det sista KS au-sammanträdet innan sommaren. Mest spännande är förslagen som nu ligger på bordet kring att tillskapa detaljplanelagda tomter för bostadsbyggande. Alla städer med tillväxtbehov tittar över möjligheter kring förtätning. Jag pratade med en chef med ansvar inom det området i en större stad som sa " Vi är snart inne i grannens vardagsrum för att skrapa fram alla lägen där ett nytt boende kan tillskapas". Så har vi ju det inte riktigt här i Vimmerby. Här finns i alla fall ett antal alternativa lägen framtagna där vi nu hoppas att flertalet också kommer att kunna bebyggas framöver.

onsdag 21 juni 2017

Kommunfullmäktige beslutade i måndags om ekonomiska ramar 2018. Detaljbudgetarbetet är redan påbörjat och ska avklaras under hösten.
Annars ser jag i dagsläget fram mot mindre mötestäta dagar och så midnattsolsrallyt nästa vecka.


Jag vill önska alla en riktigt skön midsommar!

torsdag 15 juni 2017

Nätverket CKS med kommunchefer/direktörer i samverkanskommuner runt Linköpings universitet ska ses i Kinda kommun nu under torsdagen och fredagen. Temat denna gång är "Kommunal och regional tillväxt". Jag ser fram emot att få lyssna till Charlotta Melander som kommer att presentera sin forskning om förutsättningarna för regional tillväxt, bl a om vad som gör att vissa platser upplevs som attraktiva med en växande befolkning som följd.

Annars präglas denna tid av att alla återkommande möten hålls för sista gången innan semstern. Det är ledningsmöten och politiska sammanträden som nu gör uppehåll till augusti. På måndag väntar sista kommunfullmäktige med en diger ärendelista.

Efter arbetstid handlar det om skolavslutningar och studentfirande. Jag ser fram emot att i morgon få vara med och fira i Vimmerby.

fredag 9 juni 2017

Bra möten idag kring fiberfrågor med VEMAB och ITSAM. Viktigt att ansvar och roller inför framtida upplägg kring fiberutvecklingen i kommunen blir klarlagda. Jag har också träffat ITSAM:s nya ekonomichef och diskuterat nuläge och utvecklingsarbete kring gemensamma frågor.
Idag blev det också klart att Mattias Bly blir ITSAMS:s nye förbundsdirektör. Varmt välkommen Mattias!


Igår, åter igen, ett bra advisory board möte inom SLUS - projektet. Denna gång här i stadshuset. Det är en mycket spännande och värdefull mix av deltagare som träffas - medborgare, företagare, föreningar, politiker och tjänstemän. Engagemang och delaktighet ger energi!


Ikväll är det "God Kväll Vimmerby" och jag hoppas att vi slipper regn i alla fall under denna kväll, även om regnet är välkommet ur alla andra aspekter.


I morgon ska vi fira Näs första 10 år.

fredag 2 juni 2017

Så här klockan 17.00 på fredagseftermiddagen innan pingsthelg är det ganska få kvar här i stadshuset... Jag försöker summera veckan men det är inte helt lätt. Den har varit omtumlande med både toppar och dalar. Patrik Kinnbom som är kommunens utvecklingschef har sagt upp sig den här veckan. Det är tråkigt men jag har samtidigt full respekt och förståelse för hans beslut.


Annars har vi jobbat på bra med strategiska ledningsfrågor i koncernledningsgruppen och utvecklingsarbetet kring säkerhetsfrågor flyter på bra med gott stöd av vår säkerhetssamordnare.


Ett kommunchefsmöte inom ITSAM har vi också hunnit med där vi nu går igenom och uppdaterar förbundsordning och ITSAM avtal.


Hoppas att ni får en skön helg!

onsdag 24 maj 2017

Idag har vi diskuterat framtida organisation för fiberutbyggnad. Bra möte mellan kommunledning och VD samt styrelse på VEMAB.


Annars har veckan som vanligt varit välfylld med olika möten. Många spännande sådana, men inte sällan av komplex art där olika intressen strider mot varandra. Kommunen är inne i en mycket expansiv utvecklingsfas och vi diskuterar planprogram, detaljplaner, etableringar och markförsäljning för såväl bostäder som handel/industri. Vår roll är att lösa upp knutar och "rulla röd matta" så mycket vi bara kan samtidigt som vi vara garanten för att lagar och regler efterföljs och att medborgare och företagare behandlas lika.

fredag 19 maj 2017

Sitter på tåget hem från Stockholm. Där har jag varit på SKL i två dagar och träffat kollegor i kommundirektörsnätverket. Där finns någon med från varje län samt vi som finns med i kommundirektörsföreningens styrelse också blir inbjudna. Vesna Jovic, ny VD på SKL fanns på plats i sin nya roll. Hon utstrålade kompetens och ödmjukhet och jag tror att hon kommer att göra ett mycket gott arbete när det gäller att leda SKL i det viktiga uppdraget att stötta medlemmarna d v s landets kommuner och landsting i sina uppdrag. Vi fick en uppdatering inom områden som ekonomi, arbetsgivarfrågor, samhällsbyggnadsfrågor, vård och omsorg, barn- och utbildning, IT-säkerhet samt integrationsfrågor. Dessutom information om den pågående kommunutredningen som handlar om att stärka kapaciteten för att möta samhällsutvecklingen samt frågor kring digitalisering. Utöver viktig information fanns utrymme för många och trevliga samtal med kollegor från hela landet i ett Stockholm som för övrigt visade sin vackraste sida med ett strålande varmt och härligt väder.

På ledningsgruppen i tisdags fick vi en dragning av representanter från en projektgrupp som jobbat med att ta fram underlag kring hur vi på Vimmerby kommun ska utveckla ett infocenter/kommuncenter. Gruppen har haft med representanter från de flesta av våra avdelningar och förvaltningar. De har verkligen gjort ett gediget arbete med såväl omvärldsanalys som nulägesbeskrivning samt där också beskrivit tankar om framtida utformning. Det var för övigt ett ämne som vi pratade om i kommundirektörsnätverket där det verkade vara en fråga som finns på många kommuners agenda. Dessa samtal med andra, stärkte bilden av att vi med det underlag vi fått presenterat för oss i ledningsgruppen verkligen är på rätt väg. Nu fortsätter processen med diskussioner om underlaget på berörda APT, samtal med facken och med politiken.

För övrigt har den här veckan bjudit på en bra och nyttig utbildning inom området avtalsrätt genomförd av vår kommunjurist.

torsdag 11 maj 2017

Förra veckan var kommunstyrelsen, näringslivsenheten och jag ute på vår årliga resa till företagen i kommunen. Det blev en mycket bra dag och vi fick till oss mycket information och många intryck! Vi besökte Storebrolyan, Älö Trä, Näs, Polyform och STG. Alla förmedlade stor framtidstro. Jag vet att många med mig kände en stolthet över de fina och värdefulla företag vi har i kommunen. Orosmolnet inom näringslivet liknar våra inom offentliga sektor d v s hur vi ska klara kompetensförsörjningen.

I måndags hade vi introduktionsdag för nyanställda. Jag hade första passet och pratade om vår organisation, värdegrund, övergripande mål och vilka förväntningar vi har på våra medarbetare och ledare som verkar inom kommunen. Det är alltid lika inspirerande att träffa nya medarbetare. Välkomna!

I eftermiddag ska vi ha utvecklingsdag med kommunstyrelseförvaltningens administration. Vi ska vara i Brunnsparken Södra Vi. Det ser jag fram emot.

I morgon väntar besök från Eksjö kommun kring Filmbyn Småland samt samrådsmöte med Hultsfreds kommun innan helgen och värmen förhoppningsvis kommer...

lördag 6 maj 2017

Den senaste veckan har det handlat mycket om att öka vår krisberedskap. Vimmerbys koncernledning har tillsammans med koncernledningen i Hultsfreds kommun haft ett par heldagar på Fredensborg där länstyrelsen höll i trådarna. Vi fick med oss ett antal utvecklingsområden som vi nu kommer att arbeta vidare med på hemmaplan.
Dessutom hade vi ledarforum med alla kommunens chefer i fredags och där hade vi också ett pass kring kommunens säkerhetsarbete. Desstom där inslag av ekonomi- och HR-frågor och info kring ett ESF-projekt inom kommunen som vänder sig till utlandsfödda kvinnor. Jag själv informerade kring den uppdaterade ledarskapsmodellen av "utvecklande ledarskap" som beskrivs som " modellernas modell" som vårt program i Vimmerby vilar på inkl den senaste forskning kring effekter av utvecklande ledarskap och UGL.

lördag 29 april 2017

Vilken kylslagen lördag... Hoppas, hoppas att vi får lite varmare fortsättning vädermässigt denna valborgsmässohelg.
Jag reflekterar idag över veckan som varit intensiv men intressant på många sätt. I torsdags var Helen Nilsson, Tomas Peterson och jag på SKL på ett seminarie om "Leda för resultat". Vi fick en hel del med oss hem. Vi fick till att börja med veta definitionen av dårskap... "Att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annat resultat". Dagen vad inriktad på att sprida information om goda förebilder som nått fina resultat samt hur tankar kring hur vi kan finna balans mellan nödvändig kontroll och tillit.
I fredags samlades den politiska ledningen och tjänstemannaledningen både från kommun, landsting tillsammans med SKL och hade workshops kring vilka gemensamma strategier vi ska tillämpa för ökad hälsa i vårt län. När jag tittar på Vimmerby kommun så visar resultaten på behov av förändrade vanor kring alkohol, rökning och motion. Det skiljer sig faktiskt åt mellan våra olika kommuner i länet. Sedan diskuterades gemensamma strategier för att barn och ungdomar inte ska hamna snett. Vi behöver utveckla samverkan mellan skola och socialtjänst och landstingets olika verksamhetsområden.

fredag 21 april 2017

Det är många tankar just nu kring hur välfärdens uppdrag ska hanteras rent ekonomiskt. Jag träffade mina kommunchefskollegor inom ITSAM i onsdags när vi hade kommunchefsberedning och läget verkar ganska lika för oss som verkar i glesbygskommuner. När det gäller en del områden skiljer vi oss åt bl a nivån på kommunalskatten där Vimmerby ligger högst i Kalmar län och i jämförelse med samverkanskommunerna inom ITSAM. Vi har också som bekant många enheter på många platser inom kommunen. Budgetberedningen fortsätter sitt arbete nästa vecka.

Idag har vi för övrigt avslutat det sjunde ledarskapsprogrammet i ordningen. Jag prioriterar att vara med när programmen startar och när de avslutas vilket gör att jag får fyra dagar med alla chefer inom kommunen, bolagen samt ITSAM som valt att köpa platser. Jag känner mig stolt över att vi "håller i" och fortsätter på samma linje att skapa "en ledarkultur" i vår organisation. Dessa "träningsläger" ger inte sällan fler frågor än svar när man åker hem. Som deltagare får man insyn i och fördjupar sin kunskap och förståelse för komplexiteten över alla faktorer som spelar roll när man ska utvecklas för att bli framgångsrik som ledare. Ödmjukheten inför vikten av att skapa goda relationer för att lyckas med uppdraget ökar avsevärt mellan första och sista tillfället i programmet. Sedan får ju inte resan ta slut utan fortsätter på samma linje på hemmaplan med möten i triader/kvartetter och årliga uppföljningsdagar. Min känsla är enbart god efter dessa dagar. Jag har fått möta goda ledare som har utvecklats och som vill fortsätta utvecklas med mycket driv, nyfikenhet och mod. Glad och tacksam över att de finns hos oss i vår kommun! Med tanke på min första punkt så inser vi ju att behovet av att vi lyckas är stort och tenderar bli allt större framöver...


torsdag 13 april 2017

Veckan har präglats av budgetdialoger. Behoven och önskemålen inför år 2018 är stora. Kommunens ekonomiska möjligheter till att utöka ramarna i motsvarande omfattning finns inte. Vi fortsätter nästa vecka.


Jag vill önska alla medarbetare och andra läsare en riktigt skön och avkopplande påskhelg!

fredag 7 april 2017

Lördag morgon. Det känns overkligt! Jag var i Stockholm så sent som i onsdags. Varma tankar går till de avlidnas anhöriga och alla skadade och chockade människor som befann sig i området. Jag har läst och hört talas om flera personer från Vimmerby kommun som befann sig i Stockholm och är tacksam för att de de klarat sig och även de personer jag känner som bor eller befinner sig i Stockholmsområdet.

fredag 31 mars 2017

I onsdags hade vi utbildning för kommunens politiker i plenisalen här i stadshuset. Ekonomichefen, Mattias höll ett pass kring kommunal ekonomi och Per på HR-avdelningen höll ett pass om arbetsmiljöansvar. Själv pratade jag kring medarbetarskap och ledarskap. Slutligen fick man ett pass om hur "politikerpaddan" fungerar och hur vi nu går över till att bli helt digitaliserade vad gäller handlingar.


Idag har det formella överlämnandet skett av Näs. Morgonen började med bolagstämma och sedan med efterföljande möte kring punkter som är nödvändiga att hantera i samband med nytt tillträde. Mötet ägde rum i en trevlig anda och med stor framtidstro. I morgon, lördag öppnar Näs upp för säsongen. Jag ser fram emot att får lyssna till vad Nils Magnus Angantyr, Jocke Johansson och Nils Nyman har att förmedla där. Dessutom ska jag inhandla en signerad bok om Astrid Lindgrens Trädgårdar av Karin Eliasson. Hoppas att vädret är med oss under morgondagen.


I kväll är det dags för årets Vimmerbygala som är den fjortonde i ordningen. Det ser jag också fram emot! Det är vad jag förstår helt fullbokat. Det är alltid lika trevligt att fira och lyfta fram duktiga företagare i vår kommun!

lördag 25 mars 2017

Den här veckan har det handlat mycket om lokaler och bostäder. Vi har olika grupper igång som dels löpande arbetar med samordning av lokaler inom kommunkoncernen. Vi har också en grupp som samordnar helheten kring utbud och förfrågningar av tomter, mark som ska leda till att vi på bästa och mest resurseffektiva sätt kan säkra framtida tillgång till bostäder, framförallt i Vimmerby stad. Nästa möte i den gruppen har vi på måndag.
Torsdagen och fredagen ägnades åt ledningsutvecklingsdagar med kommunens strategiska ledningsgrupp. Just nu fokuserar vi mycket på att träna och utveckla det strategiska eller indirekta ledarskapet inom kommunen. Fokus på om vi når ut i organisationen med viktiga budskap och hur det går till. Hur väljer vi våra länkar som ska vidareförmedla budskapet och hur hanskas de med det? Finns några filter mellan mig och mina länkar och hur tjocka eller tunna är dom i så fall? Det vi vet via forskningen är att om vi lyckas att få viktiga budskap att flöda på ett bra sätt så skapas tillit. Det här är därför min och strategiska chefers viktigaste arbetsuppgift för att vi ska skapa goda resultat utifrån vårt uppdrag. Med resultat menar jag då såväl ekonomi, kvalitet som medarbetarnöjdhet

söndag 19 mars 2017

Förra veckan var vi ett 10-tal tjänstemän och politiker som besökte Frödinge och Brantestad. Vi fick en mycket bra genomgång av bygdens företag, föreningar och engagerade medborgare. Styrkor som lyftes fram handlar om att man är mycket bra på nätverkande tex fiberprojekt, att det finns många arbetstillfällen på orten, bra förbindelser och lediga tomter. De behov som framfördes handlar främst om att skicket på en del vägar behöver förbättras, bredbandstäckningen samt att det saknas bostäder.

I onsdags kväll åkte jag till Stockholm för styrelsemöte med kommundirektörsföreningen. Vi planerade för höstens dagar som vi tror kommer att få ett mycket intressant program. Så blev det även under torsdagen och fredagen när vårens dagar ägde rum. Under torsdagen fick vi i ett högt tempo ta del av nyheter från SKL inom en rad olika områden bl a om den nya utredningen "Stärkt kapacitet för kommunerna att möta samhällsutvecklingen". Ordförande i den parlamentariska kommittén är Heléne Fritzon och huvudsekreterare är Sverker Lindblad.
Varför. Jo det handlar om kommunernas betydande åtagande, stora utmaningar och stora skillnader i förutsättningar:
- utmaningar, urbanisering, växande arbetsmarknadsregioner, demografiska förändringar, personal- och kompetensförsörjning, etablering och integration av nyanlända, klimatförändringar.
- Stora och växande skillnader i befolkningsunderlag.
Kommittén ska identifiera och analysera utmaningarna och ge förslag på olika strukturella åtgärder. Ett delbetänkande kommer redan till hösten som handlar om utökade möjligheter till avtalssamverkan. I övrigt ska utredningen var klar under år 2019.

Annika Wallenskog berättade att endast 7 kommuner i landet redovisar underskott efter år 2016. 219 kommuner redovisar ett överskott. Ett väldigt bra resultat, på 21,5 miljarder om man ser till hela sektorn, men inte när man ser till soliditeten som sjunker. Kostnaderna ökade totalt med 7 %. Istället handlar det om mycket stora intäktsökningar - ökade statsbidrag, flyktingmiljarderna, reavinster som är en följd av försäljning av mark. Dessutom betalades en bonus ut för bostadsbyggande i december till många kommuner (dock ej Vimmerby) samt stora intäkter för asyl. Sedan år 2006 ligger hela ökningen av befolkningen på utrikes födda. Nu befinner vi oss i en högkonjuktur. SKL räknar med att den kommer att nå en jämvikt. Då förutspås skatteintäkterna öka med 4% jämfört med dagens 5%
Vi lyssnade även till förändringar inom socialtjänstens verksamhetsområde samt om öppna jämförelser kring detaljplaner i landet och upphandlingen av bostäder. Naturligtvis fanns även asyl- och flyktingmottagande med som en punkt och rekyteringsutmaningen för landets kommuner. När det gäller den nya kommunallagen så kommer den att förtydliga styrelsens roll i förhållande till nämnder samt visa på att kommunen måste ha en ledande tjänsteman.

Under fredagen lyssnade vi till Laura Hartman från Tillitsdelegationen. Styrningen ska ta tillvara medarbetarnas kompetens till nytta för medborgare och företag. Det är utgångspunkten i regeringens tillitsreform som redovisades vid Regeringsförklaringen september 2016.

- Värna det självständiga verksamhetsansvaret
- Bättre balans mellan tillit och kontroll
- Mindre detaljstyrning
- Ändamålsenliga krav på dokumentation och återrapportering
- Mer fokus på kärnverksamheten
- Tänka helhet och syfte
- Skapa förutsättningar för kollegialt ansvar/stöd/lärande
- Gör medarbetarna delaktiga
- Förståelse för uppdraget
- Förändrad syn på ledarskapets roll och medarbetarna roll

Det känns bra att vi på Vimmerby kommun aktivt började jobba med dessa frågor redan för många år sedan. Vi fortsätter på vårt inkörda spår...

Den sista punkten handlade om "Det förändrade medielandskapet". Något som vi redan märkt av som jobbar på Vimmerby kommun.  Men det var intressant att höra reflektioner kring vad man tror om framtiden av företrädare från Svenska Dagbladet och Folkbladet.lördag 11 mars 2017

Jag fortsätter på samma tema som förra veckan. Mina tankar just nu kretsar kring hur samhällspusslet ska hanteras framöver. På Vimmerby kommun går vi nu in i ett intensivt budgetarbete inför 2018 som kommer att innebära påfrestningar. Behoven vet vi, utan att vi sammanställt helhetsbilden, är större än vad ekonomin tillåter. Vi har räddats av extra statliga medel men nu ser vi att utmaningarna ökar framöver.
Med de förändringar som sker vad gäller försörjningskvot och minst bibehållna förväntningar på leverans av välfärdstjänster så handlar det om skattehöjningar på runt 20 kronor. Det kommer inte att fungera. Vi behöver få människor snabbt i arbete och fler måste arbeta längre upp i ålder. Dessutom behöver vi minska våra utgifter genom effektiviseringar och prioriteringar.
Digitaliseringen kommer få en enorm påverkan. Vi har varit med om omställningar förut. Jordbruksamhället sysselsatte 90% av befolkningen om man jämför med hur det ser ut idag där ca 2 % sysselsätter sig inom jordbrukssektorn. Skillnaden är att då tog omställningen decennier. Nu sker utvecklingen i en rasande hastighet. Vi behöver ställa in oss på att det som kan göras eller hanteras av en dator, kommer att utföras av en dator inom en snar framtid. Utmaningen blir att hitta smarta lösningar för framtida behov. Behovet av lokaler förutspår man kommer att minska. Vad innebär det tex för framtidens skola? Det blir en nyckelfråga för Vimmerby kommun som vi delar med många andra kommuner.

Ett positivt möte i onsdags kring DUA - Delegationen för unga till arbetslivet. Jag är glad och stolt över engagemanget, drivet och samverkan som finns på kommunen mellan olika avdelningar och förvaltningar i syfte att på ett ännu mer effektivt sätt stötta ungdomar till en egen försörjning. Nu har vi en mycket låg arbetslöshet, men vi vet alla att tiderna förändras och då behöver vi rusta dagens ungdomar i goda tider.

fredag 3 mars 2017

Helen Nilsson och jag var på gemensam kommunstrategisk överläggning igår tillsammans med övriga kommunalråd och kommunchefer i länet. Programmet bjöd på framtidsbilder om hur digitaliseringen påverkar oss i en allt snabbare takt. Vi har varit med om liknande transformeringar förut även om omställningsprocessen då tog decennier. Sjukvården precis som andra sektorer står inför gigantiska förändringar. Vi diskuterade också hur digitaliseringen kommer att påverka utbildningsektorn där bl a behovet av lokaler kommer att förändras i takt med digitaliseringens framfart. Man räknar sedan med att 65% av dagens elever kommer att vara sysselsatta inom yrken som inte existerar idag.
När det gäller resurstillgången så står vi enligt SKL inte inför "utmaningar utan inför riktigt stora problem"
Omställningen kommer att behöva modiga ledare för att vi ska lyckas med med att skapa förutsättningar för smartare välfärdslösningar.

torsdag 23 februari 2017

Möte den här veckan på Astrid Lindgrens Värld med trafikverket och regionförbundet om viktiga infrastrikturfrågor för Vimmerby kommun. Vi har ett näringsliv och en offentlig sektor som kommer att behöva massor med arbetskraft för att klara kompetensförsörjningen framöver.
Redan idag är vi en stark inpendlingskommun och vi saknar bostäder.
Att ha fungerande och säkra vägar samt att Stångådalsbanan moderniseras för att förkorta restiden mellan Kalmar-Linköping är en överlevandsfråga. Så starkt ord anser jag att vi kan använda oss av när det gäller denna fråga.
Förutom kopplingen till kompetensförsörjningen så har vi en av landets mest besökta turistmål. Klart att vi inte vill att gäster som kommer till Vimmerby ska förknippa staden/kommunen med orimliga köer. Vi vill naturligtvis också att trafiksituationen ska fungera för oss som bor och verkar här i Vimmerby när besöksströmmarna är som störst.
Industrin i övrigt är naturligtvis också starkt påverkad eftersom fungerande transporter hit och härifrån är en ren förutsättning för fortsatt utveckling.


I morgon tänkte jag ta lite sportlovsledigt och pröva skidbackarna i grannkommunen norröver.

fredag 17 februari 2017

I onsdags kväll uppvaktade vi de medarbetare som arbetat på Vimmerby kommun 25 år. Som vanligt levererade restaurangskolan och vi bjöds på en mycket god tre-rätters meny. Jag hamnade under kvällen i samtal med medarbetare från förskola, grundsärskola och kommunens kostverksamhet. Jag fick en spännande inblick i hur verksamheten fungerar där och samtligt höra hur man ser på olika frågor. En trevlig kväll!


Igår, besök av en tjänsteman från SKL som kickade igång budgetarbetet 2018. Vi fick ta del av och diskutera kring 15 trender som med stor sannolikhet kommer att påverka oss. Jag kommer säkert att återkomma till dem här på olika vis längre fram.


Annars har det den här veckan varit kommunchefsberedning inom ITSAM och nu idag samrådsmöte med Hultsfred. Där har vi bl a diskuterat samverkan kring del av kostverksamhet samt att miljö- och byggnadschefen som vanligt gett oss en rapport om aktuellt läge.

söndag 12 februari 2017

De senaste två veckorna har vi haft flera viktiga möten med syftet att stärka den lokala attraktionskraften. På ledarforum hade vi besök av Jakob Käll och Yvonne Gunnarsdotter som på ett alldeles föredömligt sätt lotsade kommunens chefer och kommunstyrelsepolitiker kring forskning och fakta kring tillit och tolerans.
I torsdags kväll träffas drygt 200 personer på Ronja. Vi fick där ta del av ytterligare omvärldsbilder och fakta inom området av freds- och konfliktforskare Hans Abrahamsson. Vi som finns i advisory board var samtalsledare för kvällens workshops som var inplanerade efter föreläsningen. Min egen reflektion efteråt bekräftade min tidigare känsla. Vi behöver omvärldbilder och fakta. Vi "på kommunen" kan bidra med god kommunikation och dialog och genom att vara goda ambassadörer på alla de arenor där vi befinner oss internationellt, nationellt, regonalt och lokalt för vår fina kommun.

Det finns ännu inget beslut i kommunfullmäktige, men man få nog betrakta det som att arbetet kring "Näs-affären" rent arbetsmässigt nu övergår till en lugnare fas. Framförallt har KSO, Tomas Peterson och vår kommunjurist Peter Olson tagit det största ansvaret för de senate månadernas processarbete. Men det ska framhållas att det varit ett bra teamwork där många tjänstemän varit involverade i allt från planer, mark, ekonomi, framtida samverkan med Näs m m. Stort och varmt tack till er för ert arbete! Framförallt har diskussionerna förts med Nils Nyman, VD på Salikon AB och barnbarn till Astrid Lindgren. Vi tror alla att det här är helt rätt väg för att Näs ska kunna utvecklas till ett ännu bättre och självklart besöksmål i Vimmerby.

Sedan är jag imponerad av de senaste veckornas tillkännagivanden av nya ordrar till kommunens företag. Vilken kompetens det finns i Vimmerby! Idag, på den konkurrensutsatta marknad som råder så är inget självklart. Att då inom så olika branscher i kommunen säkra produktion och därmed arbetstillfällen för flera år framåt kan inte visas på ett bättre sätt än det vi sett de senaste veckorna.

lördag 28 januari 2017

Den här veckan har jag varit på ett intressant och givande besök på kommunförbundet i Skåne. Jag och kommundirektören i Kalmar har fått i ett politiskt uppdrag att lägga grunden för det kommunförbund som ska bildas i Kalmar län under år 2018. Kommunförbundet i Skåne har 33 medlemskommuner så det är klart större än det vi ska bilda för våra 12 kommuner i länet. Trots det så tror jag vi kan ha stor nytta av deras struktur, upplägg och inte minst av deras erfarenheter om vad som fungerar.

Torsdagen och fredagen startade Vimmerby kommuns åttonde ledarskapsprogram. Vilket härligt gäng! Som jag sa till dom... Jag är så glad, stolt och tacksam för att dom finns hos oss i Vimmerby. En bra mix av olika personligheter, utbildningsbakgrund, erfarenheter och uppdrag bäddar för att de får en riktigt bra utvecklingsresa tillsammans som både kommer att leda till personlig utveckling men framför allt också skapa positiv resultatutveckling i kommunen. Varmt lycka till!

fredag 20 januari 2017

Tiden har sprungit iväg utan att jag har haft möjlighet att skriva några rader här...
Dagen har ägnats åt att tillsammans med övriga kollegor i kommundirektörsföreningens styrelse planera för vårkonferensen i mars.
Vi har många viktiga frågor som vi jobbar med just nu inom kommunen bl a Näs, var och hur fiberfrågorna ska organiseras framöver samt årsredovisning och bokslut. Frågan kring investeringsbehov och ekonomisk förmåga kvarstår och har dessutom blivit ännu mer påtaglig med tanke på den kostutredning som presenterades strax innan jul. Samtidigt fortsätter kommunens arbete med att stärka den lokala attraktionskraften. Ett konkret exempel är den här veckans morgonshow -  God Morgon Vimmerby som bjöd på en bra mix av gäster. Ni kan gå in och titta via Vimmerby Tidnings hemsida där allt finns tillgängligt. Till detta ska också tilläggas att politiken i linje med detta arbete ska starta upp ett visons- och målarbete för kommunen.
Nästa vecka väntar en resa till Lund och Skånes kommunförbund. Jag finns med i en styrgrupp som har uppdraget att lägga grunden för ett kommunförbund i Kalmar län med start under år 2018. Då kommer det mesta som idag finns och organiseras inom regionförbundet i vårt län istället hamna tillsammans med landstingets organisation. Vissa primärkommunala frågor och uppdrag behöver dock en ny hemvist och då behövs ett gemensamt kommunförbund. Dessutom startar vi upp det åttonde ledarskapsprogrammet i ordningen. Det ser jag fram emot i vanlig ordning.
Ett glädjande besked har vi också fått kring BoKlok:s utvecklingsmöjligheter i Gullringen. SKL har gjort en upphandling för att kunna erbjuda landets kommuner bra och billiga bostäder. BoKlok får teckna ramavtal och även Hjältevadshus som planerar att lägga produktion i Hultsfreds kommun.